Loài và các tiêu chuẩn phân biệt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

1
164
lượt xem
46
download

Loài và các tiêu chuẩn phân biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và khả năng sinh sản nhưng lại cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác tương tự......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loài và các tiêu chuẩn phân biệt

 1. Loμi?
 2. Loμi vμ c¸c tiªu chuÈn ph©n biÖt loμi
 3. Loμi sinh häc • Loμi lμ mét hoÆc mét nhãm quÇn thÓ gåm c¸c c¸ thÓ cã kh¶ n¨ng giao phèi víi nhau trong tù nhiªn sinh ra ®êi con cã søc sèng vμ kh¶ n¨ng sinh s¶n nh−ng l¹i c¸ch li sinh s¶n víi c¸c nhãm quÇn thÓ kh¸c t−¬ng tù.
 4. Loμi sinh häc
 5. Loμi sinh häc • ¦u ®iÓm: §−a ra ®−îc tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt ®−îc 2 quÇn thÓ ®· ®−îc tiÕn ho¸ thμnh 2 loμi kh¸c nhau hay vÉn thuéc cïng mét loμi. • Nh−îc ®iÓm: - ChØ ¸p dông ®−îc cho c¸c loμi sinh s¶n h÷u tÝnh mμ kh«ng ¸p dông ®−îc cho c¸c loμi sinh s¶n v« tÝnh - Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c ho¸ th¹ch kh¸c nhau cã thuéc cïng mét loμi hay kh«ng.
 6. Tiªu chuÈn Ph©n biÖt hai loμi th©n thuéc • Tiªu chuÈn h×nh th¸i
 7. Cïng loμi hay kh¸c loμi?
 8. Cïng loμi hay kh¸c loμi?
 9. TiÕn ho¸ héi tô
 10. Tiªu chuÈn Ph©n biÖt hai loμi th©n thuéc • Tiªu chuÈn ®Þa lÝ- sinh th¸i
 11. C¸ch li ®Þa lÝ kh«ng ph¶i lóc nμo còng t¹o nªn sù kh¸c biÖt vÒ mÆt h×nh th¸i
 12. Tiªu chuÈn Ph©n biÖt hai loμi th©n thuéc Tiªu chuÈn sinh lÝ- ho¸ sinh
 13. Tiªu chuÈn Ph©n biÖt hai loμi th©n thuéc Tiªu chuÈn di truyÒn
 14. Hai loμi chuét nhμ sèng ë hai khu vùc ®Þa lÝ kh¸c nhau cã bé nhiÔm s¾c thÓ kh¸c nhau.
 15. vai trß cña c¸c c¬ chÕ c¸ch li trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản