Loại cài đặt độ lệch / cài đặt bằng núm vặn

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Loại cài đặt độ lệch / cài đặt bằng núm vặn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại Analog và không hiển thị .Cài đặt nhiệt độ bằng núm vặn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loại cài đặt độ lệch / cài đặt bằng núm vặn

  1. Loaïi Caøi Ñaët Ñoä Leäch / Caøi Ñaët Baèng Nuùm Vaën Loaïi Analog vaø khoâng hieån thò, Caøi ñaët nhieät ñoä baèng nuùm vaën Ñaëc ñieåm Loaïi khoâng hieån thò Caøi ñaët nhieät ñoä baèng nuùm vaën Chöùc naêng baùo ñöùt daây ñoát Nguoàn caáp thoâng thöôøng: TOS (Chæ rieâng Series TOS) Thoâng tin ñaët haøng Ñôn vò Daûi nhieät ñoä Loaïi caûm bieán ngoõ vaøo Cheá ñoä ngoõ ra Ngoõ ra Relay Ngoõ ra SSR Nguoàn caáp Ñieàu khieån tyû leä Cheá ñoä ñieàu khieån Ñieàu khieån ON/OFF ON/OFF, Ñieàu khieån tyû leä Kích thöôùc Soá chöõ soá hieån thò Loaïi khoâng hieån thò Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Haõy kieåm tra daûi nhieät ñoä khi choïn model.
  2. Daûi nhieät ñoä cho moãi loaïi caûm bieán Model Loaïi caûm Can nhieät bieán ngoõ vaøo Daûi tyû leä chuaån Tröôøng hôïp, caûm bieán laø loaïi R (PR), noù khoâng coù giaù trò ñeå hieån thò nhieät ñoä vaø ñieàu khieån chính xaùc Thoâng soá kyõ thuaät Model Nguoàn caáp Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% tyû leä ñieän aùp Coâng suaát tieâu thuï Caùch thöùc hieån thò Hieån thò LED ON Hieån thò LED ON/OFF Loaïi caøi ñaët Caøi ñaët baèng nuùm vaën Ñoä chính xaùc caøi ñaët Caûm bieán ngoõ vaøo Can nhieät: Ñieän trôû daây ngoõ vaøo Can nhieät: treân moät daây Ñieàu ON/OFF Hysteresis: coá ñònh khieån Tyû leä Daûi tyû leä: coá ñònh, Chu kyø: 20sec. coá ñònh Ngoõ ra Relay: 250VAC 2A 1c Ngoõ ra ñieàu khieån Ngoõ ra tieáp ñieåm Relay: 250VAC 3A 1c Ngoõ ra SSR: Ngoõ ra SSR: Taûi 20mA Max Töï chaån ñoaùn Chöùc naêng baùo ñöùt daây ñoát Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí (Khoaûng 30G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z chaïm Söï coá (Khoaûng 10G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z Tuoåi thoï Cô khí Min. 10,000,000 laàn Relay Ñieän Min. 100,000 laàn (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Tieâu chuaån Troïng löôïng Khoaûng. 104g Khoaûng. 419g Khoaûng. 426g F.S laø gioáng nhö caûm bieán ño daûi nhieät ñoä. Ví duï): Tröôøng hôïp cuûa daûi nhieät ñoä ño laø Full Scale laø “800”.
  3. Loaïi Caøi Ñaët Ñoä Leäch / Caøi Ñaët Baèng Nuùm Vaën Sô ñoà keát noái (loaïi 3 daây) Can nhieät: K, J, R Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm
  4. Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Höôùng daãn söû duïng ÖÙng duïng cuûa boä ñieàu khieån nhieät vaø keát noái taûi Caùch choïn ñieàu khieån ON/OFF hoaëc Tyû leä baèng chaân caém Keát noái ngoõ ra SSR Thoâng soá cuûa nhaø maùy laø ñieàu khieån tyû leä. Boä ñieàu khieån Khi söû duïng ñieàu khieån ON/OFF, chuyeån coâng taéc cuûa cheá ñoä nhieät ñoä ñieàu khieån töø P sang F sau khi thaùo voû hoäp ra. Chuù yù): Vaøi model ñoøi hoûi thay ñoåi cheá ñoä ñieàu khieån baèng Ñaàu noái jump line hoaëc haøn laïi. Taûi ngoõ ra ñieän aùp Nguoàn laùi SSR cho taûi Ñieàu khieån tyû leä Ñieàu khieån ON/OFF Keát noái ngoõ ra Relay Caùch thaùo voû hoäp Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Taûi AÁn maët tröôùc chæ daãn Nguoàn cuûa khoùa theo höôùng cho taûi roài eùp vaø keùo theo höôùng Ñaàu noái ngoõ ra tieáp ñieåm Relay noù ñöôïc thaùo ra. Hoaït ñoäng Thuaän / Nghòch AÁn choát caém theo höôùng Hoaït ñoäng nghòch theå hieän ngoõ ra ON khi giaù trò xöû lyù laø caïy noù leân theo höôùng thaáp hôn giaù trò caøi ñaët vaø noù ñöôïc duøng cho heating. vaø noù ñöôïc thaùo ra. Hoaït ñoäng thuaän chaïy ngöôïc laïi vaø theå hieän cho cooling. (Thieát bò naøy chaïy nhö moät hoaït ñoäng ngöôïc laïi)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản