Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 14

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

122
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 14: TRÓC HỒN NHƯ Ý CÂU Nam Cung Linh hấp tấp rời đi, bên ngoài cửa sổ tiếng hò hét nối tiếp vang lên và mỗi lúc xa dần. Thoáng mắt, không còn dạng một tên ăn mày nào lảng vảng.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 14

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BOÁN TROÙC HOÀN NHÖ YÙ CAÂU Nam Cung Linh haáp taáp rôøi ñi, beân ngoaøi cöûa soå tieáng hoø heùt noái tieáp vang leân vaø moãi luùc xa daàn. Thoaùng maét, khoâng coøn daïng moät teân aên maøy naøo laûng vaûng. Tieåu Phi laåm nhaåm laáy mình: -Nam Cung Linh ñaùng goïi laø moät nhaân taøi, Caùi bang döôùi söï thoáng lónh cuûa haén, nhaát ñònh moãi ngaøy theâm huøng maïnh … chæ sôï raèng thaùi quaù huøng maïnh thoâi ! Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng mình xuoáng ñaát, ñoâi maét ngôøi nhìn quanh: -Löu huynh thaáy gaõ thieáu nieân ñoù ñi thaät aø ? Tieåu Phi cöôøi ôûm ôø : -Nôi ñaây ñaâu phaûi chæ coù moät caùnh cöûa soå duy nhaát ñaâu ? -Chæ ñaùng tieác laø gaõ Nam Cung Linh ñoù khoâng coù ñöôïc nhaõn löïc nhö Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Moät gioïng noùi laïnh luøng cang leân thay caâu ñaùp cho Nhaát Ñieåm Hoàng. Vaø tieáng noùi vöøa döùt, thieáu nieân aùo ñen ñaõ töø sau moät böùc reøm soáng khaùc löõng thöõng böôùc ra, hai chieác vôù traéng tinh ñaõ laám lem caùt ñaát. Cho ñeán baây giôø, Nhaát Ñieåm Hoàng môùi chôït hieåu : ñoâi giaøy ñen kia thieáu nieân ñaõ coá yù ñeå loù ra. Vaø sau khi côûi giaøy ñaõ loøn qua cöûa soå, ñeå roài töø maùi hieân loän trôû vaøo moät khung cöûa soå khaùc, aån sau böøc maøn. Tuoåi tuy coøn raát treû, nhöng gaõ thieáu nieân ñaõ kheùo lôïi duïng nhöôïc ñieåm cuûa taâm lyù con ngöôøi. Gaõ ñaùnh löøa Nam Cung Linh, ñeå Nam Cung Linh laàm töôûng raèng gaõ troán ñi maát roài, maø khoâng coøn nghó ñeán vieäc luïc soaùt nöõa ! Chaäm raõi nhaác böôùc ñeán tröôùc maët Tieåu Phi, thieáu nieân nhìn xoaùy chaøng moät luùc vaø vuït hoûi: -Gaõ Nam Cung Linh ñoù laø baïn cuûa caùc haï, coøn giöõa toâi vaø caùc haï voán xöa nay chöa töøng quen bieát, caùc haï laïi giuùp toâi maø khoâng giuùp haén, laø taïi laøm sao ? Ñöôïc ngöôøi giuùp cho, ñaõ chaúng moät lôøi caûm kích, traùi laïi coøn toû yù nghi ngôø, gaõ thieáu nieân aùo ñen quaû laø keû ñaõ mang phaûi bònh nghi traàm troïng. Nhöng Tieåu Phi cuõng ñieàm ñaïm traû cöôøi: -Toâi giuùp huynh ñaøi maø khoâng chòu giuùp haén, chæ vì haén laø moät keû aên xin quaù ngheøo, coøn huynh ñaøi laø keû coù tieàn laém baïc, toâi nhaát ñònh phaûi nònh ñoâi chuùt vaäy maø ! Thieáu nieân nhìn xoùi vaøo chaøng theâm moät luùc, khoeù moâi töø töø thoaùng nôû nuï cöôøi, nhöng gaõ coá daèn vaø vaãn cöù laïnh luøng: -Duø caùc haï giuùp toâi, nhöng toâi khoâng bao giôø bieát caûm kích moät ai. Tieåu Phi chôït cöôøi to leân: 150 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toâi naøo coù giuùp huynh ñaøi chi ñaâu ? Vaû laïi ngöôøi nhö huynh ñaøi caàn gì ñeán ai giuùp cho chöù ? Ñaùm