Lò hơi chương 11

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
439
lượt xem
326
download

Lò hơi chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lò hơi chương 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lò hơi chương 11

 1. Ch−¬ng 11. VËn hµnh lß h¬i 11.1. C¸c chÕ ®é vËn hµnh lß h¬i NhiÖm vô chñ yÕu khi vËn hµnh lß h¬i lµ ®¶m b¶o sù lµm viÖc tin cËy, an toµn cña lß h¬i trong mét thêi gian dµi víi viÖc ®¹t ®−îc ®é kinh tÕ cao nhÊt khi s¶n xuÊt ®ñ l−îng h¬i yªu cÇu vµ tu©n thñ ®å thÞ phô t¶i. ViÖc vËn hµnh lß h¬i ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vËn hµnh. Trong quy tr×nh vËn hµnh cho biÕt c¸c th«ng sè cña h¬i, n−íc, khãi vµ kh«ng khÝ ë c«ng suÊt ®Þnh møc, c«ng suÊt tèi thiÓu, tèi ®a, trung gian vµ ®é chªnh lÖch cho phÐp cña c¸c th«ng sè Êy. Phô t¶i ®Þnh møc lµ phô t¶i tÝnh to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña c¸c bÒ mÆt truyÒn nhiÖt trong lß h¬i øng víi c¸c th«ng sè cña h¬i vµ hiÖu suÊt cña lß ®· cho tr−íc. Phô t¶i tèi thiÓu cña lß h¬i phô thuéc kiÓu lß h¬i, d¹ng nhiªn liÖu vµ biÖn ph¸p ®èt. ë lß h¬i cã bao h¬i, tuÇn hoµn tù nhiªn phô t¶i tèi thiÓu b»ng 30 ÷ 40% phô t¶i ®Þnh møc do ph¶i ®¶m b¶o sù tuÇn hoµn tin cËy cña m«i chÊt (n−íc vµ hçn hîp h¬i n−íc) vµ sù ch¸y æn ®Þnh cña nhiªn liÖu. ë lß h¬i trùc l−u phô t¶i tèi thiÓu ®−îc chän theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc tin cËy cña c¸c dµn èng sinh h¬i vµ th−êng b»ng 25 ÷ 30% phô t¶i ®Þnh møc. ChÕ ®é lµm viÖc cña lß h¬i ®−îc ®Æc tr−ng bëi gi¸ trÞ cña phô t¶i vµ tæ hîp c¸c th«ng sè x¸c ®Þnh møc ®é kinh tÕ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h¬i. ChÕ ®é lµm viÖc æn ®Þnh lµ chÕ ®é mµ gi¸ trÞ cña mäi th«ng sè x¸c ®Þnh sù lµm viÖc cña lß h¬i kh«ng thay ®æi trong mét thêi gian dµi. Tuy nhiªn trong chÕ ®é lµm viÖc æn ®Þnh vÉn cho phÐp c¸c th«ng sè cã sù chªnh lÖch Ýt nhiÒu so víi gi¸ trÞ trung b×nh v× cã sù thay ®æi nhiÖt l−îng sinh ra trong buång löa, l−îng kh«ng khÝ cÊp vµo lß. NÕu sù chªnh lÖch cña c¸c th«ng sè nãi trªn kh«ng nhiÒu so víi chÕ ®é æn ®Þnh th× ta cã chÕ ®é kh«ng ®æi. V× thÕ chÕ ®é kh«ng ®æi ®−îc coi lµ gÇn víi chÕ ®é æn ®Þnh. Trong chÕ ®é lµm viÖc æn ®Þnh cña lß h¬i, quan hÖ gi÷a c¸c th«ng sè ra vµ vµo ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c ®Æc tÝnh tÜnh. VÝ dô mét trong c¸c ®Æc tÝnh tÜnh lµ quan hÖ gi÷a c¸c tæn thÊt nhiÖt vµ hÖ sè kh«ng khÝ thõa (h×nh vÏ 11.1). 129
