Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 37

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 37: QUY TƯ QUỐC VƯƠNG Quy Tư Quốc Vương mỉm cười thốt: -Hắn tên là Côn Di, ngoài một vài điểm khí lực, hắn chẳng biết mảy may võ công. Các hạ nên nương tay cho hắn ! Nhìn Côn Di, Hồ Thiết Hoa tưởng chừng gã là con người bằng thép, y bất giác rợn mình cao giọng hỏi:.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 37

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BAÛY QUY TÖ QUOÁC VÖÔNG Quy Tö Quoác Vöông mæm cöôøi thoát: -Haén teân laø Coân Di, ngoaøi moät vaøi ñieåm khí löïc, haén chaúng bieát maûy may voõ coâng. Caùc haï neân nöông tay cho haén ! Nhìn Coân Di, Hoà Thieát Hoa töôûng chöøng gaõ laø con ngöôøi baèng theùp, y baát giaùc rôïn mình cao gioïng hoûi: -Vöông gia muoán taïi haï so khí löïc vôùi gaõ ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu. Roài duøng thoå ngöõ, laõo daën doø Coân Di maáy caâu. Coân Di nhìn ra Hoà Thieát Hoa, ñieåm moät nuï cöôøi, töø töø böôùc tôùi, deành daøng hueânh hoang. Hoà Thieát Hoa thôû daøi, nhìn Tieåu Phi, cöôøi khoå: -Neáu bieát ñöôïc coù chuyeän nhö theá naøy, thì thaø ñöøng uoáng röôïu cho xong ! Y vöøa thoát döùt caâu, Coân Di ñaõ ñöa hai baøn tay to nhö hai chieác quaït nan boà, hai baøn tay ñoù höôùng sang Hoà Thieát Hoa. Ñoã Hoaøn ngoài gaàn ñoù, baät cöôøi khanh khaùch. Chæ caàn coù ngöôøi gieát ngöôøi laø haén khoaùi traù. Anh em hoï Ngoâ vaø nhöõng ngöôøi kia cuõng loä veû thích thuù ra maët. Rieâng Cô Baêng Nhaïn cöù aên, cöù uoáng, khoâng heà ngaãng nhìn. Haén aên raát chaäm, nhöng mieáng naøo ñaùng mieáng naáy, haén noác ñeàu ñeàu caïn cheùn naøy ñeán cheùn khaùc. Haén aên uoáng khoâng ngöøng. Ngöôøi khoång loà Coân Di nhö con chim öng, to lôùn, vôøn vôøn con gaø, töø töø chuïp tay xuoáng hai ñaàu vai ñoái phöông. Hoà Thieát Hoa coøn ñöa tay taû caàm cheùn röôïu beân mieäng, y nhaáp nhaùp moät nguïm, roài laåm baåm: -Caùc ngöôøi muoán cho taïi haï phaûi mang xaáu ! Ñöôïc roài chöøng naøo coù xaáu haún hay, baây giôø, phaûi uoáng, uoáng cho ñaùng caùi xaáu môùi ñöôïc ! Coân Di ñaõ haï thaáp hai hai baøn tay ñoù saép söûa aán xuoáng. Ngöôøi ngoaøi nghó laø hai baøn tay ñoù aán xuoáng roài, thì xöông vai cuûa Hoà Thieát Hoa phaûi gaõy vuïn, vaø ít nhaát cuõng phaûi ruøn thaáp xuoáng nöûa phaân. Nhöng … Moät tieáng bình vaøng leân, tieáp theo ñoù, coù maáy tieáng loaûng xoaûng noái lieàn. Tieáng bình laø do ngöôøi ngaõ gaây neân, vaø tieáng loaûng xoaûng do nhöõng vaät ñoå vôû phaùt ra. Ngöôøi ngaõ khoâng phaûi laø Hoà Thieát Hoa. Ngöôøi ngaõ chính laø Coân Di. 385 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thì ra, khi hai baøn tay cuûa gaõ aán xuoáng, hai baøn tay khoâng chaïm moät vaät gì. Hoà Thieát Hoa ñaõ ñaûo boä ra phía sau gaõ, ñöa baøn tay thöøa thaûi ñaåy nheï gaõ, tay kia vaãn caàm cheùn röôïu. Caùi ñaåy cuûa y raát nheï, nhöng thaân hình hôn ba traêm caân naëng neà cuûa Coân Di ngaõ nhaøo tôùi, thaân hình gaõ chaïm ñaát, keâu bình moät tieáng, hai baøn tay vôù phaûi chieác gheá cuûa Quy Tö Vöông, gheá ngaõ nhaøo, maâm ñoà aên vaêng leân, baùt baén töù tung, rôøi xuoáng, ñoå vôõ loaûng xoaûng. Ñöông nhieân, chaúng phaûi Hoà Thieát Hoa thöïc söï ñaåy ngaõ Coân Di. Chính caùi ñaø chuïp cuûa gaõ haïi gaõ, gaõ chuïp huït, ngaõ chuùi xuoáng, baát quaù, Hoà Thieát Hoa tieáp trôï gaõ moät phaàn nhoû thoâi. Caùi vieäc löøa cho Coân Di ngaõ, noùi thì deã, maø laøm ñöôïc thì kho. Phaûi ñoaùn ñònh thôøi gian raát chuaån môùi ñöôïc. Neáu Hoà Thieát Hoa thoaùt ra ngoaøi tröôùc moät phuùt giaây, thì caùi ñaø tay cuûa Coân Di khoâng xuoáng saâu, nhö vaäy gaõ khoù theå maát thaêng baèng, gaõ coøn ñöùng vöõng, Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao xoâ gaõ chuùi tôùi ñöôïc. Coøn nhö Hoà Thieát Hoa thoaùt ra sau phuùt giaây, thì laøm gì thoaùt kòp ? Vaø nhö vaäy laø y phaûi bò Coân Di chuïp truùng, beïp y xuoáng, laøm sao y voøng ra phía haäu xoâ gaõ ! Quy Tö Vöông nhìn söõng y moät luùc, roài hoûi Tyø Baø coâng chuùa : -Nhö theá coù ñöôïc goïi laø coâng phu chaêng ? Tyø Baø coâng chuùa mæm cöôøi : -Ñöôïc chöù ! Neáu khoâng thì laøm sao cho Coân Di ngaõ ñöôïc ? Ñuùng laø chaân coâng phu ñoù ! Quy Tö Vöông voã tay cöôøi lôùn: -Traùng só ! Quaû nhieân laø moät traùng só ! Tieåu vöông phaûi kính traùng só moät cheùn ! Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Moät cheùn thoâi aø ? Phaûi ba cheùn môùi ñöôïc chöù ! Y böôùc tôùi ung dung nhö khoâng hay bieát laø coù Coân Di boø töø phía sau ñeán gaàn y. Hoà Thieát Hoa thaûn nhieân tieáp laáy cheùn röôïu nôi tay Quy Tö Vöông, Coân Di vuït ñöùng leân, chuïp tay vaøo hoâng y, giôû y leân hoûng cao khoûi ñaát, nhö moät ngöôøi cöû ñaûnh. Quy Tö Vöông nhìn khoâng chôùp maét, cao gioïng thoát: -Cheùn röôïu ñoù quyù laém, uoáng ñi, roài muoán gì haõy muoán ! Hoà Thieát Hoa bò keïp trong baøn tay Coân Di, lô löûng treân khoâng, tay coøn giöõ cheùn röôïu, mieäng cöôøi hì hì tieáp: -Gaõ khoång loà ! Ngöôi coù nghe Vöông gia noùi gì ñoù khoâng ? Röôïu cuûa Vöông gia quyù laém ñaáy, ngöôi coù ñaäp naùt xaùc ta cuõng chaúng sao, song ñöøng laøm ñoå cheùn röôïu, uoång voâ cuøng ! Coân Di ñaéc yù phi thöôøng, ñöa Hoà Thieát Hoa leân cao, quay nöûa voøng. 386 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gaõ khoâng gaáp, Hoà Thieát Hoa khoâng khaån tröông, Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuõng khoâng khaån tröông. Saùt Thuû Voâ Tình Ñoã Hoaøn chôùp maét, thôû daøi: -Theá laø xong ! Naém nhö vaäy ñoù, quaät töø treân xuoáng, ñaàu phaûi naùt, xaùc phaûi tan ! Duø sao thì cuõng chaúng quan heä gì ! Y saùt nhaân thaønh tính, khoâng gieát ñöôïc ngöôøi, ngöùa ngaùy phaûi nhìn ngöôøi gieát ngöôøi, môùi ñôû ngöùa ngaùy. Y caøng thôû daøi laø nieàm cao höùng caøng daâng cao ! Coân Di trôû laïi tröôùc maët Quy Tö Vöông, ñoät nhieân heùt moät tieáng lôùn. Hai caùnh tay cuûa gaõ töø treân cao chuyeån maïnh. Gaõ ñònh quaät ngöôïc ñaàu Hoà Thieát Hoa ñaäp xuoáng. Quy Tö Vöông bòt tai, nhaém maét, khoâng muoán nghe tieáng ruù cuûa Hoà Thieát Hoa, khoâng muoán nhìn maùu chaûy, keâu to: -Nheï nheï vaäy ! Ñöøng laøm boån vöông sôï haõi ! Moät tieáng ruù thaûm thieát vang leân, roài moät tieáng bình tieáp theo, neàn leàu chuyeån ñoäng maïnh. Chieác ñaàu Hoà Thieát Hoa coøn nguyeân, y ñöùng thaúng ngöôøi tay coøn cheùn röôïu, röôïu khoâng ñoå ra ngoaøi moät gioït nhoû ! Gaõ khoång loà Coân Di naèm daøi treân maët neàn, baát ñoäng. Hoà Thieát Hoa khoâng heà nhìn gaõ ñeán nöûa maét, cöôøi hì hì thoát: -Baây giôø thì taïi haï uoáng ñöôïc röôïu naøy roài ! Y noác caïn cheùn röôïu, roài taëc löôõi: -Ngon ! Ngon tuyeät raát tieác laø ít quaù ! Quy Tö Vöông tröøng maét nhìn y, laïi hoûi Tyø Baø coâng chuùa: -Söï tình laøm sao ? Tieåu töû coù ma thuaät aø ? Tyø Baø coâng chuùa cöôøi khuùc khích: -Khoâng phaûi ma thuaät ñaâu ! Chaân coâng phu ñaáy ! Quy Tö Vöông troá maét : -Chaân coâng phu ? Coâng phu gì ? Tyø Baø coâng chuùa giaûi thích: -Coân Di ñang duøng löïc quaät haén xuoáng ñaát, haén nheï tay chaïm vaøo coå tay Coân Di laøm cho löïc khí cuûa Coân Di khoâng phaùt ra ñöôïc, laïi trôû vaøo ngöôøi gaõ. Haén nheï nhaøng nhaûy xuoáng, vöûa nhaûy haén vöøa ñaûo mình voøng ra sau löng Coân Di, ñaåy gaõ tôùi. Haén ñoäng taùc nhanh quaù, cho neân chaún ai nhìn roõ taïi sao Coân di ngaõ nhö vaäy ! Naøng thoát raát kheõ, vöøa ñuû cho Quy Tö Vöông nghe, song Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn, Hoà Thieát Hoa vaãn nghe loït. Hoà Thieát Hoa böôùc tôùi tröôùc maët naøng, nghieâng mình cöôøi nheï: -Ña taï coâng chuùa quaù khen ! Coâng chuùa coù nhaõn löïc tinh vi ñaùng phuïc ! Quy Tö Vöông cöôøi lôùn, naém tay Tyø Baø coâng chuùa: 387 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Con ñaõ nhaän xeùt traùng só laø baäc anh huøng, sao chaúng kính ngöôøi moät cheùn röôïu? Tyø Baø coâng chuùa mæm cöôøi, roùt ñaày cheùn röôïu, ñöa ñeán tröôùc maët Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Coâng chuùa ban röôïu, ñöøng noùi moät cheùn, duø laø moät voø, taïi haï cuõng uoáng moät hôi caïn ! Y toan ñöa tay tieáp laáy cheùn röôïu, boãng moät ngöôøi laïnh luøng thoát: -Röôïu ñoù, taïi haï muoán uoáng. Moät ngöôøi böôùc tôùi. Ngöôøi ñoù laø Saùt Thuû Voâ Tình Ñoã Hoaøn. Hoà Thieát Hoa nhìn y, mæm cöôøi: -Caùc haï muoán röôïu, thì kia, coøn chaùn maø ? Ñoã Hoaøn laïnh luøng: -Taïi haï muoán uoáng cheùn röôïu naøy thoâi ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Cheùn röôïu naøy coù muøi vò ñaëc bieät laém sao ? Ñoã Hoaøn gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Röôïu töø tay coâng chuùa roùt phaûi coù muøi vò ñaëc bieät ! Hoà Thieát Hoa nhìn Ñoã Hoaøn moät luùc, baät cöôøi khanh khaùch: -Taïi haï minh baïch roài ! Caùc haï khoâng phaûi muoán uoáng röôïu, caùc haï chæ muoán toû ra khinh ngöôøi ! Ñoã Hoaøn tröøng maét nhìn y, nhìn nhö vaäy laø maëc nhaän. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Chuùng ta ñeàu muoán uoáng chung röôïu naøy, caùc haï nghó phaûi laøm nhö theá naøo ? Ñoã Hoaøn vaãn giöõ gioïng laïnh luøng: -Neáu caùc haï coù theå laøm cho taïi haï nhaûy moät böôùc thoâi, chaúng nhöõng cheùn röôïu ñoù, taïi haï nhöôøng cho caùc haï uoáng, maø laïi coøn quyø xuoáng goïi caùc haï laø toå toâng ñuùng ba löôït !Baèng khoâng laøm noåi vieäc ñoù, caùc haï phaûi goïi taïi haï laø gia gia ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: Ngöôøi ta uoáng röôïu sao an nhaøn ñaït laïc quaù ! Coøn taïi haï uoáng ñöôïc moät cheùn, phaûi suyùt cheát leân cheát xuoáng ! Thoâi ñöôïc ! Chuùng cöù thöû xem sao ! Tuy nhieân, baét caùc haï goïi laø toå toâng, taïi haï thaáy aùy naùy quaù chöøng ! *** Baàu khoâng khí trong leàu boãng nhieân ngöng ñoïng. Tình hình khoâng gioáng nhö luùc Hoà Thieát Hoa vaø Coân Di ñuøa nhau. Chæ vì ai ai cuõng thaáy roõ saùt cô ñaõ hieän ra treân göông maët Ñoã Hoaøn. Ai ai cuõng bieát laø cuïc dieän saép ieãn ra, khoâng coøn ñaùng xem nöõa. Cô Baêng Nhaïn nhìn sang Tieåu Phi, baûo: 388 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta töøng nghe Saùt Thuû Ñoã Hoaøn coù thuû ñoaïn taøn ñoäc laém ! Haén laïi nham hieåm, sôï Hoà Thieát Hoa laàm möu haén. Ngöôi haûy chieáu coá Hoà Thieát Hoa môùi ñöôïc ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Khoâng sao ñaâu ! Tuy con quyû röôïu maáy luùc sau naøy cöù noác mai loaïi nöôùc cay ñoù, haén vaãn luyeän taäp thöôøng xuyeân ! Ta nhaát ñònh laø haén chaúng vieäc gì ñaâu ! Ñoã Hoaøn chaép tay sau löng, ñöùng thaúng ngöôøi, aùnh maét hung quang saùng hôn ñeøn, nhöng mieäng vaãn cöôøi, duø laø cöôøi laïnh: -Taïi haï ñöùng ñaây, baát ñoäng. Caùc haï coù daùm böôùc tôùi chaêng ? Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì: -Caùc haï muoán taïi haï laøm sao cho caùc haï nhaûy moät böôùc ? Caùc haï muoán nhaûy tôùi hay nhaûy luøi ? Ñoã Hoaøn soâi giaän: -Cöù laøm cho taïi haï cong ngöôøi, lui tôùi baát caàn. Ñöôïc vaäy laø caùc haï thaéng ! htht laïi hoûi: -Caùc haï khoâng hoaøn thuû ? Ñoã Hoaøn laïnh luøng: -Taïi haï khoâng töôûng phaûi xuaát thuû, neáu caùc haï xoâ ngaõ taïi haï ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Vaäy laø tuyeät dieäu ! Y töø töø böôùc tôùi.Anh em Du Long Kieám Ngoâ gia vaø Tö Ñoà Löu Tinh ñeàu loä veû thöông tieác ra maët. Hoï ñinh ninh laø Hoà Thieát Hoa ñang böôùc vaøo töû caûnh. Chæ coù Vöông Xung thaûn nhieân nhö thöôøng, chöøng nhö y löôøi nhìn cuoäc ñaáu. Hoà Thieát Hoa vöøa böôùc tôùi vöøa caøu nhaøu: -Töï mình ñöùng moät choå, chôø ngöôøi böôùc ñeán xoâ cho ngaõ ! Moät vieäc hay ! Treân theá gian naøy, nhöõng vieäc nhö theá raát hieám coù, chaéc chaén laø cheùn röôïu naøy ta phaûi ñöôïc uoáng ! Coù ñieàu hôi chaäm maáy giaây ! Chaäm, röôïu maát ngon ! Roài y töø töø veùn oáng tay aùo, töø töø ñöa tay ra, ñaët leân vai Ñoã Hoaøn. Tö theá ñoù, gioáng nhö tö theá cuûa Coân Di vöøa roài, coù ñieàu Coân Di quaù cao, töø treân aùp xuoáng, coøn Hoà Thieát Hoa laïi thaáp hôn Ñoã Hoaøn neân phaûi ñöa leân. Moät nöôøi choàm hai tay laø phaûi ñeå loä troïn veïn phaàn ngöïc. Ñoã Hoaøn cöôøi ôïn: -Ta ñöùng baát ñoäng cho ngöôi xoâ, treân ñôøi naøy laøm gì coù vieäc quaùi laï nhö theá ! Ngöôi ñöøng nuoâi … Tay höõu cuûa y töø sau löng boång hoaønh trôû ra phía tröôùc, nhanh nhö con ñoäc xaø voït khoûi hang, baøn tay ñaõ chieáu vaøo ngöïc Hoà Thieát Hoa ! Baøn tay coù naêm ngoøn, moãi ngoùn coù moät chieác nhaãn, nhaãn thì phaûi chieáu saùng, traén g hoaëc vaøng, nhöng nhaãn cuûa y laïi chôùp xanh ñen. Coøn ai khoâng hieåu laø nhaãn coù taåm ñoäc döôïc ? 389 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thuû phaùp ñaõ ñoäc laïi nhanh, gia dó Hoà Thieát Hoa laïi boû troáng traûi phaàn ngöïc, chaéc chaén laø Hoà Thieát Hoa phaûi laõnh ñuû theá coâng cuûa Ñoã Hoaøn. Anh em Du Long Kieám hoï Ngoâ, Tö Ñoà Löu Tinh ñoàng moät nhaän xeùt: Hoà Thieát Hoa khoù traùnh ñöôïc baøn tay doù ! Hoï laø nhaân vaät höõu haïng trong voõ laâm, khi naøo hoï nhaän xeùt laàm ? Tieåu Phi duø bình tænh ñeánñaâu, cuõn gphaûi lo sôï keâu leân: -Ñeà phoøng baøn tay cuûa haén ! Chaøng chöa kòp buoâng döùt caâu baøn tay cuûa Hoà Thieát Hoa thay vì aùp treân vai Ñoã Hoaøn, baát thình lình y ruït laïi ñoä taác, roài nhanh nhö chôùp haï xuoáng nôi trung gian. Y haï tay raát nheï, nhö ñeå phaåy moät con ruoài, nhöng raát nhanh, nhö sôï con ruoài bay maát. Tuy y haï xuoáng, hai baøn tay cuøng haï, moät baøn phaåy ra, baøn kia quaït vaøo, hai baøn tay chaïm vaøo nhau. Con moài naèm chính giöõa hai baøn tay. Vaø con moài laø ban tay cuûa Ñoã Hoaøn. Raéc ! Raéc ! Raéc ! Nhieàu tieáng raéc vang kheõ, ñoàng thôøi, nghe nhö moät tieáng roáp ! baøn tay cuûa Ñoã Hoaøn naùt beùt, naùt ñeán coå tay. Hoà Thieát Hoa luøi laïi, baät