Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 31

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

89
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 31: ĐƯỜNG VỀ ĐẠI QUA BÍCH Hồ Thiết Hoa cười lạnh: -Có những kẻ không màng việc khác ngoài việc của mình nhưng tại hạ thì chẳng vậy ! Kẻ đó, có nổi giận, thì chẳng làm gì ai, còn tại hạ nổi giận, chỉ sợ … Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 31

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI MOÁT ÑÖÔØNG VEÀ ÑAÏI QUA BÍCH Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Coù nhöõng keû khoâng maøng vieäc khaùc ngoaøi vieäc cuûa mình nhöng taïi haï thì chaúng vaäy ! Keû ñoù, coù noåi giaän, thì chaúng laøm gì ai, coøn taïi haï noåi giaän, chæ sôï … Töø trong xe, boãng coù moät chieác ñaàu thoø ra, nhìn Hoà Thieát Hoa, cöôøi nhaït: -Caùc haï khoâng neân noåi giaän, haén khoâng nghe caùc haï noùi gì ñaâu ! Bôûi haén ñieác ! Hoà Thieát Hoa töø treân mình ngöïa lao vuùt mình xuoáng, heùt to: -Cô Baên g Nhaïn ! Ngöôi ! Töû Coâng Keâ ! Ngöôi ! Ngöôi ñònh giôû troø gì ñaây ? Ngöôøi trong xe chính laø Cô Baêng Nhaïn. Töø trong xe, haén ñöa tay ra hieäu. Ñoaøn ngöôøi laäp töùc döøng laïi. Sau ñoù, haén môû cöûa xe, töø töø böôùc xuoáng. Hoà Thieát Hoa töôûn g chöøng muoán phaùt ñieân leân ñöôïc. Y quaùt lôùn: -Hai chaân cuûa ngöôi chaúng vieäc gì aø ? Baây giôø thì ngöôi ñöùng ñöôïc roài aø ? Cô Baêng Nhaïn nhö chaúng nghe y noùi gì, chæ höôùng veà phía Tieåu Phi ñang töø töø tieán ñeán, haén nghinh ñoùn chaøng, hay haén nghinh ñoùn Nghinh Nhaïn vaø Baïn Thuûy cuõng theá. Tieåu Phi vöøa troâng thaáy haén, voäi xuoáng ngöïa, ñieåm moät nuï cöôøi. Haén cuõng ñaùp lôøi, ñoaïn thoát: -Ta ñeán vôùi ngöôi ñaây, Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Toát quaù ! Cô Baêng Nhaïn tieáp : -Vì ta baän chuaån bò cuoäc haønh trình xuaát quan neân ñeán chaäm moät chuùt ñoù ! Tieåu Phi nhìn thoaùng ñoaøn xe ngöïa gaät ñaàu: -Raát chænh teà, raát chu ñaùo ñaáy, Cô Baêng Nhaïn ! Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Coù chu ñaùo ñeán ñaâu, cuõng vaãn khoâng ñaày ñuû ñöôïc, ñoái vôùi sinh hoaït ngoaøi sa maïc ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taát caû ñeàu baèng vaøo kinh nghieäm doài daøo cuûa ngöôi ! Moïi söï, ta xin nghe theo ngöôi caû ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Coå xe kia coù theå taïm duøn g cho chuùng ta qua ñeâm. Saùng ra ngöôi kieåm ñieåm laïi, roài leân ñöôøng. Ngöôi baèng loøng nhö vaäy chöù ? Tieåu Phi gaät guø: -Ñöông nhieân laø baèng loøng gaáp ! 