 2. HiÓu biÕt ®Çy ®ñ c¸c quy luËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é lµ cÇn thiÕt ®Ó ®−a ra ®−îc c¸c hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng vµ ®¸nh gi¸ møc ®é lµm viÖc tin cËy cña c¸c phÇn tö lß h¬i. C¸c c«ng viÖc khi vËn hµnh lß h¬i bao gåm: chuÈn bÞ vµ khëi ®éng lß h¬i vµo lµm viÖc; tr«ng coi, ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh sù lµm viÖc cña lß h¬i khi vËn hµnh b×nh th−êng; ngõng lß, b¶o qu¶n vµ b¶o d−ìng lß h¬i trong thêi gian lß ngõng lµm viÖc. 11.2. C¸c qu¸ tr×nh kh«ng æn ®Þnh trong lß h¬i cã bao h¬i ChÕ ®é lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh cña lß h¬i x¶y ra khi mÊt c©n b»ng vËt chÊt vµ c©n b»ng n¨ng l−îng do thay ®æi l−îng nhiÖt sinh ra trong buång löa, thay ®æi nhiÖt ®é, l−u l−îng n−íc cÊp, thay ®æi chÕ ®é kh«ng khÝ cña lß h¬i, khi mÊt c©n b»ng gi÷a l−îng h¬i do lß h¬i s¶n ra vµ l−îng h¬i tiªu thô t¹i hé tiªu thô. ë lß h¬i cã bao h¬i ®−êng h¬i n−íc ®−îc ph©n thµnh ba phÇn: phÇn h©m n−íc (x¶y ra trong bé h©m n−íc), phÇn sinh h¬i (x¶y ra trong c¸c dµn èng sinh h¬i), phÇn qu¸ nhiÖt (x¶y ra trong bé qu¸ nhiÖt). Bao h¬i lµ kh©u liªn hÖ vÒ thñy lùc gi÷a ba phÇn nãi trªn. 11.2.1. Sù thay ®æi phô t¶i nhiÖt hay l−îng nhiÖt sinh ra trong buång löa 11.2.2. Sù thay ®æi l−u l−îng n−íc cÊp Khi lß h¬i lµm viÖc b×nh th−êng th× møc n−íc trong bao h¬i dao ®éng trong ph¹m vi rÊt nhá xung quanh møc n−íc trung b×nh. Møc n−íc trong bao h¬i ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi l−u l−îng n−íc cÊp. V× thÓ tÝch n−íc ®−îc ®iÒu chØnh trong bao h¬i cña c¸c lß h¬i c«ng suÊt trung b×nh vµ lín lµ rÊt nhá nªn kh«ng cho phÐp l−u l−îng n−íc cÊp chªnh lÖch nhiÒu so víi l−u l−îng trung b×nh. Khi l−u l−îng n−íc cÊp thay ®æi Ýt th× l−îng nhiÖt hÊp thu cña bé h©m n−íc thay ®æi trong ph¹m vi nhá vµ cã thÓ coi nh− kh«ng ®æi v× hÖ sè truyÒn nhiÖt k thùc tÕ chØ phô thuéc vµo hÖ sè táa nhiÖt α1 . Sù thay ®æi l−u l−îng n−íc cÊp còng Ýt ¶nh h−ëng ®Õn ®é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh ∆t , v× ∆t ®−îc x¸c ®Þnh chñ yÕu bëi ®é chªnh nhiÖt ®é ë chç vµo bé h©m n−íc ∆tvhn nh−ng ∆tvhn thùc tÕ lµ 130
 3. kh«ng thay ®æi. Bëi vËy l−îng nhiÖt do n−íc cÊp mang vµo bao h¬i kh«ng phô thuéc vµo sù dao ®éng cña l−u l−îng n−íc cÊp. L−îng h¬i do bÒ mÆt sinh h¬i s¶n ra phô thuéc vµo phô t¶i nhiÖt cña bÒ mÆt ®ã vµ vµo møc ®é ®èt nãng n−íc ch−a ®Õn s«i ∆ics . Nh−ng ∆ics thay ®æi rÊt nhá nªn toµn bé c«ng suÊt h¬i ®−îc x¸c ®Þnh bëi phô t¶i nhiÖt cña c¸c dµn èng sinh h¬i chø kh«ng phô thuéc vµo l−u l−îng n−íc cÊp. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta thÊy khi thay ®æi l−u l−îng n−íc cÊp ë lß h¬i cã bao h¬i th× chØ cã møc n−íc trong bao h¬i bÞ thay ®æi cßn c¸c th«ng sè kh¸c nh− c«ng suÊt h¬i, nhiÖt ®é cña h¬i thùc tÕ kh«ng thay ®æi. NÕu kh«ng kh«i phôc l−u l−îng n−íc cÊp phï hîp víi ph−¬ng tr×nh c©n b»ng vËt chÊt th× møc n−íc cã thÓ kh«ng n»m trong giíi h¹n cho phÐp, ®ång thêi c¸c th«ng sè cßn l¹i nh−: c«ng suÊt h¬i, nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt ®−îc gi÷ kh«ng ®æi cho ®Õn khi b¾t ®Çu x¶y ra sù cè. 11.2.3. Sù thay ®æi nhiÖt ®é n−íc cÊp Khi thay ®æi nhiÖt ®é n−íc cÊp tøc lµ thay ®æi nhiÖt l−îng do n−íc mang vµo lß th× c«ng suÊt h¬i cña lß gi¶m xuèng, nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt t¨ng lªn, møc n−íc trong bao h¬i gi¶m xuèng ( ∆V < 0 ). Trong thùc tÕ sù dao ®éng nhá cña nhiÖt ®é n−íc cÊp kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c th«ng sè cña lß h¬i. 11.2.4. Sù thay ®æi ®é Èm cña nhiªn liÖu §é Èm cña nhiªn liÖu thay ®æi sÏ lµm ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn ®Æc tÝnh lµm viÖc cña lß h¬i (h×nh vÏ 11.3). 11.3. Khëi ®éng lß h¬i cã bao h¬i Khëi ®éng vµ ngõng lß h¬i kÌm theo sù thay ®æi ®¸ng kÓ cña c¸c øng suÊt trong c¸c phÇn tö cña lß d−íi t¸c dông cña biÕn d¹ng 131
 4. nhiÖt vµ sù thay ®æi cña c¸c lùc c¬ häc. Nh÷ng øng suÊt phô sinh ra cã thÓ ®¹t ®Õn giíi h¹n nguy hiÓm. V× vËy khëi ®éng vµ ngõng lß h¬i lµ nh÷ng thêi kú quan träng nhÊt trong vËn hµnh lß, nguêi vËn hµnh ph¶i biÕt thao t¸c chÝnh x¸c ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ an toµn cao cho lß h¬i, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®é kinh tÕ cña lß h¬i nhÊt lµ c¸c lß h¬i c«ng suÊt lín vµ viÖc khëi ®éng vµ ngõng lß h¬i ®−îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn. Khi khëi ®éng lß h¬i tõ tr¹ng th¸i l¹nh (lß ®· ngõng ho¹t ®éng l©u ngµy) ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra vµ xem xÐt kü mäi thiÕt bÞ chÝnh vµ phô cña lß h¬i, nÕu khëi ®éng sau khi söa ch÷a th× cßn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc kh¸c n÷a nh− kiÒm lß. TiÕn hµnh kiÓm tra buång löa vµ ®−êng khãi sau buång löa ®Ó biÕt t×nh tr¹ng cña lß h¬i ®· s½n sµng lµm viÖc hay ch−a. C«ng nh©n vËn hµnh lß h¬i ph¶i kiÓm tra c¸c bÒ mÆt truyÒn nhiÖt cña lß h¬i, t−êng lß, c¸c cöa ng−êi chui, cöa th¨m löa, van phßng næ, c¸c vßi phun nhiªn liÖu, m¸y cÊp bét than, qu¹t giã, qu¹t khãi, c¸c trang bÞ kh¸c cña hÖ thèng nghiÒn than, van an toµn, èng thñy, ¸p kÕ vµ c¸c bé ®iÒu chØnh tù ®éng sù lµm viÖc cña lß h¬i, c¸c dông cô kiÓm tra ®o l−êng. Tr−íc khi ®èt lß ph¶i më c¸c van x¶ khÝ, ph¶i ®ãng c¸c van x¶ ®¸y, ph¶i më van x¶ bé qu¸ nhiÖt vµ van trªn ®−êng t¸i tuÇn hoµn gi÷a bao h¬i vµ bé h©m n−íc. 