ngöôøi Caùi bang ñoù, huynh ñaøi xem hoï coù nhaèm nheø gì ! Thieáu nieân loä saéc giaän: -Caùc haï töôûng raèng ta sôï hoï ? Tieåu Phi thaät thaûn nhieân: -Taát nhieân laø huynh ñaøi khoâng sôï hoï roài, sôû dó nuùp sau reøm cöûa laø huynh ñaøi coá yù treâu hoï ñaáy thoâi ! Da maët thieáu nieân vuït ñoû raàn leân, gaõ böôùc tôùi vaøi böôùc, to tieáng: -Caùc haï ñöøng töôûng raèng giuùp ñöôïc ta, roài coù theå mæa mai ta quaù … Ñang noùi, thieáu vuït theùt leân moät tieáng vaø nhaûy tuoát leân baøn goïn gaøng. Vì chaân thieáu nieân vöa daãm phaûi xaùc moät con raén, sôï haõi ñeán ñoä thoùt tuoát leân baøn, cô hoà ngaõ vaøo loøng cuûa Tieåu Phi. Nhìn daùng saéc cuûa gaõ, Tieåu Phi cöôøi phaù leân: -Chuùng ta laø ñaïi anh huøng khoâng sôï trôøi, khoâng ñaát, chæ sôï … raén maø thoâi ! Vaø baây giôø chaøng chôït hieåu ra : Vöøa roài thieáu nieân ñaõ phaûi sôï seät chaïy troái cheát nhö theá, chæ vì bò baày raén ñuoåi theo ôû phía sau, tuyeät khoâng phaûi sôï haõi vì voõ coâng cao cöôøng cuûa Caùi bang ñeä töû. Moät con ngöôøi beà ngoaøi xem laïnh luøng saéc ñaù nhö theá, laïi ñi sôï raén hôn caû mnoïi vaät treân ñôøi, quaû laø moät chuyeän khieán ngöôøi phaûi suy nghó. Thieáu nieân ñoû maët choáng cheá: -Ñaâu phaûi ta sôï, maø ta … ta chæ gôùm thoâi. Baát cöù vaät gì meàm meàm trôn nhôùt laø ta ñeàu gôùm heát. Caùc haï cho ñoù laø chuyeän ñaùng buoàn cöôøi laém aø ? Tieåu Phi vaû kheõ vaøo maët mình: -Phaûi laém, khoâng neân cöôøi, töï nhieân laø khoâng neân cöôøi ! Nöõ nhaân ñeàu bieát sôï raén, taïi sao nam nhaân chaúng sôï raén chöù ? Taïi sao nam nhaân laïi sôï keùm nöõ nhaân ñi moät vaät ? Caâu noùi cuûa chaøng ñaõ khieán treân khuoân maët trô laïnh cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng phôùt qua moät neùt cöôøi. Taát nhieân, da maët cuûa thieáu nieân caøng theâm ñoû röïc nhö say naéng. Chôït moät gioïng noùi vang leân rôøn rôïn: -Thì ra vò Ñaïo Soaùi Löu Höông danh reàn thieân haï, chaúng nhöõng bieát noùi ñuøa maø coøn bieát caû noùi laùo nöûa ! Chaúng bieát töø luùc naøo, Baïch Ngoïc Ma nhaøn nhaõ döïa ngöôøi nôi voïng cöûa, nôi tay caàm theâm moät chieác tuùi vaûi maøu xam xaùm, khoânghieåu beân trong ñöïng vaät gì ? Thieáu nieân aùo ñen da maët ñang ñoû röïc vuït ñoåi thaønh traéng taùi. Tieåu Phi duø ngoaøi maët vaãn thaûn nhieân, nhöng trong loøng khoâng khoûi ruùng ñoäng. Tuy nhieân, gioïng noùi chaøng vaãn thaät döûng döng: -Khi naõy ta coù baûo laø gaõ khoâng coù ôû ñaây chaêng ? … Ta nhôù laø hình nhö ta khoâng noùi gì caû ! 151 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïch Ngoïc Ma nheách moâi: -Bang chuû cuûa chuùng ta ñoaùn chaéc gaõ coøn ôû quanh quaån trong phoøng naøy, nhöng vì ngaïi maët Ñaïo Soaùi Löu Höông neân taïm thôøi boû ñi. Baây giôø gaõ ñaõ chöôøng maët, caùc haï … Thieáu nieân aùo ñen chôït leân tieáng ngaét ngang: -Khoâng caàn caùc ngöôi phaûi vò maët haén, ta vôùi haén chaúng lieân quan gì caû ! Baïch Ngoïc Ma cöôøi gaèn: -Ñaõ theá, ngöôi ñònh böôùc ra, hay chôø chuùng ta xoâng vaøo ? Thieáu nieân khoâng kòp chôø laõo bnoùi döùt ñaõ phoùng mình lao qua cöûa soå. Tieáng quaùt naït lieàn ñoù roä vang beân ngoaøi vaø tieán xa daàn. Tieåu Phi mím mieäng thôû daøi: -Caùc ngöôøi coù moät vò bang chuû nhö Nam Cung Linh thaät laø moät ñieàu ñaïi phöôùc. Gaõ thieáu nieân ñoù ñaéc toäi vôùi Nam Cung Linh, keå ra cuõng coøn vaän xaáu cho gaõ ñaáy ! Baïch Ngoïc Ma gaèn gaèn: -Ñaéc toäi vôùi Baïch Ngoïc Ma ta, cuõng vò taát laø vaän heân ñaâu ! Töø trong chieác tuùi vaûi xaùm, Baïch Ngoïc Ma loâi ra moät thanh vuõ khí hình daùng kyø laï vaø haàm haàm tieáp lôøi: -Ai coù phaàn naáy, Nam Cung Linh quen bieát vôùi caùc haï, ñoù laø vieäc rieâng cuûa haén coøn giöõa ta vaø caùc haï chæ coù haän thuø, vaø ñaõ laø keû thuø cuûa Baïch Ngoïc Ma, caùc haï phaûi cheát ! Tieåu Phi nheách meùp: -Taïi sao bao nhieâu ngöôøi ñeàu muoán ta phaûi cheát ? Ta cheát coù ích gì cho caùc ngöôøi chöù ? Baïch Ngoïc Ma cöôøi ñanh aùc: -Nhieàu, nhieàu laém ! Loàng theo aâm thanh, thanh vuõ khí treân tay buûa ra nhö seùt chôùp. Nhaát Ñieåm Hoàng ñöùng im laøm keû baøng quang, nhìn thaáy vuõ khí cuûa Baïch Ngoïc Ma nöõa gioáng caâu lieâm, nöõa y nhö cuø moùc, chieác caùn daøi daøi ñen ngôøi, naém trong tay y heät lang nha boång vôùi nhöõng haøng raêng ngöôïc chôm chôûm doïc theo bieân, nôi choùt ngoïn laø moät chieác quyû traûo, coù theå môû ra cuïp vaøo tuøy theo söï phaùt ñoäng. Nhöõng chieác vuoát nhoïn cuûa quyû traûo ñen nhaùnh ngôøi ngôøi trong aùnh saùn g, chöùng toû laø raát ñoäc. Laø moät keû töøng ngang doïc khaép Trung Nguyeân, Nhaát Ñieåm Hoàng töøng giao thuû ngaøn muoân traän ñaáu, nhöng chöa bao giôø nhìn thaáy moät loaïi khí giôùi kyø quaëc nhö theá, caøng khoâng hieåu nhöõng dieäu duïng cuûa noù ra sao ! Taâm lyù cuûa con ngöôøi voõ hoïc, nhìn thaáy moät moùn khí giôùi taân kyø, y nhö treû nít ngaém nghía moät moùn ñoà chôi ñoà chôi môùi meû, vöøa caûm thaáy höùng thuù maø cuõng vöøa nao nöùc haùo kyø. 152 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taát nhieân, Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng khoâng sao thoaùt khoûi ngoaïi leä ñoù, nhìn thaáy qua thanh vuõ khí laï luøng, gaõ haùo höùc muoán xem nhöõng theá ñaëc dò cuûa noù, cuõng nhö haùo höùc hôø thöôûng thöùc loái phaù cuûa Tieåu Phi. Vaãn nuï cöôøi hình nhö khoâng bao giôø taét treân moâi, Tieåu Phi ung dung hoûi: -Ñem caùi ñoà chôi ñeå baét raén ñoù duøng, ñoái phoù vôùi ngöôøi aø ? Baïch Ngoïc Ma cöôøi nhö ma ruù: -Troùc Hoàn nhö yù traûo cuûa ta, chaúng nhöõng baét raén maø coøn baét luoân caû hoàn vía ngöôi ! Baïch Ngoïc Ma ñaùnh t\khæa luoân baûy taùm chieâu tieáp lieàn theo caâu noùi, chieâu theá quaû nhieân quaùi dò khoù öôùc löôøng. Ñang laø theá ñieåm nheï nhaøng, boång chôït bieán thaønh nhö vuõ baõo queùt ngang, ñang linh ñoäng bieán aûo töïa gioù thoaûng töïa maây vôøn, chôït huøng huøng hoå hoå nhö röøng lay nhö nuùi ñoå … Laõo ma caùi ñaát Coâ Toâ quaû ñaõ toán moät coâng phu khoå luyeän cho moân khí giôùi ñoäc ñaùo cuûa mình vaø chieâu theá chôït cöùng chôït meàm ñoù, thaät khieán ngöôøi khoù maø öôùc löôøng ñoái phoù, neáu laõo ta khoâng theå khoáng cheá ñöôïc löïc treân baøn tay mình nhö yù, thì khoâng laøm sao thi xuaát nhöõng chieâu theá ñaëc dò nhö treân. Chieâu theá cuûa Baïch Ngoïc Ma caøng ñaëc dò, thì thaân phaùp cuûa Tieåu Phi bieán ñoåi khoâng ngöøng, hình nhö chaøng coá yù xem cho taän töôøng taát caû söï bieán hoùa cuûa chieâu thöùc cuûa chieác quyû traûo, neân nhaát thôøi chaúng chòu ra tay phaûn kích. Keå ra loøng haùo voõ cuûa chaøng coøn maïnh hôn baát kyø moät ai, cho neân vöøa nhìn thaáy moùn vuõ khí ñaëc bieät aáy, loøng chaøng höông thích caøng haùo kyø, so ra coøn hôn caû Nhaát Ñieåm Hoàng. Chính vì theá maø baát luaän moät thöù vuõ khí ñaëc dò, coå quaùi naøo treân ñôøi, chaøng cô hoà ñeàu hieåu roõ caùch phaù giaûi caû. Baây giôø ñoät nhieân gaëp ñöôïc chieác “Nhö YÙ Caâu” kia, Tieåu Phi laøm sao deå boû qua tröôùc khi chöa thaáu trieät ñöôïc toaøn boä chieâu thöùc coå quaùi cuûa noù ? Do ñoù, traän ñaáu tuy xem ra quyeát lieät, nhöng thaät söï chæ laø moät traän ñaáu ñôn phöông cuûa beân coâng vaø moät beân cöù traùnh. Laém luùc, Tieåu Phi coøn coá yù taïo ra moät vaøi ñieåm troáng traûi, coát duï cho ñoái phöông ñem heát tuyeät chieâu thi thoá ra. Cuõng chính vì ñoù maø ñaõ maáy laàn chaøng suyùt nguy vì chieâu ñoäc, cho ñeán Nhaát Ñieåm Hoàng beân ngoaøi, cuõng thay chaøng thaùo öôùt moà hoâi. Baïch Ngoïc Ma thaáy mình chieám öu theá, tinh thaàn theâm phaàn khôûi. Chieác Nhö YÙ Caâu treân baøn tay caøng tung ra nhöõng ñoøn saùt thuû ñieäp ñieäp truøng truøng, böùc doàn Tieåu Phi thaùo lui töøng böôùc moät … Nhöng Tieåu Phi vuït nhöôùng maét cöôøi to: -Chieâu thöùc Nhö YÙ Caâu cuûa ngöôi chæ coù theá thoâi aø ? Duøng ñeå baét raén hoïa nay coøn ñöôïc, muoán ñem baét ngöôøi coøn keùm quaù nhieàu ! Baïch Ngoïc Ma cöôøi laïnh: 153 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chieâu thöùc Nhö yù traûo cuûa laõo phu coøn nhieàu, suoát ñôøi ngöôi cuõng ñöøng hoøng xem heát ! Hieån nhieân laø laõo nhìn thaáu ñöôïc taâm yù cuûa Tieåu Phi, tröôùc khi chöa xem ñöôïc heát toaøn boä voõ coâng cuûa laõo, nhaát ñònh laø Tieåu Phi chöa chòu ra tay. Ñoái phöông khoâng ra tay, laõo caøng deå daøng phaùt huy taän löôïng chieâu thöùc cuûa mình, huoáng hoà, treân chieác Nhö yù traûo cuûa laõo vaãn coøn moät ñoøn saùt thuû lôïi haïi, cho tôùi baây giôø laõo chöa coù dòp thi xuaát. Caùi dòp ñoù, chính laø coá laøm sao doàn cho ñoái phöông vaøo tuyeät ñòa nhö vaäy, ñoøn saùt thuû tung ra môùi naém ñöôïc hieäu quaû troïn veïn ! Tieåu Phi chæ coøn caùch xuoâi tay chòu cheát maø voâ phöông traùnh neù ! Tieåu Phi bieát roõ thaâm yù cuûa laõo, nhöng vaãn cöù cöôøi laïnh, khieâu khích: -Ta nhaém ngöôi chæ voõ veõ ñöôïc bao nhieâu taøi ngheä ñoù laø cuøng coøn gì nöõa maø khoe khoang ? Vöøa noùi chaøng vöøa coá yù lui saùt ñeán goùc töôøng, moät töû ñòa cuûa keû giao tranh treân traän tuyeán. Ñaûm löôïc cuûa chaøng keå ra thaät laø quaù lôùn, daùm ñem sinh maïng mình ra ñeå laøm moät canh baøi, vaø canh baøi aáy chæ ñeå ñöôïc xem tuyeät chieâu cuoái cuøng cuûa ñoái thuû ! Ñuùng laø moät canh baøi thaät to maø cuõng thaät laø maïo hieåm. Nhaát Ñieåm Hoàng quaû khoâng ngôø trong ñôøi laïi coù ngöôøi laáy söï maïo hieåm laøm troø