Loại ngõ ra SUB, ALARM

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Loại ngõ ra SUB, ALARM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại ngõ ra SUB, ALARM - Độ chính xác đo cao 0.5 - Có nhiều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loại ngõ ra SUB, ALARM

  1. Loaïi Ngoõ Ra Alarm Loaïi ngoõ ra SUB, ALARM Ñaëc ñieåm Loaïi ngoõ ra SUB, ALARM Ñoä chính xaùc ño cao: Coù nhieàu kích thöôùc Thoâng tin ñaët haøng Ñôn vò Daûi nhieät ñoä Loaïi caûm bieán ngoõ vaøo Ngoõ ra Relay Cheá ñoä ngoõ ra Ngoõ ra SSR Ngoõ ra Doøng (4 - 20mADC) Nguoàn caáp Cheá ñoä ñieàu khieån ON/OFF, Ñieàu khieån tyû leä Cheá ñoä ngoõ ra Sub/Alarm Ngoõ ra Alarm Ngoõ ra SUB Kích thöôùc Soá chöõ soá hieån thò 3 chöõ soá hieån thò 4 chöõ soá hieån thò Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Haõy kieåm tra daûi nhieät ñoä khi choïn model. (Tham khaûo trang C-29)
  2. Daûi nhieät ñoä cho moãi caûm bieán Model Loaïi caûm bieán ngoõ vaøo Daûi tyû leä chuaån Tröôøng hôïp, caûm bieán laø loaïi R (PR), noù khoâng theå hieån thò nhieät ñoä vaø ñieàu khieån chính xaùc Thoâng soá kyõ thuaät Model Nguoàn caáp Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% nguoàn cung caáp Coâng suaát tieâu thuï Caùch thöùc hieån thò Hieån thò LED 7 ñoaïn Kích thöôùc chöõ soá Ñoä chính xaùc hieån thò chöõ soá Loaïi caøi ñaët Caøi ñaët baèng coâng taéc soá Ñoä chính xaùc caøi ñaët Caûm bieán ngoõ vaøo Can nhieät: Ñieän trôû daây ngoõ vaøo Can nhieät: Ñieàu ON/OFF Hysteresis: coù theå thay ñoåi khieån Tyû leä Daûi tyû leä: coù theå thay ñoåi , Chu kyø: 20sec coá ñònh Ngoõ ra SUB SUB: coù theå thay ñoåi Alarm ALARM ALARM: coù theå thay ñoåi Daûi Reset VR coù theå thay ñoåi (chæ coù cho ñieàu khieån cheânh leäch) Ngoõ ra Relay: 250VAC 3A 1c Ngoõ ra SSR: Ngoõ ra ñieàu khieån Ngoõ ra doøng: 4 - 20mADC Taûi Töï chaån ñoaùn Chöùc naêng ñoát heát xaây döïng beân trong Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí (Khoaûng 30G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z chaïm Söï coá (Khoaûng 10G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z Tuoåi thoï Cô khí Min. 10,000,000 laàn Relay Ñieän Min. 100,000 laàn (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Troïng löôïng Khoaûng. 514g Khoaûng. 517g Khoaûng. 425g Khoaûng. 484g F.S laø gioáng nhö caûm bieán ño daûi nhieät ñoä. Ví duï): Tröôøng hôïp cuûa daûi nhieät ñoä ño laø , Full Scale laø 299.8
  3. Loaïi Ngoõ Ra Alarm Sô ñoà keát noái (loaïi 3 daây) Can nhieät: K, J, R
  4. Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm
  5. Loaïi Ngoõ Ra Alarm Höôùng daãn söû duïng Caùch choïn ñieàu khieån ON/OFF hoaëc Tyû leä baèng chaân caém Söû duïng nuùt ñieàu chænh ôû maët tröôùc Thoâng soá cuûa nhaø maùy laø ñieàu khieån tyû leä. Khi söû duïng ñieàu khieån ON/OFF, chuyeån coâng taéc cuûa cheá ñoä ñieàu khieån töø P sang F sau khi thaùo voû hoäp ra. Khi ngoõ ra ñieàu khieån laø ngoõ ra doøng, ñieàu khieån P laø coá ñònh, khoâng coù chaân coâng taéc cuûa cheá ñoä ñieàu khieån. Nuùt ñieàu chænh P.B Ñieàu khieån tyû leä Ñieàu khieån ON/OFF Tröôøng hôïp ñieàu khieån ON/OFF, coù theå thay ñoåi caøi ñaët Hoaït ñoäng Thuaän / Nghòch F.S 0.2 ~ 3% cuûa hysteresis vaø tröôøng hôïp ñieàu khieån tyû leä, coù theå thay ñoåi caøi ñaët F.S 1 ~ 10% cuûa hysteresis Hoaït ñoäng nghòch theå hieän ngoõ ra ON khi giaù trò xöû lyù laø thaáp hôn giaù trò caøi ñaët vaø noù ñöôïc duøng cho heating. Nuùt ñieàu chænh ALARM Hoaït ñoäng thuaän chaïy ngöôïc laïi vaø theå hieän cho cooling. Noù ñieàu chænh daûi alarm (F.S 1 ~ 10%) vaø coù tyû leä 1:1 (Thieát bò naøy chaïy nhö moät hoaït ñoäng ngöôïc laïi) cho daûi giôùi haïn treân vaø döôùi bôûi giaù trò caøi ñaët. Vd): Tröôøng hôïp ñuùng tyû leä cuûa boä ñieàu khieån nhieät ñoä Chöùc naêng SUB (T3HS) laø , neáu caøi ñaët daûi alarm laø lôùn nhaát, giaù trò laø Ngoõ ra SUB laø alarm ñöôïc söû duïng trong maùy phun, ... . Nhö theá, daûi alarm laø giôùi haïn Neáu nhieät ñoä cuûa nguyeân lieäu ñöôïc ñieàu khieån ñaït tôùi giaù trò high vaø giôùi haïn low caøi ñaët SUB, ngoõ ra SUB hoaït ñoäng vaø giöõ ON lieân tuïc. Nhieät ñoä ño ñöôïc (PV) Vuøng hoaït ñoäng alarm giôùi haïn High Nhieät ñoä Daûi caøi caøi ñaët Ñoä roäng alarm giôùi haïn High Ngoõ ra SUB OFF ñaët SUB SV cuûa SUB Caøi ñaët Ñoä roäng alarm giôùi haïn Low Ngoõ ra SUB ON Vuøng hoaït ñoäng alarm giôùi haïn Low Chöùc naêng SUB chæ coù trong series T3H. Chuù yù: Full Scale (F.S) cuûa alarm laø töø ñeán nhieät ñoä max. Daûi SUB coù theå ñöôïc caøi ñaët ñeán thaáp hôn giaù trò caøi ñaët. Vd) Tröôøng hôïp söû duïng nhieät ñoä laø töø Full Scale laø ÖÙng duïng cuûa boä ñieàu khieån nhieät vaø keát noái taûi Nuùt ñieàu chænh RESET Keát noái ngoõ ra Relay Ñieàu chænh buø phaùt sinh bôûi söû duïng Boä ñieàu khieån nhieät ñoä ñieàu khieån tyû leä. Taûi Daûi ñieàu chænh cuûa nuùt ñieàu chænh Nguoàn reset laø . Khoâng thay ñoåi cho taûi nuùt ñieàu chænh reset khi söû duïng ñieàu Ñaàu noái ngoõ ra tieáp ñieåm Relay khieån ON/OFF. Chænh traùi khi giaù trò buø laø cao hôn giaù trò caøi ñaët. (Chæ daãn ) Chænh phaûi khi giaù trò buø laø thaáp hôn giaù trò caøi ñaët. Keát noái ngoõ ra SSR (Chæ daãn ) Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Caùch thaùo voû hoäp Ñaàu noái Taûi ngoõ ra ñieän aùp Nguoàn laùi SSR cho taûi Khi söû duïng ñieän aùp (ñeå laùi SSR) vôùi muïc ñích khaùc, khoâng ñöôïc vöôït quùa daûi cuûa doøng tyû leä. Keát noái ngoõ ra Doøng Boä ñieàu khieån Boä ñieàu khieån nguoàn nhieät ñoä Môû baûng chæ daãn maët tröôùc, vaën AÁn maët tröôùc chæ daãn theo höôùng vaø keùo theo höôùng cuûa khoùa theo höôùng Ñaàu noái Taûi noù ñöôïc thaùo ra. roài eùp vaø keùo theo höôùng ngoõ ra noù ñöôïc thaùo ra. Doøng Nguoàn cho taûi
Đồng bộ tài khoản