11.3.1. CÊp n−íc vµo lß CÊp n−íc vµo lß cã chÊt l−îng cÇn thiÕt vµ cã nhiÖt ®é b»ng 50 ÷ 90 0C. NÕu cÊp n−íc cã nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n th× c¸c chi tiÕt nh−: bao h¬i, èng sinh h¬i sÏ ®−îc ®èt nãng hay lµm l¹nh nhanh vµ kh«ng ®Òu do ®ã cã thÓ g©y ra øng suÊt nhiÖt trong c¸c phÇn tö ®ã. C¸c èng cña bé h©m n−íc vµ c¸c èng sinh h¬i t−¬ng ®èi máng nªn viÖc ®èt nãng nhanh, bao h¬i cã v¸ch dµy nªn ®−îc ®èt nãng chËm h¬n nhiÒu. C¸c líp bªn trong cña kim lo¹i v¸ch bao h¬i ®−îc ®èt nãng nhanh h¬n nh÷ng líp bªn ngoµi. HiÖu sè nhiÖt ®é trong v¸ch bao h¬i ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: ω ∆tv = x 2 , 0C (12-2) 2a trong ®ã: 132
 5. dt ω= lµ tèc ®é n©ng nhiÖt ®é cña m«i tr−êng nãng hay nãi dτ c¸ch kh¸c lµ tèc ®é ®èt lß, 0C/h; λ a= lµ hÖ sè dÉn nhiÖt ®é, m2/h; cρ 11.3.2. Sù ®èt nãng bao h¬i vµ bÒ mÆt ®èt sinh h¬i trong thêi gian ®èt lß ë c¸c lß h¬i lín v¸ch bao h¬i sÏ bÞ ®èt nãng kh«ng ®Òu trong thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh ®èt lß. V¸ch phÝa trªn bÞ ®èt nãng nhiÒu h¬n v¸ch phÝa d−íi ( ttr > td ). Do ®ã bao h¬i cã thÓ bÞ biÕn d¹ng uèn vµ trong v¸ch cã øng suÊt nÐn vµ kÐo bæ sung. Gi¸ trÞ cña c¸c øng suÊt nãi trªn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: σ n ,k = α E∆t , N/m2 (12-4) trong ®ã: α = 11.10 mm/mmK lµ hÖ sè gi·n në nhiÖt cña thÐp; -6 E = (2,0 ÷ 2,1).104 N/mm2 lµ modul dµn håi cña thÐp; t −t ∆t = tr d , 0C. 2 Nh÷ng biÕn d¹ng cña bao h¬i chØ sinh ra trong thêi kú cã tr¹ng th¸i nhiÖt ch−a æn ®Þnh. Khi tr¹ng th¸i nhiÖt ®· æn ®Þnh th× nh÷ng biÕn d¹ng Êy mÊt ®i hoÆc chØ cßn rÊt nhá. Trong lß h¬i cã tuÇn hoµn tù nhiªn hiÖn t−îng ®èt nãng vµ biÕn d¹ng còng x¶y ra kh«ng ®Òu trong c¸c dµn èng sinh h¬i vµ èng gãp do nhiÖt l−îng hÊp thu cña chóng kh¸c nhau vµ do ®ã tuÇn hoµn ë trong chóng kh¸c nhau. Sù ®èt nãng kh«ng ®ång ®Òu c¸c vßng tuÇn hoµn lµ nguyªn nh©n h¹n chÕ tèc ®é ®èt lß ®Ó gia tèc viÖc ®èt nãng c¸c èng ®−îc ®èt nãng yÕu ta ph¶i tiÕn hµnh x¶ c¸c èng gãp d−íi cña chóng. 11.3.3. B¶o vÖ bé qu¸ nhiÖt trong thêi gian ®èt lß Trong lóc ®èt lß l−îng nhiÖt ®Ó sinh h¬i t−¬ng ®èi nhá v× ph¶i tiªu thô mét l−îng Ng−êi ta dïng mét sè biÖn ph¸p ®Ó lµm m¸t c¸c èng bé qu¸ nhiÖt trong khi ®èt lß nh− sau: 133
 6. − Cho h¬i ®i qua c¸c èng cña bé qu¸ nhiÖt vµ x¶ ra ngoµi trêi; − §èi víi bé qu¸ nhiÖt n»m ngang ng−êi ta cho n−íc lß hay n−íc ng−ng ®i qua c¸c èng cña bé qu¸ nhiÖt do ®ã gi¶m ®−îc tæn thÊt nhiÖt do x¶ vµ gia tèc ®−îc qu¸ tr×nh ®èt lß; − §èi víi bé qu¸ nhiÖt ®Æt ®øng, khi ngõng lß cã n−íc ng−ng ®äng l¹i trong nöa d−íi cña c¸c èng ®øng, khi ®èt lß n−íc ®äng nµy bèc h¬i vµ ®−îc x¶ ra ngoµi trêi do ®ã c¸c èng ®−îc lµm m¸t. − Khi ®· më van cÊp h¬i tõ lß h¬i vµo èng gãp h¬i chung th× ngõng x¶ bé qu¸ nhiÖt. 11.3.4. Lµm m¸t bé h©m n−íc trong thêi gian ®èt lß Khi ®èt lß nÕu nh÷ng ®o¹n èng ë cuèi bé h©m n−íc kh«ng ®−îc lµm m¸t tin cËy th× cã thÓ sinh ra h¬i qu¸ nhiÖt trong c¸c èng nµy vµ èng sÏ bÞ ®èt nãng qu¸ møc. Trong khi ®èt lß th−êng cÊp n−íc theo ®Þnh kú, l−îng n−íc cÊp lóc ®ã ®−îc x¸c ®Þnh bëi l−îng x¶ tõ bé qu¸ nhiÖt vµ x¶ bëi c¸c èng gãp d−íi cña dµn èng sinh h¬i. §Ó lµm m¸t c¸c èng bé h©m n−íc ng−êi ta ®Æt ®−êng t¸i tuÇn hoµn gi÷a bao h¬i vµ èng gãp vµo cña bé h©m n−íc. N−íc tõ bao h¬i ch¶y theo ®−êng t¸i tuÇn hoµn vÒ bé h©m n−íc råi ®i theo c¸c èng cña bé h©m n−íc ®Ó trë vÒ bao h¬i (h×nh 11.5a,b). ë nh÷ng lß h¬i lín ng−êi ta b¬m n−íc liªn tôc qua bé h¬i n−íc trong lóc ®èt lß vµ n−íc ®−îc x¶ vÒ b×nh khö khÝ, nh− vËy kh«ng cÇn ®−êng t¸i tuÇn hoµn n÷a (h×nh 11.5c). Tèc ®é ®èt lß bÞ h¹n chÕ do c¸c øng suÊt nhiÖt sinh ra trong c¸c chi tiÕt cña lß h¬i vµ ph¶i b¶o ®¶m ®Ó tèc ®é t¨ng nhiÖt ®é b·o hßa trong bao h¬i kh«ng lín h¬n 1,5 ÷ 20C/phót. Thêi gian ®èt lß h¬i cã bao h¬i trung ¸p th−êng lµ 2 ÷ 4h, lß h¬i cao ¸p vµ siªu cao ¸p t−¬ng øng lµ 3 ÷ 4h vµ 8 ÷ 12h, lß h¬i trùc l−u lµ 1 ÷ 2h. Trªn h×nh vÏ 11.6 biÓu diÔn mét vÝ dô ®å thÞ ®èt lß h¬i cao ¸p. 134
 7. 11.4. VËn hµnh lß h¬i khi lµm viÖc b×nh th−êng Khi lß h¬i lµm viÖc b×nh th−êng ng−êi vËn hµnh cã nhiÖm vô ®iÒu chØnh c«ng suÊt h¬i cña lß h¬i phï hîp víi nhu cÇu cña hé tiªu thô vµ ®¶m b¶o c¸c th«ng sè h¬i theo quy ®Þnh còng nh− ®é kinh tÕ cña qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu. C¸c ®¹i l−îng vµ th«ng sè d−íi ®©y cÇn ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh vµ duy tr×: c«ng suÊt h¬i cña lß h¬i, ®é kinh tÕ cña qu¸ tr×nh ch¸y, møc n−íc trong bao h¬i, nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt. 11.4.1. §iÒu chØnh c«ng suÊt h¬i cña lß h¬i Khi nhu cÇu tiªu thô h¬i cña hé tiªu thô thay ®æi th× ¸p suÊt cña h¬i ë lß h¬i còng thay ®æi theo. ¸p suÊt cña h¬i ë lß h¬i sÏ t¨ng lªn khi gi¶m l−îng h¬i tiªu thô vµ ng−îc l¹i. Ng−êi vËn hµnh ph¶i ®iÒu chØnh sù lµm viÖc cña lß h¬i ®Ó ®¶m b¶o sù c©n b»ng gi÷a l−îng h¬i do lß h¬i s¶n ra vµ l−îng h¬i sö dông ë hé tiªu thô nh»m gi÷ cho ¸p suÊt cña h¬i ë lß h¬i kh«ng thay ®æi. Muèn t¨ng c«ng suÊt h¬i cña lß h¬i cÇn ph¶i t¨ng c−êng qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu ®Ó sinh ra ®ñ nhiÖt l−îng cung cÊp cho n−íc sinh h¬i tøc lµ t¨ng l−îng nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ cÊp vµo lß víi mét tØ lÖ thÝch hîp. Ng−îc l¹i khi gi¶m c«ng suÊt h¬i ph¶i ®ång thêi gi¶m l−îng nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ cÊp vµo lß. Xung l−îng ®Ó ®iÒu chØnh trong tr−êng hîp nµy lµ c«ng suÊt (l−u l−îng) h¬i vµ tèc ®é ∂p thay ®æi ¸p suÊt h¬i . C¸c xung l−îng nµy sÏ t¸c ®éng lªn c¸c bé ∂τ ®iÒu chØnh l−u l−îng nhiªn liÖu vµ l−u l−îng kh«ng khÝ cÊp vµo buång löa lß h¬i. 11.4.2. §iÒu chØnh ®é kinh tÕ cña qu¸ tr×nh ch¸y §Ó ®iÒu chØnh ®é kinh tÕ cña qu¸ tr×nh ch¸y ph¶i duy tr× hÖ sè kh«ng khÝ thõa tèi −u ë cuèi buång löa ( α bl ) vµ ph©n phèi kh«ng " khÝ t¹i c¸c vßi phun phï hîp víi l−u l−îng nhiªn liÖu cÊp ®Õn vßi phun. Gi¸ trÞ tèi −u cña α bl ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¶m b¶o gi¸ trÞ " tèi thiÓu cña c¸c tæn thÊt nhiÖt q3 , q4 . Khi ph©n phèi ®Òu nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ cho c¸c vßi phun sÏ gãp phÇn lµm gi¶m nhiÖt ®é v¸ch 135
 8. èng sinh h¬i trong buång löa vµ gi¶m sù “vªnh” (kh«ng ®ång ®Òu) cña nhiÖt ®é khãi ë cöa ra buång löa vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kh«ng cã hiÖn t−îng ®ãng xØ trong buång löa. 11.4.3. §iÒu chØnh vµ duy tr× møc n−íc trong bao h¬i dao ®éng nhá trong ph¹m vi cho phÐp. Khi møc n−íc t¨ng lªn sÏ lµm t¨ng c¸c giät n−íc lß bÞ cuèn theo h¬i vµo c¸c èng cña bé qu¸ nhiÖt, ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµm gi¶m chÊt l−îng (®é s¹ch) cña h¬i mµ cßn x¶y ra b¸m muèi trªn v¸ch èng kim lo¹i bé qu¸ nhiÖt dÉn ®Õn t¨ng nhiÖt ®é v¸ch èng vµ èng sím bÞ h− háng. NÕu møc n−íc trong bao h¬i qu¸ thÊp sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh tuÇn hoµn cña n−íc vµ hçn hîp h¬i n−íc trong vßng tuÇn hoµn tù nhiªn cña lß h¬i (xem ch−¬ng 6). 11.4.4. §iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt ë lß h¬i cã bao h¬i nhiÖt ®é cña h¬i qu¸ nhiÖt bÞ thay ®æi khi thay ®æi phô t¶i cña lß h¬i, hÖ sè kh«ng khÝ thõa trong buång löa, nhiÖt ®é n−íc cÊp, ®é Èm cña nhiªn liÖu, cã ®ãng xØ trong buång löa, NhiÖm vô ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt lµ duy tr× ®Ó nhiÖt ®é nµy dao ®éng trong ph¹m vi quy ®Þnh, chØ cho phÐp chªnh lÖch víi gi¸ trÞ ®Þnh møc tõ +100C ÷ -150C ®èi víi c¸c lß h¬i trung ¸p vµ tõ +50C ÷ -100C ®èi víi lß h¬i cao ¸p vµ siªu cao ¸p. Khi ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt vÒ phÝa h¬i ng−êi ta ®Æt bé gi¶m «n kiÓu bÒ mÆt hoÆc kiÓu phun n−íc thµnh s−¬ng trùc tiÕp vµo h¬i. §Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt ®èi víi bé gi¶m «n kiÓu bÒ mÆt ta thay ®æi l−u l−îng n−íc