Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 11

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

95
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 11:CANH BẠC PHI THƯỜNG Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời … Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 11

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI MOÄT CANH BAÏC PHI THÖÔØNG Ra khoûi OÂ Y am, maøn ñeâm caøng ñen saäm, taâm tình Tieåu Phi caøng naëng ñaäm hôn caû maøu trôøi … Caùi moái guùt maø chaøng göûi nhieàu hy voïng nhaát baây giôø laïi ñöùt maát. Chaøng thôû daøi söôøn söôït: -Chaû traùch hung thuû ñeå ta tìm ñeán OÂ y, thì ra chuùng sôùm bieát roõ, Toá Taâm sö thaùi ñaõ cheát. Baèng khoâng duø nôi nhaø Toân Hoïc Boå ta coù heát loøng caûnh giôùi chuùng haï thuû, nhöng chuùng vaãn dö taïo nhieàu cô hoäi saùt haïi Toân Hoïc Boå ñeå dieät khaåu … Tieåu Phi vuït aï leân moät tieáng vaø voã voã vaøo traùn mình laåm baåm: --Ñuùng roài ! Chuùng möôïn mieäng cuûa Toân Hoïc Boå noùi ra OÂ y am ñeå sau ñoù giaû maïo Toá Taâm sö thaùi ñaùnh laïc höôùng theo doõi cuûa ta, khoâng ngôø ta laïi khaùm phaù söï sô hôû cuûa chuùng … Do ñoù, keá thöù nhaát cuûa chuùng keå nhö bò hoûng, chuùng ñoaùn chaéc theá naøo ta cuõng tìm ñeán OÂ y am, neân nuùp saün treân traàn nhaø cuûa thieân ñöôøng, thöøa luùc ta baát phoøng, neùm boä xöông khoâ cuûa Toá Taâm xuoáng cöôùp ñi tinh thaàn ta, ñeå deå beà haï thuû. Tuy raèng haønh ñoäng khoâng thaønh coâng, nhöng keá hoaïch cuûa chuùng phaûi ñaùng khen laø chu ñaùo, thuû ñoaïn laïi cöïc kyø taøn ñoäc, chæ moät chuùt sô saåy nhoû, ta khoù maø thoaùt khoûi ñoäc thuû. Chuùng nhaát quyeát khoâng cho ta nhuùn tay vaøo caâu chuyeän vaø ñeå thöïc haønh söï nhaát quyeát ñoù, chuùng khoâng tieác saùt haïi bao nhieâu maïng ngöôøi, ñuû thaáy caùi vieäc coøn naèm trong voøng bí maät ñoù, nhaát ñònh laø caâu chuyeän kinh thieân ñoäng ñòa ! Laø moät keû treân mình reøn luyeän cho mình moät yù chí quaät cöôøng töø thuôû nhoû treân s maïc hoang vu ñoùi khoå caøng khoù khaên caøng gian nan Tieåu Phi laïi caøng muoán laên xaû vaøo. Nhöõng nguy hieåm ñaõ qua khoâng laøm cho Tieåu Phi chuøn loøng thoaùi böôùc maø giaùn tieáp ñoái phöông ñaõ kheâu ñoäng chaøng moät yù chí ñoái laäp quyeát cuøng haén so taøi ñeán cuøng. Maïo hieåm, vieäc laøm ñoù, ñoái vôùi chaøng haàu nhö ñaõ trôû thaønh thoùi quen ! Caøng nguy hieåm laïi caøng gaây cho chaøng nhieàu höùng thuù … Tieåu Phi vuït ngöûa coå cöôøi to leân: -Hôõi ngöôøi baïn naøo ñoù, baát luaän baïn laø ai, gheâ gôùm ñeán böïc naøo, muoán doïa ta sôï haõi ruùt lui laø moät vieäc laøm moø traêng ñaùy bieån. Ta cam ñoan laø sôùm hay muoän cuõng vaïch traàn bí maät cuûa baïn ra tröôùc coâng luaän voõ laâm ! Röøng hoang tòch mòch, khoâng moät daïng ngöôøi, lôøi tuyeân chieán cuûa chaøng, hoïa chaêng chæ coù nuùi, coù caây chöùng kieán. 115 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoù maø ñoùan ñöôïc teân hung thuû hoaøn toaøn bí maät ñoù coù nuùp trong boùng toái, coù nghe ñöôïc hay khoâng ? Tieåu Phi vuït ngöng ngay tieáng cöôøi, trôû laïi trong daùng saéc traàm tö … Muï ni coâ khaät khuøng noï tröôùc khi cheát ñaõ thoát leân moät tieáng “voâ” vaäy tieáng voâ ñoù coù yù nghóa gì ? Laø voâ ích hay laø … hay laø … Chaøng chôït nhôù aùnh maét cuûa muï, moät aùnh maét hoaøn toaøn tænh taùo vaø chöùa ñaày tuyeät voïng … nhö muoán noùi leân moät ñieàu gì coøn aån trong loøng. Tieåu Phi ruùng ñoäng laåm baåm: -Hay tieáng voâ maø muï thoát leân laø teân hoaëc hoï cuûa moät ngöôøi ? Vaø ít ra caùi ngöôøi ñoù coù nhieàu lieân quan vôùi hung thuû … Söïc nhôù ra, khi muï ñieân cheát, muï ñang naèm döôùi coäi ngoâ ñoàng, Tieåu Phi laïi nghó: -Hay “voâ” laø muï ñònh noùi ñeán coäi ngoâ ñoàng, nhöng vì aâm thanh haáp hoái ñaõ thaønh ra ngoïng ngòu ? … Vaø phaûi chaêng muï ñònh cho chaøng bieát döôùi coäi ngoâ ñoàngñoù coù choâ giaáu vaät chi raát bí maät ? Nghó ñeán ñaây, Tieåu Phi voäi xoay ngöôøi phoùng trôû laïi loái cuõ. Nhöng chöa ñeán nôi, chaøng ñaõ thaáy töø am OÂ y aùnh löûa ñoû röïc trôøi … Am OÂ y bieán thaønh moät bieån löûa, thì döôùi coäi ngoâ ñoàng trong saân duø coù choân giaáu vaät gì cuõng ñaõ chaùy maát thaønh tro. *** Tieåu Phi trôû vaøo ñeán thaønh, thì chôï ñeâm cuõng ñang hoài naùo nhieät. Vöøa meät moûi laïi vöøa ñoùi khaùt, nhöng chaøng cuõng coá quay böôùc veà Khoaùi yù ñöôøng. Moät nhaân nhö Thu Linh Toá, haún nhieân khoâng phaûi laø moät con ngöôøi voâ danh, vaø choàng naøng cuõng phaûi laø moät tay kieät hieät kheùt tieáng, Chu sa moân ñeä töû raát ñoâng tai maét khaép vuøng, bieát ñaâu laïi chaúng coù ngöôøi nghe noùi qua ñeán Thu Linh Toá ? Coù leõ vì bao nhieâu coâng chuyeän baán loaïn trong ñaàu, neân Tieåu Phi ñaõ queân phöùt ñi moät ñieàu: Laø con ngöôøi töøng xoâng xaùo gaàn khaép töø Sa maïc ñeán Trung Nguyeân nhö chaøng, laïi khoâng nghe ñeán Thu Linh Toá, thì caùi ñaùm ñeä töû Chu sa moân aên haïi kia, laïi laøm sao maø bieát noåi ? Ñang böôùc löûng thöûng treân ñaïi loä, Tieåu Phi chôït nghe sau löng coù tieáng voù ngöïa neän vang … -Traùnh ra ! … Tieáng quaùt cuûa ngöôøi kî só vöøa döùt, Tieåu Phi cuõng vöøa neùp saùt leân leà ñöôøng, boùng ngöïa ñaõ vuùt qua nhö laøn chôùp … 116 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät boùng ngöïa ñen tuyeàn, töø gaùy cho ñeán boán chaân, khoâng chen laån moät saéc loân g taïp nhaïp naøo, ñen ngôøi ñeán aùnh möôït nhö moät vieân ngoïc quyù maøu ñen. Ngöôøi treân ngöïa cuõng aùo choaøng ñen nhaùnh, phaáp phôùi theo chieàu gioù, ñeå loä ra lôùp nhieãu maøu ñoû loùt phía trong. Tieåu Phi neáu thieáu nhanh chaân moät chuùt, coù leõ ñaõ bò thôùt ngöïa noï daãm qua, nhöng chaøng tuyeät nhieân khoâng giaän döõ, traùi laïi buoät mieäng taùn thöôûng: -Ñuùng laø thaàn caâu ! Ñoái vôùi ngöïa cuõng nhö ñoái vôùi myõ nhaân, Tieåu Phi coù moät caûm thöùc ñaëc bieät nhaïy beùn. Laém khi ngaém nghía ñöôïc moät thôùt ngöïa hay, chaøng thaáy coøn thích thuù coøn hôn laø ngaém nghía coøn hôn laø ngaém nghía moät coâ gaùi ñeïp. Cho neân, chæ thoaùng nhìn qua thôùt ngöïa noï, Tieåu Phi nhaän ra ngay laø moät haït ngoïc quyù, maø trong muoân con chöa haún choïn ñöôïc moät ! Bieát choïn ra moät con ngöïa nhö theá, haún nhieân laø ngöôøi cöôõi noù khoâng phaûi laø keû taàm thöôøng. Vaäy kleû ñoù laø ai ? Ñeán thaønh Teá Nam naøy ñeå laøm gì ? Ngöôøi ñeïp laém luùc coù theå choïn nhaàm ñaáng tröôïng phu ngu xuaån, nhöng ngöïa khoâng khi naøo bò keû phaøm tuïc cheá ngöï. Ngöïa choïn chuû so vôùi thieáu nöõ choïn choàng, nhaõn quang cuûa thuù so ra chính xaùc hôn ngöôøi nhieàu ! Bôûi vì, ít ra ngöïa khoâng bò nhöõng lôøi ngon tieáng ngoït gaït löøa vì maøu baïc traéng ngaàm laøm choùi maét. Vaø moãi khi ñaõ choïn xong ngöôøi, ngöïa so vôùi thieáu nöõ nhaân vaãn trung thaønh hôn nhieàu ! Söï so saùnh ngoä nghónh cuûa mình, khieán Tieåu Phi vuït cöôøi phaù leân moät mình. Thænh thoaûng tìm cô hoäi ñeå töï cöôøi leân ñeå töï laøm nôùi giaûn thaàn kinh cuûa mình. Ñoù cuõng laø thaùi ñoä laøm ngöôøi chaøng, vaø ñoù cuõng coù theå laø nguyeân nhaân maø chaøng luoân luoân vöôït qua khoûi ñöôøng ranh cuûa söï cheát moät caùch nhieäm maàu… Vì moät ngöôøi neáu thaàn kinh quaù caêng thaúng, gaëp phaûi chuyeän hieåm nguy, thöôøng maát ñi bình tænh ñeå ñoái phoù ! *** Coøn caùch Khoaùi yù ñöôøng moät quaûng xa, Tieåu Phi ñaõ nhìn thaáy con ngöïa noï ñang ñöùng döôùi truï ñeøn loàng nôi tröôùc cöûa Khoaùi yù ñöôøng vaø ñang ngöûng ñaàu khoâng ngôùt hí leân töøng tieáng hí kheõ. Chuû nhaân cuûa noù khoâng caàn phaûi buoäc cöông hình nhö khoâng sôï ai troäm ñi ngöïa quyù. 117 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Quanh ñaáy, raûi raùc vaøi ba teân ñeä töû Chu sa moân, nhöng khoâng moät teân naøo daùm tieán gaàn. Moät teân khaùc ñang ngoài choàm hoåm oâm laáy buïng neùt maët nhaên nhoù vì ñau ñôùn. Tieåu Phi tieán ñeán voã nheï vai haén: -Ngöôøi baïn vöøa bò noù ñaù aø ? Teân noï haàm haàm chöôûi leân: -Meï hoï, caùi con ngöïa quyû, döõ thaáy moà heø ! Tieåu Phi phì cöôøi : -Hoa ñeïp thì laém gai, ngöïa hay vaø caùi ñeïp luoân luoân raát khoù treâu vaøo. Caâu noùi ñoù, baèng höõu sau naøy neân thuoäc naèm loøng môùi ñöôïc ! Vì muoán bieát chuû nhaân cuûa con ngöïa tìm ñeán Khoaùi yù ñöôøng vôùi duïng yù chi, neân Tieåu Phi vöøa noùi vöøa böôùc laàn vaøo trong. Thôøi gian chöa quaù nöûa ñeâm, ñuùng laø luùc nhieät naùo nhaát cuûa toøa Khoaùi yù ñöôøng, laø thôøi gian maø con baïc ñang saùt phaït nhau soâi noåi nhaát. Nhöng laï laøm sao, ñeøn ñuoác saùng röïc, nhöng ñaâu ñoù thaät laëng trang. Tieåu Phi linh caûm ngay moät vieäc khaùc thöôøng, ñoâi maøy chaøng cau laïi, töøng böôùc tieán eâm aùi trong moät caûnh giaùc ñöôïc naâng cao. Vöøa veùn maøn böôùc vaøo, moät khung caûnh hay ho ñaäp ngay vaøo aùnh maét: möôøi maáy con baïc ñang ñöùng daùn saùt vaøo chaân töôøng, saéc maët loä ñaày sôï seät. Nhöõng coâ gaùi xinh phuïc dòch trong soøng baïc, bình thöôøng tung taêng tôùi lui nhö eùn lieäng, baây giôø cuõng ñang ñöùng maø phaùt rung. Vaø nhöõng gaõ ñaïi haùn chuyeân moân gaùc soøng baûo veä anh ninh cho khaùch chôi cuõng nhö nhaø chöùa, ñeàu naèm la lieät treân ñaát, keû khoâng theå ngoùc ñaàu noåi leân maø cuõng coù keû laïi chaúng daùm ngoùc ñaàu leân … Bao nhieâu aùnh maét sôï haõi ñoù ñeàu ñoå doàn vaøo moät trung taâm ñieåm: ngöôøi kî só aùo choaøng ñen. Nhö moät khuùc caây döïng thaúng, gaõ ñöùng ngay ngaén tröôùc quaày ñaùnh baïc, löng höôùng ra cöûa. Do ñoù, Tieåu Phi coù theå nhìn thaáy ngoïn roi treân tay gaõ, ngoïn roi cuõng ñen ngôøi boùng loän y nhö saéc ngöïa. Khoâng theå nhìn thaáy khuoân maët gaõ aùo ñen, nhöng Tieåu Phi laïi thaáy khuoân maët thaûm naõo cuûa Laõnh Thu Hoàn. Da maët cuûa Laõnh Thu Hoàn y nhö laø khoâng coøn chuùt maùu, tia maét vöøa klinh hoaøng vöøa sôï haõi ñang nhìn xoaùy vaøo gaõ aùo ñen ñaày veû thaàn bí kia. Saûnh ñöôøng laëng trang khoâng moät tieáng ñoäng nhoû, laëng trang ñeán ñoä laøm ngöôøi ta caûm thaáy naëng neà ngheït thôû, moät söï im laëng dò thöôøng tröôùc giôø côn baõo taùp döõ daèn ñoå ñeán ! 