Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 36

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

99
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 36: TỲ BÀ CÔNG CHÚA Hồ Thiết Hoa chà tay nơi mắt kêu lên: -Không lẽ ta hoa mắt ? Tiểu Phi cười khổ: -Lầu mộng hiện lên đó, nơi sa mạc là mộng, tại trùng dương là thuyền mộng, chẳng phải ngươi hoa mắt đâu ! Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 36

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI SAÙU TYØ BAØ COÂNG CHUÙA Hoà Thieát Hoa chaø tay nôi maét keâu leân: -Khoâng leõ ta hoa maét ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Laàu moäng hieän leân ñoù, nôi sa maïc laø moäng, taïi truøng döông laø thuyeàn moäng, chaúng phaûi ngöôi hoa maét ñaâu ! Nhöng ñaõ coù laàu moäng, taát phaûi coù nôi naøo ñoù, phaûn aùnh laïi thaønh hình, vaø nôi ñoù caùo caùi teân laø Luïc Chaâu, coù röøng coù caây, trong moät giôùi haïn thu heïp. Hoï ñaõ troâng thaáy Luïc Chaâu roài. Töø nôi ñoù, tieáng nhaïc du döông voïng ñeán tai hoï. Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Thaïch Quan AÂm ôû nôi ñoù sao ? Taïi sa maïc, laøm gì coù söï tieâu dao khoaùi laïc nhö theá ? Y thoát, chaúng nghe ai ñaùp laïi, roài y tieáp luoân: -Hai hoâm nay, Thaïch Quan AÂm chaúng heà cho ngöôøi theo doõi chuùng ta, coù theå laø baø ta ñoaùn chaéc theá naøo chuùng ta cuõng ñi ngang qua ñaây ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn vöôn mình : -Caùc ngöôi ôû ñaây chôø, ñeå ta ñeán ñoù xem qua cho bieát ! Hoà Thieát Hoa cuõng vöôn mình : -Ta ñi vôùi ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Khinh coâng cuûa ngöôøi coù saùnh ñöôïc vôùi Ñaïo Soaùi Löu Höông chaêng ? Hoà Thieát Hoa khöïng laïi, khoâng noùi gì nöõa. *** Theá laø chæ coù moät mình Tieåu Phi ñi. Taïi sa maïc, coù moät ñòa phöông nhö Luïc Chaâu, keå ra cuõng laø caûnh thieân ñaøng roài vaäy. Ñòa phöông khoâng heïp laém, laïi raát myõ leä, caây moïc xanh rôøn, trong vuøng caây xinh töôi ñoù, vaêng vaúng tieáng nhaïc vang leân. Luïc Chaâu moät aûo aûnh trong thaàn thoaïi. Vaø nôi ñoù, hieän giôø, moät nöõ yeâu töøng aên thòt haøng ngaøn haøng vaïn ngöôøi ñang thuï höôûng caûnh an nhaøn ? 375 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoùi khaùt hai hoâm lieàn coù laøm giaûm ñi phaàn naøo coâng löïc cuûa Tieåu Phi, song duø sao thì chaøng cuõng coøn giöõ ñöôïc phong ñoä ngaøy cuõ vaø thuaät khinh coâng cuûa chaøng vaãn linh dieäu nhö thöôøng. Chaøng len mình vaøo ñòa phöông ñoù. Naáp trong taøng caønh laù raäm raïp, chaøng nhìn ra, thaáy moät caûnh töôïng ñaàu tieân, caûnh töôïng laøm cho baát cöù khaùch löõ haønh naøo ngang qua sa maïc cuõng ñeàu ham muoán, vaø xem troïng hôn sanh maïng mình. Hai ao nöôùc ! Hai ao nöôùc trong xanh, thoaùng nhìn qua laø maét maùt ngay, vaø loøng cuõng maùt theo luoân, maëc duø chöa gioït nöôùc naøo rôi vaøo loøng. Hai ao, moät lôùn, moät nhoû. Beân