324 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caû hai tuyeät nhieân khoâng ñeà caäp ñeán chaân teâ lieät cuûa Cô Baêng Nhaïn, nhaéc laïi vieäc ñoù, thì caàm nhö thöøa, maø theâm trô treõn beõ baøng. Trong tình theá naøy muoán duy trì tình baèng höõu, taát phaûi lôø ñi vieäc ñoù. Hoà Thieát Hoa coøn giaän ñeán xanh maët, duø muoán duø khoâng cuõng phaûi böôùc tôùi. Cô Baêng Nhaïn baûo: -Trong xe, coù röôïu ñaáy, neáu ngöôi chöa say ñuùng möùc, cöù vaøo ñoù maø noác, noác ñeán khoaùi daï daøy thì thoâi nheù, ñöøng möûa ra leânh laùng chaúng coù ai dö coâng queùt doïn ñaâu ! Hoà Thieát Hoa tröøng maét nhìn haén moät luùc laâu, vuït baät cöôøi ha haû: -Toát ! Tuy ngöôi löøa ñöôïc ta, ta vaãn thaáy ngöôi ñaùng yeâu hôn ta, bôûi ta nhaän ra mình chöa ñuùng tö caùch moät ngöôøi baèng höõu ! Baây giôø, ta caûm thaáy bình tænh trôû laïi roài, ngöôi leân xe vôùi ta, ta seõ kính ngöôi ba cheùn ! Leân xe roài, Hoà Thieát Hoa môùi hieåu taïi sao Cô Baêng Nhaïn trang bò coå xe nhö quan taøi, hay noùi ñuùng hôn, nhö moät coå quan taøi to. Xe, hình thöùc beân ngoaøi laø xe, song beân trong thì laïi laø moät gian nhaø, khoâng sai bieät maõy may, baát quaù laø moät gian nhaø di ñoäng ñöôïc. Trong xe, coù giöôøng roäng, neäm eâm, chaên aám, coù maøn che, coù tröôùng ruû, laïi coù ñoà duøng, ngöôøi trang trí ra moät gian nhaø löu ñoäng naøy haún phaûi tieâu hao laém taâm vaø löïc. Hoà Thieát Hoa ñònh hoûi: -Röôïu ñaâu ? Cô Baêng Nhaïn ñöa tay aán vaøo moät chieác nuùt caïnh chieác giöôøng töø nôi ñoù loù nhanh ra moät caùi maâm, treân maâm coù cheùn röôïu, coù moät chieác bình vuoâng, tuy thaáp nhöng dung tích lôùn. Cô Baêng Nhaïn thoát: -Ta ñaõ döï truø hôn möôøi loaïi röôïu, laïi coù caû thöùc aên, coù thöùc duøng ngay, coù thöùc ñeå daønh laâu ñöôïc, nôi Quan ngoaïi coù baùn loaïi röôïu söûa deâ, mình mua löu tröõ, ñöøng lo gì chuùng ta thieáu röôïu suoát haønh trình, bôûi ít nhaát chuùng ta cuõng coù choå chöùa hôn ba möôi caân. Hoà Thieát Hoa nhìn haén tröøng tröøng, laâu laém, môùi thôû daøi, thoát: -AÁn moät ngoùn tay, hôn möôøi thöù röôïu xuaát hieän lieàn ! Coù con saâu röôïu naøo khoâng nuoâi caùi moäng ñoù ? Cho neân, ai ai cuõng mô öôùc phaùt taøi, bôûi nhöõng ngöôøi phaùt coù caùi khoaùi khoâng töôûng noåi, xa haún taàm tay cuûa ña soá ! Roài caû ba uoáng, aên moät luùc sau, Hoà Thieát Hoa laïi thoát: -Hieän taïi, neáu coù toâm Giang Baéc vaø cua Giang Nam laø moùn nhaém ñaùnh cheùn thì ñuùng laø chuùn g ta ñaõ tìm ñöôïc Thieân ñaøng ! Raát tieác … Y chöa thoát döùt caâu, Cô Baêng Nhaïn laïi aán chieác nuùt nôi vaùch xe ñoái dieän. Moät chieác maâm baèng thuûy tinh loù ra, treân maâm coù hai thöù di Hoà Thieát Hoa vöøa öôùc, laïi ñöôïc naáu nöôùng taân kyø ! 325 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thì ra, Cô Baêng Nhaïn ñaõ an baøy moät ñoaøn ñaàu beáp theo haén trong cuoäc haønh trình vaø taáu xaûo laøm sao Hoà Thieát Hoa öôùc ñuùng luùc ñaàu beáp kín ñaùo ñaët nhöõng moùn aên ñoù leân maâm, neáu Hoà Thieát Hoa khoâng noùi ra, thì Cô Baêng Nhaïn cuõng ñem ñaõi baïn. Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Ngöôi ñònh dieãn kòch gì ñaây, hôû Töû Coâng Keâ ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Giôùi haïn moät kieáp nhaân sinh quaù ngaén, chuùng ta phaûi höôûng raát voäi vaøng môùi kòp, neáu khoâng thì khi haét hôi thôû cuoái cuøng, chuùng ta vaãn coøn töng töùc. Caùi aên, ta caàu kyø, caùi nguû, ta cuõng caàu kyø luoân, suoát ngaøy, ta chæ tìm caùch höôûng thuï nhöõng caàu kyø luoân luoân vaän duïng saùng kieán ñeå maõi maõi coù nhöõng taân kyø maø höôûng thuï ! Tieåu Phi thaûn nhieân, Hoà Thieát Hoa thì aùy naùy quaù hcöøng, aùy naùy vì caùi vieäc y laøm cho Cô Baêng Nhaïn rôøi khoûi voû oác vaøng son, daán thaân vaøo caùc daëm tröôøng. Y thôû daøi: -Ñaùng lyù ra, ta khoâng neân böùc baùch ngöôi ñeán ñaây … Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi chaúng heà böùc ta, bôûi coù böùc maø ta khoâng muoán ñeán, cuõng chaúng böùc noåi ! Khoâng moät ai böùc ñöôïc ta ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi ñoät nhieân hoûi: -Coøn hai vò coâ nöông sao chaúng môøi hoï ra ñaây cuøng uoáng röôïu vôùi chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Hoï ñaõ veà Lan Chaâu roài ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Sao ngöôi gaáp ñuoåi hoï veà sôùm theá ? Duø sao thì ta vaø Ñaïo Soaùi Löu Höông cuõng laø nhöõng keû bieát ñieàu, chuùng ta seõ taïo cô hoäi cho ngöôi vaø hai naøng tieãn bieät nhau… Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Baây giôø, khoâng coøn laø luùc noùi lôøi taïm bieät nöõa. Chuùng ta ba ngöôøi ñaõ hôïp ñuû maët roài, thì ngay töø giôø phuùt naøy, taïi ñòa ñieåm naøy, khôûi haønh thaúng ñeán Ñaïi Qua Bích, khoâng caàn phaûi ñôïi trôøi saùng roõ. Töø giôø phuùt naøy, coå xe naøy chaúng heà döøng baùnh, vaø moãi ngaøy chæ döøng laïi ba laàn, moãi laàn khoâng quaù maáy phuùt. Ta öùc ñoä, theo coâng löïc cuûa chuùng ta, coù theå daèn nhöõng côn ñaïi tieän cuõng nhö tieåu tieän ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -khoâng theå xuoáng xe trong moät giaây, moät phuùt ? Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu : -Tuyeät ñoái khoâng neân ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn giaûi thích: 326 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuùng ta chöa coù theå ñích xaùc laø ñoái phöông coù ñaët tai maét hoaëc caïm baãy caùc nôi doïc theo ñöôøng chaêng, giaû nhö coù boïn trinh saùt bieát ñöôïc haønh tung cuûa chuùng ta, thì laøm sao bieát ñöôïc cai nguy ñeán luùc naøo maø ñeà phoøng, maø ñoái phoù ? Ngöôøi ta noùi deø daët bao giôø cuõng coù lôïi hôn laø vaäy ñoù ! Hoà Thieát Hoa töï thò: -Ngöôi lo quaù xa ! Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Neáu muoán thaønh coâng, chuùng ta phaûi coù keá hoaïch chu ñaùo, ngöôi phaûi bieát, keû naøo daùm treâu vaøo Ñaïo Soaùi Löu Höông, nhaát ñònh keû ñoù chaúng phaûi taàm thöôøng ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Theá chuùng ta laïi taàm thöôøng aø ? Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Ta ñaõ noùi, nhöõng keû sinh tröôûng taïi sa maïc, ñeàu ñöôïc reøn luyeän ñeán kyø cuøng, caùi söùc chòu ñöïng cuûa hoï coøn treân söùc chòu ñöïng cuûa nhöõng con laïc ñaø, maø hoï coøn tinh teá hôn nhöõng con hoà ly, döõ hôn lang soùi. Laïc vaøo sa maïc, chuùng ta chaúng khaùc naøo nhöõng con thoû khôø daïi nhu nhöôïc. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ngöôi cöù taâng boác ngöôøi ngoaøi, haï thaáp ngöôøi nhaø ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ta khoâng muoán cheát taïi sa maïc cho chim öng moå xaùc ta, cho lang soùi gaäm ñaàu ta. Ta coøn phaûi soáng ñeå höôûng thuï ! Hoà Thieát Hoa thoát: -Nhöng ta nhaän ra … Cô Baêng Nhaïn chaän laïi: -Ta khoân g muoán bieát yù töù cuûa ngöôi, ta chæ muoán bieát moät ñieàu laø, muoán cho ta ñeán ñaây, coù phaûi ñeå ta nghe lôøi ngöôi hay ngöôi phaûi nghe lôøi ta ? Tieåu Phi baây giôø môùi cöôøi nheï, chen vaøo: -Ngöôi coøn soáng soùt maø mang ñöôïc taøi saûn töø sa maïc veà ñaây, taát nhieân lôøi noùi cuûa ngöôi phaûi coù lyù. Caùi gì ñuùng ñaïo lyù taát ta phaûi tuaân theo ! Cô Baêng Nhaïn nhìn Hoà Thieát Hoa: -Coøn ngöôi ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Ta chæ coù theå noùi laø ta khoâng neân böùc ngöôi ñeán ñaây. Ngöôi ñaõ ñeán roài, ta coøn noùi chi nöõa ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Toát ! haén deïp maáy ñóa ñoà aên, bình röôïu, cheùn, roài xoay chieác maâm trôû beà döôùi leân treân. Moät böùc ñòa ñoà hieän ra tröôùc maët ba ngöôøi. 327 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn laáy chieác ñuõa nhuùng röôïu veõ moät ñöôøng treân böùc ñòa ñoà, thoát: -Chuùng ta khoâng neân do ngaõ naøy maø xuaát quan. Chæ vì caùc ngöôi khoâng thuoäc ñöôøng, do ñoù, chuùng ta phaûi voøng qua ngoõ naøy ! Tieåu Phi hoûi: -Hoaøng haø ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Roài haén tieáp: -Ñaây laø thöôïng löu Hoaøng Haø, chuùng ta ñi daøi theo, thaúng ñeán Ngaân Xuyeân. Ta bieát, theá löïc cuûa traùc Moäc Hôïp ngaøy tröôùc khoâng lan roäng ñeán phía Nam vuøng Aâm Sôn, cho neân chuùng ta khoâng hy voïng gì tìm ra moät manh moái naøo cuûa chuùng treân ñoaïn loä trình naøy. Tuy nhieân, chuùng ta vaãn phaûi phoøng bò tai maét cuûa chuùng ! Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa im laëng nghe, khoâng hoûi chaän. Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Cho neân, ngaøy mai, ñeán vònh Lao Long roài, ngöôi neân gôûi ngöïa laïi, nôi ñoù ta coù ñoàng baïn ngöôi yeân taâm ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Con ngöïa naøy ta phaûi mang theo ! Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Khoâng ñöôïc ! Tieåu Phi cau maøy: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Taïi vì con ngöïa loä lieãu quaù, noù seõ laøm cho moïi ngöôøi chuù yù vaø chaúng maáy choác tin ñoù seõ ñeán tai ñoái phöông. Mang noù theo chaúng khaùc naøo chuùng ta töï tieác loä haønh tung cuûa mình ! Maø chuùng ta chæ caàn giöõ haønh tung bí maät, caøng giöõ ñöôïc bí maät caøn g hay ! Tieåu Phi khoâng ñaùp. Cô Baêng Nhaïn tieáp : -Ngöôi phaûi bieát, hieän taïi ñoái phöông ñang naáp trong boùng toái laáy caùi khoeû chôø caùi meät. Chuùng laïi chieám troïn thieân thôøi, ñòa lôïi , nhaân hoøa. Chuùng ta thì chaúng coù moät ñieåu thuaän tieän naøo trong tay. Muoán thaéng, taát phaûi ñaùnh baát ngôø, do ñoù phaûi giöõ haønh tung bí maät, tröôùc thôøi gian tìm ñöôïc chuùng ! Neáu sô thaát moät chuùt, thì chuùng ta seõ boû xaùc taïi sa maïc ! Tieåu Phi tr6aøm ngaâm moät luùc laäu, ñoaïn thôû daøi: -Ta nghó, chaúng coù gì ñeán ñoåi, ta … Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Ngöôi neân nhôù ñieàu naøy, ôû nhöõng nôi naøo khaùc, ñoái phöông khoâng theå gieát ñöôïc ngöôi, do ñoù chuùng daãn duï ngöôi ñeán sa maïc. Sôû dó, chuùng duï ngöôi ñeán sa maïc laø 328 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long vì nôi ñoù chuùng coù ñuû phöông tieän giuùp chuùng thaønh coâng. Vaø cuõng phaûi nhìn nhaän cuoäc chieán saép tôùi ñaây, taïo cho ngöôi raát nhieàu gian khoå, bình sanh ngöôi chöa heà gaëp moät cuoäc chieán naøo gian khoå baèng ! Ngöôi coù töôûng ñeán ñieàu ñoù chaêng ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Nhöng coù söï kieän khoâng cho pheùp chuùng ta töôûng nhieàu ! Cô Baêng Nhaïn uoáng moät cheùn röôïu: -Cuõng ñöôïc, hieän taïi chuùng ta taïm thôøi khoâng neân töôûng gì caû, chuùng ta cöù nguû, nguû khoâng ñöôïc cuõng coá gaéng maø nguû. Bôûi vì, tuyeät ñoái chuùng ta khoâng neân laõng phí kình löïc. Giöôøng raát roäng, thöøa choå cho ba ngöôøi nguû chung. Hoà Thieát Hoa coøn caàm cheùn röôïu trong trong tay, vuït cöôøi lôùn: -Voâ luaän laøm sao, hoâm nay ba chuùng ta cuøng naèm chung, nhö möôøi naêm tröôùc … Ha ha ! Caùi thôøi gian ñoù, eâm dòu laøm sao ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ta chaúng thaáy nhöõng ngaøy ñoù coù gì ñeïp ñeõ caû ! Röôïu, chuùng ta uoáng toaøn röôïu chua, naèm, chuùng ta naèm nôi aåm thaáp. Baây giôø thì, uoáng röôïu thôm, naèm eâm aám, laïi naèm giöôøng chöù khoâng naèm ñaát. Hoà Thieát Hoa thôû daøi, laéc ñaàu: -Luoân luoân nhöõng ngaøy qua ñeàu laø nhöõng ngaøy toát ñeïp caû, raát tieác vieäc ñoù ngöôi laïi khoâng hieåu ! Bôûi ngöôi khoâng thaáu ñaùo phong tình, ngöôi quaù chuù troïng veà hieän thöïc, ngöôi buoân danh, truïc lôïi, ngöôi chæ bieát … Boãng, y döøng caâu noùi, vì y phaùt hieän ra Cô Baêng Nhaïn ñaõ nguû roài. *** Hoâm sau, khi hoaøng hoân xuoáng, hoï ñaõ ñeán vònh Laõo Long. Tieåu Phi gôûi ngöïa trong moät khu noâng traïi cuûa Cô Baêng Nhaïn. Chaøng boãng phaùt giaùc ra laø mình quaù löu luyeán con ngöïa. Chaøng cöôøi thaûm, laåm nhaåm: -Coù leõ, ta giaø ñi roài, neân loøng caøng ngaøy caøng meàm hôn ! Con ngöïa hí nho nhoû. Tieåu Phi voã tay nheï leân löng noù, dòu daøng hoûi: -Ngöôi khoâng muoán xa ta aø ? Ngöôi sôï ta ñi roài, seõ khoâng trôû laïi phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa coù veû höùng khôûi voâ cuøng. Y ñang cuøng Cô Baêng Nhaïn kieåm ñieåm laïi ngöïa xe, laïc ñaø caùc ñoà vaät mang theo. Baây giôø, y môùi hieåu caùi chaân giaù trò cuûa ñaïi haùn, ñieác maø Cô Baêng Nhaïn goïi laø Thaïch Ñaø. 329 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y bieát luoân teân gaõ ñaùnh xe laø Tieåu Phieân, gaõ ít nhaát cuõng ñöôïc ba möôi tuoåi roài, nhöng trôøi sanh gaõ coù boä maët non