118 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long khoâng moät ai ñeå yù ñeán söï hieän dieän cuûa Tieåu Phi, vaø chính Tieåu Phi cuõng chaúng muoán laøm kinh ñoäng moät ai, im lìm ñöùng moät beân y nhö moät khaùn giaû ñang chôø moät tuoàng hay saép dieãn xuaát. Baây giôø thì chaøng ñaõ coù theå thaáy roõ raøng boä maët cuûa ngöôøi aùo ñen thaàn kyø aáy. Haén chæ laø moät thieáu nieân tuoåi khoâng ngoaøi hai möôi ! Sau chieác aùo choaøng ñen laø moät chieác aùo cheõn cuõng maøu ñen, giaây löng, giaøy oáng cho ñeán bao tay cuõng ñeàu moät maøu ñen tuoát chæ coøn coù boä maët laø traéng ngaàn. Vaø vì quaù traéng töông phaûn vôùi maøu ñen troâng caøng traéng, ñeán rôïn ngöôøi. Tuy nhieân, Tieåu Phi chæ coù theå ngaém nghía ñoái phöông ôû moät chieàu nghieâng, chaøng thaày soùng muõi haén raát thaúng, vaønh moâi mong moûng mím chaët, bieåu loä moät söï kieân cöôøng ñeán ñoä laïnh luøng taøn khoác ! Döôùi ñoâi maøy hôi xeách, döôùi reøm mi ñen möôït laø moät ñoâi maét saâu traàm haàu nhö khoâng chieàu ñaùy. Khoù ai maø nhìn thaáu noåi taâm söï haén. Laõnh Thu Hoàn nhìn haén tröøng tröøng hình nhö ñang nghieàn ngaãm lôøi ñoái ñaùp saép ñöa ra. Thaùi ñoä cuûa ngöôøi aùo ñen thaät thö thaû, khoâng toû loä moät söï hoái thuùc naøo, chæ laïnh luøng ñöa maét nhìn traû ! Cuoái cuøng, Laõnh Thu Hoàn chaàm chaäm caát tieáng: -Caùc haï ñaõ muoán chôi, taïi haï taát nhieân saün saøng haàu tieáp, nhöng taïi haï muoán ñöôïc thænh giaùo cao danh quí tính, haún caùc haï khoâng coù gì phaûi töø choái ? Thieáu nieân aùo ñen ñaùp goïn : -Ta khoâng coù hoï teân ! Gioïngnoùi cuûa gaõ cuõng thaät ngaén, thaät goïn, thaät saéc laïnh, nhöng laïi khaùc haúngioïng noùi cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng. Tuy caû hai gioïng noùi ñeàu saéc nhö dao, nhöng chieác dao cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng laø chieác dao ñaõ sanh ræ, traùi laïi chieác dao cuûa thieáu nieân tröôùc maët laø chieác dao coù theå thoåi ñöùt caû coïng loâng ! Gioïng noùi cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng lanh laûnh maø thaâm traàm, thì gioïng noùi cuûa thieáu nieân cao trong maø quyeát lieät. Laõnh Thu Hoàn noùi tieáp: -Caùc haï ñaõ khoâng chòu cho bieát ñaïi danh, thì e raèng … Thieáu nieân ngaét ngang: -E raèng theá naøo ? Laõnh Thu Hoàn ñaùp thaät nhanh: -Vì quy cuû ôû ñaây laø khoâng aên thua vôùi nhöõng ngöôøi laï maët … Lieác maét thaät nhanh ñeå ño löôøng phaûnm öùng cuûa thieáu nieân Laõnh Thu Hoàn cöôøi khan noùi: -Nhöng caùc haï töø phöông xa ñeán ñaây, taïi haï khoâng ñaønh ñeå caùc haï thaát voïng. Thieáu nieân aùo ñen gaät ñaàu: 119 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toát laém ! Laõnh Thu Hoàn vuït hoûi: -Nhöng chôi loái naøo ñaây ? Thieáu nieân buoâng goïn: -Ñoã suùc saéc ! Laõnh Thu Hoàn öôùm doø : -Tieàn tuï … Thieáu nieân cho tay vaøo tuùi moùc ra moät vieân ngoïc bích. Döôùi aùnh ñeøn saùng choang, vieân ngoïc bích caøng aùnh leân moät haøo quang dòu maét, trong ngaàn, khoâng moät tyø veát,. Cho ñeán Tieåu Phi laø moät ay chuyeân troäm ngoïc ñeán thaønh danh, Ñaïo Soaùi Löu Höông cuõng chöa töøng thaáy qua moät vieân ngoïc quyù döôøng aáy, maø cho duø ngoïc bích Hoøa thò ñaùng giaù lieân thaønh cuûa truyeàn thuyeát chuùa vua kia, vò taát ñaõ hôn noåi ! Laõnh Thu Hoàn cuõng laø moät tay saønh baûo vaät, aùnh maét haén vuït saùng leân, nhöng gioïng noùi vaãn laïnh luøng : -Caùc haï haï ñònh duøng vieân ngoïc bích ñoù ñaët ñoåi vaät gì ? Gioïng ñaùp cuûa thieáu nieân y nhö baêng khoái: -Ñaët ngöôi ! Laõnh Thu Hoàn ñoåi saéc, ngöûa maët cöôøi to leân: -Ñaët toâi ? Khoâng ngôø Laõnh Thu Hoàn naøy laïi ñaùng giaù ñeán theá ! Thieáu nieân aùo ñen vaønh moâi kheõ nheách leân: -Neâu ta thaéng, ngöôi phaû theo ta ! Tieáng cöôøi cuûa Laõnh Thu Hoàn nhö bò löôõi dao cöùa ngang nöõa chöøng, aùnh maét rôi dính leân vieân ngoïc bích treân maët baøn loeù ngôøi theøm muoán, roài laïi chaàm chaäm rôøi sang saùu hoät suùc saéc naèm caïnh ñaáy. Vaø hoï Laõnh vuït gaät ñaàu: -Ñöôïc roài, toâi baèng loøng ! *** Caâu noùi cuûa Laõnh Thu Hoàn vöøa thoaùt ra, moät khoâng khí soâi ñoäng vuït noåi leân khaép saûnh ñöôøng. Nhöng Tieåu Phi traùi laïi vaãn im lìm, khoâng moât bieåu loä ngaïc nhieân. Vì chaøng thöøa hieåu, Laõnh Thu Hoàn ñaõ daùm ñem sinh maïng mình ra laøm vaät ñaùnh baïc, thì nhaát ñònh treân saùu hoät suùc saéc kia phaûi coù söï khaùc thöôøng, hay ít ra cuõng coù moät thuû phaùp xaûo dieäu, naém chaéc caùi leõ taát thaéng trong tay ! Laõnh Thu Hoàn naém goïn saùu hoät suùc saéc boû vaøo trong chieác ñóa söù traéng tinh, laïi duøng moät chieác ñóa khaùc ñaäy leân kín mít vaø chaäm raõi leân tieáng: -Chôi suùc saéc coù raát nhieàu saùch, vaäy caùc haï… 120 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thieáu nieân ngaét ngang: -Chôi ñieåm nhoû, ai ñieåm ít nhaát laø thaéng ! Laõnh Thu Hoàn mæm cöôøi : -Chôi ñieåm nhoû hay ñieåm to, cuõng chaúng coù gì laø khaùc laém. Môøi caùc haï … Vöøa noùi, gaõ ñònh ñaåy chieác ñóa söù veà phía khaùch, nhöng thieáu nieân gaït ñi: -Ngöôi cöù laéc tröôùc ! Laõnh Thu Hoàn thoaùng ngaãm nghó vaø hoûi: -Neáu nhö ñoàng ñieåm ? Thieáu nieân ñaùp nhanh: -Ñoàng ñieåm keå nhö hoøa ! -Toát laém ! Laõnh Thu Hoàn ñaùp xong, baøn tay theo ñoù vung ra, tieáng hoät suùc saéc reo leân tinh tong khaép saûnh ñöôøng. Saéc maët gaõ traàm laëng khaùc thöôøng, bao nhieâu tinh thaàn ñeàu ñoå doàn vaøo saùu hoät suùc saéc ñang khua vang trong chieác ñóa … Gaõ laéc thaät nheï tay vaø thaät ñeàu, chieác ñóa ñöôïc keâ saùt beân vaønh tai maø laéc, tieáng hoät vaãn roän raõ keâu vang vöøa nhö töøng gioït aâm thanh cöùa ñöùt tim nhöõng keû baøng quan cuûa canh baïc phi thöôøng ñoù . Moïi ngöôøi caûm thaáy ngöïc mình nhö ngheït thôû … Moät tieáng “bình” boãng vang leân, Laõnh Thu Hoàn ñaõ ngöøng laéc ñaët maïnh boä “baûo cai” treân maët baøn. Haøng maày möôi caëp maét khoâng heïn cuøng ñoå doàn leân caùnh tay traéng xanh cuûa gaõ… Chieác ñóa söù beân treân ñöôïc töø töø laät leân, ñeå loä ra saùu hoät cuûa vaùn baøi sinh töû .. Trong saûnh ñöôøng vuït roä leân tieáng xaøo naùo, traàm troà. Saùu hoät suùc saéc cuøng phôi leân moät maët “nhöùt” ñoû loøm, giöõa chieác ñóa söù traéng phau, y nhö saùu ñieåm maøu hoàng coøn töôi noùng. Saùu maët hoät chæ coù saùu ñieåm, taát nhieân khoâng coøn cöûa baøi naøo nhoû hôn nöûa. Laõnh Thu Hoàn ñaõ taïo cho mình caùi theá ñöùng khoâng bao giôø bò baïi, khoeù meùp khoâng khoûi thoaùng dính nuï cöôøi töï kieâu vaø ñaéc yù ! Tieåu Phi kheõ gaät guø: -Coâng phu baøn tay cuûa Laõnh Thu Hoàn ñaùng goïi laø tuyeät dieäu, chaúng hieåu gaõ thieáu nieân naøy coù caùch chi thaéng ñöôïc haén ? Thieáu nieân maët khoâng ñoåi saéc, vaãn cöù laïnh luøng : -Khaù laém ! Laõnh Thu Hoàn mæm cöôøi chìa tay: -Khoâng daùm ! Ñeán phaàn caùc haï roài ñaáy ! Thieáu nieân gaät ñaàu: -Toát ! 