caïnh ao lôùn, coù ba ngoâi leàu, noùi laø leàu vì noù khoâng coù hình thöùc moät ngoâi nhaø, nhöng veû hoa leä cuûa noù laøm choùa maét ngöôøi nhìn. Tröôùc leàu, coù maáy voõ só vaän aùo giaùp röïc rôõ, caàm vuõ khí aùnh ngôøi maøu vaøng, ñöùng tuùc tröïc nhö caùc pho töôïng uy nghieâm. Voøng quanh ao nhoû, coù maáy löôït sa moûng, bao boïc, che khuaát aùnh maét hieáu kyø, beân trong böùc töôøng sa moûng ñoù, moät thieáu nöõ ñang taém. Tieåu Phi cô hoâ ngöøng thôû. Trong hieän caûnh, chaøng coøn taâm söï ñaâu ñeå thöôûng thöùc nöõ saéc ? Song tröôùc pho töôïng veä nöõ kia, chaøng khoâng laøm sao keàm haõm ñöôïc nguoàn loøng vaø bao nhieâu maùu phaùt xuaát töø tim theo huyeát quaûn nhö coâ ñoïng laïi maø khoâng chòu trôû veà xuaát xöù, thaønh quaû tim chaøng muoán ngöng ñaäp haún. Thaân voùc thieáu nöõ vôùi nhöng ñöôøng cong meâ hoàn ñaõ haáp daãn phi thöôøng roài, aùnh taø döông laïi taïo theâm caùi huyeàn bí, bao truøm bôûi moät löôït sa moâng lung, môø môø aûo aûo, ai nhìn vaøo maø chaúng caûm thaáy mình chôi vôi töøng khoâng ? Naøng ngoài ñoù, quanh naøng coù maáy thieáu nöõ khaùc buoâng thoûng toùc theà, duøng khaên boâng chaø xaùt cho naøng. Trong khi ñoù thì naøng ñöa tay meàm maïi, caùnh tay troøn laún, ñöông nhieân phaûi traéng noõn naø, ñaäp nheï treân maët nöôùc, nöôùc baén leân, naøng cöôøi vôùi nöôùc, nöôùc phaûnh aùnh taø döông, chôùp vaøng chôùp ñoû. Boãng thieáu nöõ ñöa maét veà höôùng Tieåu Phi. Tieåu Phi bieát ngay, naøng ñaõ phaùt hieän ra chaøng, coù ñieàu phaùt hieän töø laâu hay vöøa môùi ñoù, thì chaøng khoâng roõ. Baát cöù moät thi61u nöõ naøo, khi taém, bò ngöôøi rình xem, ñeàu caáp toác che ñaäy thaân hình, nhöng naøng naøy laïi ung dung ñöùng leân. Naøng khoâng theïn, Tieåu Phi laïi theïn, chaøng ñoû maët. Naøng thong thaû khoaùc leân ngöôøi chieác aùo choaøng baèng sa moûng, roài hnìn Tieåu Phi, töø töø hoûi: -Ñaõ no maét chöa, hôõi ngöôøi rình xem ta taém ? 376 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gioïng noùi cuûa naøng laø gioïng oanh vaøng, baát quaù traøi traïi nhö gioïng ngöôøi Ngoâ hoïc noùi tieáng Kinh. Tieåu Phi nheách nuï cöôøi khoå, roài töø taøng caây, nhaûy xuoáng ñaát boái roái thaáy roõ. Bình sanh, chaøng chöa heà boái roái moät laàn naøo. Chaøng khoâng muoán cho ai nhaän laàm chaøng ñeán ñaây coát ñeå xem troäm ngöôøi taém. Vaø chaøng cuõng khoâng muoán trong tình huoáng hieän taïi, gaëp nhöõng giai nhaân. Nhöng bò phaùt hieän roài, chaúng leõ chaøng laïi chaïy ñi ? Baét buoäc chaøng phaûi ñeán ñoù. Thieáu nöõ nhìn chaøng töø ñaàu ñeán chaân, ñaùng lyù thì naøng phaûi phaån noä, song thaàn thaùi naøng vaãn töø hoøa nhö thöôøng, baát quaù naøng hôi tröøng nghieâm ñoâi maét moät chuùt: -Gan laém ñoù ! Ñaõ bò phaùt hieän maø vaãn khoâng chaïy ñi ! Tieåu Phi cöôøi ngöôïng: -Taïi haï khoâng coá yù, neáu chaïy troán thì heøn ! Thieáu nöõ chôùp maét: -Theá laø ngöôi nhaän toäi ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Phaûi ! Mieäng khoâng cöôøi, thieáu nöõ cöôøi qua aùnh maét: -Coù duõng khí, bieát nhaän toäi, vaäy laø ngöôi ñaùng maët nam nhaân. Nhöng ngöôi coù bieát laø mình phaïm toäi gì khoâng ? Tieåu Phi thôû daøi: -Ñaùng lyù ra, coâ nöông neân che nhieàu lôùp sa daøy hôn moät chuùt veà phía naøy … Thieáu nöõ soâi giaän: -Ngöôi ñaõ nhìn troäm ta taém, laïi coøn traùch ta nöõa aø ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Taïi haï voâ yù ñeán ñaây, naøo bieát ñöôïc laø coù giai nhaân ñang taém ? Thieáu nöõ höø moät tieán g: -Giaû nhö ngöôi bieát ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Neáu sôùm bieát coù giai nhaân taém, neáu bieát ñöôïc coù moät phía khoâng che maøn … Thieáu nöõ traàm gioïng: -Thì ngöôi khoâng ñeán ? to mím moâi: -Neáu ñoâi chaân bò tieän maát ñi, taïi haï cuõng coá boø, coá leát tôùi ñoù, coâ nöông ! Thieáu nöõ giaät mình, nhìn söõng chaøng ! Caùi gaõ thanh nieân ñaùng haän kia, sao maø daïn maøy daøy maët theá ? haén cuõng to gan ñaáy chöù ! Naøng naèm moäng cuõng khoâng töôûng noåi moät nam nhaân daùm noùi vôùi naøng nhö vaäy? 377 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng muoán giaän, song khí giaän quaù chöøng ! naøng muoán cöôøi song laïi coá daèn. Boïn thieáu nöõ buoâng toùc theà ñöùng caïnh ñoù, khoâng daèn ñöôïc nhö naøng ,cuøng baät cöôøi saèng saëc. Cöôøi maáy tieáng chôït thöùc ngoä ra laø khoâng neân cöôøi, chuùng nghieâm maët laïi, roài traàm gioïng: -Nam nhaân kia, to gan laém ñaáy nheù ! Tröôùc maët coâng chuùa laïi aên noùi suoàng saõ nhö vaäy aø ? Coâng chuùa ? Nghe hai tieáng ñoù, Tieåu Phi kinh ngaïc. Chaøng voäi nghieâng mình, laøm leã: -Thöïc ra, taïi haï khoâng neân noùi nhö vaäy, song, ñaõ laø nam nhaân taát phaûi noùi caûm nghó cuûa mình, nghó laøm sao, noùi laøm vaäy, chaúng daùm noùi ngoa ! Coâng chuùa ñaûo aùnh maét thu ba, töø töø thoát: -Khoâng ngôø nam nhaân ngöôøi haùn daùm noùi söï thaät ! Ta chæ nghe taïi ñòa phöông caùc ngöôi, keû naøo noùi söï thaät, laø keû ñoù bò thieân haï khinh mieät lieàn ! Tieåu Phi thaàm than, ngöôøi ñôøi phaàn ñoâng thaø noùi ngoa, noùi hoang ñöôøng, thaø laøm moät giaû quaân töû vaø chaúng coøn ai bieát kinh troïng ngöôøi noùi thaät, ai maø noùi thaät, seõ bò ñoàng loaïi cheâ laø tieåu nhaân. Chaøng cöôøi nhaït, hoûi: -Taïi ñòa phöông cuûa coâng chuùa, ngöôøi naøo daùm noøi söï thaät, ngöôøi ñoù ñöôïc kính troïng aø ? Coâng chuùa gaät ñaàu: -ÖØ ! Tieåu Phi laïi cöôøi: -Vaäy thì coâng chuùa neân tha toäi taïi haï, neáu coâng chuùa cho laø taïi haï coù toäi ! Coâng chuùa laïi nhìn söõng chaøng moät luùc. Laâu laém, laâu laém, naøng boãng cöôøi töôi, thoát: -Coù theå ta tha toäi cho ngöôi, vaø coøn xem ngöôi nhö thöôïng khaùch, nhöng ít ra, ngoaøi caùi vieäc gan lyø ñoù, ngöôi phaûi coù moät caùi gì khaùc bieät ! Naøng ñöa baøn tay ngoïc veùn goïn toùc, quay mình hoûi: -Ngöôi coù gan khoâng chaïy troán, vaäy ngöôi coù gan theo ta chaêng ? *** Tieáng nhaïc töø trong leàu, choác laïi voïng ra, du döông eâm dòu, chen trong tieáng nhaïc, coù tieáng cöôøi. Boïn voõ só tuùc tröïc tröôùc leàu, tröøng ñoâi maét chim öng nhìn Tieåu Phi. Coâng chuùa ñaõ vaøo leàu roài, vaø ñöa tay vaãy chaøng. 378 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi vöøa cöôøi vöøa voã tay leân vai hai voõ só coù caùi daùng hung döõ nhö ma thaàn, roài böôùc vaøo leàu. Chaøng ngang nhieân vaøo nhö vaäy laø phaûi chuaån bò roài. Voâ luaän trong leàu hung hieåm theá naøo, chaøng cuõng khoâng heà sôï haõi, vuøng sa maïc, chaøng coù theå laøm moät ngöôøi baïi hoaïi nhaát ñôøi, maø khoâng ngaïi theïn vôùi löông taâm. ÔÛ taïi caùi ñaát quyû, con ngöôøi phaûi bieán thaønh quyû môùi mong soáng soùt. Nhöng trong leàu, chaúng coù caùi gì chöùng toû laø hung hieåm caû. Coù theå nôi ñoù coù veû an tònh nhaát, so vôùi caùc nôi töøng noåi tieáng laø an tònh. Beân ngoaøi leàu, laø moät neàn coû xanh möôït, coû caây toát, beân trong leàu laïi myõ leä phi thöôøng. Neàn leàu laø moät lôùp thaûm eâm aám nhaát traàn gian ! Treân taám thaûm ñoù, coù maáy gheá thaáp, loaïi ñeå ñoà chöù chaúng phaûi gheá, treân gheá coù traùi caây, coù röôïu. Coù maáy ngöôøi maët y phuïc röïc rôõ, ngoù quanh caùc chieác gheá ñoù, uoáng röôïu, hoï haân hoan voâ cuøng. Ngöôøi haân hoan nhieàu hôn heát, coù haøm raâu ngaén, xoaén tít vaøo nhau nhö raâu roàng, vaän aùo roäng ñoû, ñoäi maõo vaøng. Laõo ngoài nôi trung taâm, tay taû caàm cheùn vaøng, tay höõu oâm ngang hoâng moät myõ nöõ, cöôøi leân ha haû: -Caùc vò xem ñoù, coù phaûi laø sau khi taém xong Tyø Baø Coâng Chuùa cuûa chuùng ta ñeïp hôn tröôùc nhieàu chaêng ? Laõo ñöa aùnh maét saùng ngôøi sang Tieåu Phi, roài tieáp: -Nhöng, con gaùi cöng cuûa ta, con ñöa ai ñeán ñaây laøm khaùch ñoù ? Neáu ta nhôù khoâng laàm, trong vuøng phuï caän traêm daëm trôû laïi, chaúng coù moät nam nhaân anh tuaán! Tyø Baø Coâng Chuùa von ñoâi maét thaønh nuï cöôøi nuõng nòu, böôùc ñeán caïnh gia gia naøng, cuùi xuoáng, thì thaàm beân tai laõo maáy tieáng. Naøng noùi, ngöôøi aùo ñoû gaät ñaàu, ñoâi maët laïi ñaêm ñaêm Tieåu Phi, mieäng laõo ñieåm nheï nuï cöôøi, nhöng aùnh maét thì oai nghieâm ñeán laïnh luøng. Tieåu Phi cöôøi traû laïi, chaøng thöïc söï cuõng haân hoan laém ! Chaøng nghe muøi röôïu raát thôm, coøn thöùc nhaêm thì haáp daãn voâ cuøng. Moät con ngöôøi, chòu ñoùi, chòu khaùt luoân hai ngaøy qua, tröôùc nhöõng vaät ñ1, töï nhieân phaûi cao höùng, nhaát laø bieát chaéc theá naøo mình cuõng ñöôïc môøi ! Huoáng chi chaøng coøn laø moät con saâu röôïu ? Hôn theá, laõo nhaân aùo ñoû kia, xem ra khoâng phaûi laø con ngöôøi baïi hoaïi ? Vöøa luùc ñoù, boán thanh maâu vaøng chôùp leân, töø phía sau löng chaøng xeït tôùi. Boán thanh, hai treân hai döôùi, taát caû ñeàu daøi, moãi thanh ñoä hai tröôïng. Voõ só, duø voõ coâng khoâng cao, song löïc ñaïo khoâng yeáu, maâu ñaâm tôùi nhö raén voït ra khoûi mieäng hang. Moät ngöôøi kieät söùc vì ñoùi khaùt maáy hoâm lieàn, muoán traùnh khoûi chaúng phaûi laø vieäc deã daøng. 