Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 26

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 26: PHÁP LUẬT TRANG NGHIÊM Ba người đều lặng thinh, trong thiền phòng bỗng dưng im lìm kỳ lạ, chỉ còn nghe tiếng nước réo sôi ùng ục trên lửa hồng. Tiểu Phi nhẹ nhàng và chậm rãi, hình như bao nhiêu tinh thần đều đổ dồn vào việc châm trà. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 26

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU PHAÙP LUAÄT TRANG NGHIEÂM Ba ngöôøi ñeàu laëng thinh, trong thieàn phoøng boãng döng im lìm kyø laï, chæ coøn nghe tieáng nöôùc reùo soâi uøng uïc treân löûa hoàng. Tieåu Phi nheï nhaøng vaø chaäm raõi, hình nhö bao nhieâu tinh thaàn ñeàu ñoå doàn vaøo vieäc chaâm traø. Moãi ñoäng taùc cuûa chaøng ñeàu heát söùc chính xaùc, heát söùc caån thaän, hình nhö chaøng ñònh möôïn caùi ñoäng taùc chaäm raõi ñoù ñeå thanh loïc nhöõng gì hoån loaïn trong tö töôûng. Sau ñaáy, hai tay trònh troïng naâng cheùn traø boác ngaùt höông thôm daâng ñeán tröôùc maët Thieân Phong ñaïi sö, gioïng traàm traàm: -Ña taï nhöõng gì ñaïi sö chæ giaùo ! Ñoùn laáy chung traø treân tay chaøng, vò ñaïi sö chaäm raõi hoûi: -Nhöõng gì thí chuû muoán bieát, ñaõ bieát heát roài chöù ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Vaâng ! Vaønh moâi heùo haét thoaùng leân nuï cöôøi, Thieân Phong ñaïi sö noùi tieáp: -Toát laém, nhöõng gì laõo taêng coù theå noùi, cuõng chæ coù bao nhieâu ñoù thoâi ! Tuyeät nhieân, oâng khoâng leân tieáng hoûi vì sao Tieåu Phi laïi bieát roõ caâu chuyeän aáy, maø chæ quay sang coâng vieäc thöôûng thöùc phaåm traø. Vaø trong khoaûng khaéc thôøi gian ñoù, khuoân maët voán traàm nghieâm cuûa oâng vuït töôi haún leân, nhöng neáu nhìn kyõ ôû khoeù maét seõ thaáy maët traùi saâu kín laéng ñoïng. Cuoái cuøng vò cao taêng Thieáu Laâm töø töø kheùp maét laïi: -Chung traø naøy, so vôùi chung traø khi naõy quaû ngon hôn nhieàu. Tieåu Phi nhìn söõng oâng, cuoái cuøng buoät mieäng hoûi: -Khoâng leõ ñaïi sö chaúng coù lôøi gì ñeå hoûi taïi haï ? Thieân Phong ñaïi sö laøm thinh moät luùc môùi caát lôøi: -Phaûi chaêng Nhaäm laõo bang chuû ñaõ quaù coá ? Ñoâi maét nhaø sö vaãn kheõ kheùp, caâu hoûi y nhö laø buoät mieäng hoûi leân. Tieåu Phi kheõ thôû daøi: -Thöa phaûi ! Chaøng laïi daâng leân chung traø thöù hai vaø noùi tieáp: -Nhöõng gì taïi haï ñaõ bieát, coù leõ ñaïi sö cuõng bieát roài ! Thieân Phong ñaïi sö chæ gaät nheï ñaàu, khoâng ñaùp. Tieåu Phi cuõng im laëng giaây choác roài ñöùng leân: -Daùm xin ñaïi sö cho vaõn boái cuøng Voâ Hoa sö huynh noùi rieâng vaøi caâu chuyeän ! Thieân Phong ñaïi sö thaûn nhieân gaät ñaàu: -Nhöõng gì muoán noùi, neân noùi ra cho roài, caùc ngöôi ñi thoâi ! 278 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voâ Hoa khi aáy môùi töø töø ñöùng leân, veû maët cuûa haén vaãn thaät laø ung dung thaät laø tieâu saùi. Haén höôùng veà phía Thieân Phong ñaïi sö cung kính vaùi chaøo, xong môùi laëng leõ chui ra ngoaøi, tröôùc sau vaãn khoâng thoát leân moät tieáng. Ñôïi cho haén lui haún ra ngoaøi cöûa, Thieân Phong ñaïi sö môùi töø töø môû maét nhìn theo, trong tia maét nhö haøm chöùa bao nhieâu laø phöùc taïp. Vaø oâng vaãn cöù laøm thinh. *** Caûnh nuùi veà ñeâm, caøng hoang tòch ñeán rôïn ngöôøi. Con ñöôøng phía sau nuùi raát heïp, aùnh sao môø môø nhuoäm xaùm leân hai haøng caây laù raäm raïp ven ñöôøng. Taát caû vuõ truï nhö ñaêm ñam chìm trong maøn söông ñuøn ñuïc ñaày thaàn bí vaø theâ löông. Tieåu Phi vaø Voâ Hoa chen vai nhau böôùc treân con ñöôøng heïp loài loûm quanh co. Hai ngöôøi tröôùc sau vaãn giöõ maõi caùi tö theá im laëng, im laëng nhö nhöõng ngoïn nuùi ñen sì trong boùng toái ! Cuoái cuøng, Voâ Hoa cöôøi nheï leân tieáng tröôùc; -Tuy Löu huynh khoâng vaïch maëc ta ra trong khi ñoù, nhöng ta khoâng caûm kích Löu huynh, bôûi vì Löu huynh chæ sôï Thieân Phong ñaïi sö ñau loøng maø thoâi. Phaûi theá khoâng ? Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Voâ Hoa huynh cho raèng tröø vieäc ñoù ra, khoâng coøn nguyeân nhaân naøo khaùc aø ? Thí duï nhö tình baïn chuùng ta … Voâ Hoa döûng döng: -Tình baïn cuûa ta vaø Löu huynh, baây giôø coøn soùt laïi chaêng chæ laø nhöõng haït caùt trong con maét … Tieåu Phi ngaét lôøi : -Phaûi laém, trong maét maø coù caùt, theá naøo cuõng bò chaûy nöôùc maét ! Voâ Hoa vuït hoûi: -Baây giôø Löu huynh cöù cho ta bieát thaät, Löu huynh ñaõ bieát ñöôïc nhöõng gì roài ? Tieåu Phi traàm gioïng laïi : -Toâi bieát Voâ Hoa huynh chính laø tröôûng töû cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang, laø huynh tröôûng cuûa Nam Cung Linh, nhöng taïi laøm sao Voâ Hoa huynh bieát ñöôïc Nam Cung Linh laø anh em cuûa mình ? Taát nhieân Thieân Phong ñaïi sö khoâng khi naøo noùi ra vieäc ñoù cho Voâ Hoa huynh bieát ! Voâ Hoa ñaùp: 279 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùi chuyeän ñoù Löu huynh thöøa söùc ñoaùn ra ñöôïc kia maø, khi tieân phuï qua ñôøi, ta ñaõ baûy tuoåi roài, moät ñöùa beù baûy tuoåi, tuy chöa bieát gì ñôøi, nhöng cuõng nhôù ñöôïc ít nhieàu chuyeän, vaø khoâng khi naøo queân ! Tieåu Phi thôû daøi: -nhöng Voâ Hoa huynh hình nhö laïi nhôù vaø bieát raát nhieàu chuyeän duø khi ñoù môùi baûy tuoåi ! Voâ Hoa laûng sang caâu chuyeän khaùc: -Löu huynh taát cuõng ñaõ bieát Thieân Nhaát Thaàn Thuûy chính do ta troäm ñi ? Tieåu Phi ñaùp: -Phaûi ! Thaàn Thuûy cung tuy caám nam giôùi ra vaøo, nhöng moät keû ñaõ xuaát gia vaø phong nhaõ nhö Voâ Hoa huynh, taát nhieân khoâng coøn laø trai hay gaùi nöõa, nhöng thaät ra, baèng loái nhìn ñoù, khoâng traùnh khoûi coù nhieàu teä ñoan. Chæ toäi cho vò coâ nöông chung tình kia ñaõ vì Voâ Hoa huynh maø phaûi huûy mình … Voâ Hoa cöôøi ngaét lôøi : -Moät ngöôøi con gaùi chöa laàn naøo tieáp xuùc vôùi phaùi nam, raát khoù maø traùnh khoûi bò quyeán ruõ. Naøng ñaõ raát baèng loøng vôùi caùi cheát cuûa chính mình, thì taïi sao Löu huynh coøn thaéc maéc ? Tieåu Phi nhìn söõng ñoái phöông moâi mím chaët: -Voâ Hoa huynh keå ra laø con ngöôøi khaù laï luøng, baát luaän laø caâu chuyeän hieàn hoøa nho nhaõ hoaëc ti tieän bæ oåi theá naøo Voâ Hoa huynh cuõng noùi ra ñöôïc, baèng moät gioïng heát söùc bình thaûn heát söùc oân nhu … khoâng moät chuùt thay ñoåi treân saéc dieän, Voâ Hoa vaãn cöù mæm cöôøi: -Löu huynh coù bieát ta phí bao nhieâu taâm huyeát ñeå troäm ñöôïc Thieân Nhaát Thaàn Thuûy laø ñeå laøm gì khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Vì Nhaäm laõo bang chuû vaø Thieân Phong ñaïi sö khoâng phaûi laø nhöõng con ngöôøi maø Voâ Hoa huynh deã daøng haï thuû ñöôïc, hôn nöõa Voâ Hoa huynh caàn laøm cho hoï cheát khoâng löu laïi moät veát thöông tích naøo, ñeå moïi ngöôøi khoûi hoaøi nghi ! Voâ Hoa raén roûi gaät ñaàu: -Löu huynh noùi thaät ñuùng ! Tieåu Phi tieáp lôøi: -Nôi caàu treo noï, ngöôøi hoùa trang laøm Thieân Phong Thaäp Töù Lang taát nhieân laø Voâ Hoa huynh, gieát cheát Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang vaø duøng nhaãn thuaät ñoän vaøo hoà Ñaïi Minh, taát nhieân cuõng laø Voâ Hoa huynh. Voâ Hoa gaät ñaàu: -Phaûi ! Tieåu Phi chôùp chôùp maét: -Ngaøy noï gaëp Voâ Hoa huynh nôi hoà Ñaïi Minh, voán phaûi hoaøi nghi Voâ Hoa huynh ngay, nhöng tieác thay, duø luùc aáy ta coù hoaøi nghi taát caû moïi ngöôøi treân ñôøi 280 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long cuõng khoâng theå hoaøi nghi vaøo moät keû cho ñeán tieáng ñaøn cuõng sôï nhuoám phaûi saùt khí nhö nhaø sö Voâ Hoa ! Voâ Hoa khoeù moâi thoaùng leân neùt cöôøi ñaéc yù : -Löu huynh baát taát phaûi khoù chòu, moãi ngöôøi treân ñôøi khoâng ai thoaùt khoûi coù luùc hoà ñoà sô soùt ! Tieåu Phi göôïng cöôøi: -Nôi am OÂ Y, teân ñoà ñeä khaät khuøng cuûa Toá Taâm sö thaùi tröôùc khi cheát ñaõ vaïch leân bí maät cuûa Voâ Hoa huynh, tieác laø naøng chæ ngoïng ngòu noùi leân moät tieáng “Ngoââ” roài taét thôû, vaø ñaùng tieác hôn nöûa, ta laïi laàm töôûng naøng aùm chæ vaøo hai chöû “Ngoâ ñoàng” khoâng ngôø tieáng Ngoâ, naøng ñaõ noùi ñoù ñeå aùm chæ Voâ Hoa ! Voâ Hoa caén moâi: -Chính ta cuõng khoâng ngôø aû tröôùc khi cheát, thaàn trí vuït trôû neân tænh taùo nhö theá, baèng khoâng, khi gieát Toá Taâm sö thaùi ta ñaõ gieát luoân naøng roài ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Nhöng taïi sao, Voâ Hoa huynh laïi gieát Toá Taâm sö thaùi ? Voâ Hoa ñaùp: -Vì baát cöù nhöõng ngöôøi naùo coù quan heä ñeán vieäc naøy, ta ñeàu baét buoäc khoâng cho hoï noùi leân ñöôïc. Löu huynh cuõng bieát raèng, ta xöa nay voán laø con ngöôøi raát caån thaän trong moïi vieäc laøm ! Ngöøng laïi moät thoaùng, Voâ Hoa mæm cöôøi noùi tieáp: -Vaø ta cuõng khoâng heà thích vieäc laøm maïo hieåm ! Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Do ñoù Voâ Hoa huynh maáy laàn ñònh haï saùt ta ? Voâ Hoa thôû daøi: -Thaät ra, ta khoâng khi naøo muoán cho Löu huynh dính vaøo vuï naøy. Ta thöôøng noùi vôùi Nam Cung Linh laø neáu treân ñôøi naøy coù keû naøo coù theå vaïch traàn ñöôïc nhöõng bí maät cuûa chuùng ta, thì nhaát ñònh keû ñoù chæ laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Tieåu Phi gaät guø: -Nôi hoà Ñaïi Minh, trong OÂ y am, taïi caàu treo treân Neâ sôn, Voâ Hoa huynh ñaõ maáy laàn haï ñoäc thuû. Voâ Hoa huynh muoán gieát ta, ta khoâng coù gì phieàn traùch caû, nhöng taïi sao Voâ Hoa laïi ñònh gieát caû Toâ Dung Dung ? Voâ Hoa ñaùp: -Ta ñoaùn theá naøo Löu huynh cuõng phaùi naøng ñeán Thaàn Thuûy cung ñieàu tra hö thöïc, cho neân ta laäp töùc nghó ra ngay keû cuøng Löu huynh heïn nhau beân bôø hoà Ñaïi Minh, nhaát ñònh laø naøng. Löu huynh cuõng caàn neân hieåu, ta cuõng ñaâu phaûi laø keû quaù ngu ! Tieåu Phi nheï cöôøi: -Moät con ngöôøi quaù thoâng minh cuõng khoâng phaûi laø ñieàu hay ! Voâ Hoa hoûi laïi: 281 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng leõ Löu huynh laø con ngöôøi voán raát ngu ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Cho ñeán baây giôø, ta môùi bieát thaät ra ta khoâng phaûi laø con ngöôøi thoâng minh nhö trong töôûng töôïng. Baèng khoâng, ta sôùm phaûi nghó ra raèng, ñeán luùc caàn yeáu ñoù, Voâ Hoa huynh cuõng coù theå gieát Nam Cung Linh ñeå maø dieät khaåu. Göông maët Voâ Hoa ñöôïm ngay moät neùt buoàn saâu ñaäm: -Ta cuõng khoâng phaûi laø keû thoâng minh nhö ñaõ töôûng töôïng. Ta ngôõ laø chæ caàn Nam Cung Linh cheát, bao nhieâu manh moái cuûa Löu huynh cuõng hoøan toaøn bò caét ñöùt heát, seõ khoâng coøn lieân luïy ñeán ta, baèng khoâng ta laøm sao nhaãn taâm gieát haén ? Tieåu Phi noùi: -Caùi then choát troïng ñaïi cuûa beân trong laø haén ñaõ noùi leân chuyeän anh em coát nhuïc giöõa hai ngöôøi, baèng chaúng coù caùi manh moái ñoù, ta laøm sao bieát maø tìm ñeán ñaây ? Voâ Hoa traàm ngaâm nghó ngôïi, söông töø söôøn nuùi boác leân caøng daøy, ngoïn nuùi ñaõ mang theo ít nhieàu hôi haùm cuûa caùi giaù reùt muøa ñoâng. Voâ Hoa caûm thaáy thaân mình laønh laïnh. Tieåu Phi thôû daøi: -Coù ñieåm maø ta khoâng laøm sao hieåu noåi: Voâ Hoa huynh laøm nhö theá, coát yeáu laø vì baùo thuø hay laø vì tranh ñoaït voõ coâng ? Ñoù laø chuû yù cuûa Voâ Hoa huynh, hay laø do di ngoân cuûa lònh toân ñaõ thoát leân tröôùc khi saép cheát, baûo Voâ Hoa huynh phaûi laøm nhö theá ? Voâ Hoa nhöôùng maøy: -Do ñaâu maø Löu huynh bieát laø tieân phuï coù di ngoân laïi cho ta ? Tieåu Phi ñaùp: -Voâ Hoa huynh ñeán Trung nguyeân töø khi tuoåi coøn beù, nhöng nhaãn thuaät vaø kieám phaùp cuûa Voâ Hoa taát nhieân hoïc ñöôïc töø lònh toân, song le, khi linh toân cheát, Voâ Hoa huynh môùi coù baûy tuoåi, tuyeät ñoái khoâng sao hoïc ñöôïc moät trình ñoä voõ coâng cao thaâm nhö theá tröø phi lònh toân coù ñem voõ coâng maät kíp löu laïi, vaø Voâ Hoa huynh bí maät caát giaáu ñi, cho ñeán Thieân Phong ñaïi sö cuõng khoâng bieát ! Voâ Hoa höø kheõ leân moät tieáng maø khoâng noùi gì. Tieåu Phi laïi tieáp: -Do ñoù, ta laäp töùc nghó ra, lònh toân khoâng tieác hy sinh taùnh maïng mình, cuõng chæ vì muoán anh em Voâ Hoa huynh ñöôïc ñaàu nhaäp laøm moân haï Thieáu Laâm vaø Caùi bang, khoâng ngoaøi hy voïng hai ngöôøi sau khi khoân lôùn, tröôùc tieân chaáp chöôûng moân hoä cuûa thieân haï ñeä nhaát phaùi vaø ñeä nhaát bang, ñeå tieán theâm böôùc nöõa laø thoân tính voõ laâm thieân haï, ñaây cuõng laø ñieàu öôùc nguyeän oâng muoán laøm maø khoâng ñöôïc,neânmuoán hai ngöôøi thay oâng maø hoaøn thaønh. Baèng khoâng, oâng coù khi naøo cam chòu cheát nhö theá chöù ? Voâ Hoa mím moâi traàm laëng moät luùc vaø mæm cöôøi: 282 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Löu huynh coù bieát taïi laøm sao ta moät möïc meán chuoäng Löu huynh chaêng ? Chæ vì Löu huynh coù moät ñaàu oùc hôn ngöôøi ! Ta thöôøng noùi vôùi Nam Cung Linh laø chæ caàn quen ñöôïc Löu huynh, thì sau naøy duø laø baïn hay thuø cuõng ñeàu laø moät ñieàu thuù vò nhaát trong ñôøi ! Tieåu Phi mæm cöôøi ñaùp: -Nhö theá, coù nghóa laø ta ñeàu ñoaùn truùng caû ? Voâ Hoa ngöôùc maét nhìn saâu vaøo ñeâm toái: -Nhöõng ñieàu Löu huynh ñoaùn coù theå laø ñuùng maø cuõng coù theå laø sai, sau naøy töï Löu huynh bieát laáy … Gaõ vuït döøng böôùc, quay maët laïi ñoái dieän vôùi Tieåu Phi: -Vaø baát luaän theá naøo, keå nhö Löu huynh ñaõ vaïch traàn heát moïi bí maät cuûa ta roài, Löu huynh ñònh theá naøo ñaây ? Tia maét nhö ñieän laïnh cuûa Tieåu Phi nhìn thaúng vaøo Voâ Hoa moät luùc vaø chaøng laéc ñaàu thôû daøi: -Ñaõ laâu laém roài, ta theà khoâng coøn gieát ngöôøi nöõa, huoáng chi ngöôøi ñoù laïi laø Voâ Hoa huynh ! Voâ Hoa cöôøi lanh ngaét : -Nhöng Löu huynh caàn neân bieát, baây giôø Löu huynh khoâng gieát ta, ta cuõng phaûi gieát Löu huynh ! Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Phaûi laém ! Chæ caàn gieát cheát ñöôïc ta, Voâ Hoa huynh coù theå tieâu dao ngoaøi voøng phaùp luaät ! Vì treân ñôøi naøy coù theå bieát ñöôïc bí maät cuûa Voâ Hoa huynh chæ coù moät mình ta thoâi ! Voâ Hoa hoûi thaät chaäm: -Löu huynh chôø ta ra tay aø ? Tieåu Phi thôû ra: -Tuy ta khoâng muoán theá, nhöng sôï raèng khoâng coøn caùch löïa choïn naøo khaùc hôn ! Hai ngöôøi laøm thinh ! Nhöõng gì muoán noùi hoï ñaõ noùi heát caû roài ! Gioù nuùi caøng luùc theâm maïnh, y phuïc, toùc tai hai ngöôøi ñeàu nhö muùa vôøn trong gioù. Thaàn saéc hai ngöôøi beân ngoaøi thaät ung dung thaät bình thaûn, nhöng coù ai bieát ñöôïc raèng saùt cô ñang nguøn nguït giöõa hai khoaûng caùch nöûa baïn nöûa thuø ? Moät tieáng seùt vang reàn trong khoâng gian, möa hình nhö saép rôi, caûnh vaät caøng nhö naëng neà aûm ñaïm. Vaø giöõa tieáng seùt vöøa vang leân keùo theo laøn chôùp saùng loøa sôn laâm aáy, song quyeàn cuûa Voâ Hoa cuõng phoùng ra nhö ñieän xeït, moät theá ñaùnh phuû ñaàu. 283 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chieâu ñaàu tay Voâ Hoa ñaõ aùp duïng ngay Thieáu Laâm Thaàn Quyeàn moät tuyeät kyõ cuûa boån moân, ngoïn quyeàn voán ñaõ huøng haäu keïp theo trong tieáng seùt ñaày trôøi, söùc maïnh caøng töôûng chöøng leäch ñaát nghieâng trôøi. Neáu khoâng taän maét nhìn thaáy, khoù ai maø ngôø noåi, moät keû vaên nhaõ oân hoøa nhö Voâ Hoa, laïi ñaùnh ra ñöôïc moät chieâu theá maõnh lieät döôøng aáy. Tieåu Phi chæ hôi chuyeån ngöôøi, chöôûng traùi theo ñoù phaït ngang vaøo maïch moân cuûa Voâ Hoa, theá ñaùnh ñem so vôùi ngoïn quyeàn cuûa Voâ Hoa thì thaät laø heát söùc taàm thöôøng, nhöng caùi taàm thöôøng ñoù laïi hoùa giaûi ñöôïc töùc khaéc theá coâng cuûa Voâ Hoa. Voâ Hoa laäp töùc trieån duïng thaân phaùp, giöõa aâm ba cuûa tieáng seùt coøn vang doäi, gaõ ñaõ lieân tieáp coâng ra boán quyeàn, naøo “Giaùng long”, naøo “Phuïc hoå” khoâng moät quyeàn naøo khoâng phaûi laø tinh hoa cuûa quyeàn thuaät Thieáu Laâm. Tieåu Phi moãi moãi ñeàu hoùa giaûi taát caû vaø trong moãi theá giaûi cuûa chaøng aån taøng moät theá phaûn coâng traàm oån laï luøng. Nhöng cuõng nhö bao giôø, chieâu theá cuûa chaøng ñaùnh ra hình daïng chaát phaùt thaät taàm thöôøng, nhöng hieäu löïc cuûa noù cuõng thaät laø khoù taû ! Voâ Hoa ñaùnh luoân ra möôøi taùm quyeàn, nhöng vaãn khoâng laøm sao chieám ñöôïc öu theá, quyeàn beân phaûi vöøa thu veà, laäp töùc ñaõ ñoåi thaønh theá chæ, keïp theo moät luoàng nhueä phong queùt nhanh vaøo caùc huyeät “kyø moân”, “Töông ñaøi” nôi döôùi naùch phaûi cuûa Tieåu Phi. Theá chæ “Ñaøn chæ thaàn thoâng” vöøa roài, Voâ Hoa ñaõ doác theo moät luoàng noäi gia chaân löïc, duø chaúng ñieåm truùng ñöôïc ñoái phöông maø chæ caàn queùt phôùt qua cuõng ñuû laøm cho Tieåu Phi teâ cöùng nöûa thaân treân vaø ngoïn chöôûng thöù hai cuûa Voâ Hoa seõ töùc khaéc keát lieåu tính maïng chaøng … Nhöng Tieåu Phi chæ hôi nghieâng ngöôøi, moät theá nghieâng heát söùc laø töï nhieân, khoâng voäi vaøng cuõng khoâng chaäm quaù, thaät vöøa vaën ñeå cho luoàng chæ phong phôùt saùt ngoaøi cheùo aùo, taû chöôûng cuûa chaøng chaúng bieát töø luùc naøo ñaõ taáp ñeán döôùi naùch Voâ Hoa. Trong tình theá aáy, ch chæ coøn caùch ñoåi coâng laøm thuû, tay phaûi thu veà, soùng chöôûng beân phaûi döïng ñöùng nhö soáng ñao cheùm cheùm xuoáng “khuùc trì” huyeät ñoái thuû. Tieåu Phi voäi taït ngang moät böôùc, cuûi choû beân traùi thuùc ngöôïc ra moät theá ñaùnh taàm thöôøng nhöng heát söùc ñeïp maét, vöøa laø theá ñôõ ñoøn laïi laø moät theá phaûn coâng aùc lieät … Voâ Hoa chæ coøn caùch trieät chieâu bieán theá, trong khoaûng choác chöôûng aûnh rôïp trôøi, nhö cuoàng phong nhö baïo vuõ, ñuùng laø tuyeät kyõ “Phong Bình Chöôûng” cuûa Thieáu Laâm. Quaû ñuùng vôùi teân, Phong Bình Chöôûng khoâng sôû tröôøng veà söùc maïnh maø chæ caäy vaøo söï linh xaûo ñeå thuû thaéng, do ñoù chöôûng theá bieán aûo nguïy dò, hö thaät khoù löôøng. 284 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng cöù moãi luùc Voâ Hoa duøng thöïc chieâu coâng ra, laäp töùc bò Tieåu Phi phong cheát ngay töø trong tröùng nöôùc. Trong thoaùng maét, Voâ Hoa ñaõ ñoåi luoân ba moân coâng phu, töø Thieáu Laâm Thaàn Quyeàn roài Ñaøn Chæ Thaàn Thoâng ñeán Bình Phong Chöôûng, moãi coâng phu laø moãi loä soá khaùc nhau, hoaëc cöông maõnh, hoaëc bieán aûo, hoaëc tinh nhueä, khoâng moät voõ coâng naøo laø khoâng löøng danh trong thieân haï. Nhöng nhöõng chieâu theá maø Tieåu Phi duøng toaøn laø nhöõng chieâu theá thaät phoå thoâng, phoå thoâng ñeán ñoä maø muoân ngaøn ngöôøi trong giang hoà ai cuõng ñeàu bieát. Tuy nhieân cuõng laø moät chieâu theá ñoàng daïng aáy, nhöng khi vaøo tay Tieåu Phi thì uy löïc bieán khaùc haún. Vì moãi ñoäng taùc cuûa chaøng öùng duïng ra chính xaùc ñeán ñoä khoâng thöøa moät ly vaø moãi ñoäng taùc ñoù ñeàu nhanh hôn ngöôøi khaùc gaáp ba laàn. Bình thôøi neáu ñôn ñoäc maø nhìn, coù theå nhöõng chieâu aáy raát taàm thöôøng, nhöng khi song phöông giao thuû nhau, moãi ñoäng taùc ñeàu phaùt huy moät löïc ngoaøi söùc töôûng töôïng. Cho ñeán Voâ Hoa laém luùc cuõng heát söùc laï luøng, taïi sao nhöõng chieâu thöùc kyø dieäu cuûa mình laïi bò nhöõng ñoäng taùc heát söùc taàm thöôøng cuûa Tieåu Phi hoùa giaûi moät caùch deã daøng, khoâng nhöõng hoùa giaûi maø coøn phaûn kích laø khaùc ! Laïi moät tieáng seùt noå aàm leân vang doäi, côn möa truùt xuoáng nhö thaùc luû. Gioù theo côn möa caøng loàng loän theùt gaàm, ñeâm toái giöõa nuùi saâu caøng ñen muø nhö trong moä vaéng. Caû hai gaàn nhö khoâng coøn thaáy ñöôïc maët nhau, chæ nghe vaøo hôi gioù chöôûng maø traùnh neù hoaëc phaûn kích laïi chieâu theá cuûa ñoái phöông. Nhöng cuoái cuøng gioù vaø möa aàm aàm caû hai khoâng coøn laøm sao nghe ñöôïc hôi gioù chöôûng quyeàn cuûa nhau nöõa. Lôïi duïng trong caùi tieáng seùt noå aàm vôùi laøn chôùp loeù leân, thaân hình Tieåu Phi vöøa hieän roõ ra trong laøn chôùp, Voâ Hoa laäp töùc baén ngöôøi leân cao, vaø möôøi maáy ñieåm ngaân quang töø tay gaõ tuùa ra nhö möa loaïn. Giöõa boùng toái caêm caêm, muoán traùnh neù khoûi aùm khí ñoái phöông khoâng phaûi laø deå, huoáng hoà aùm khí ñöôïc baøn tay chuyeân luyeän veà aùm khí nhö Voâ Hoa phoùng ra ? Chaân vöøa ñaùp leân maët ñaát, khoeù moâi Voâ Hoa khoâng khoûi thoaùng leân nuï cöôøi ñaéc yù. Vì trong tieáng seùt noå reàn trôøi vöøa roài, hình nhö Voâ Hoa coù nghe tieáng theùt haõi huøng cuûa Tieåu Phi. Laïi moät laøn chôùp vaïch daøi treân neàn trôøi ñen thaúm, vaïn vaät trong khoaûng khaéc hieän roõ leân döôùi taàm maét, nhöng