choeït, tröôùc khi noùi phaûi cöôøi, noùi roài phaûi cöôøi gaõ chaúng bao giôø giaän ai caû. Hoà Thieát Hoa thích gaõ quaù chöøng. Y hoûi: -Tieåu Phieân naêm nay ñöôïc ba möôi laêm tuoåi roài chöù ? Tieåu Phieân cöôøi hì hì: -Khoâng daùm giaáu coâng töû, coøn moät thaùng nöõa, tieåu nhaân seõ troøn boán möôi ba ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Boán möôi ba aø ? Khoâng ai töôûng ngöôi ñöôïc boán möôi, chöù ñöøng noùi quaù caùi soá ñoù ! Vaäy maø vaãn bò goïi laø Tieåu Phieân ! Haún ngöôi haân hoan laém ! Tieåu Phieân cöôøi hì hì: -Duø soáng ñeán taùm möôi, tieåu nhaân vaãn muoán bò goïi laø Tieåu Phieân, cuõng khoâng haïi gì, baát quaù hôi maát maët moät chuùt ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Cô Baêng Nhaïn choïn ngöôi ñi theo, haún ngöôi phaûi coù caùi gì ñaëc bieät chöù ? Caùi ñaëc bieät ñoù laø caùi gì ? Ngöôi coù theå cho ta bieát chaêng ? Tieåu Phieân cöôøi vuoát: -Tieåu nhaân chaúng coù taøi gì caû, tieåu nhaân chaúng bieát gì caû, moät ngöôøi soáng ñeán ngoaøi boán möôi tuoåi, laïi chaúng bieát gì caû, keå ra cuõng khoâng phaûi deã chöù, phaûi khoâng coâng töû ? Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Noùi ñöôïc caâu ñoù ngöôi chaúng phaûi tay vöøa ! Y nhaän xeùt ñuùng, Tieåu Phieân phaûi laø tay phi thöôøng, coù ñieàu y chöa ñöôïc hieåu choå phi thöôøng cuûa haén laø theá naøo ! Doïc theo con soâng lôùn, hai beân bôø Nam Baéc laø Phuùc Kieán, laø Laõnh Nam, laø nhöõng vuøng Kieåm, Quyù, Xuyeân, Ngaïc, Tieåu Phieân thuoäc nhöõng vuøng naøy naèm loøng, töø phong tuïc ñeán ngoân ngöõ, töø con ngöôøi ñeán caûnh vaät, töø thôøi tieát ñeán ñòa hình. Giao cho haén laøm moät vieäc gì, nhaát ñònh laø haén laøm troøn söï vieäc chaúng bao giôø thaát baïi ! Coøn Thaïch Ñaø, bôûi ñieác, neân khoâng tieáp vôùi ai song haén laïi coù taøi noùi naêng vôùi loaøi vaät, chöøng nhö haén coù moät ngoân ngöõ thaàn bí ñeå giao ñaøm vôùi loaøi vaät. Haén hieåu tö töôûng cuûa loaøi thuù, loaøi thuù hieåu tö töôûng cuûa haén, ñoâi beân caûm thoâng nhau nhö yù hôïp taâm ñaàu. Do ñoù, haén laø baïn taâm giao, yù giao cuûa giôùi löøa, ngöïa, laïc ñaø. Hoà Thieát Hoa laém laàn töï hoûi taïi sao Cô Baêng Nhaïn choïn hai ngöôøi ñoù theo ñoaøn. Baây giôø thì y hieåu roài, cvaø y phaûi boäi phuïc ! Roài hoï leân ñöôøng, khoâng döøng laïi, nhö Cô Baêng Nhaïn ñaõ cho bieát, duø laø moät phuùt, moät giaây, neáu chöa ñeán ñöôïc ñòa ñieåm döï ñònh. 330 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thoaït ñaàu, thì cao höùng ñaõ ñaønh nhöng qua maáy ngaøy, haún ai ai cuõng phaûi ueå oaûi chöù. Khoâng, caøng ñi nhieàu, ñi maõi khoâng ngöøng Tieåu Phieân caøng cao höùng, Thaïch Ñaø chaúng heà guïc ñaàu. Chöøn g nhö caû hai khoâng heà bieát meät laø gì, chöøng nhö bình sinh caû hai khoâng heà nguû ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï hoûi: -Hai ngöôøi ñoù coù theå khoâng nguû maõi maõi nhö vaäy aø ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Coù nhöõng ngöôøi vöøa laøm coâng vieäc vöøa nguû ! Nguû maø vaãn laøm coâng vieäc ñeàu ñeàu ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Keå caû vieäc ñaùnh xe ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Xe do ngöïa keùo, ngöôøi ñaùnhx e coù keùo ñaâu ? Taïi sao khoâng nguû ñöôïc ? Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt: -Tieåu Phieân ñaùnh xe, ñöôïc ngoài, ngoài coøn nguû ñöôïc, chöù Thaïch Ñaø thì sao ? Haén ñöùng maõi suoát haønh trình, maø laïi khoâng ñöùng yeân moät choå nöõa kia ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân : -Thì phaûi vaäy chöù sao ? Haén vaãn nguû ñöôïc nhö thöôøng ! Hoà Thieát Hoa böïc töùc : -Ngöôi cho ta laø ñöùa beù leân ba ? Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët khoâng noùi gì theâm ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Haén khoâng löøa ngöôi ñaâu, bôûi söï thaät laø vaäy, coù ngöôøi vöøa ñi vöø nguû ñöôïc nhö thöôøng, hoï ñi baèng ñoâi chaân, nhöng tinh thaàn hoï nguû ! Hoï buoâng tinh thaàn xa rôøi xaùc thòt, hoï coù theå nguû nhö chuùng ta naèm, ngoài maø nguû ! Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Neáu theá thì taøi quaù ! Taøi khoâng theå töôûng ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Tuy nhieân, caùi taøi ñoù khoâng do trôøi sanh, maø chính laø nhôø söï taäp luyeän ! Moät con ngöôøi bò keû khaùc duøng roi ñaùnh ñaäp, ñuoåi chaïy maõi khoâng ngöøng, suoát moät naêm daøi nhö vaäy laø coù theå quen ñi, duø ñang chaïy treân tuyeát, cuõng coù theå vöøa chaïy vöøa nguû. Ñieàu caàn yeáu nhö ta vöøa noùi laø thoùi quen, khi quen roài laø khoâng ñôïi bò roi quaát cuõng laøm ñöôïc vieäc nhö thöôøng ! Cho neân, Thaïch Ñaø vöøa chaïy vöøa nguû ñöôïc laø vaäy ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Thaïch Ñaø ñöôïc reøn luyeän vôùi phöông phaùp ñoù ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu : 331 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Taïi sao coù ngöôøi muoán haén chaïy maõi khoâng ngöøng vaø chaïy suoát moät naêm ? Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm moät luùc laâu, boãng hoûi: -Ngöôi coù bao giôø troâng thaáy moät con löøa keùo coái xay chaêng ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Coù chöù ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Haén bò ngöôøi ta duøng laøm con löøa keùo coái xay, nhöng con löøa thì ñöông nhieân laø chòu ñöôïc deã daøng, coøn haén thì duø sao cuõng phaûi khoå sôû hôn con thuù. Löøa keùo coái xay laø do ngheà nghieäp, coøn haén bò baét buoäc keùo coái xay laø do duïng yù. Do ngheà nghieäp, coù luùc ngöøng ñeå ngôi nghæ, coøn do duïng yù thì khi naøo laïi ngöøng ñöôïc ? Hoà Thieát Hoa ruøng mình: -Keû naøo taøn nhaãn theá ? taïi sao y ñoái ñaõi vôùi Thaïch Ñaø baèng duïng yù ñoù ? Cô Baêng Nhaïn chæ laéc ñaàu chöù khoâng ñaùp. Roài Hoà Thieát Hoa laïi noác röôïu, tuy nhieân y khoâng tin laém vaøo lôøi cuûa Cô Baêng Nhaïn. Laøm theá naøo y tin ñöôïc moät ngöôøi vöøa chaïy vöøa nguû ? Y nhaát ñònh phaûi tìm hieåu roõ raøng. Coå xe raát eâm, ngoài naèm treân xe, nghe thö thaùi voâ cuøng, song naèm ngoài maõi trong xe, suoát maáy ñeâm lieàn, thieát töôûng duø cho ai cuõng phaûi khoù chòu. Hoà Thieát Hoa böïc boäi quaù, töôûng chöøng coù theå ñieân leân ñöôïc, y nghó, phaûi coù moät vieäc gì laøm cho ñôû böïc boäi, cho khoan khoaùi laïi phaàn naøo. Y daùn maët vaøo song xe, nhìn ra Thaïch Ñaø, y quyeát tìm hieåu taïi sao moät con ngöôøi vöøa chaïy laïi vöøa nguû ñöôïc. Thaïch Ñaø ñang môû tröøng tröøng ñoâi maét xaùm ñuïc, haén nhìn ra xa xa, mô maøng, chöøng nhö haén coù thaáy moät caùi gì ôû nôi xa xoâi ñoù maø ngöôøi khaùc khoâng thaáy. Hoà Thieát Hoa cöù chuù yù ñeán haén. Moät ngaøy nöõa troâi qua. Boãng, y baät cöôøi lôùn: -Hay cho Töû Coâng Keâ ! ta maéc möu Töû Coâng Keâ roài ! Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ta löøa ngöôi ? Hoà Thieát Hoa hoûi: -Haén khoâng nhaém maét, laøm sao haén nguû chöù ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Haén nguû khoâng caàn nhaém maét ! Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp goïn: 332 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haén ñui ! Hoà Thieát Hoa giaät baén ngöôøi: -Ñui ? Haén vöøa ñui ? Laïi vöøa caâm ? Cô Baêng Nhaïn khoâng ñaùp. Bình sinh, haén khoâng noùi laïi laàn thöù hai nhöõng gì ñaõ noùi. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Thaûo naøo maø ñoâi maét cuûa haén chaúng kyø quaùi ! Nhöng ñui sao laïi coù thöù ñui maø ñi ñöôøng chaúng khaùc ngöôøi coøn maét ? Thaät ta khoâng hieåu noåi ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Con vaät beân caïnh haén laø ñoâi maét cuûa haén ! Hoà Thieát Hoa gaèn gioïng: -Neáu khoâng coù con vaät beân caïnh ? Cô Baêng Nhaïn bæu moâi: -Thì haén goïi moät con ñeán vôùi haén ! Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Ngöôi caøng noùi caøng laøm cho ta mô hoà quaù ! Ta coù caûm nghó haén khoâng coøn laø ngöôøi nöõa, haén laø moät daõ thuù ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Haén laø caû hai ! Coù luùc, haén nhö daõ thuù, bôûi haén hy voïng haén laø daõ thuù, haén muoán laån loän vôùi daõ thuù, haén cho raèng chung chaï vôùi daõ thuù coøn deå chòu hôn chung chaï vôùi loaøi ngöôøi ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc laâu : -Theá taïi sao haén chòu laøm vieäc cho ngöôi ? Cô Baêng Nhaïn im laëng. Hoà Thieát Hoa nhìn sang, thaáy Cô Baêng Nhaïn chaúng nhöõng khoâng muoán ñaùp, maø haén coøn muoán gaït boû vaán ñeà ñoù, khoâng thích thaûo luaän xa hôn. Nhöng, ngôø ñaâu, sau ñoù moät luùc, Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng thoát: -Chæ vì ta cöùu maïng haén ! Hoà Thieát Hoa laïi suy tö moät luùc. Roài y thôû daøi: -Caùi yù töù cuûa ngöôi nhö theá naøo, laïi mang moät ngöôøi vöøa ñieác vöøa caâm laïi vöøa ñui ñeán sa maïc ? Cô Baêng Nhaïn ruøn vai: -Chæ vì taïi sa maïc, haén laøm vieäc ñöôïc hôn möôøi ngöôøi khoâng ñieác, khoâng caâm vaø khoâng ñui ! oOo 333 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2