ñuøa höùng thuù cho cuoäc soáng, moät troø ñuøa khoâng bieát laø daïi hay laø khoân ? Caâu caù tuy laø troø giaõi trí cuûa ngöôøi thoâng minh, nhöng neáu ñem maïng soáng cuûa mình laøm moài ñeå caâu caù, thì chaúng khaùc naøo caù ñang caâu ngöôøi. Tieåu Phi chôø Baïch Ngoïc Ma maéc caâu thì chính Baïch Ngoïc Ma cuõng ñang ñôïi chaøng môùm laáy moài, ñôïi chaøng töï chui vaøo ñaát cheát. Vaø laõo vuït nheách moâi cöôøi nham hieåm: -Saùt thuû cuûa laõo phu, sau khi ngöôi xem xong ngöoi ñöøng hoøng soáng soùt ! Trong thoaùng maét laõo laïi coâng ra baûy chieâu, ñôïi cho Tieåu Phi traøn mình traùnh qua, ngoïn roi Nhö yù traûo vuït nhaém vaøo giöõa ngöïc thoác tôùi. Tieåu Phi voäi ruït ngöôøi lui ra sau theâm moät böôùc. Vôùi khoaûn g caùch ñoù, chaøng thaàm öôùc löôïng taàm traûo löïc cuûa ñoái phöông khoâng coøn laøm sao ñaâm truùng mình ñöôïc, Tieåu Phi baät cöôøi caát tieáng: -Neáu ngöôi chöa chòu … Lôøi chöa kòp troïn, moät tieáng soaït chôït vang leân, chieác vuoát quyû ñen nhaùnh treân choùt ñaàu Nhö YÙ Traûo vuït taùch rôøi ra vaø lao thaúng ñeán ngöïc chaøng. Tieåu Phi thaät khoâng sao ngôø ñöôïc trong caùn cuûa chieác Nhö yù traûo ñoù laïi coù gaén loø xo. Vaø Baïch Ngoïc Ma chæ caàn aán nheï vaøo cô baåm choå tay caàm, chieác vuoát quyû laäp töùc ñöôïc bung thaúng vôùi toác ñoä phi thöôøng. Treân vuoát quyû laïi luûng laúng theo moät daây xích daøi ñoä boán thöôùc, chieác Nhö YÙ Traûo ñang töø ba thöôùc saùu vuït daøi nhaèng ra baûy thöôùc coù dö. 154 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Löng Tieåu Phi ñaõ döïa saùt vaøo maët töôøng, coù muoán luui Tieåu Phi cuõng chaúng coøn ñaát ñeå lui theâm. Chaøng thöøa hieåu raèng, chæ caàn bò chieác vuoát ñoù queït sô moät ñöôøng rôùm maùu, cuõng ñuû laøm chaøng ngaõ ra töùc toác vì chaát ñoäc taåm beân treân. *** Baèng vaøo voõ coâng cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñöùng löôïc traän beân ngoaøi, taát nhieân nhìn thaáy phaûi roõ raøng hôn ngöôøi trong traän, ñoøn saùt thuû lôïi haïi cuûa Baïch Ngoïc Ma ñaõ laøm Nhaát Ñieåm Hoàng phaûi laéc ñaàu thôû daøi. Vì vò trí cuûa Tieåu Phi luùc baáy giôø ñaõ khoâng theå luøi maø cuõng khoâng theå traùnh. Giaù nhö treân vuoát quyû ñoù khoâng coù chaát ñoäc, Tieåu Phi may ra coù theå duøng thuû phaùp “Phaân Quang Troùc AÛnh” chuïp laáy chieác vuoát, nhöng treân chieác vuoát roõ raøng coù chaát cöïc ñoäc, ñoäc ñeán ñoä khoâng daùm chaïm tay leân. Ñuùng laø keû caâu caù ñang saép hieán mình vaøo buïng caù ! Taát nhieân, Tieåu Phi khoâng traùnh khoûi giaät mænh kinh mang, nhöng tuy sôï maø chaúng loaïn vaø trong giaây phuùt cuûa caùi cheát vaø söï soáng caùch nhau qua ñöôøng tô mong manh ñoù, Tieåu Phi ñaõ tìm ra moät loái gôõ ñoøn nhieäm maàu … Chæ thaáy ñaàu vai chaøng thoaùng nhích ñoäng, trong tay ñaõ theâm moät vaät troøn troøn, vöøa vaën naêm chieác vuoát quyû vöøa moå ñeán loàng ngöïc, Tieåu Phi laäp töùc aán ngay vaät ñoù vaøo trong vuoát. Moät tieáng caïch theo ñaáy vang leân, chieác vuoát quyû ñöôïc kheùp chaët laïi vaø ruït nhanh trôû veà. Vaø luûng laúng dính cöùng trong chieác vuoát quyû laø … moät böùc hoïa ñöôïc cuoän troøn. Ñaõ laø moät Ñaïo Soaùi, taát nhieân thuû phaùp cuûa Tieåu Phi nhanh dieäu ít ai baèng, duø laáy vaät trong tuùi aùo keû khaùc cuõng deå nhö trôû baøn tay, huoáng hoà laø vaät chính trong tuùi mình ! Chính nhôø caùi thuû phaùp nhanh leï chuyeân luyeän ñoù, chaøng môùi coù theå kòp thôøi ruùt böùc hoïa ra nheùt vaøo vuoát quyû. Neáu ñoåi vaøo keû khaùc, vôùi toác ñoä cuûa caùi chuïp hôn caø ñieän chôùp kia thì böùc hoïa chöa kòp laáy ra, ngoïn traûo ñaõ caém saâu vaøo loàng ngöïc roài ! Tuy raèng böùc hoïa raù6t quan troïng, nhöng trong côn nguy caáp cuûa tính maïng, duø cho moät vaät quyù troïng theá naøo cuõng coù theå vöùt boû heát, ñeå ñoåi cho kyø ñöôïc laïi söï soáng ! Baïch Ngoïc Ma quaû khoâng ngôø ñoái phöông laïi coøn moät ñoøn laï nhö theá. Theá coâng cuoái cuøng trôû thaønh voâ hieäu, laõo ma bieán saéc voäi thaùo lui ngoaøi baûy böôùc, ñeà phoøng Tieåu Phi thöa hö xoâng tôùi phaûn kích. Nhöng Tieåu Phi chæ mæm cöôøi ñöùng im: -Tuy ngöôi coá yù gieát A Tö, nhöng ta laïi khoâng höùng ñeå gieát ngöôi, ta ñaõ thöôûng thöùc troïn veïn, haõy traû vaät treân vuoát quyû laïi cho ta, roài cuùt ñi ngay ! 155 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tuy chöa bieát vaät dính treân vuõ khí cuûa mình laø vaät gì, nhöng ñaõ laø vaät ñöôïc giaáu kín trong ngöôøi cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông, nhaát ñònh khoâng phaûi laø ñoà taàm thöôøng. Caâu noùi cuûa Tieåu Phi caøng gôïi theâm laõo moät yù nieäm hoaøi nghi, Baïch Ngoïc Ma caát tieáng cöôøi hieåm aùc: -Traû cuoän giaáy naøy laïi cho ngöôi aø ? Ñöøng naèm moäng ! Tieåu Phi cöôøi chaâm choïc: -Vuoát quyû ñeå baét hoàn, laïi ñi chuïp cuoän giaáy raùch, chöa ñuû eâ maët hay sao ? Baïch Ngoïc Ma traû mieáng ngay: -Neáu laø cuoän giaáy raùch, taïi sao ngöôi laïi ñoøi ? Tieåu Phi hôi ruùng ñoäng, khoâng ngôø ñoái phöông cuõng laø con caùo giaø gian hoaït, nhöng ngoaøi maët chaøng vaãn moät veû thaûn nhieân: -AØ … neáu nhö ngöôi muoán, ta bieáu cho ngöôi ñeå daønh chaäm nöôùc maét vaø … lau nöôùc muõi vaäy ! Baïch Ngoïc Ma cöôøi aâm thaàm: -Sôï raèng keû chaäm nöôùc maét hieän taïi laïi laø chính laø ngöôi. Laõo lui laïi phía sau hai böôùc, laáy cuoän giaáy xuoáng vaø môû ra xem. Nhöng vöøa thoaùng nhìn qua, saéc maët laõo loä veû ngaïc nhieân khaùc thöôøng roài vuït cöôøi leân saèng saëc. Tieåu Phi heát söùc laï luøng, voäi hoûi: -Ngöôi cöôøi gì theá ? Baïch Ngoïc Ma caøng ngöûa coå cöôøi to: -ngöôi giaáu böùc hoïa cuûa vôï laõo Nhaäm Töø ôû trong mình chi theá ? Xem tuoåi ngöôi coøn quaù treû, khoâng leõ cuõng thaàm töông tö baø vôï cuûa laõo hoï Nhaäm ? *** Tieåu Phi nghe nhö moät tieáng seùt, moät tieáng seùt söõng soát vaø vui möøng vöøa noå leân giöõa ñænh ñaàu mình. Caùi manh moái ,aø chaøng ñang raû caúng tìm toøi, boãng döng laïi ñöôïc y nhö töø treân trôøi rôùt xuoáng ! Chaøng buoät mieäng keâu leân: -Thì ra Thu Linh Toá ñaõ gaù thaân vôùi vò Bang chuû Caùi bang naêm xöa. Quaû ñuùng laø ñòa vò cao quyù, thinh danh hieån haùch, so vôùi boïn Taây Moân Thieân vöôït hôn … hôn nhieàu ! Nhìn daùng saéc khaùc thöôøng cuûa chaøng, Baïch Ngoïc Ma khoâng daèn ñöôïc laï luøng: -Thu Linh Toá ? Maø Thu Linh Toá laø ai ? Tieåu Phi laïi caøng söõng soát: -Thì vöøa roài chaúng phaûi ngöôi ñaõ noùi naøng ta laø vôï cuûa cöïu bang chuû Nhaäm Töø ñoù sao ? 