379 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø neáu Tieåu Phi khoâng traùnh khoûi, maùu seõ chaûy ra, xaùc cheát seõ naèm caïnh maáy voø röôïu. Vaäy maø ngöôøi hieän dieän chaúng moät ai buoàn ñöa maét nhìn, chaúng moät ai haõi huøng, hoaëc kinh ngaïc tröôùc vieãn aûnh moät thaûm caûnh. Chöøng nhö treân theá gian naøy, chaúng coù söï vieäc gì laøm cho hoï ñoäng taâm. Tyø Baø Coâng Chuùa môû maét to hôn, thaáy boán thanh maâu ñaõ ñeán raát gaàn Tieåu Phi, nhöng chaøng khoâng phaûn öùng. Naøng kinh haõi hoái tieác, nieàm khích ñoäng böøng leân, cô hoà ñoâi chaân khoâng coøn ñuû söùc choáng choûi cho thaân hình naøng. Boãng moät tieáng coong vang leân, tieáng vang cuûa nhöõng vaät baèng theùp chaïm vaøo nhau. Tieåu Phi khoâng nhuùc nhích khoâng quay ñaàu, song chaúng bieát taïi sao boán thanh maâu ñeàu bò chaøng keïp döôùi naùch. Boán voõ só giaùp vaøng cuøng nhaøo hôùt tôùi, baøn tay ñau nhoùi, caùnh tay teâ daïi, khoâng coø giôû leân noåi. Baây giôø, naêm ngöôøi ngoài uoáng röôïu, môùi nhìn ñeán Tieåu Phi. Taát caû ñeàu loä veû kinh ngaïc. Laõo nhaân aùo ñoû voã tay cöôøi lôùn: -Tuyeät ! Coâng phu luyeän ñöôïc nhö theá laø tuyeät ! Quaû nhieân con gaùi ta khoâng nhaän xeùt laàm ! Tieåu Phi d0ieàm nhieân: -Nhöng taïi haï nhaän xeùt laàm ! Taïi haï khoâng töôûng laø caùc haï cuõng thích aùm toaùn khaùch ! Laõo nhaân aùo ñoû laïi cöôøi vang: -Ngöôi ñöøng traùch laõo phu ! Ñieàu ñoù khoâng lieân quan gì ñeán laõo phu caû ! laõo naêm tay Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi nheï tieáp: -Con laõo phu muoán thöïc nghieäm vaäy maø ! Noù noùi neáu ngöôi traùnh ñöôïc aùm toaùn, thì noù môùi chaáp nhaän ngöôi laø ngöôøi khaùch quyù cuûa noù ! Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Giaû nhö taïi haï khoân g traùnh kòp ? Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi duyeân: -Voâ luaän laøm sao, ngöôi ñaõ traùnh ñöôïc roài, ngöôi trôû thaønh khaùch cuûa ta, khaùch khoâng neân noåi caùu ñoái vôùi chuû nhaân ! Tieåu Phi thôû daøi, cöôøi khoå: -Muoán ñöôïc laøm khaùch cuûa coâng chuùa, phaûi ñi qua baøn tay loâng laø cuûa töû thaàn ! Ngöôøi ngoài beân taû, coù göông maët traéng xanh, muõi quaëp nhö moû chim öng, vaän chieác aùo maøu xanh boãng nhieân cöôøi laïnh maáy tieáng hoûi: -Voõ coâng cuûa baèng höõu do vò thaàn thaùnh naøo truyeàn cho ? Tieåu Phi ñöa tay sôø muõi, mæm cöôøi : 380 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï laø moät teân baát taøi, bôûi baát taøi neân chaúng ai bieát ñeán teân heøn moïn Löu Höông laø caùi quaùi gì ! Ngöôøi aùo xanh buoâng goïn: -AÏ ! Y laïi cuùi maët xuoáng, töø ñoù khoâng nhìn chaøng nöõa. Löu Höông ! Teân ñoù chaúng noùi moät caùi gì ñaëc bieät caû, vaø y khi naøo laïi chòu giao ñaøm vôùi keû taàmthöôøng ? Nhöng Tyø Baø Coâng Chuùa vaãn nhìn söõng chaøng. Luùc ño, naøng vuït cöôøi leân, hoûi: -Ngöôi ñaõ trôû thaønh khaùch nhaân cuûa ta, sao ngöôi khoâng ngoài xuoáng ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Nhöõng luùc ñöùng, taïi haï thaáy mình coù gan hôn luùc ngoài ! Tyø Baø Coâng Chuùa laïi cöôøi: -Giaû nhö ngöôi coøn kinh haõi vieäc vöøa roài, thì ta seõ giuùp ngöôi giaûi toûa nieàm kinh haõi ñoù, ngöôi coù baèng loøng ta traán an ngöôi chaêng ? Naøng ngoài xuoáng. Moät thieáu nöõ mang ñeán cho naøng moät chieác ñaøn tyø baø naøng ñaët leân duøng tay daïo giaây lieàn. Tieáng ñaøn ngaân leân, nghe nhö tieáng ngoïc reo. Ngöôøi nghe nhaïc, nghe ñöôïc tieáng ñaøn tyø baø naøy roài, khoâng coøn muoán nghe aâm thinh moät nhaïc khí naøo khaùc. Tieåu Phi laø con ngöôøi phong löu, duø laø moät nhaân vaät trong giôùi giang hoà, vaãn thích caàm, kyø, thi, töûu, chaøng töøng nghe bao nhieâu tay ñaøn noåi tieáng, song phaûi nhìn nhaän ngoùn ñaøn Tyø baø coâng chuùa tuyeät dieäu quaù chöøng, coù theå laø khaép Trung Nguyeân, chaúng coù moät danh ñaøn naøo saùnh ñöôïc naøng. Chaøng nghe say söa ngaây ngaát nghe, queân ñoùi, queân khaùt queân luoân hieän caûnh. Tieáng ñaøn döùt chaøng coøn xuaát thaàn. Tyø Baø Coâng Chuùa mæm cöôøi: -Theá naøo ? Tieåu Phi thôû daøi: -Moät nôi tuyeät ñòa nhö theá naøy, nghe ñöôïc tieáng ñaøn tuyeät dieäu, thuù thaät taïi haï naèm moäng cuõng chaúng töôûng noåi ! Laõo nhaân aùo ñoû cöôøi vang: -Chaúng coù chi laï. Tyø baø laø loaïi ñaøn do xöù sôû cuûa laõo phu truyeàn vaøo ñaàt haùn maø ! Tieåu Phi chôùp chôùp: -AÏ ! Laõo nhaân aùo ñoû tieáp: -Ngöôi coù nghe noùi ñeán Toâ Kyø Baø chaêng ? 381 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhoùng cao thaân hình moät chuùt, troá maét hoûi: -Caùc haï laø Quy Tö vöông ? Laõo nhaân aùo ñoû chôùp ngôøi aùnh maét, xoa xoa haøm raâu quaén, ñieåm moät nuï cöôøi: -Chung cuoäc roài cuõng nghó ra ! Tieåu Phi tieáp: -Thôøi Nguõ Ñaïi, nhaèm vöông trieàu Baéc Chaâu Voõ, Quy Tö quoác vöông laø Toâ Kyø Baø ñöa tay ñaøn tyø baø höõu haïng cuøng Ñoät Quyeát Hoaøng Haäu vaøo ñaát haùn, töø ñoù tieáng ñaøn tyø baø laøm say meâ moïi taàng lôùp daân chuùng. Caùi giai thoaïi ñoù coøn löu truyeàn ñeán nay, taïi haï may maén ñöôïc nghe ít nhieàu … Quy Tö Vöông voã tay boâm boáp: -Ngöôøi Taây vöïc cjæ coù nhöõng ngheà moïn, ñeå khoa tröông vôùi ñôøi, khoâng ngôø hoâm nay laïi gaëp tri aâm ! Ngoài xuoáng ñi, laõo phu seõ ñaõi ba cheùn ! Boãng coù ngöôøi goïi vang leân: -Laõo xuù truøn ôû ñaâu ? Tieáp theo ñoù, laø moät traøng tieáng maéng, tieáng nguyeàn ruûa, roài coù tieáng ñaåy ñuøng ñuøng trong nöôùc. Tieåu Phi bieát ngay laø coù ngöôøi naøo ñoù, vöøa bò Hoà Thieát Hoa quaêng xuoáng ao. Laõo aùo xanh, coù göông maët traéng nhôït, vuït ñöùng leân, cau maøy: -Keû naøo daùm hoaønh haønh taïi ñaây nhö theá chöù ? Ta ra ñoù xem cho bieát vieäc gì ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Xin thöù cho vaäy, chính laø baèng höõu cuûa taïi haï. Ngöôøi aùo xanh nhìn chaøng töø chaân leân ñaàu, roài ngoài xuoáng. Quy Tö Vöông laïi cöôøi: -Tuaán maõ khoâng bao giôø chòu vaøo haøng nguõ vôùi loaïi keùo xe, ngöôi ñaõ vaäy thì baèng höõu cuûa ngöôi chaúng phaûi tay taàm thöôøng. Coù bao nhieâu ngöôøi, cöù thænh heát vaøo ñaây ! Thì ra, maáy tieáng laõo Xuù truøn laø cuûa Hoà Thieát Hoa goïi chaøng. Tyø Baø Coâng Chuùa ñöa tay che mieäng cöôøi: -Nhaát ñònh sau naøy, ngöôi phaûi giaûi thích taïi sao ngöôøi ta goïi ngöôi laø xuù truøn. *** Chaúng nhöõng Hoà Thieát Hoa quaêng hai voõ só xuoáng ao, y coøn ñaùnh söng maët maøy ba teân khaùc. Ñaõ theá, y vaãn chöa nguoâi côn giaän. Y giaän Tieåu Phi, cho raèng chaøng ta chaúng xöùng ñaùng moät ngöôøi baèng höõu, trong khi taát caû nhòn ñoùi nhòn khaùt, thì chaøng ung dung ôû ñaây aên uoáng. Ñieàu ñoù chaúng noùi laøm chi, chaøng caøng ôû ñaây laâu, thì Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn caøng lo sôï cho taùnh maïng cuûa chaøng. 382 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng khoâng nghó ñeán söï lo laéng cuûa baïn, laïi cöù ôû lyø taïi ñaây aên uoáng nhö theá thì coù xöùng laø baïn ñaâu ? Ñeán khi noác vaøo maáy cheùn röôïu roài, y môùi khoan khoaùi vaø söï giaän döõ tieâu tan ngay. Caøng khoan khoaùi hôn nöõa laø chính caùc myõ nöõ daâng röôïi cho y. Vaø baây giôø thì Tieåu Phi ñaõ bieát nhöõng ngöôøi ngoài quanh gheá röôïu laø nhöõng ai roài. Hoï laø nhöõng nhaân vaät löøng danh trong voõ laâm, ngöôøi naøo cuõng coù nhöõng thaønh tích kieâu huøng. Ba ngöôøi ngoài beân taû laø anh em nhaø hoï Ngoâ, ngoaïi hieäu Long Du Kieám vaø vò Ñoäc Haønh Ñaïi Ñaïo hoï Tö Ñoà, teân Löu Tinh thinh danh chaán ñoäng caû vuøng Löôõng haø. Coøn vò maët traéng xanh, vaän aùo xanh, laø Saùt Thuû Voâ Tình Ñoã Hoan, ngöôi trong hai phaùi chính taø nghe ñeán teân laø caûm thaáy nhöùc ñaàu. Ñoã Hoan gieát ngöôøi khoâng ñeám vaø töø laâu y vaãn giöõ caùi kyû luïc saùt nhaân, chöa bò ai phaù caùi kyû luïc ñoù. Thieân haï caøng sôï y, y caøng ñaéc yù. Tieåu Phi bieát ñöôïc y roài, laïi cau maøy, chöù chaúng toû ra veû gì laø sôï haõi. Chæ coù ngöôøi ngoài caïnh Ñoã Hoan laø laøm cho Tieåu Phi löu yù nhieàu nhaát. Ngöôøi ñoù teân Vöông Xung, coù göông maët beänh hoaïn, moät göông maët khoâng coøn ñieåm sinh khí nhoû. Thaàn thaùi khoâng laøm ai ngaùn maø caùi teân cuõng quaù taàm thöôøng. Nhöng Tieåu Phi laïi raát hôïp nhaõn. Quy Tö Vöông giôùi thieäu xong roài, ñöa cao cheùn röôïu leân, mæm cöôøi thoát: -Tieåu Vöông chaúng coù chi goïi laø quyù, chæ coù röôïu naøy, Tieåu Vöông cuõng chaúng thích chi hôn laø baèng höõu, caùc vò ñaây, do Tieåu vöông thænh töø boán phöông trôøi ñeán, tuy moãi vò moät nôi, song ngöôøi naøo cuõng coù chuùt thinh danh … Laõo nhìn boïn Tieåu Phi tieáp: -Chaéc tam vò cuõng nghe noùi ñeán caùc ngöôøi aáy chöù ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Taïi haï ngöôõng moä oai voïng cuûa naêm vò aáy töø laâu, vaø haèng öôùc mong ñöôïc gaëp maët, nay haân haïnh ñöôïc gaëp taïi ñaây roài, thì phaûi möøng moät cheùn ! Thöïc ra, y chaúng ngöôõng moä tyù naøo caû, baát quaù y duøng hai tieáng ñoù ñeå coù dòp noác theâm moät cheùn röôïu, maø chaúng ai chæ trích laø y tham uoáng ñöôïc. Quy Tö Vöông nhìn sang Cô Baêng Nhaïn, thoát: -Baây giôø, chæ coøn caùi danh lôùn cuûa caùc haï laø laõo phu chöa thænh giaùo maø thoâi ! Cô Baêng Nhaïn khoâng heà ngaãng maët leân, buoâng goïn: -Cô ! qtc cau maøy: 383 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cô ? Cô Nöõ thaàn ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Phaûi ! Cô Baêng Nhaïn ñaùp nhö vaäy nghóa laø gì ? Quy Tö Vöông vöøa hoûi laïi, vöøa troá maét nhìn y, nhö duøng maét tìm hieåu hôn laø phaûi hoûi, caøng hoûi thì y caøng ñaùp mô hoà, khoù hieåu. Nhöng thay vì ñaùp, Cô Baêng Nhaïn laïi veõ veõ leân khoâng, nhö phuø thuûy veõ buøa, traûm eám, chaúng ai bieát y laøm gì. Quy Tö Vöông söõng sôø moät luùc, roài baät cöôøi lôùn: -Caùc haï traàm maët quaù, bình tònh quaù ! Hoà Thieát Hoa cöôøi leân ha haû: -Caùi taøi cuûa haén laø ngaäm mieäng, caùi taøi ñoù, treân ñôøi naøy, chaúng coù ai ñöôïc nhö haén ! Quy Tö Vöông nhìn Hoà Thieát Hoa, hoûi: -Coøn caùc haï, caùc haï coù taøi gì ? Laõo tieáp: -Baèng höõu cuûa caùc haï, ai cuõng cho bieát taøi rieâng roài, chæ coøn caùc haï ñoù, caùc haï coù taøi gì, xin toû ra cho taát caû ñöôïc bieát ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Uoáng röôïu cuûa Vöông gia, ñöông nhieân phaûi dieãn troø gì cho Vöông gia tieâu khieån chöù ! Raát tieác laø taïi haï tröø caùc vieäc uoáng röôïu ra, chaúng bieát laøm caùi gì caû ! Y döøng laïi moät chuùt, laïi tieáp: -Noùi laø khoâng bieát chi caû, thì khoâng ñuùng, e thaát leã vôùi vöông gia chaêng ? Thöïc söï thì taïi haï coù chuùt ít khí löïc, chuùt ít thoâi ! Quy Tö Vöông loä veû möøng: -Hay ! Hay laém ! Thì ra, caùc haï laø moät löïc só ! Laõo voã tay reo leân toû veû thích thuù. Nhöng qua tieáng voã tay cuûa laõo, töø beân trong böùc maøn, moät ñaïi haùn böôùc ra. Ñaïi haùn ñeå mình traàn, chieác ñaàu nhaün boùng, chaúng coù moät sôïi toùc naøo. Ñoâi chaân mang giaøy, loaïi giaøy coù moùng nhö moùng thuù. Ñaïi haùn troâng duõng maûnh phi thöôøng, Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn giaät mình, khoâng töôûng laø treân theá gian laïi coù moät ngöôøi kieâu huøng nhö vaäy. Hoà Thieát Hoa coù thaân voùc khaù cao, song so vôùi ñaïi haùn ñoù, y chæ laø moät ñöùa beù con, ñöùng caïnh moät ngöôøi tröôûng thaønh ! Treân ñôøi naøy, chaúng coù moät ngöôøi soáng naøo to lôùn baèng ñaïi haùn ñoù ! Neáu ñem ñaïi haùn ñaët beân caïnh caùc pho töôïng Töù Ñaïi Kim Cöông trong nhöõng ngoâi chuøa, thì ñaïi haùn coù phaàn to lôùn hôn laø khaùc. oOo 384 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2