Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 34

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

105
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 34: CỰC LẠC TINH Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: -Ngươi cứu hắn bằng cách nào ? Hồ Thiết Hoa chuẩn bị vọt đi, toàn thân căng thẳng, nghe cbn hỏi như vậy, bất giác thở phì, như quả cầu xẹp hơi. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 34

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI TÖ CÖÏC LAÏC TINH Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi cöùu haén baèng caùch naøo ? Hoà Thieát Hoa chuaån bò voït ñi, toaøn thaân caêng thaúng, nghe cbn hoûi nhö vaäy, baát giaùc thôû phì, nhö quaû caàu xeïp hôi. Y söõng sôø moät luùc, chöa noùi gì ñöôïc, ngöôøi cuoái cuøng vung tít ñao moät hoài roài ngaõ xuoáng. Tieåu Phi traàm gioïng: -Haén ngaõ, cuõng nhö ba ngöôøi tröôùc ngaõ laø vì kieät söùc, hoï chöa ñeán ñoåi nguy ñeán taùnh maïng, chæ sôï … Hoà Thieát Hoa ñaõ bình tænh, thoát: -Voâ luaän hoï cheát hay khoâng cheát, ít nhaát chuùng ta cuõng phaûi ñeán ñoù xem qua ! Cô Baêng Nhaïn buoâng goïn: -Giôø thì khoâng ñeán ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Taïi sao ? Roài y bóu moâi: -Chaúng leõ hoï giaû vôø ? Boán ngöôøi ñoù, haún khoâng theå giaû vôø, bôûi chaúng ai giaû vôø nhö vaäy ñöôïc ! Laàn naøy, Hoà Thieát Hoa ñaõ coù chuû tröông roõ reät, chæ chôø Cô Baêng Nhaïn cho bieát yù kieán laø y haønh ñoäng lieàn. Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Ngöôi coù nhaän thaáy laø boán ngöôøi ñoù khoâng phaûi voâ duyeân voâ côù maø phaùt ñieân chöù ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñöông nhieân laø coù ngöôøi haõm haïi ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Vaø ñöông nhieân laø ngöôøi haõm haïi hoï khoâng phaûi khoâng nguyeân nhaân, coù ñuùng theá khoâng ? Hoà Thieát Hoa laïi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Bieát ñaâu ngöôøi ñoù khoâng coù yù ñoaït haøng hoùa baûo tieâu cuûa hoï ? Cô Baêng Nhaïn laïi tieáp: -Nhö vaäy boán ngöôøi ñaõ ngaõ roài, thì chaúng leõ keû kia laïi khoâng ñeán thu doïn chieán quaû ? Neáu baây giôø ngöôi xuaát hieän, laø ngöôi trôû thaønh ñoái töôïng cuûa keû aáy ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: 354 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng nhìn muùt taàm maét, chuùng ta coù thaáy boùng hình naøo ñaâu ? Khoâng lyù keû ñoù coù thuaät taøng hình ? Boãng, moät boùng ñen vuït qua, ngang treân ñaàu hoï tieáp theo gioù gaáp thoåi maïnh, moät con chim öng xuaát hieän, löôïn moät voøng, quanh ñoaøn ngöôøi ngöïa. Ñoaïn noù kheùp hai caùnh laïi, lao mình xuoáng. Moû noù môû ra, caén laáy moät ñöôøng daây coät chieác röông nôi coå xe ngöïa roài noù bay leân. Noù quaït caùnh maáy löôït, bieán hình traän caùt, thoaùng maét noù chæ coøn laø moät ñieåm ñen, ñieåm ñen nhoû daàn, roài bieán maát. Ñoäng taùc cuûa con chim öng nhanh quaù, Hoà Thieát Hoa cô hoà nhaän ñònh khoâng kòp. Tieåu Phi thôû daøi: -Keá hoaïch chu ñaùo vaø caån maät voâ cuøng ! Thuû ñoaïn lôïi haïi phi thöôøng ! Khoâng caàn moät ngöôøi naøo xuaát hieän, chöù ñöøngnoùi laø xuaát thuû ! Theá maø vaãn laáy ñöôïc chieác röông do Baønh gia thaát hoå hoä toáng ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Ngöôi coù töôûng laø chieác röông ñoù ñöïng chaâu ngoïc chaêng ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Khoâng phaûi chaâu ngoïc thì deã thöôøng laø thòt beùo aø ? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Neáu laø thòt beùo, thì coøn coù lyù ! Moät con chim öng do keû naøo ñoù sai ñeán, laïi coù taøi nhaän thöùc röông chaâu ngoïc aø ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Chieác röông coù moät daáu hieäu rieâng, con chim öng ñöôïc huaán luyeän kyõ caøng, nhaän ra daáu hieäu ñoù. Ngöôi chöa hieåu noåi moät vieäc nhö vaäy sao ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Moät luùc laâu, y göôïng cöôøi thoát: -Xem ra caùi bònh ngoác cuûa ta, caøng ngaøy caøng traàm troïng ! Cô Baêng Nhaïn caát tieáng: -Keû ñoù ñaõ ñaét thuû, baáy giôø neáu ngöôi coøn muoán ñeán xem coù theå ñi ñöôïc roài ! *** Trong boán ngöôøi, ñaõ cheát heát ba. Ngöôøi coøn laïi coù boä ria raäm, ngöïc coøn thoi thoùp nhöng raát nheï, chöøng nhö coù theå ngöøng baát cöù luùc naøo. Hoà Thieát Hoa banh mieäng y, ñoå phaàn röôïu coøn laïi trong bình vaøo mieäng y. Tim ngöôøi ñoù laäp tuùc laïi ñaäp maïnh trôû laïi. Hoà Thieát Hoa hoûi gaáp: 355 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc haï coù phaûi laø Baønh Nhaát Hoå chaêng ? Caùc haï ñaõ gaëp gì ? Ngöôøi ñoù môû maét ra, Hoà Thieát Hoa nhaän ra aùnh maét cuûa y coøn haøm aån veû kinh haõi. Tieåu Phi thaáy troøng maét cuûa y lôùn ra moät caùch quaùi dò. Y thôû maïnh, y cöïa mình, y muoán ñöùng leân, nhöng y khoâng cöû ñoäng noåi baøn tay. Chaúng nhöõng theá, y khoâng coøn ñieàu khieån thaân theå nhö y muoán ! Hoà Thieát Hoa laïi giuïc: -Noùi ñi ! Noùi ñi chöù ! Caùc haï coøn noùi ñöôïc chaêng ? Ngöôøi ñoù uïc aëc maáy tieáng, yeát haàu dao ñoäng, cuoái cuøng phaùt ra moät thöù thanh aâm, khoâng gioáng tieáng ngöôøi. Caû boïn coá gaéng nghe: -AÙc ma ! … AÙc ma ! … Traêm aùc ma, ngaøn aùc ma ! … Gieát ! … Gieát ! … Hoà Thieát Hoa ñoå moà hoâi naëng haït, cao gioïng: -AÙc ma ôû nôi naøo ? Nôi naøo coù aùc ma ? Ngöôøi ñoù tröøng maét nhìn ra xa xa, rung rung gioïng: -Ngöôi ñöøng töôûng cöôùp ñöôïc ! Ngöôi … ngöôi … Y vuït voït tôùi, nhöng chæ ñöôïc hai böôùc thoâi, roài ngaõ xuoáng. Vónh vieãny khoâng coøn ñoäng ñaäy ñöôïc nöõa ! Nhöõng