156 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïch Ngoïc Ma cöôøi laït: -Vôï cuûa laõo Nhaäm Töø hoï Ñieäp, teân laø Ñieäp Thuïc Trinh … Tieåu Phi laïi keâu leân thaát thanh: -Coøn ngöôøi treân böùc hoïa naøy ? Baïch Ngoïc Ma ngaét ngang: -Thì ngöôøi treân böùc hoïa laø Ñieäp Thuïc Trinh chöù ai, ngöôi caát giaáu böùc töôïng baø ta, chaúng leõ laïi khoâng roõ teân hoï cuûa baø ? Tieåu Phi baøng hoaøng laåm baåm : -Thaûo naøo treân giang hoà khoâng moät ai bieát roû nôùi haï laïc cuûa Thu Linh Toá, thì ra naøng ñaõ ñoåi hoï söõa teân sau khi gaù thaân cuøng Nhaäm bang chuû … Höø ! Thinh danh cuûa muï yeâu nöõ naøy khi xöa xaáu xa, neáu nhö muoán laáy ñöôïc taám choàng trong haøng nhaân vaät voõ laâm hieån haùch, taát phaûi ñoåi hoï söõa teân, ñieàu ñoù ñaùng lyù ta phaûi sôùm nghó ra môùi phaûi ! Baïch Ngoïc Ma tröøng to maét quaùt: -Ñoái vôùi Nhaäm laõo ñaàu, neáu ngöôi muoán chöûi, cöù tha hoà chöûi ruõa laõo ta baèng ñuû moïi danh töø xaáu xa naøo cuõng ñöôïc. Nhöng vôï cuûa laõo laø moät ngöôøi ñaøn baø hieàn thuïc ñoan trang, khoan hoøa vôùi taát caû moïi ngöôøi, cho ñeán Baïch Ngoïc Ma ta cuõng phaûi ít nhieàu khaâm hpuïc, neáu ngöôi ñoái vôùi baø daùm buoâng lôøi baát kính, toaøn theå ñeä töû Caùi bang töø treân chí döôùi, seõ khoâng moät ai buoâng tha cho ngöôi ! Tieåu Phi ñoaùn laø Thu Linh Toá sau khi laáy choàng, coù leõ ñaõ doác taâm caûi hoái, laäp laïi cuoäc ñôøi, vaø ñoái vôùi haïng ngöôøi nhö theá, Tieåu Phi xöa nay raát laø ngôïi phuïc. Do ñoù, chaøng khoâng muoán khôi leân nhöõng gì xaáu xa ñaõ qua cuûa naøng, chæ hoûi: -Vò Nhaäm phu nhaân ñoù hieän giôø ôû ñaâu ? Baïch Ngoïc Ma cöôøi nhaït: -Thaáy saéc laø híp caû maét, ngöôi ñuùng laø keû chaúng toát. Nghe ngöôøi ta goùa ñònh nhaøo voâ ñoù chaêng ? Ngöôøi ta laø haïng ñaøn baø raát möïc tieát trinh, ngöôi ñöøng hoøng chaám muùt gì ñöôïc maø xoâm xoâm hoûi tôùi ! Tieåu Phi chôùp maét: -Nhaäm Töø ñuoåi ngöôi ra khoûi Caùi bang, haïi ngöôi troán chui troán nhuûi suoát möôøi maáy naêm gaàn nhö khoâng coøn ngaøy naøo thung dung töï taïi, ngöôi khoâng haän laõo aø ? Baïch Ngoïc Ma haäm höïc ñaùp : -Laõo ñaõ cheát roài, coù haän cuõng chaúng laøm gì ! Tieåu Phi noùi thaät chaäm: -Tuy laõo ñaõ cheát, nhöng vôï cuûa laõo vaãn coøn soáng ! Baïch Ngoïc Ma nhìn tröøng tröøng laáy Tieåu Phi, tay maèm maèm nhoå laáy moät sôïi raâu döôùi chieác caèm haàu nhö bò truïi luûi vì ñaõ bò laõo nhoå ñi gaàn heát: -Caâu noùi cuûa mi tuy ñaùng gheùt, nhöng laïi raát hôïp yù ta ! Tieåu Phi cöôøi ñaùp laïi: -Ñoái vôùi haïng ngöôøi naøo, neân duøng lôøi leû ñoù. Caùi ñaïo lyù treân ta jeát söùc taän töôøng! 157 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïch Ngoïc Ma cöôøi saèng saëc: -Chaû traùch maø moïi ngöôøi ñeàu khaùo nhau Ñaïo Soaùi Löu Höông laø moät teân ñaïo taëc ñaùng yeâu hôn ñaùng gheùt, cho ñeán ta … hieän giôø cuõng daàn daàn caûm thaáy thích ngöôi! Tieåu Phi hoûi tôùi: -Vaäy thì, vôï cuûa laõo hieän giôø ôû ñaâu ? Baïch Ngoïc Ma laéc ñaàu: -Ñaùng tieác laø ta cuõng chaúng bieát ! Tieåu Phi thaát voïng ñöùng thöø ra moät luùc laâu môùi noùi : -Xin taïm bieät ! Döùt lôøi chaøng voøng tay quaøy quaû böôùc ñi ngay. Baïch Ngoïc Ma lieàn goïi laïi: -Tuy ta khoâng bieát, nhöng coù ngöôøi laïi bieát ! Tieåu Phi döøng ngay böôùc: -Ai ? Baïch Ngoïc Ma khoâng ñaùp, hoûi laïi: -Chaúng leõ ngöôi nghó chaúng ra ? Tieåu Phi thôû daøi: -Coù theâ laø Nam Cung Linh saün saøng cho ta bieát nhöng hieän giôø, chaéc laø khoâng ! Baïch Ngoïc Ma cöôøi bí maät: -Ngöôøi ta coù ngoïc, ngöôi laïi thoø tay khoâng ra xin, taát nhieân laø khoâng ai cho ngöôi, nhöng neáu duøng moät vieân traân chaâu ngoïc thuùy khaùc quyù giaù hôn ñeå ñoåi, khoâng leõ laïi khoâng ñöôïc ? Tieåu Phi nhíu maøy: -Vaäy vieân ngoïc phæ thuùy cuûa ta laø thöù gì ? Baïch Ngoïc Ma ñaùp töøng tieáng moät: -Lai lòch cuûa thieáu nieân aùo ñen noï ! *** Tieåu Phi theo saùt Baïch Ngoïc Ma, Nhaát Ñieåm Hoàng baùm saùt Tieåu Phi, ba ngöôøi nhö ba chieác boùng môø löôùt ñi vuøn vuït treân maùi ngoùi. Maøu trôøi ñaõ raát khuya, boán beà khoâng coøn thaáy moät aùnh ñeøn. Baïch Ngoïc Ma vöøa löôùt ñi vöøa traàm gioïng baûo: -Löu Höông, ñaây laø ngöôi töï yù theo ta, chöù khoâng phaûi ta ñöa ngöôi ñi ñaâu nheù ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ñieàu ñoù ta hieåu roài ! Baïch Ngoïc Ma noùi tieáp: -Ngöôi bieát ñöôïc caøng hay ! Tieåu Phi nhaïi ñuùng laïi lôøi cuûa Baïch Ngoïc Ma: 158 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhaát Ñieåm Hoàng ñaây laø ngöôi töï yù theo ta, chöù khoâng phaûi ta ñöùa ngöôi ñi ñaáy nheù ! Nhöng sau löng khoâng moät tieáng traû lôøi. Tieåu Phi ngaïc nhieân quay laïi … Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ ñi maát töï luùc naøo. Tieåu Phi khoâng khoûi cau maøy laåm baåm: -Luùc khoâng muoán gaõ ñeán, gaõ laïi moät hai ñeán. Luùc muoán gaõ ñöøng ñi gaõ moät hai cuõng ñi. Ai laøm baïn vôùi con ngöôøi nhö gaõ, thaät laø nhöùc ñaàu ! Baïch Ngoïc Ma vuït noùi: -Caên nhaø coù aùnh ñeøn phía tröôùc laø Höông ñöôøng cuûa Caùi bang, moät troïng ñòa ñoái vôùi keû beân ngoaøi. Baây giôø ta phaûi ñi ñaây, ngöôi ñöøng theo ta, neáu nhö ngöôi cuõng tìm ñeán nôi ñoù, ta khoâng coù traùch nhieäm gì caû vôùi haønh ñoäng cuûa ngöôi, baét ñaàu ngay töø phuùt naøy ! Tieåu Phi cöôøi ñaùp: -Keå nhö ta khoâng heà gaëp ngöôi, ngöôi muoán ñi ñaâu tuøy yù ta khoâng caàn bieát ñeán ! -Toát laém ! Baïch Ngoïc Ma döùt lôøi lieàn khom mình nhaûy xuoáng. Töø trong boùng toái lieàn coù tieáng quaùt leân: -Leân trôøi xuoáng ñaát ! Tieáng cuûa Baïch Ngoïc Ma ñaùp laïi: -Xin côm ñöøng ñeán ñaây ! Vaø gioïng cuûa laõo vuït thaáp xuoáng: -Teân tieåu töû ñoù theá naøo ? -Trong ñaïi saûnh ! Baïch Ngoïc Ma laïi hoûi: -Bang chuû keàm cheá ñöôïc haén aø ? Gioïng ngöôøi noï ñaùp: -Hình nhö gaõ töï ñeán, coøn ñöôøng hoaøng tìm gheá ngoài, chaúng hieåu bang chuû taïi sao ñoåi thaùi ñoä, ñoái vôùi gaõ coù veû nhaõ nhaën laém. oOo 159 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2