Loại hình sử dụng đất

Chia sẻ: Phan Dang Khoa Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

1
965
lượt xem
123
download

Loại hình sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất với những phương thức sản xuất và quản lý trong các điều kiện tự nhiên, KT-XH và kỹ thuật xác định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loại hình sử dụng đất

 1. Chương 3 Loại hình sử dụng đất A. Lựa chọn và mô tả LUT 1. Định nghĩa về LUT Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất với những phương thức sản xuất và quản lý trong các điều kiện tự nhiên, KT-XH và kỹ thuật xác định. 1/6/2009
 2. 2. Đánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng đất Quá khứ - Hiện tại - Tương lai Nội dung đánh giá : - Các loại cây được sản xuất trong vùng nghiên cứu - Sự phân bố và diện tích Theo bảng thống kê. Thể hiện trên bản đồ. Sơ đồ Viễn thám - Kỹ thuật GIS Qua ảnh mô tả: - So sánh - Quan sát trực tiếp Ví dụ: Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Ninh Thuận 1/6/2009
 3. 1 Rainfed agri 2 Irrigated agri 3 Forestry 4 Fisheries 5 Wildlife reserve 6 Urban development 1/6/2009 7 Extensive grazing
 4. 1/6/2009
 5. 1/6/2009
 6. Lùa chän c¸c LUT trong ®¸nh gi¸ ®Êt 1. C¬ së lùa chän: - Môc tiªu vµ ph¹m vi nghiªn cøu - Nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng trong quy ho¹ch tæng thÓ: ph¸t triÓn hay thay ®æi sö dông ®Êt. - Kh¶ n¨ng thùc tÕ/tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cña ®Þa ph−¬ng: Quü ®Êt, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, lao ®éng, tiÕn bé kü thuËt… VÝ dô: C¸c LUT ®−îc x¸c ®Þnh, lùa chän theo môc tiªu ®¸nh gi¸ ®Êt: L−¬ng thùc S¶n xuÊt n«ng nghiÖp C«ng nghiÖp Thuû s¶n - Phôc vô cho quy ho¹ch tæng thÓ: Rõng ®Çu nguån L©m nghiÖp Rõng ®Æc dông Rõng s¶n xuÊt 1/6/2009
 7. - Phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/huyện: Cơ cấu cây trồng Từng loại cây trồng cụ thể Canh tác đất dốc - Phục vụ cho các dự án phát triển sản xuất: Đa dạng hoá cây trồng Nông lâm kết hợp Trang trại/Nông trại 1/6/2009
 8. Lựa chọn các LUT từ các loại sử dụng đất có triển vọng 1. Liệt kê các LUT hiện tại theo thứ tự đánh giá hiện trạng: - Các LUT có ý nghĩa sản xuất của vùng - Các LUT có triển vọng của vùng và của các vùng lân cận có cùng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội - Các LUT có triển vọng theo kinh nghiệm của các nông dân và các nhà khoa học, kỹ thuật trong vùng nghiên cứu. - Các LUT có triển vọng theo các kết quả thử nghiệm từ nghiên cứu khoa học hay khuyến nông lâm. 2. Mô tả sơ bộ các thuộc tính của các LUT Theo các thông tin điều tra và phương pháp thu thập thông tin để lựa chọn LUT. 1/6/2009
 9. 1/6/2009
 10. 3. Lựa chọn các LUT bằng quá trình chắt lọc: - Kiến thức - Trao đổi - Phỏng vấn - Nhà nghiên cứu - Nhà quản lý - Nông dân nhất trí các LUT có triển vọng. - Lao động có phù hợp với các LUT? - Các LUT có đáp ứng thị trường ổn định - Các LUT có phù hợp với điều kiện canh tác hiện tại và tương lai của nông hộ? Có được chính người nông dân chấp nhận? - Các LUT có phù hợp với điều kiện sản xuất: kinh tế, tín dụng, hạ tầng cơ sở, vật tư? 1/6/2009
 11. Mô tả các loại hình sử dụng đất Mục đích: - Xác định yêu cầu sử dụng đất của mỗi LUT - Mức độ thích hợp của các yêu cầu sử dụng đất Nội dung mô tả: + Các đặc tính - tính chất của LMU + Các thuộc tính của các LUT trên mỗi LMU + Số LUT và mức độ chi tiết trong mô tả sẽ phụ thuộc vào mục đích và tỷ lệ bản đồ của dự án đánh giá đất. Mô tả các thuộc tính của LUT 1/6/2009
 12. 1/6/2009
 13. 1/6/2009
 14. 1/6/2009
 15. 1/6/2009
 16. Mô tả cây Cao su (Lê Anh Tú, 2006) • Sản xuất, quản lý: Diễn biến diện tích Năng suất, sản lượng Đối tượng QL: Nông trường:1000 – 2000 ha Tiểu điền: 4 ha/hộ Giống: PB 235/260, VM 515, GT 1, RRim 600 Tiêu thụ: nguyên liệu cho CN nội địa + XK • Yêu cầu SDĐ: đất nâu đỏ, nâu vàng/bazan, nâu vàng/PSC; đất bằng hay ít dốc, tầng dày >100 cm, T0 23 -300 C. • Đầu tư & hiệu quả sx: Đầu tư cơ bản cao, Thời kỳ KTCB dài 5-6 năm, TKKD 25-30 năm NS bq = 40-50 tạ/ha trên đất bazan, 30-40 tạ/ha trên đất PSC Gỗ 140-220 m3/ha 1/6/2009
 17. Yêu cầu: • Xem kỹ các nội dung chi tiết mô tả 13 thuộc tính của LUT trong sách (Trang 43-49) • Xem kỹ thí dụ minh hoạ về phân tích, lựa chọn và mô tả các LUT trong sách (Trang 49-50) 1/6/2009
 18. B. Yêu cầu sử dụng đất đai của các LUT. 1. Khái niệm: Yêu cầu sử dụng đất đai (LUR) là những đòi hỏi về đặc điểm và tính chất đất đai đảm bảo cho LUT phát triển bền vững. 2. Mục đích: - Xác định những đặc tính/ tính chất đất cần có cho mỗi LUT - Xác định mức độ thích hợp của LUR cho sát đúng với sản xuất thực tế của mỗi LUT để thuận lợi cho công tác phân hạng thích hợp đánh giá đất. 1/6/2009
 19. 3. Yêu cầu và giới hạn trong việc xác định các yêu cầu sử dụng đất cho các LUT - Bền vững về kinh tế. - Bền vững về môi trường. - Bền vững về xã hội. Để xác định đúng các yêu cầu sử dụng đất cần so sánh những yêu cầu trên với nhu cầu và điều kiện sản xuất của người sử dụng đất. 1/6/2009
 20. 4. Nội dung: Có 3 nhóm yêu cầu sử dụng đất. (1). Yêu cầu sinh trưởng hoặc sinh thái - Điều kiện sinh thái môi trường đối với từng loại cây - Đặc tính sinh lý - Yêu cầu đầu tư và quản lý đối với sinh trưởng và phát triển của mỗi loại cây. (2). Yêu cầu quản lý (Chỉ tiêu kỹ thuật và phương thức quản lý) - Quy mô sản xuất của nông hộ - trang trại đối với các LUT - Các chính sách - thể chế quản lý và sở hữu đất đai - Điều kiện làm đất: Cơ giới hoá hay thủ công - Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng khác trong LUT. - Cơ sở hạ tầng: giao thông - bảo quản - chế biến - Quản lý thị trường thu mua nông sản phẩm 1/6/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản