Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 30

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

100
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 30: KHÔNG THỂ CAO HƠN Hồ Thiết Hoa ngồi trên lưng ngựa, ngựa là thứ được tuyển chọn từ ngàn còn trăm còn chục, từ chục còn một, song so với ngựa của Tiểu Phi thì chẳng khác nào chuột sánh mèo. Vô luận Hồ Thiết Hoa đánh cách nào, nó cũng không dám vượt lên sóng đôi với ngựa Tiểu Phi. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 30

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI KHOÂNG THEÅ CAO HÔN Hoà Thieát Hoa ngoài treân löng ngöïa, ngöïa laø thöù ñöôïc tuyeån choïn töø ngaøn coøn traêm coøn chuïc, töø chuïc coøn moät, song so vôùi ngöïa cuûa Tieåu Phi thì chaúng khaùc naøo chuoät saùnh meøo. Voâ luaän Hoà Thieát Hoa ñaùnh caùch naøo, noù cuõng khoâng daùm vöôït leân soùng ñoâi vôùi ngöïa Tieåu Phi. Nhö vaäy, Hoà Thieát Hoa phaûi leõo ñeõo theo sau, nhö vaäy y khoâng khoaùi chuùt naøo. Y cöù caøu nhaøu maõi. Tieåu Phi thì thaûn nhieân nhö khoâng, baát quaù töø luùc taïm bieät Cô Baêng Nhaïn, chaøng khoâng noùi moät lôøi naøo. Chaøng traàm laëng, Hoà Thieát Hoa caøng böïc, y goïi chaøng: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi bieát chaêng, giôø ñaây ta baét ñaàu hoaøi nghi ! Ngöôi coù phaûi laø baèng höõu ñuùng theo söï töôûng töôïng cuûa ta chaêng ? Tieåu Phi kheõ keâu: -AÏ ! Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Cô Baêng Nhaïn mang caùi khoå taät ñoù suoát ñôøi, ngöôi chaúng toû veû gì thöông xoùt haén ! Ngöôi khoâng coøn laø ngöôi cuûa ngaøy tröôùc ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu, ñieåm phôùt moät nuï cöôøi: -Ngöôi quen Cô Baêng Nhaïn ñöôïc bao laâu roài ? Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -Duø khoâng laâu ít nhaát cuõng ñöôïc möôi naêm ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Coù khi naøo ngöôi nghe haén noùi quaù nhieâu chaêng ? Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt: -Ñöông nhieân laø khoâng ! Muoán cho Töû Coâng Keâ môû mieäng keå nhö laøm ñöôïc moät vieäc khoù nhaát treân ñôøi, khoù hôn baét buoäc moät gaõ keo kieät phaûi môû tieäc ñaõi haøng traêm khaùch ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Coù khi naøo ngöôi thaáy haén khích ñoäng nhö ngaøy hoâm qua ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Ta thaày haén ngaõ, ta thöông quaù, töï haän mình khoâng khoùc ra ñöôïc ! Nhöng ngöôi thaûn nhieân nhö khoâng ! Ngöôi coøn cöôøi laø khaùc ! Tieåu Phi cuõng thôû daøi: 315 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi quen haén ñoä möôi naêm nay, chaúng leõ khoâng hieåu ñöôïc coá taät cuûa haén ! Neáu thaät söï haén hö ñoâi chaân, thì khi naøo haén laïi noùi naêng quaù nhieàu lôøi nhö vaäy ? Khi naøo haén hieän loä khích ñoäng ñeán ñoä ñoù ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ngöôi noùi theá laø coù yù töù gì ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Caùi yù töù cuûa ta ngöôi chöa bieát nöõa sao ? Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Haén giaû vôø ? Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi coù löu yù ñeán hai naøng haàu röôïu chaêng ? Hoà Thieát Hoa troá maét: - Thaùi ñoä cuûa chuùng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñoái vôùi Cô Baêng Nhaïn, chöù chaúng phaûi ñoái vôùi chuùng ta ! Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Roài ngöôi ghen, ngöôi töùc aø ? Ñaâu phaûi taát caû nhöõng nöõ nhaân treân ñôøi naøy ñeàu höôùng veà teân troäm chuùa Löu Höông ? Ít nhaát cuõng phaûi coù moät vaøi naøng xem thöôøng ngöôi chöù ? Tieåu Phi cöôøi thaûm: -Ngöôi xem caùi thaùi ñoä cuûa naøng, coù thích hôïp vôùi moät keû taøn pheá chaêng ? Ngöôi coù thaáy nhöõng aùnh maét trao ñoåi giöõa caùc naøng vaø Cô Baêng Nhaïn chaêng ? Hoà Thieát Hoa khoâng coøn cöôøi nöõa. Tieåu Phi tieáp: -Ngöôi coù nhieàu kinh nghieäm veà vaán ñeà nöõ nhaân, chaúng leõ ngöôi ñieân ñeán khoâng thaáy ñieàu ñoù ? Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Ñuùng ! Ñuùng ! Neáu moät nam nhaân khoâng theå laøm cho nöõ nhaân thoûa maõn, nöõ nhaân ñoù seõ khoâng coøn tha thieát ñeán nam nhaân ñoù nöõa ! Huoáng chi, m oät keû taøn pheá thì laøm gì thoûa maõn söï ñoøi hoûi cuûa moät nöõ nhaân ñang luùc yeâu ñôøi ? Boãng y keâu lôùn: -Sao ngöôi khoâng cho ta bieát, ngay luùc ñoù ? Tieåu Phi thôû daøi: -Haén khoâng muoán ñi, chuùng ta böùc haén laøm gì ? Hoà Thieát Hoa maéng vang: -Töû Coâng Keân ñaùng cheát ! Löøa ta, ta khoâng baét toäi thoaùi thoaùt khoûi ñi theo chuùng ta, maø baét toäi haén ñaõ laøm cho ta ñau thöông vì haén ! Höø ! Tình baèng höõu hôn möôøi naêm ! Haén ñoái xöû vôùi ta nhö vaäy ! Tieåu Phi mæm cöôøi : 316 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tuy nhieân, haén ñoái vôùi chuùng ta cuõng troøn tròa laém ! Hoà Thieát Hoa heùt: -Ngöôi cho raèng haén ñoái xöû raát toát ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Haén noùi chuyeän raát nhieàu, ñieàu ñoù chöùng toû haén coù phaàn naøo aùy naùy trong taâm, gaàn nhö hoå theïn. Haén chöùng toû duø sao haén cuõng coøn laø baèng höõu cuûa chuùng ta, chöù chöa haún laø ngöôøi xa laï ! Giaû nhö haén thaúng thaéng baûo vôùi chuùng ta raèng, haén khoâng ñi ! Thì chuùng ta seõ laøm gì haén ? Chuùng ta troùi haén, mang theo chaêng ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét nhìn Tieåu Phi moät luùc: -Haén coù thaùi ñoä nhö vaäy, ngöôi khoâng sanh giaän aø ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Phaøm muoán keát giao baèng höõu vôùi moät ngöôøi naøo ñoù, tröôùc heát phaûi bieát caùi taät cuûa ngöôøi ñoù nhö theá naøo. Baèng höõu mình coù khuyeát ñieåm, neân roäng löôïng maø thoâng qua caùi khuyeát ñieåm ñoù, coù nhö vaäy mình môùi giöõ ñöôïc baèng höõu laâu daøi. Ngay töø luùc gaëp haén laàn ñaàu tieân, ta ñaõ nhaän ra con ngöôøi haén nhö theá naøo. Nhaän ñöôïc nhö vaäy roài, thì ta coøn sanh giaän haén laøm gì ? Hoà Thieát Hoa caêm hôøn: -Nhöng ta laïi khoâng coù ñoä löôïng roäng lôùn nhö ngöôi, ta … Tieåu Phi vaãn cöôøi nheï: -Noùi nhö theá laø ngöôi töï cho laø mình xöùng ñaùng baèng höõu, baát cöù ñoái vôùi ai aø ? Ngöôi xem, ta vôùi ngöôi, giao tình thaân maät nhö theá naøo, vaäy maø ngöôi vaãn coù theå laëng leõ boû ta ñi bieàn bieät suoát baûy naêm trôøi. Giaû nhö ta sanh giaän, ta cuõng coù caùi lyù cuûa ta chöù ? Hoà Thieát Hoa aáp uùng: -Nhöng ta … ta khoâng gioáng haén … Tieåu Phi chaän laïi: -Phaûi, ngöôi khaùc haén, ngöôi chaúng heà boû rôi baèng höõu khi bieát ñöôïc baèng höõu gaëp caûnh khoán cuøng. Tuy nhieân, ngöôi toát moät phöông dieän, laïi khuyeát ñieåm ôû moät phöông dieän khaùc, Cô Baêng Nhaïn cuõng theá thoâi. Toùm laïi, laøm ngöôøi, ai cuõng coù ñieåm toát, ñieåm xaáu, coù ñieàu nhöõng ñieåm ñoù baát ñoàng ôû moãi con ngöôøi, Cô Baêng Nhaïn ñaùng traùch, maø cuõng ñaùng ngôïi, ngöôi cuõng theá ! Hoà Thieát Hoa ñöa tay sôø muõi, khoâng noùi gì. Y ñuùng laø moät baèng höõu thaân thieát nhaát cuûa Tieåu Phi, Tieåu Phi coù caùi taät xoa xoa choùt muõi moãi khi gaëp ñieàu gì phaûi lo nghó, thì y cuõng nhieãm luoân caùi taät ñoù. Tröa hoâm ñoù, caû hai tìm moät ñòa phöông nghæ chaân. Tieåu Phi muoán nghieân cöùu haønh trình raát kyõ, tröôùc khi daán thaân vaøo voøng maïo hieåm, song khi quay ñaàu nhìn laïi, chaúng thaáy boùng daùng Hoà Thieát Hoa ñaâu caû. *** 317 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi chæ coøn bieát cöôøi khoå vaø chôø. Chaøng noùng naûy laém, song noùng ñeå laøm gì ? Chaøng noùng Hoà Thieát Hoa coøn noùng hôn chaøng, chaøng coøn laï gì con ngöïa hoang ñoù, khi ñieân loaïn leân coøn hoang gaáp maáy phaàn ? Khoâng caàn suy tö nhieàu, chaøng cuõng bieát laø Hoà Thieát Hoa ñi ñaâu. Nôi hoï döøng chaân, baát quaù caùch Lan Chaâu ñoä hai khaéc thôøi gian loä trình, neáu duøng ngöïa toát, thôøi gian ñoù coù theå thu heïp laïi phaân nöûa. Vaø vöøa ñi vöøa veà Hoà Thieát Hoa seõ coù maët ñaây tröôùc khi hoaøng hoân xuoáng. Neáu y trôû laïi, nhaát ñònh chaúng phaûi trôû laïi moät mình. Roài Hoà Thieát Hoa cuõng trôû laïi. Y côûi moät con ngöïa tay naém cöông doøng moät con thöù hai ôû phía sau, treân löng con ngöïa sau, coù hai ngöôøi. Hai ngöôøi ño laø hai naøng haàu cuûa Cô Baêng Nhaïn, laø Nghinh Nhaïn vaø baïn Thuûy. Phaûi nhìn nhaän laø hai naøng ñeïp voâ cuøng, hieän taïi, veû dñeïp cuûa hoï coù aån öôùc nieàm sôï haõi, giai nhaân naøo cuõng theá, nhöõng luùc bieán thaùi laïi laø nhöõng luùc ñeïp hôn, ñeïp vôùi caùi veû kyø laï cuûa traïng thaùi bieán ñoù. Tieåu Phi ñöùngnôi cöûa nhìn ra ñöôøng, troâng thaáy Hoà Thieát Hoa trôû laïi, voäi vaøo trong, keùo gheá ngoài, ñöa löng ra ngoaøi. Hoà Thieát Hoa tôùi cöûa, xuoáng ngöïa, dìu hai naøng xuoáng luoân, roài vaøo quaùn. Ñoäng taùc cuûa y nhanh quaù, ñeïp quaù, ngöïa laïi ñeïp, hai naøng laïi ñeïp, khaùch ñi ñöôøng laùc maét nhìn, song chaúng ai daùm ñeán gaàn, bôûi hoï hieåu coù ñoäng taùc nhö vaäy haún Hoà Thieát Hoa phaûi laø moät nhaân vaät höõu haïng trong voõ laâm, maø thöôøng nhaân thì coù ai daùm treâu vaøo ngöôøi thuoäc voõ laâm ? Tieåu Phi khoâng quay ñaàu nhìn laïi. Hoà Thieát Hoa leân tieáng: -Ta trôû veà ñaây ! Tieåu Phi vaãn ngoài baát ñoäng: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Ta coù môøi veà ñaây hai ngöôøi khaùch ! Tieåu Phi ñöùng leân, keùo gheá cho hai naøng ngoài, sau ñoù chaøng vaãn traàm göông maët, khoâng quan taâm ñeán Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa ung dung tìm bình röôïu roùt ra cheùn, uoáng caïn roài khaø khaø maáy tieáng, ñoaïn thoát: -Ta bieát ngöôi khoâng cao höùng, nhöng Cô Baêng Nhaïn khoâng xöùng laø baèng höõu, neáu ta khoâng tröøng phaït caùi taùnh ñeåu cuûa haén nhaát ñònh laø ta khoâng nguû ñöôïc roài ! Tieåu Phi thôû daøi: -Nhöng toäi tình gì ñeán hai vò coâ nöông naøy ? 318 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Ta chæ haønh ñoäng theo moät phöông phaùp ! Tieåu Phi hoûi: -Luùc ngöôi ñi, chaéc Cô Baêng Nhaïn coøn nguû ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Hôn möôøi naêm qua, haén vaãn coøn giöõ caùi taät nghæ tröa vaø khi haén tænh laïi roài, theá naøo haén cuõng ñeán ñaây ! Y baät cöôøi ha haû, tieáp noái: -Haén cuõng nhö ngöôi ! Toâ Dung Dung bò cöôùp, ngöôi toan maïo hieåm ra sa maïc lieàu ! Cho ngöôi bieát, ta möôïn Haéc Traân Chaâu ta haønh ñoäng nhö Haéc Traân Chaâu ! Tieåu Phi thôû daøi: -Haønh ñoäng ñoù toån ñöùc quaù ! Hoà Thieát Hoa thaûn nhieân: -Ñoái vôùi maãu ngöôøi cuûa Cô Baêng Nhaïn, ta coù quyeàn duøng phöông phaùp toån ñöùc ! Y ñöùng leân, höôùng sang hai naøng, vaùi daøi cöôøi nheï: -Tuy coù loãi vôùi hai vò thaät song nghó ra taïi haï laøm ñieàu höõu ích cho hai vò ñaáy ! Moät cuoäc traéc nghieäm tình caûm cuûa Cô Baêng Nhaïn ñoái vôùi hai vò ñoù ! Nghinh Nhaïn mæm cöôøi: -Nhö vaäy laø chò em toâi phaûi caûm kích coâng töû ! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Phaûi caûm kích taïi haï, môùi ñuùng ñaïo lyù ! Bôûi, neáu khoâng coù taïi haï saép xeáp cuoäc traéc nghieäm naøy, thì vónh vieãn hai coâ nöông khoâng hy voïng gì troâng thaáy Cô Baêng Nhaïn boàn choàn ! Y nhö khoaùi traù quaù, baät cöôøi vang ! Tieåu Phi cuõng cöôøi theo: -Neáu luaän veà maët daøy, chaéc chaén laø ta keùm ngöôi xa ! Baïn Thuûy cöôøi duyeân: -Neáu theá, coâng töû traû töï do cho chò em toâi ñi ! Neáu khoâng ñeå cho chò em toâi kính möøng moät cheùn röôïu, thì laøm sao toû ñöôïc söï caûm kích ñoái vôùi coâng töû ? Hoï uoáng röôïu chôø. *** Hoï chôø maõi. Thôøi khaéc troâi qua, ñeâm daàn daàn khuya, troáng laàn canh ñaõ ñieåm ba tieáng roài, Cô Baêng Nhaïn vaãn vaéng boùng. Nghinh Nhaïn vaø Baïn Thuûy khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Baïn Thuûy aûm ñaïm thoát: -Hoaëc coâng töû öùc ñoä sai, hoaëc y khoâng phaûi laø ngöôøi nhö coâng töû töôûng töôïng ! 319 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cuõng baét ñaàu khaån caáp, tuy nhieân, y cöôøi göôïng ñaùp: -Coâ nöông yeân trí ! Nhaát ñònh laø haén phaûi ñeán ! nghinh Nhaïn cau maøy: -Neáu y khoâng ñeán ! Hoà Thieát Hoa giaät mình, nhìn sang Tieåu Phi. Tieåu Phi so vai: -Ñöøng mong nôi ta, ñoù laø vieäc cuûa ngöôi maø ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ñöông nhieân laø vieäc cuûa ta ! Ngöôi töôûng ta lo laéng thöïc söï aø ? Ta chaéc chaén haén phaûi ñeán ! Baïn Thuûy traàm gioïng: -Neáu y muoán ñeán, haún y ñaõ ñeán sôùm roài ! Hoà Thieát Hoa laïi khaån tröông: -Coù theå … coù theå haén khoâng … ñi ñuùng con ñöôøng … Tieåu Phi hoûi: -Haén ñöa chuùng ta ra cöûa maø, laøm sao khoâng bieát höôùng chuùng ta ñi ? Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Ñuùng vaäy ! Tieåu Phi tieáp: -Tröø ra haén khoâng bieát ngöôi ñuøa vôùi haén ! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Ta coá yù löu daáu veát cho haén bieát, ai khaùc thì khoâng nhaän ra, nhaát ñònh haén nhaän ra ! Tieåu Phi cau maøy: -Neáu vaäy, taïi sao haén khoâng ñeán ? Baïn Thuûy hoûi: -Neá thöïc söï haén khoâng ñeán, coâng töû ñònh xöû trí boïn toâi laøm sao ñaây ? Hoà Thieát Hoa khoå sôû voâ cuøng: -Vieäc ñoù … vieäc ñoù … taïi haï … Nghinh Nhaïn chôùp maét, ñieåm moät nuï cöôøi: -Y ñeán cuõng toát, khoâng ñeán cuõng chaúng sao, chi em toâi seõ theo luoân coâng töû ! Hoà Thieát Hoa nhaûy döïng leân: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc ! Nghinh Nhaïn traàm gioïng: -Coâng töû hieàm chò em toâi xaáu xí ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Khoâng ! … Taïi haï khoâng coù yù ñoù ! Baát quaù … baát quaù … Nghinh Nhaïn cau maøy: -Chöù coâng töû nghó sao ? 320 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïn Thuûy tieáp noái: -Coâng töû baét chuùng toâi ñöa ñeán ñaây, roài buoâng rôi chuùng toâi, töø nay chuùng toâi coøn daùm nhìn maët ai nöõa ? Ñoâi maét naøng ñoû leân, leä thaûm saép söûa ñoå. Hoà Thieát Hoa gaáp gioïng: -Van caàu coâ nöông ñöøng khoùc ! Ñöøng khoùc, coâ nöông ! Taïi haï thaáy nöôùc maét laø khoâng coøn chuû yù gì caû ! Baïn Thuûy gaèn gioïng: -Taïi sao coâng töû cheâ chò em toâi ? Hoà Thieát Hoa heùt to: -Taïi haï chæ ñuøa Töû Coâng Keâ, chöù naøo phaûi thöïc söï cöôùp vôï haén ñaâu ? … Tuy taïi haï raát thích hai coâ nöông, song … Baïn Thuûy vuït cöôøi: -Neáu coâng töû thaáy thích chò em toâi, thì chò em toâi quyeát ñi theo coâng töû ! Nghinh Nhaïn phuï hoïa: -Ngöôøi ta khoâng quan taâm ñeán mình, mình coøn tha thieát laøm gì nöõa ? Ñi theo coâng töû laø phaûi ! Hoà Thieát Hoa nhö ñöùng treân ñoáng than hoàng. Tieåu Phi thaûn nhieân nhö thöôøng, vöøa cöôøi, vöøa roùt röôïu, vöøa nhaáp nhaùp. Hoà Thieát Hoa choàm tôùi giaät cheùn röôïu nôi tay chaøng heùt: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi khoâng nghó caùch gì giuùp ta aø ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ta ñaõ noùi roài, vieäc cuûa ngöôi maø ! Töï ngöôi lo laáy ! Huoáng chi, ñöôïc hai ngöôøi ñeïp cuøng ñoøi theo ngöôi caû, thì coøn gì baèng ! Ta cao höùng cho ngöôi ñaáy ! Hoà Thieát Hoa laïi heùt: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi ñuùng laø moät con quaùi vaät ! Cho ngöôi bieát, neáu ngöôi khoâng cuøng ñi vôùi ta, traû laïi hai coâ nöông naøy veà cho Cô Baêng Nhaïn, ta quyeát trí maïng vôùi ngöôi ñoù ! *** Doïc ñöôøng Nghinh Nhaïn vaø Baïn Thuûy khoâng ngöøng cöôøi. Nghinh Nhaïn hoûi: -Taïi sao baét chò em toâi, mang ñi, roài laïi mang traû ? Baïn Thuûy tieáp: -Neáu khoâng vì coâng töû khaån tröông quaù ñoä, chi em toâi chaéc khoâng veà ñaâu ! Tieåu Phi nhìn göông maët khoå sôû cuûa Hoà Thieát Hoa, khoâng nín cöôøi ñöôïc: 321 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoà Thieát Hoa, ta hy voïng töø nay, neân nhôù laø khoâng phaûi moãi nöõ nhaân ñeàu gioáng Cao AÙ Nam caû ! Ñöøng töôûng laø deã ñoái phoù vôùi hoï ! Neáu ngöôi hí loäng ñöôïc Cao AÙ Nam, chaúng qua vì naøng thích ngöôi thoâi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi thaûm: -Ngöôi noùi ñuùng ! Töø nay ta chaúng heà daùm noùi laø coù theå ñoái phoù vôùi nöõ nhaân nöõa ! Neáu hieän giôø coù Cao AÙ Nam taïi ñaây, ta seõ khoâng ngaàn gaïi quyø xuoáng oâm chaân naøng maø hoân ! Tieåu Phi cöôøi lôùn: -Ngöôi coøn hieåu ñöôïc caùi ñaïo lyù ñoù thì cuõng chöa ñeán ñoåi ngoác laém ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ngöôi töï cho laø mình thoâng minh, vaäy ngöôi coù bieát taïi sao Cô Baêng Nhaïn khoâng ñeán chaêng ? Tieåu Phi bæu moâi: -Ñaõ bieát theá naøo ngöôi cuõng ñöa hai coâ nöông naøy veà traû cho haén, thì haén coøn ñeán laøm gì ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc laâu, roài töø töø thoát: -Neáu haén nghó nhö vaäy, laø haén laàm ! Treân theá gian naøy, khoâng phaûi coù raát nhieàu ngöôi ngu, baát quaù, ngöôøi ta khoâng muoán toû ra quaù thoâng minh ñoù thoâi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Cho neân Cô Baêng Nhaïn phaùt taøi, coøn ngöôi thì suoát ñôøi cuøng khoå ! Vaø nhôø vaäy, ngöôøi ta môùi cho raèng ngöôi khaû aùi ! Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn: -Theá ra ta laø moät ngöôøi khaû aùi ! Ñeán baây giôø ta môùi bieát ñöôïc ñieàu ñoù ! Boãng y ngöng baët tieáng cöôøi. Y troâng thaáy moät ñoaøn ngöôøi coù xe, coù ngöïa, chöøng nhö coù ñeán baûy taùm con laïc ñaø. Ñeâm khuya, ngöôøi vaéng, ñoaøn ngöôøi naøy ñi veà ñaâu ? Hoà Thieát Hoa cau maøy. Y laø con ngöôøi thích gaùnh vaùc vieäc ñôøi, naëng taùnh hieáu kyø, gaëp nhöõng vieäc laï luøng nhö theá naøy, khi naøo laïi chòu boû qua maø khoâng truy cöùu töôøng taän ? Tieåu Phi nhìn y, cöôøi nheï: -Ngöôi ñang nghó gì ñoù ? Hoà Thieát Hoa laïi cau maøy, ñöa tay xoa caèm, laåm baåm: -Ñang ñeâm maø hoï ñi nhö vaäy laø coù y traùnh tai maét ngöôøi ñôøi ! Hoï ñuùng laø cöôøng ñaïo ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Ngöôi ñònh phoûng tay treân ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Neáu ñuùng chuùng laø cöôøng ñaïo ! 322 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y ra roi, giuïc ngöïa chaïy lieàn. Xe ngöïa, laïc ñaø raàm roä, nhöng ngöôøi thì coù hai. Moät ngoài treân vaønh xe, coøn moät kia, laø moät ñaïi haùn, oai nghi voâ cuøng. Ñaïi haùn caàm ngoïn roi daøi ñoä tröôïng, maëc chieác hoä taâm da deâ, thaân hình ñen hôn saét, gaân coát raén chaéc phi thöôøng. Ñaïi haùn ñi sau ñoaøn, moät mình haén ñieàu khieån ñoaøn thuù, khoâng heà roái loaïn haøng nguõ. Xe ñi eâm thaém, ngay ngaén, nhö xe chôû quan taøi. Cöûa xe ñoùng kín, chaúng roõ beân trong coù gì. Hoà Thieát Hoa caøng nhìn caøng nghi hoaëc. Y nghó, ñoaøn xe ngöïa naøy, nhaát ñònh khoâng phaûi cuûa boïn cöôøng ñaïo, maø cuõng chaúng phaûi boïn con buoân. Cuõng chaúng phaûi moät ñoaøn baûo tieâu ! Y voït ngöïa ñeán beân ñaïi haùn, ñieåm moät nuï cöôøi : -Baèng höõu ñi gaáp, ñeán ñeâm cuõng khoâng ngöøng, chaéc khoå nhoïc laém ? Ñaïi haùn tröøng maét nhìn y, khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa phaùt giaùc ra, ñaïi haùn coù göông maët nhö quaû cam phôi khoâ, choå loài, choå loõm, nhaên nheo quaùi dò. Göông maët ñoù khoâng coøn ñieåm sinh khí naøo ! Ñoâi maét cuûa ñaïi haùn xam xaùm, khoâng laøm sao phaân bieät noåi troøng ñen vaø troøng traéng. Haén nhìn Hoà Thieát Hoa tröøng tröøng, nhöng möôøng töôïng khoâng troâng thaáy y. AÙnh maét cuûa haén boác ngôøi taø khí. Ñeâm khuya, caûnh vaéng, gaëp moät con ngöôøi kyø bí nhö vaäy, thöïc khoâng thuù vò moät chuùt naøo. Hoà Thieát Hoa heát cöôøi noåi. Nhöng duø sao, y cuõng phaûi truy lai lòch cuûa khaùch laï, y laïi giuïc ngöïa theo sau ñaïi haùn, cao gioïng hoûi: -Chæ coù nhöõng ngöôøi nuoâi döôõng caùi taâm quyû, môùi khoâng ñaùp laïi caâu hoûi cuûa keû khaùc ! Baèng höõu ñònh bieåu dieãn troø quyû gì ñaây ? Laàn naøy, ñaïi haùn khoâng tröøng maét nhìn y nöõa, maø cuõng chaúng löu yù ñeán y. oOo 323 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2