gioït röôïu cuûa Hoà Thieát Hoa giuùp y phuïc hoài ñieåm sinh löïc cuoái cuøng, tröôùc khi tieâu tan luoân, tieâu tan vónh vieãn. Tieåu Phieân run baén ngöôøi, thoát: -Haén thaáy … haén thaáy aùc ma aån hình ! AÙc ma ôû ñaâu ñaây, neân haén ñònh chaïy, haén khoâng coøn chaïy ñöôïc nöõa ! Neáu chuùng ta khoâng chaïy thì chæ sôï khoâng coøn kòp nöõa ! Hoà Thieát Hoa thöøa hieåu haén hoà ñoà, song vaãn rôïn ngöôøi nhö thöôøng. Y nhìn qua Thaïch Ñaø, göông maët cuûa gaõ ñaàm ñìa moà hoâi ! Cô Baêng Nhaïn ngoài xuoáng caïnh moät xaùc cheát quan saùt. Moät luùc laâu, haén ñöùng leân, nhöng chaúng noùi gì. Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi tìm ñöôïc nguyeân nhaân caùi cheát cuûa hoï chaêng ? Cô Baêng Nhaïn thong thaû thoát: -Maát söùc, ñoùi, khaùt maø laïi möôøng töôïng coù truùng ñoäc, moät loaïi ñoäc kyø quaùi, loaïi ñoäc khoâng gieát ngöôøi, chæ laøm cho ngöôøi ñieân thoâi ! Tieåu Phi suy nghó giaây laâu: -Ngöôøi haõm haïi hoï raát coù theå cuõng laø ngöôøi haõm haïi chuùng ta ! Duøng moät phöông phaùp laøm cho kieät söùc vì khaùt ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -AÛo aûnh ñeo ñuoåi hoï ñeán phuùt cuoái cuøng ! Tieåu Phi gaät ñaàu: 356 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tröôùc khi ñeán ñaây, hoï ñaõ truùng moät loaïi ñoäc, sanh ra aûo töôïng tröôùc maét hoï, neân thaáy traêm aùc ma, ngaøn aùc ma, vaây quanh hoï coâng kích hoï, hoï chaïy, chaïy khoâng thoaùt, hoï khaùng cöï, ñeán luùc khí löïc tieâu tan, hoï ngaõ guïc ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Neáu hoï khoâng khaùt nöôùc, thì hoï coù laâm vaøo tình traïng ñoù khoâng ? Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa nhìn caû hai, roài nhìn xaùc cheát, khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo nöõa. Nhìn ra xa, caùt vaøng traûi roäng, ngoaøi taàm maét. Nôi naøo cuõng laø caùt vaøng. Khoâng coù nöôùc ! Khoâng coù sanh maïng ! Khoâng coù hy voïng ! *** Theâm moät ngaøy noùng thieâu, noùng ñoát laïi qua ! Hoï mang ngöïa cheát, ngöôøi cheát, boû vaøo truûng caùt, hoï ñuøa caùt cho laáp beân treân. Sau ñoù, hoï ngoài leân phieán ñaù, chôø sao hieän. Khoâng ai noùi moät tieáng gì. Hoà Thieát Hoa muoán hoûi moät caâu: -Hieän taïi chuùng ta laøm sao ? Ñi ñeán nôi naøo tìm nöôùc ? Nhöng caâu hoûi khoâng thoaùt ra khoûi mieäng y, bôûi y hieåu, duø y coù hoûi, cuõng chaúng ai ñaùp ! Bieát ñaùp laøm sao ? Ñoùi ! Khaùt ! Meät nhoïc ! Nhöõng caûm giaùc ñoù veå vôùi hoï, khi ñeâm veà. Tieåu Phieân laáy côm khoâ, toan aên, Cô Baêng Nhaïn giaät laïi gaét: -AÊn laø cheát gaáp ! Khoâng aên, ít khaùt. AÊn vaøo, seõ khaùt kinh khuûng ñaáy ! Hoà Thieát Hoa laïi voø ñaàu, vuït cöôøi thoát: -Vöøa roài ta sôø vai Baønh Nhaát Hoå, chaïm phaûi moät caùi gì vöøa troøn, vöøa cöùng, möôøng töôïng caùi tröùng gaø. Caùc ngöôi nghó coù kyù quaùi khoâng ? Y khoâng muoán noùi gì, song im laëng thì caûm thaáy buoàn buoàn laøm sao ! Cô Baêng Nhaïn boãng nhieân ñöùng leân, böôùc ñeán caïnh Thaïch Ñaø naém tay gaõ, ngoài xuoáng, ñoái dieän vôùi gaõ moät luùc, caû hai baát ñoäng trong tö theá ñoù. Thaàn saéc cuûa Thaïch Ñaø caøng luùc caøng traàm troïng, ñaùng sôï voâ cuøng ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï hoûi: -Ngöôi xem, hoï ñang laøm gì theá ? Tieåu Phi ñaùp : -Ho ñang ñaøm thoaïi. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Ñaøm thoaïi? Tieåu Phi gaät ñaàu: 357 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñoái vôùi keû vöøa ñieác, vöøa caâm, vöøa ñui, phaûi coù moät phöông phaùp ñaëc bieät ñeå giao ñaøm vôùi keû aáy ! Hoï ñang duøng baøn tay chuyeån ñaït yù töù cho nhau ñoù. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Luùc naøo ngöôi cuõng saùng suoát ! Caùi gì ngöôi cuõng hieåu caû ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Ta hy voïng muoán bieát hoï ñang noùi gì vôùi nhau ! Roài Cô Baêng Nhaïn cuõng trôû laïi vôùi hoï, thaàn saéc traàm troïng hôn tröôùc. Haén ngoài xuoáng beân caïnh Tieåu Phi, laâu laém, haén môùi caát tieáng: -Ngöôi haõm haïi chuùng ta, chính laø ngöôøi haõm haïi Thaïch Ñaø ngaøy tröôùc ! Hoà Thieát Hoa giaät mìn, Tieåu Phi ñieàm nhieân thoát: -Ta ñaõ thaáy nhö vaäy, ngay töø chieàu hoâm qua ! Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Maø ngöôøi ñoù laø ai ? Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Duø cheát, Thaïch Ñaø cuõng khoâng chòu noùi teân ngöôøi ñoù cho chuùng ta bieát ! Theo ta hieåu, chaúng nhöõng ngöôøi ñoù coù vuõ coâng ñaùng sôï, maø döôùi tay cuûa y luoân luoân coù haøng traêm ngöôøi, saün saøng cheát cho y ! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Voõ coâng cao, thuû haï ñoâng, laïi toaøn laø nhöõng teân caûm töû, haønh ñoäng laïi nguïy dò, kyø bí, thuû ñoaïn laïi taøn ñoäc ! Thaät söï, ta cuõng phaûi khieáp ! Ta khoâng töôûng töôïng noåi treân ñôøi coù moät ngöôøi ñaùng sôï nhö vaäy ? Ñaùng sôï ôû moïi phöông dieän ? Roài y nhaûy döïng leân heùt to: -Ta chöa bieát phaûi ñoái phoù vôùi con ngöôøi ñoù nhö theá naøo, ta chöa bieát con ngöôøi ñoù coù hình daïng nhö theá naøo sng neáu ta bò ngöôøi ñoù haõm haïi thì thaät laø oan uoång cho ta ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Neáu ngöôi bieát daèn taùnh noùng coù theå ngöôi khoûi cheát oan uoång ! Hoà Thieát Hoa laïi ngoài xuoáng, oâm ñaàu, reân ró: -Ta ñieân ? Caøng ngaøy ta caøng ñieân ? Ta ñieân maát ? Caùc ngöôøi ñöøng ñeå yù ñeán ta ! Cô Baêng Nhaïn suy tö giaây laâu, roài traàm gioïng thoát: -Hieän taïi, ñieàu khoù khaên nhaát cho chuùng ta, chaúng phaûi laø vieäc thieáu nöôùc maø chính laø ngöôøi ñoù ! Coù ta, Thaïch Ñaø, vaán ñeà nöôùc chaúng coøn quan troïng nöõa, chæ coøn ngöôøi ñoù ! Ngöôøi ño laø vaán ñeà soáng cheát cuûa chuùng ta ! Haén thôû daøi, ñoaïn tieáp: -Y ñaõ phaùt hieän ra chuùng ta roài, tuyeät nhieân chaúng khi naøo y buoâng tha chuùng ta! Cuïc dieän ñaõ thaønh caùi theá ñoái laäp, ñoái laäp vôùi taát caû phöông tieän cho y, song chuùng ta nhö ngöôøi ñi ñeâm, chính ñoù laø ñieàu ñaùng sôï. Bôûi y bieát chuùng ta, maø chuùng ta thì chaúng bieát y. Y thaáy chuùng ta, y coù theå theo doõi chuùng ta töøng böôùc ñi, song chuùng 358 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long ta chaúng bieát y ôû phöông trôøi naøo ! Hoaëc chuùng ta, hoaëc y phaûi coù moät beân huûy dieät, maø chuùng ta thì … coù nhieàu hy voïng bò huûy dieät hôn y ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Thì chuùng ta coá traùnh y, chuùng haõy tìm Haéc Traân Chaâu tröôùc, sau ñoù seõ giaûi quyeát vaán ñeà cuûa y ! Cô Baêng Nhaïn gaèn töøng tieáng: -Khoâng moät ai coù theå troán traùnh y, neáu y quyeát taâm tìm. Tröôùc khi gaëp y, chuùng ta phaûi deïp moïi vieäc laøm qua moät beân, ñeå tìm caùch ñoái phoù vôùi y. Haø huoáng, raát coù theå Haéc Traân Chaâu thænh y ñeánñaây ñeå ñoái phoù chuùng ta ! Tieåu Phi thôû daøi. Chaøng traàm ngaâm moät luùc laâu, boãng baät cöôøi lôùn maáy tieáng: -Neáu vaäy chuùng ta cuõng neân lieàu soáng cheát vôùi y moät phen ! Chaúng coù gì phaûi lo ngaïi, y chaúng phaûi laø moät keû baát khaû xaâm phaïm, y chaúng phaûi laø kim cöông baát hoaïi, thì chuùng ta sôï gì y chöù ? Chuùng ta töøng gaëp nhieàu ñoái thuû lôïi haï maø ! Caùc ngöôi queân sao ? Hoà Thieát Hoa ngaãng ñaàu leân voã tay phuï hoïa: -Baây giôø ta môùi nghe ñuùng laø gioïng noùi cuûa moät Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Maáy hoâm nay ta töôûng Ñaïo Soaùi Löu Höông ñaõ cheát roài ! … Tieåu Phi cau maøy: -Tröôøng hôïp baát khaû khaùng, Hoà Thieát Hoa aï ! Cô Baêng Nhaïn cuõng tieáp: -Khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn ! Hoï ngoài ñoù, baát ñoäng, song caûnh giaùc ñeà cao, kieám ñao khoâng naèm nôi tay, nhöng kieám ñao coù theå chôùp leân lieàn, ñöøng ai mong treâu vaøo hoï. *** Coù ngöôøi ñeán. Hôn hai möôi ngöôøi, töø boán phía ñoå ñeán. Böôùc chaân cuûa hoï nheï hôn meøo rình chuoät. Hoï ñi treân caùt, laïi ñoâng ngöôøi, khoâng gaây tieáng ñoäng xaøo xaøo nhoû. Nhöng hoï laøm sao qua loït thính giaùc cuûa côõ ngöôøi nhö Hoà Thieát Hoa, Cô Baêng Nhaïn, Tieåu Phi ? Caû ba ñöa maét nhìn nhau cuøng quyeát ñònh: -Laáy tònh cheá ñoäng ! Giöõ bình tænh chôø bieán coá ! Caû ba töøng chieán ñaáu beân caïnh nhau, hoï lieân keát nhau nhö moät töôøng ñoàng vaùch saét, hoï hieåu nhau vaø hoå trôï nhau raát chaët cheõ. Hoï laø ba, nhöng hoï thöøa kinh nghieäm choáng traêm. Hoï cuùi ñaàu, nhö ñang nguû guïc. Tôùi nôi roài, hôn hai möôi ngöôøi ñoù bao vaây chung quanh hoï lieàn. 359 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï khoâng toû loä ñieåm gì laø coù hay bieát hay ñang bò uy hieáp. Hoï baát ñoäng, thaønh ra soá ngöôøi kyø quaùi. Hai möôi ngöôøi ñoù, vaän y phuïc ñen, cheït boù saùt mình ñaàu, vaán khaên ñen, thaân phaùp linh hoaït, ngöôøi naøo cuõng toû ra laø tay hung haõn phi thöôøng. Chuùng vaãy tay ra hieäu vôùi nhau. Moät ngöôøi caát tieáng: -Caùc vò ñeàu laø ngöôøi thoâng minh, thieát töôûng neân ngoài yeân nhö vaäy laø coù lôïi cho caùc vò, ñeán tay cuõng khoâng neân nhích ñoäng. Caùc vò neân hieåu, baát ñoäng laø an toaøn, nhích ñoäng laø maát maïng ! Haén thoát raát chaäm, chöøng nhö khoâng muoán giao söï khuûng khieáp cho ngöôøi nghe, nhöng ñoù laïi laø moät thuû ñoaïn raát cao treân giang hoà ai ai cuõng phaûi coâng nhaän ñoù laø moät phöông phaùp doïa ngöôøi raát hieäu nghieäm. Trong tay chuùng, coù moät vaät gìn, ñen nhöng saùng. Hieån nhieân ñoù laø aùm khí. Ngöôøi vöøa thoát döùt caâu roài, lieàn böôùc tôùi, tieáp luoân: -Nhö vaäy laø toát ñoù ! Baây giôø, trao nhöõng vaät ñoù ra ! Tieåu Phi ngaãng ñaàu leân, laáp vaáp thoát: -Taát caû moïi vaät ñeàu ôû treân löng laïc ñaø, ñaïi vöông muoán laáy chi, xin cöù laáy. Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh: -Ngöôi ñöøng vôø ngaây ngoâ ! Töï nhieân, ngöôi bieát ta muoán laáy gì chöù ? Tieåu Phi vaãn run sôï: -Toâi … thöïc toâi khoâng bieát ñaâu, ñaïi vöông ? Ngöôøi ñoù gaèn gioïng: -Ngöôi laïi vôø ngaây ngoâ nöõa ñaáy ! Haén ñöa tay taùt vaøo maët Tieåu Phi. Tieåu Phi theo ñaø cuûa haén, ngaõ qua moät beân. Nhöng chính ngöôøi ñaùnh môùi kinh haõi. Baøn tay ñoù, phaûi truùng ñoái phöông, laïi möôøng töôïng ñaùnh vaøo khoaûng khoâng. Roõ raøng laø ñaùnh truùng maët ñoái phöông, laïi chaúng nghe moät caùi chaïm naøo. Hoà Thieát Hoa troâng thaáy haén kinh dò, y vöøa giaän, vöøa töùc cöôøi, nghó: -Ngöôi ñöøng hy voïng ñaùnh truùng Löu Höông ! Truùng Löu Höông thì ngöôi maát maïng ! Ngöôøi ñoù bieát ngay coù söï chaúng laønh, voäi laáy gioïng hoøa dòu thoát: -Caùc ngöôi neân hieåu, chuùng ta coù nhieäm vuï ñeán ñaây laáy vaät, vaät veà tay laø nhieäm vuï hoaøn thaønh, laâp töùc ly khai, nhaát ñònh khoâng laøm gì haïi ñeán caùc ngöôi ! Roài haén mæm cöôøi tieáp: -Caùc ngöôi thaáy ñoù, neáu muoán gieát caùc ngöôi, chuùng ta ñaõ haï thuû töø môùi ñeán, ñaâu ñôïi laâu nhö vaäy ! 360 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi bieát laø haén noùi ñuùng, chuùng coù maïng lònh phuï traùch vieäc theo doõi Baønh Gia Thaát Hoå, chuùng khoâng töï chuyeân gaëp ai gieát naáy, vaø nhö vaäy laø boïn chuùng khoâng coù chi ñaùng sôï, ít nhaát cuõng trong luùc naøy. Ngöôøi ñoù ñôïi moät luùc laâu, chaúng thaáy phaûn öùng gì vôùi boïn Tieåu Phi, laïi tieáp: -Cho neân, chæ caàn caùc ngöôi trao vaät ñoù ra, ta baûo chöùng laø khoâng ai laøm thöông toån caùc ngöôi. Chuùng ta chaúng laáy vaät gì khaùc hôn nöõa, coøn taëng laïi caùc ngöôi moät bình nöôùc ! Haén coù veû quyeát taâm laém. Haén khoâng uy hieáp, song vaãn aån öôùc coù haêm doïa, coù duï daãn, vaø caùi vaät ñoù, haén phaûi quan troïng laém ! Neáu khoâng laáy ñöôïc ñoù, khi trôû veà, chuùng seõ bò tröøng phaït naëng. Nöôùc laø moùn quyù hôn vaøng, taïi sa maïc nöôùc laø vaät quyeán ruõ nhaát, phaøm ai ñi qua sa maïc laïi khoâng thích nöôùc ? Caøng coù nhieàu caøng toát ! Giaû nhö boïn Tieåu Phi bieât ñöôïc ñoù laø vaät gì, hoï daùm laáy maø ñoåi nöôùc laém ! Raát tieác, hoï chaúng bieát vaät gì ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Nhöng caùc vò cuõng phaûi cho chuùng toâi bieát laø vaät gì môùi ñöôïc chöù ! Cöù noùi ñi, neáu coù, chuùng toâi seõ trao ra, voâ luaän laø vaät gì, chuùng toâi cuõng trao ra ñeå ñoåi nöôùc ! Ngöôøi ñoù tröøng maét: -Thaät söï ngöôi khoâng bieát aø ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Chuùng toâi khoâng bieát thaät maø ! Naøo ai daùm doái vôùi caùc vò ? Tieåu Phi cöôøi thaàm: -Tieåu töû cuõng vôø kheùo ñaáy chöù ! Ngöôøi ñoù traàm gioïng hoûi: -Caùc ngöôi khoâng luïc soaùt treân caùc xaùc cheát kia sao ? Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Trôøi ôi chuùng toâi duø ñeâ tieän ñeán ñaâu cuõng khoâng theå troäm vaät cuûa keû cheát ! Nhö vaäy laø maéng kheùo ngöôøi ñoù roài ! Maø laïi maéng ñaäm ! Ngöôøi ñoù noåi giaän, ñaõ hieåu mình bò xoû, quaùt leân: -Ñöôïc ! Laïi ñaây maáy teân xem ! Luïc soaùt trong mình cuûa chuùng ! Hoà Thieát Hoa toan phaùt taùc, Tieåu Phi ngaên laïi thoát: -Ñeå hoï luïc soaùt. Nhaát ñònh hoï chaúng tìm ñöôïc gì ñaâu ? Coù maáy ngöôøi böôùc tôùi, xeùt trong mình hoï. Hoà Thieát Hoa heát söùc böïc töùc, chaúng hieåu Tieåu Phi coù yù töù gì laïi baèng loøng cho chuùng xeùt. Cô Baêng Nhaïn nghó thaàm: -Ñuùng laø caùi taät cuõ cuûa Löu Höông, hôn nöõa, haén ñoäng tính hieáu kyø ñaáy ! Neáu khoâng bieát roõ raøng söï tình, thì haén chaúng khi naøo haén xuaát thuû gaáp ! 361 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long *** Voâ luaän ôû ñaâu, voâ luaän ñoái vôùi baát kyø ai, neáu khoâng phaûi laø vaïn baát ñaéc dó, Tieåu Phi chaúng heà xuaát thuû. Chaøng khoâng thích ñaùnh nhau, caøng traùnh ñöôïc caøng hay. Boïn ñoù xeùt xong ngöôøi, laïi xeùt ñeán laïc ñaø, chuùng chaúng tìm ñöôïc vaät caàn tìm. Coù moät ngöôøi trong boïn, suy nghó moät chuùt, vuït thoát: -Raát coù theå vaät ñoù coøn trong mình Baønh Gia Thaát Hoå ! Chuùng laïi moi xaùc cheát leân, chuùng luïc soaùt moät luùc. Hoà Thieát Hoa caén raêng, day ñaàu nhìn nôi khaùc. Moät ngöôøi thoát: -Vaãn khoâng coù gì treân thi theå chuùng ? Ngöôøi ñaàu tieân loä veû khaån tröông ra maët, daäm chaân nghe thình thình: -Khoâng theå khoâng coù ! Nhaát ñònh laø phaûi coù ! Cöù luïc soaùt laïi kyõ ñi, neáu khoâng coù thì laøm sao trôû veà phuïc lònh ? Taát caû ñeàu loä veû kinh hoaøng, taát caû ñeàu coá luïc soaùt. Song vaãn khoâng tìm thaáy gì. Chuùng caøng phuùt caøng khaån tröông, cô hoà queân haún söï coù maët cuûa boïn Tieåu Phi. Cô Baêng Nhaïn chôùp maét, ñoät nhieân caát tieáng: -Caùi vaät caùc vò muoán tìm ñoù, thöïc söï laø vaät gì ? Cöù cho chuùng toâi bieát ñi, may ra chuùng toâi coù theå giuùp caùc vò ! Ngöôøi ñaàu tieân quaù khaån caáp, buoät mieäng thoát: -Cöïc Laïc Tinh ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï hoûi: -Cöïc Laïc Tinh laø caùi gì ? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Ta cuõng chaúng bieát roõ nöõa. Ta chæ bieát trong soá haøng hoùa do baønh Gia Thaát Hoå hoä toáng, coù moät vaät quyù baùu voâ cuøng, vaät ñoù laø Cöïc Laïc Tinh. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Toâi cöù töôûng laø vaät gì, treân theá gian naøy hieám coù, thì ra cuõng chæ laø chaâu baùu. Ngöôøi ñoù tieáp: -Chuùng ta vaâng leänh maø ñeán, theo keá hoaïch maø haønh ñoäng, laáy chieác röông, ngôø ñaâu trong röông vaãn khoâng coù Cöïc laïc tinh ! Cô Baêng Nhaïn vuït hoûi: -Neáu toâi bieát ñöôïc Cöïc Laïc Tinh ôû ñaâu, caùc vò coù baèng loøng ñoåi nöôùc chaêng ? Ngöôøi ñoù vöøa kinh haõi, vöøa gaáp maéng, cao gioïng: -Ñöông nhieân ! Cô Baêng Nhaïn buoâng goïn: -Thaät coù nöôùc saün ? Ngöôøi ñoù gaät ñaàu: 362 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù ! Cô Baêng Nhaïn hoûi: -ÔÛ ñaâu ? Cho toâi thaáy ñi ! Ngöôøi ñoù bieán saéc maët: -Ngöôi nghi ngôø ñeán caû ta nöõa aø ? Cô Baêng Nhaïn suy nghó moät chuùt: -Toát ! Toâi tin caùc vò moät laàn ñi ! Toâi tröôùc heát trao Cöïc Laïc Tinh cho caùc vò, coøn nöôùc thì … Ngöôøi ñoù möøng rôõ: -Chæ caàn ngöôi trao Cöïc laïc Tinh cho ta, coøn nöôùc thì khoâng thaønh vaán ñeà ! Hoà Thieát Hoa heát söùc kyø quaùi, khoâng hieåu taïi sao Cô Baêng Nhaïn tin chuùng quaù deã daøng nhö vaäy. Y khoâng roõ Cô Baêng Nhaïn phaûi tìm ñaâu cho coù Cöïc Laïc Tinh maø trao cho chuùng. Bôûi caû ba naøo bieát Cöïc Laïc Tinh laø vaät gì ? Vaät ñoù ôû ñaâu ? Cô Baêng Nhaïn day qua y, aùnh maét ngôøi nieàm tin töôûng roài nhìn trôû laïi Tieåu Phi, ñieåm moät nuï cöôøi. Haén khoâng heà baên khoaên lo ngaïi. Hoà Thieát Hoa voäi nhích ñeán gaàn haén hoûi: -Ngöôi bieát Cöïc Laïc Tinh ôû ñaâu ? Cô Baêng Nhaïn thong thaû hoûi laïi: -Luùc ngöôi coøn oâm Baønh Nhaát Hoå, ngöôi chaïm tay vaøo vai haén truùng phaûi moät vaät gì vöøa cöùng vöøa troøn, ñuùng vaäy chöù ? oOo 363 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2