intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

318
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bao gồm:Chiến lược cạnh tranh; Phân tích cơ cấu ngành; Tạo vị trí trong ngành; Tạo lợi thế;Hành động sớm để khai thác thay đổi cơ cấu; Kéo dài lợi thế; Cạnh tranh toàn cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

  1. LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY TRONG CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP TOAØN CAÀU Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 1 Gồm có: 1. Chieán löôïc caïnh tranh 2. Phaân tích cô caáu ngaønh 3. Taïo vò trí trong ngaønh 4. Taïo lôïi theá 5. Haønh ñoäng sôùm ñeå khai thaùc thay ñoåi cô caáu 6. Keùo daøi lôïi theá 7. Caïnh tranh toaøn caàu Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 2
  2. 1. Chieán löôïc caïnh tranh Ngaønh ngheà laø ñaáu tröôøng chuû yeáu trong chieán löôïc caïnh tranh giöõa quoác gia vaø quoác gia; ñòa phöông vaø ñòa phöông. Coâng ty laø nhöõng chieán binh cuï theå. Moãi ngaønh ngheà cuï theå (khoâng ñònh nghóa chung chung) vôùi nhöõng saûn phaåm cuï theå coù nhöõng ñieàu kieän lôïi theá caïnh tranh rieâng Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 3 2. Phaân tích cô caáu ngaønh Phaûi xuaát phaùt töø söï hieåu bieát saâu saéc veà cô caáu ngaønh vaø khuynh höôùng thay ñoåi cuûa noù môùi coù theå ñeà ra moät chieán löôïc caïnh tranh hieäu quaû. Tính chaát caïnh tranh ñöôïc theå hieän trong 5 löïc löôïng: − Moái ñe doïa cuûa nhöõng coâng ty môùi. − Moái ñe doïa cuûa nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá. − Quyeàn thöông löôïng cuûa caùc nhaø cung öùng. − Quyeàn thöông löôïng cuûa caùc ngöôøi mua. − Söï caïnh tranh giöõa nhöõng ñoái thuû ñang toàn taïi. Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 4
  3. 3. Taïo vò trí trong ngaønh Chi phí thaáp. Tính ñaëc thuø (chaát löôïng, maãu maõ, dòch vuï haäu maõi, vv…) Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 5 4. Taïo lôïi theá Nhöõng phöông phaùp caïnh tranh môùi thöôøng xuaát phaùt töø söï thay ñoåi cô caáu ngaønh. Tuy nhieân, coù nhöõng thay ñoåi khaùch quan giuùp caùc coâng ty naém baét cô hoäi ñeå taïo lôïi theá nhö laø: Xuaát hieän kyõ thuaät môùi. Nhu caàu môùi cuûa khaùch haøng. Xuaát hieän thò phaàn môùi. Thay ñoåi chi phí vaø tính coù saün cuûa ñaàu vaøo. Thay ñoåi nhöõng luaät leä cuûa chính phuû. Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 6
  4. 5. Haønh ñoäng sôùm ñeå khai thaùc thay ñoåi cô caáu Thoâng tin ñoùng vai troø quan troïng. Caùc nhaø ñoåi môùi thöôøng laø “nhöõng ngöôøi ngoaøi cuoäc” nhöõng coâng ty môùi, coâng ty nhoû. Vai troø vaø chaùnh saùch quoác gia uûng hoä cho ñoái töôïng naøo? Seõ aûnh höôûng ñeán söï thònh vöôïng cuûa caùc quoác gia sau ñaây: Giöõ vò trí caïnh tranh nhaát ñònh cho caùc coâng ty ñang coù öu theá. UÛng hoä söï troãi daäy cuûa nhöõng coâng ty môùi ñang naém baét nhöõng cô hoäi môùi. Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 7 6. Keùo daøi lôïi theá Nguoàn lôïi theá laø yeáu toá, laø ñieàu kieän ñaàu tieân cho khaû naêng keùo daøi lôïi theá (kyõ thuaät cao, qui moâ saûn xuaát, chi phí lao ñoäng reû, nguyeân lieäu thoâ reû,vv…). Coù nhieàu nguoàn lôïi theá khaùc nhau. Khoâng ngöøng naâng caáp caûi tieán, ñeå taïo ra caùc nguoàn lôïi theá môùi, maø caùc coâng ty khoù baét chöôùc kòp. Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 8
  5. 7. Caïnh tranh toaøn caàu Ngaønh coâng nghieäp caïnh tranh mang tính toaøn caàu. Vaán ñeà hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa. Xu theá chuyeån dòch coâng ngheä töø nöôùc phaùt trieån sang nöôùc keùm phaùt trieån hôn. Nhöng voán ñaàu tö chæ chuyeån dòch theo höôùng töø nôi coù lôïi nhuaän thaáp ñeán nôi coù lôïi nhuaän cao hôn (khoâng aét theo chieàu chuyeån giao coâng ngheä). Ngaønh ngheà aùnh döông, ngaønh ngheà taø döông vaø söï chuyeån dòch trong caïnh tranh toaøn caàu hoùa. Coâng cuï môùi trong cuoäc caïnh tranh toaøn caàu hoùa cuûa moät ñòa phöông, thaønh phoá, quoác gia: “Global Logistic” (Trung taâm Vaän truø Löu thoâng Vaät tö Haøng hoùa Toaøn caàu). Lợi thế cạnh tranh của CT trong các ngành CN toàn cầu 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2