ch¶y trong èng ch÷ U cña bé gi¶m «n, ®èi víi bé gi¶m «n kiÓu phun n−íc vµo h¬i ta thay ®æi l−u l−îng n−íc phun. Ng−êi ta th−êng lÊy tèc ®é thay ®æi nhiÖt ®é h¬i ∂t qu¸ nhiÖt vµ b¶n th©n nhiÖt ®é cña h¬i sau bé qu¸ nhiÖt tqn lµm ∂τ xung l−îng ®Ó ®iÒu chØnh. §ång thêi trong ca vËn hµnh ng−êi c«ng nh©n vËn hµnh lß h¬i ph¶i tiÕn hµnh th«ng röa èng thñy, thö van an toµn ®Ó chøng 136
 9. minh van kh«ng bÞ kÑt, x¶ ®¸y (x¶ ®Þnh kú), thæi tro bôi b¸m trªn c¸c dµn èng sinh h¬i trong buång löa vµ c¸c èng cña bÒ mÆt truyÒn nhiÖt ®èi l−u phÝa sau buång löa, vËn hµnh hÖ thèng th¶i xØ, hÖ thèng thiÕt bÞ läc bôi, läc c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i cã trong khãi tr−íc khi th¶i khãi vµo khÝ quyÓn, ghi nhËt ký vËn hµnh vµ xö lý c¸c sù cè x¶y ra trong ca vËn hµnh theo ®óng quy tr×nh. 11.5. Ngõng lß h¬i Qu¸ tr×nh ngõng lß h¬i lµ qu¸ tr×nh kh«ng æn ®Þnh, ng−êi vËn hµnh ph¶i thùc hiÖn viÖc ngõng lß h¬i ®óng quy tr×nh, b¶o ®¶m ®é tin cËy, ®é an toµn cao vµ ®é kinh tÕ cña lß h¬i. Tïy theo c«ng dông kü thuËt ng−êi ta ph©n chia viÖc ngõng lß h¬i thµnh 3 kiÓu sau ®©y: − Ngõng lß ®Ó dù phßng (nãng hay l¹nh); − Ngõng lß ®Ó söa ch÷a; − Ngõng lß sù cè. 11.5.1. Ngõng lß b×nh th−êng ®Ó dù phßng hay söa ch÷a C«ng viÖc nµy ®−îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch víi thø tù thao t¸c nh− sau: Trong lóc ngõng lß h¬i ph¶i liªn tôc theo dâi møc n−íc trong bao h¬i vµ cung cÊp n−íc vµo bao h¬i. 11.5.2. Ngõng lß sù cè Ngõng lß sù cè trong c¸c tr−êng hîp sau: Ph¶i nhanh chãng ng¾t lß h¬i ra khái èng gãp chung,ngõng cÊp nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ vµo lß, gi¶m hót khãi, th¶i nhanh chãng nhiªn liÖu ®ang ch¸y trªn ghi ra ngoµi hoÆc dïng n−íc dËp t¾t nhiªn liÖu ®ang ch¸y trªn ghi. Khi ngõng lß h¬i l©u ngµy (trªn 1 tuÇn lÔ) ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt ®Ó b¶o qu¶n lß h¬i khái bÞ Èm vµ «xy ¨n mßn nh−: b¶o qu¶n kh«, b¶o qu¶n Èm, dïng ¸p suÊt d− trong lß h¬i. 11.6. C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vËn hµnh lß h¬i 137
 10. C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ®Æc tr−ng chÕ ®é lµm viÖc cña lß h¬i gåm cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ c¸c chØ tiªu chÕ ®é lµm viÖc. 11.6.1. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ 1. HiÖu suÊt cña lß h¬i − HiÖu suÊt th« (brutto): Q ηbr = brlv , (12-6) B Qt − HiÖu suÊt tinh (netto): Q ηnet = netlv , (12-7) B Qt trong ®ã: B lµ l−îng nhiªn liÖu tiªu thô cña lß h¬i, kg/s; Qbr lµ nhiÖt l−îng do lß s¶n ra, kJ; Qnet lµ nhiÖt l−îng h÷u Ých cña lß h¬i sau khi ®· trõ tù dïng, kJ; Qtlv lµ nhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu lµm viÖc, kJ/kg. 2. SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu quy −íc bqu B Qtlv bqu = , t/t (12-8) D 29310 trong ®ã 29310 kJ/kg lµ nhiÖt trÞ cña nhiªn liÖu chuÈn. 3. SuÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho tù dïng cña lß h¬i E e = , kWh/t (12-9) D trong ®ã E lµ l−îng ®iÖn n¨ng tù dïng cña lß h¬i, kWh. 4. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt h¬i: lµ tØ sè gi÷a gi¸ thµnh vµ l−îng h¬i do lß s¶n ra G g = , ®ång/t (12-10) D ®©y lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ph¶n ¶nh tæ hîp mäi ®iÒu kiÖn vËn hµnh lß h¬i nh−: ®é tin cËy, ®é kinh tÕ, møc ®é sö dông c«ng suÊt ®Æt, møc ®é hoµn h¶o cña viÖc vËn hµnh vµ söa ch÷a thiÕt bÞ. 11.6.2. Mét sè chØ tiªu chÕ ®é vËn hµnh lß h¬i 138
 11. 1. HÖ sè thêi gian lµm viÖc lµ tØ sè gi÷a thêi gian lµm viÖc cña lß h¬i τ lv vµ thêi gian tÝnh theo lÞch (th−êng tÝnh theo n¨m): τ lv τ K lv = .100 = lv .100 , % (12-11) τl 8760 trong ®ã τ l = 8760 h lµ sè giê cña mét n¨m. §èi víi c¸c lß h¬i c«ng suÊt lín K lv = 70 ÷ 90% . 2. HÖ sè s½n sµng lµ tØ sè gi÷a thêi gian tæng mµ lß h¬i lµm viÖc vµ ë tr¹ng th¸i dù phßng víi thêi gian tÝnh theo lÞch: τ +τ K ss = lv dp , (12-12) τl §èi víi lß h¬i c«ng suÊt lín K ss = 0, 79 ÷ 0,93 . 3. HÖ sè sö dông c«ng suÊt ®Æt cña lß h¬i lµ tØ sè gi÷a l−îng h¬i do lß s¶n ra sau thêi gian τ lv vµ l−îng h¬i mµ lß cã thÓ s¶n ra sau thêi gian tÝnh theo lÞch τ l khi lß h¬i lµm viÖc víi c«ng suÊt ®Þnh møc: ∑D K sd = . (12-13) Ddm .8760 Thay v× Ksd ng−êi ta dïng chØ tiªu sè giê sö dông c«ng suÊt ®Æt: ∑D τ cs = . (12-14) Ddm 4. Thêi gian lµm viÖc liªn tôc trung b×nh vµ tèi ®a hay theo lý thuyÕt ®é tin cËy ®ã lµ thêi gian m¸y háng. 11.7. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr−êng Khi ®èt ch¸y nhiªn liÖu h÷u c¬ trong buång löa lß h¬i sÏ sinh ra c¸c s¶n phÈm ch¸y thÓ khÝ bao gåm c¸c khÝ 2 hoÆc 3 nguyªn tö nh−: cacbonoxyt CO, cacbondioxyt CO2 (khÝ cacbonic), khÝ sunfur¬ SO2, khÝ sunfuric SO3, c¸c nit¬ «xyt NOx, S¶n phÈm ch¸y cña nhiªn liÖu r¾n cßn cã tro xØ vµ tro bôi bay theo khãi. C¸c chÊt khÝ SOx vµ NOx lµ nh÷ng chÊt rÊt ®éc h¹i kh«ng nh÷ng ®èi víi ng−êi, ®éng vËt mµ c¶ ®èi víi thùc vËt vµ thiÕt bÞ b»ng kim lo¹i. 139
 12. Nguêi sö dông lß h¬i ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xö lý khÝ ®éc h¹i vµ bôi cã lÉn trong khãi xuèng b»ng hoÆc thÊp h¬n møc cho phÐp tr−íc khi th¶i khãi vµo khÝ quyÓn nh»m gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng. 140
Đồng bộ tài khoản