121 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieáng “toát” vöøa thoát ra khoûi mieäng, ngoïn roi ñen nhaùnh treân tay ñaõ vuùt ra nhö moät con ñoäc xaø moå tôùi … Laõnh Thu Hoàn giaät mình, töôûng ñaâu ñoái phöông laïi ñoäng voõ, naøo ngôø laøn roi bay ra nhö chôùp xeït kia vuït ngöøng laïi treân boä hoät suùc saéc vaø baèng moät caùi cuoán kheùo leùo, ñaàu roi ñaõ cuoán laáy moät hoät suùc saéc roài haát trôû ra … Vuø ! … Hoät suùc saéc bay vuø ra caém saâu vaøo maët töôøng voâi, lieàn trieàn y nhö laø ñöôïc tay thôï kheùo leùo khaûm vaøo ñoù. Vaø taát nhieân, maët hoät loù ra ngoaøi chính laø maët “nhaát” ! Duøng ngoùn tay buùn hoät suùc saéc cho caém vaøo töôøng thaät lieàn mí vaø ñöa maët nhaát trôû ra ngoaøi, ñaõ laø moät chuyeän khoâng phaûi deã, coù theå lieät vaøo haøng cao thuû nhaát nhì cuûa moân aùm khí roài. Nhöng thieáu nieân laïi coøn treân caû moät böïc, gaõ coù theå ñieàu khieånngoïn roi daøi saùu thöôùc cuoán laáy hoät suùc saéc vaø baén ra nhö yù muoán, thuû phaùp tinh luyeän, nhaõn löïc phi thöôøng nhö theá, quaû laø moät ñieàu khieán ngöôøi khoù töôûng töôïng noåi ! Moïi ngöôøi khoâng khoûi cuøn roä tieáng ngôïi khen … Giöõa tieáng lao xao reo hoø aáy, ngoïn roi daøi laïi cuoán laáy hoät thöø hai vaø laïi baén ra … Hoät thöù hai chaïm ñuùng vaøo maët hoät thöù nhaát, luùt saâu theâm voâ trong, ñeå roài hoät thöù hai traùm ngay choå cuõ, taát nhieân maët hoät loù ra vaãn laø … moät nuùt ! Cöù theá, ngoïn roi daøi laïi vun vuùt cuoán vaøo roài môû ra, töøn g hoät suùc saéc thi nhau bay caém leân maët töôøng, hoät thöù ba choàng leân hoät thöù hai, hoät thöù tö naèm choàng leân hoät thöù ba … Thoaùng maét, saùu hoät suùc saéc ñeàu luùt caû vaøo töôøng, chæ chöøa laïi moät hoät cuoái cuøng vôùi maët nhaát loù ra ngoaøi ! taát caû nhöõng keû baøng quang, ñoâi troøng maét gaàn nhö tröïc thò ! Thieáu nieân aùo ñen maët khoâng ñoåi saéc gioïng noùi cuõng thaät laø chaäm raõi: -Saùu hoät cuûa ta chæ coù moät ñieåm, ngöôi thua roài ! Da maët Laõnh Thu Hoàn ñaõ troå sang maøu tro, haén ñoät nhieân la leân: -Nhö vaäy khoâng ñöôïc, nhaát ñònh laø khoâng ñöôïc ! Thieáu nieân cöôøi gaèn: -Ngöôi ñònh laät loïng aø ? Ngoïn roi theo ñoù bay ra cuoán thaúng vaøo ngöôøi Laõnh Thu Hoàn. Nhöng hoï Laõnh ñaâu phaûi laø keû keùm, trong côn thaûng thoát vaãn kòp tuoát ñao ra khoûi voõ … Ngôø ñaâu, ngoïn roi ñoái phöông nhö moät vaät soáng, ñöôøng roi cuoán ra nöõa chöøng vuït ñoåi höôùng ñoùn laáy thanh cöông ñao. Ngoïn ñao cuûa Laõnh Thu Hoàn laäp töùc bò vuoät khoûi baøn tay, ghim thaúng leân xaø nhaø, giaûi nguø ñoû nôi chuoâi ñao run run phô phaát, khuoân maët traéng nhôït cuûa haén in theâm moät veát roi röôm röôùm maùu … 122 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thieáu nieân aùo ñen cöôøi laïnh ngaét: -Ngöôi thua roài, theo ta ñi ngay ! Laõnh Thu Hoàn ñöùng cheát söõng moät nôivaønh moâi giaät giaät lieân hoài ! Moät gioïng noùi quen quen chôït vang leân: -Nhò vò khoan ñi ñaõ, taïi haï cuõng muoán chôi moät vaùn vôùi vò baèng höõu naøy ! Luùc naõy, khi ñöôøng roi vung leân, maûnh aùo choaøng theo tay phaát ñoäng, Tieåu Phi kòp nhìn ra treân lôùp nhieãu daï maøu ñoû choùi beân trong, theâu moät con al5 ñaø bay ñang chôùp caùnh … Giaù maø khoâng vì con laïc ñaø bay ñoù, chöa chaéc Tieåu Phi ñaõ chòu böôùc ra. *** Voõ coâng tuyeät cao cuûa thieáu nieân ñaõ laøm cho moïi ngöôøi ñeàu ruùng ñoäng, baây giôø laïi coøn coù keû daùm öùng tieáng böôùc ra ñoøi chôi cuøng gaõ moät vaùn baøi. Bao nhieâu aùnh maét söõng sôø ñeàu doàn thaúng veà phía Tieåu Phi ! Nhö gaëp ñöôïc cöùu tinh, Laõnh Thu Hoàn khuoân maët töôi leân: -Tröông huynh laïi cuõng muoán chôi, thaät coøn gì hay baèng, coøn gì hay baèng ! AÙnh maét saâu traàm vaø saéc laïnh cuûa thieáu nieân nhìn xoaùy vaøo Tieåu Phi, moät aùnh maét maø baát cöù ai bò nhìn cuõng phaûi nghe da löng rôøn rôïn. Nhöng Tieåu Phi vaãn thaûn nhieân nhìn traû, ñieàm ñaïm cöôøi: -Caùc haï hình nhö töø sa maïc ñeán ñaây ? Thieáu nieân thoaùng ñoåi saéc: -Ngöôi laø ai ? Tieåu Phi cöôøi cöôøi : -Cuõng nhö caùc haï, toâi ñaõ queân maát teân mình ! Nhìn xoaùy vaøo Tieåu Phi theâm moät luùc, thieáu nieân kheû haát haøm: -Ngöôi muoán chôi ? Toát laém, chôi thöù gì ? Tieåu Phi ñaùp: -Suùc saéc, töï nhieân phaûi laø suùc saéc, cuõng ai nhoû nhaát laø thaéng ! Caâu noùi chaøng chöa kòp döùt, taát caû moïi ngöôøi coù maët, ñeàu chung moät yù nghó laø chaøng ñaõ phaùt ñieân. Vì saùu hoät suùc saéc cuûa thieáu nieân chæ coù moät ñieåm, Tieåu Phi coøn cöûa naøo thaéng ñaây ? Thieáu nieân hình nhö bò daån khôûi nieàm höùng thuù, aùnh maét ngôøi leân: -Tieàn chôi … Tieåu Phi cöôøi nheï: -Neáu caùc haï thua, taát nhieân taïi haï ñaønh mang vieân ngoïc bích naøy ñi, vò laõnh coâng töû ñaây cuõng khoâng caàn phaûi theo caùc haï, ngoaøi ra, taïi haï coøn ñöôïc hoûi caùc haï vaøi caâu chuyeän ! 123 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñieàu kieän cuûa Tieåu Phi quaû laø quaù tham lam vaø haø khaéc, thieáu nieân nhöôùng maøy hoûi tieáp: -Coøn ngöôi thua thì sao ? Tieåu Phi cöôøi moûng: -Neáu nhö taïi haï thua, thì caùi caâu chuyeän maø caùc haï ñang caàn hoûi kia, seõ ñöôïc taïi haï noùi cho bieát. Thieáu nieân laïi laàn nöõa bieán saéc: -Laøm sao ngöôi bieát ta caàn hoûi vieäc gì ? Tieåu Phi ôûm ôø : -Coù theå cuõng bieát ñöôïc ! Thaät laø moät ñieàu hôn thua quaù cheânh leäch, neáu nhö Tieåu Phi thua, thua coù vaøi caâu traû lôøi, maø laø vaøi caâu traû lôøi löng khöøng coù theå bieát, chöù khoâng nhaát ñònh bieát. Cho duø, thieáu nieân coù naém ñöôïc phaàn chaéc thaéng trong tay, cuõng khoâng ñeán ñoåi ñieân, maø ñi nhaän chôi moät vaùn baøi quaù thieät thoøi nhö theá ! Khoângn gôø thieáu nieân ngaãm nghó giaây choác, quyeát lieät gaät ñaàu: -Ñöôïc, ta baèng loøng ! Tieåu Phi cöôøi: -Toâi ñoaùn tröôùc laø theá naøo caùc haï cuõng baèng loøng ! Thieáu nieân nhö khoâng buoàn nghe ñeán, chæ noùi: -Hoät ta ñaõ ñoã qua, ngöôi coù muoán ta ñoå laïi laàn nöõa nhö theá khoâng ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng caàn thieát ! Caøng theo saâu vaøo caâu chuyeän, caùc con baïc caøng caûm thaáy ñaàu oùc cuûa Tieåu Phi ñuùng laø mang bònh naëng, naëng coøn hôn caùi gaõ thieáu nieân kia ! Vaãn nuï cöôøi dính treân vaønh moâi, Tieåu Phi böôùc ñeán caïnh baøn, hoát laáy saùu hoät suùc saéc vaøo tay. Nhìn Tieåu Phi doài doài saùu con suùc saéc treân baøn tay, Laõnh Thu Hoàn nghe nhö tim mình ñang bò doõi baét theo con hoät. Caùi thaùi ñoä cuûa Tieåu Phi thaät ung dung, traùi laïi Laõnh Thu Hoàn moà hoâi öôùt töôm hai goùc traùn, noân nao, hoài hoäp khaùc thöôøng. Khoâng daèn ñöôïc, gaõ buoät mieäng keâu leân: -Tröông huynh ñöøng queân laø vò baèng höõu ñaây ñoå chæ coù moät ñieåm thoâi ñaáy ! Tieåu Phi cöôøi laït: -Toâi bieát roài ! baøn tay chaøng theo ñoù chôùp leân,. moât con hoät lieàn bay veà phía böùc töôøng. Moïi ngöôøi cuøng nghó laø Tieåu Phi ñang baét chöôùc phöông phaùp cuûa thieáu nieân, nhöng gioûi laém, chaøng cuõng chæ ñoå ra ñöôïc moät ñieåm. vaø gioûi laém chæ coù theå klhoâng thua, chöù khoâng laøm sao thaéng noåi. 124 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Huoáng chi, thieáu nieân duøng roi buùng ra, chaøng laïi duøng tay, bao nhieâu ñoù cuõng ñuû phaân ñònh roõ raøng söï hôn keùm, haø taát chöôøng maët ra maø mang nhuïc ! nhöng hoät suùc saéc bay thaät laø chaäm, chaäm ñeán laï luøng, y nhö coù moät sôïi chæ treo lô löûng, chaàm chaäm keùo ñi … Moïi ngöôøi heát söùc laï luøng, taïi sao söùc ñi chaäm nhö theá maø con hoät khoâng heà rôøi xuoáng ? Tuy hoï khoâng hieåu ñöôïc trong caùi chaäm ñoù aån taøng bao nhieâu coâng löïc cao thaâm, nhöng hoï vaãn coù theå hieåu caùi chaäm ñoù coøn khoù hôn caùi nhanh nhieàu ! Cuõng ngay khi ñoù, hoät suùc saéc thöù hai treân tay Tieåu Phi laïi bay ra ñuoåi theo hoät thöù nhaát … Moät tieáng “boáp” nheø nheï vang leân, hoät thöù nhaát ñaõ bò chaïm naùt vôõ thaønh buïi vuïn ñoå rôi xuoáng … Tieáng “boáp” vöøa vang leân, con hoät thöù ba ñaõ bay ra, chaïm ñuùng con hoät thöù hai, cuõng ngay vò trí con hoät thöù nhaát, vaø con hoät thöù hai laïi vôõ naùt, buïi vuïn rôi choàng leân hoät tröôùc … Cöù theá, hoät thöù tö chaïm vuïn hoät thöù ba, vaø hoät thöù naêm chaïm vuïn hoät thöù tö, nôi chaïm laø moät vò trí hình nhö coù moät söùc voâ hình raøng ñònh khoâng heà di dòch, buïi vuïn theo ñoù töøng lôùp choàng leân nhau. Taát nhieân, theá ñi cuûa moãi hoät moãi luùc caøng maïnh nhanh, ñeå taïo ñuùng treân moät vò trí khi bieán thaønh buïi vuïn. Cho ñeán con hoät thöù naêm, sau khi chaïm naùt hoät thöù tö, ñaø bay vaãn khoâng ngöøng, ñeå roài chaïm maïnh vaøo maët töôøng, vaêng ngöôïc trôû ra, vöøa vaêng chaïm vaøo con hoät thöù saùu bay ñeán … Boáp … boáp ! Caû hai hoät cuøng löôït vôõ vuïn, phaán rôi choàng ñuùng leân lôùp buïi vôõ cuûa nhöõng con hoät tröôùc. Caû hai hoät cuøng rôi ñuùng leân moät vò trí, taïo thaønh moät ñoáng buïi nhoû … söï kieän gaàn nhö laø moät ma thuaät nhieäm maàu aáy, khieán moïi ngöôøi khoâng khoûi laùc maét söõng sôø … Tieåu Phi xoa xoa tay cöôøi nheï: -Saùu hoät cuûa ta khoâng coù moät ñieåm, keå nhö caùc haï ñaõ thua roài ñaáy ! Laõnh Thu Hoàn nhaûy côûn leân voã tay reo : -Phaûi, phaûi ! Saùu hoät khoâng coù laáy moät ñieåm ! Hay tuyeät ! Hay tuyeät ! khoâng gì hay cho baèng ! Thieáu nieân aùo ñen khuoân maët taùi nhôït nhö khoâng coøn chuùt maùu. Phöông phaùp cuûa Tieåu Phi tuy chæ laø moät meïo hay, nhöng thuû phaùp laø moät thuû phaùp heát söùc thöïc teá, khoâng theå goïi laø meïo hay ñöôïc ! Huoáng hoà, vöøa roài, phöông phaùp maø gaõ thieáu nieân duøng ñeå thaéng Laõnh Thu Hoàn voán cuõng laø moät meïo hay thì laøm sao maø baøi baùc ngöôøi khaùc cho ñöôïc ? 125 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traïng huoáng cuûa gaõ hieän thôøi, thaät y heät Laõnh Thu Hoàn luùc naõy, muoán laät loïng khoâng bieát laät loïng laøm sao ! Bình thöôøng, laø gaõ luoân luoân chôi keøo treân keû khaùc, nhöng baây giôø, chính caùi phöông thöùc ñoù ñaõ haïi laáy mình. Töø ñoâi maét to saâu traàm cuûa gaõ cöù lieân tieáp aùnh ngôøi töø phaån noä … hoái haän … oaùn hôøn ñeán taùn thöôûng … khaâm phuïc … Ñoâi maét aáy voán laéng saâu nhö truøng döông baùt ngaùt, nhöng giôø ñaây nhö raùng maây cuûa chaân trôøi, laém maøu laém daïng, bieán ñoåi khoân luôøng, ñoâi maét voán laïnh baêng nhö ñaù, boãng bieán thaønh moät suoái caûm tình … Cho ñeán Tieåu Phi cuõng khoâng khoûi caûm thaáy thaân hình chôi vôi rung ñoäng. Neáu ñoâi maét aáy ñöôïc gaén leân moät khuoân maët cuûa myõ nhaân, thì myõ nhaân ñoù seõ bieán thaønh moä trang tuyeät saéc khuynh thaønh, chæ caàn moät caùi lieác cuûa naøng vaøo moät teân ñaøn oâng naøo, thì duø coù phaûi cheát vì naøng, gaõ ñaøn oâng ñoù taát saün saøng, khoâng moät chuùt khöôùc töø. Ñaùng tieác laø ñoâi maét ñoù laïi m\naèm treân maët cuûa moät gaõ con trai, taïo hoùa quaû ñaõ ñaët khoâng ñuùng choã ! oOo 126 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2