tuyeät nhieân khoâng heà thaáy boùng daùng cuûa Tieåu Phi. Trong boùng toái, tieáng thôû hoån heån cuûa Voâ Hoa caøng nhö vang roõ, gaõ caát tieáng goïi: 285 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Löu Höông ! Löu Höông ! Ngöôi ôû ñaâu ? Moät gioïng ñaùp chaäm raõi töø sau löng gaõ chôït vang leân: -Ta ôû ñaây naøy ! Voâ Hoa giaät baén mình, tim gaõ nhö ñöùng laïi. Nhöng gaõ chæ ñöùng thöø moät choå khoâng quay laïi. Khaù laâu sau, gaõ cuùi ñaàu chaäm raõi leân tieáng: -Toát laém, hoâm nay ta ñöôïc moät chöùng thaät ta quaû khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa ngöôi ! Gioïng noùi cuûa gaõ thaät chaäm raõi hình nhö cuoäc chöùng thaät voõ coâng vöøa roài, chæ laø moät canh baïc aên thua khoâng coù gì quan troïng khoù ai maø ñoaùn ra canh baïc ñoù ñaõ ñaët baèng taát caû töông lai vaø sinh maïng cuûa gaõ. Tieåu Phi kheõ lieám moâi: -Tuy ngöôi ñaõ thua, nhöng duø theá naøo, caùi thua cuûa ngöôi vaãn raát coù phong ñoä ! Voâ Hoa baät ra moät tieáng cöôøi ngaén goïn : -Giaù maø ta thaéng, laïi caøng coù phong ñoä hôn nöõa, nhöng tieác thay caùi chuyeän ñoù khoâng coøn cô hoäi ñeå maø chöùng thöïc nöõa ! Tieåu Phi maët ñöôïm buoàn: -Ñuùng theá, ngöôi khoâng coøn cô hoäi naøo ñeå maø thaéng ñöôïc ! Voâ Hoa laïnh luøng: -Treân cöông vò cuûa moät keû chieán thaéng, phong ñoä cuûa ngöôi quaû cuõng chaúng teä, coù leõ vì ngöôi ñaõ quen laøm keû chieán thaéng y nhö laø ngöôi chöa bao giôø thaát baïi thì phaûi ? Tieåu Phi cöôøi traàm laëng: -Moät keû ñaõ ñöùng veà phía beân naøy cuûa ñoái phöông, nhaát ñònh laø khoâng khi naøo thaát baïi ! Voâ Hoa vuït cöôøi leân lanh laûnh: -Ta sai roài chaêng, neáu nhö ta thaønh coâng, coøn coù ai daùm noùi laø ta sai nöõa ? … AÀm ! Moät tieáng seùt noå vang löng trôøi, caét ñöùt ngang gioïng cöôøi cuoàng daïi cuûa Voâ Hoa. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc vaø chôït hoûi: -Taïi sao ngöôi khoâng chaïy troán ? Voâ Hoa ngöng baët tieáng cöôøi: -Chaïy troán ? Ta laø keû bieát chaïy troán aø ? Moät con ngöôøi neáu muoán höôûng söï thaønh coâng, tröôùc tieân phaûi bieát theá naøo laø tieáp thuï thaát baïi … Vaø gaõ laïi cöôøi to leân: -Baát luaän laø bao nhieâu thaéng lôïi, khoâng heà laøm ta möøng ñeán bung ñaàu, vaø baát luaän laø bao nhieâu thaát baïi, cuõng khoâng theå laøm ta nhö con hcoù hoang cuùp ñuoâi chaïy troán ! … Tieåu Phi mím moâi gaät guø: 286 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi quaû khoâng laøm a thaát voïng ! Voâ Hoa nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi: -Ngöôi hieän giôø ñònh laøm gì ta ? Tieåu Phi chaäm raõi: -Ta chæ coù theå vaïch traàn bí maät cuûa ngöôi, nhöng khoâng theå tröøng truï ngöôi, vì ta khoâng phaûi laø phaùp luaät, cuõng khoâng phaûi laø thaàn neân ta khoâng coù quyeàn löïc cheá trò ngöôi. oOo 287 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2