cöôøi lôùn: -Baøn tay cuûa ngöôi gieát ngöôøi ñaõ moûi, cho noù höu trí ñi laø vöøa, keûo toäi cho noù laém ! Ñoã Hoaøn caén raêng, khoâng keâu ñau, song göông maët xanh dôøn, thaân hình chao chao, cuoái cuøng ngaõ xuoáng. Moïi ngöôøi ñeàu bieán saéc. Moïi ngöôøi ñeàu bieát Hoà Thieát Hoa coù voõ coâng cao, song raát ít ngöôøi hieåu y xuaát thuû nhö theá naøo. Anh em hoï Ngoâ thaáy ñöôïc thuû phaùp cuûa y, nhöng laïi chaúng bieát xuaát xöù cuûa thuû phaùp ñoù. Vöông Xung töø luùc ñaàu, ngoài laëng moät choå, khoâng heà hoøa ñoàng vôùi ai caû vuït ñöùng leân, göông maët hieän roõ nieàm khích ñoäng, y buoät mieäng taùn: -Hay quaù ! Caùi chieâu Ñieäp Song Phi hay voâ cuøng ! Caùc haï coù leõ laø ngöôøi maø möôùi naêm tröôùc ñaây cuøng Ñaïo Soaùi Löu Höông noåi danh laø Tieâu Töông Hieäp Ñaïo, vaø giang hoà thöôøng nhaéc nhôû qua ngoaïi hieäu Theå Döïc Maõn Hoa Gian Hoa Hoà Ñieäp? Hoà Thieát Hoa giaät mình, nhìn sang Vöông Xung moät luùc laâu, roài ñieåm moät nuï cöôøi: -Caùi gaõ Hoa Hoà Ñieäp ngaâm mình trong huû röôïu möôøi naêm roài khoâng caùc haï vaãn chöa queân ! Anh em Du Long Kieám hoï Ngoâ vaø Tö Ñoà Löu Tinh baát giaùc bieán saéc. 390 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vöông Xung thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå: -Hoà Thieát Hoa ! Hoa Hoà Ñieäp ! Ñaùng lyù ra taïi haï phaûi nhaän ra caùc haï sôùm hôn ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Nhöng taïi haï khoâng theå nhaän ra caùc haï laø ai ! Vöông Xung laïi cöôøi, y cöôøi thì göông maët cuûa y troâng caøng thaûm hôn luùc chöa cöôøi. Roài y buoâng nhaït laïnh: -Caùi teân heøn moïn coù noùi ra cuõng chaúng ñaùng cho ai ñeå loït vaøo tai ! Baát quaù … Y ñöa aùnh maét sang Tieåu Phi, tieáp: -Neáu vò naøy ñuùng laø Ñaïo Soaùi Löu Höông, thinh danh chaán ñoï6ng giang hoà, thì thaät laø ñoái maét cuûa taïi haï chæ coøn troøng traéng, maát haún troøng ñen ! Moïi ngöôøi laïi dao ñoäng moät löôït nöõa. Tieåu Phi ñieàm nhieân nôû moät nuï cöôøi: -Neáu ôû beân caïnh Hoa Hoà Ñieäp, chaúng leõ laïi bieán thaønh Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Vöông Xung chôùp maét: -Tuy kieán thöùc cuûa taïi haï caïn heïp, nhöng taïi haï cuõng hieåu ñöôïc caùi caâu: Nhaïn Ñieäp vi song song döïc Hoa Höông, maõn nhaân gian ! Naêm xöa, Ñaïo Soaùi Löu Höông beân höõu coù Theå Ñieäp beân taû coù Phi Nhaïn, boä ba thung dung tieáu ngaïo giang hoà, tung hoaønh thieân haï … Boång y cöôøi leân maáy tieáng roài ñoåi gioïng: -Caùc haï noùi ñuùng ñaáym hôn möôøi naêm qua, boä ba ñoù chöøng nhö ñaõ taûn maùc moãi ngöôøi rieâng moät phöông trôøi, caùc haï vò taát laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ngaøy naøo, maø vò baèng höõu kia cuõng vò taát laø Cô Baêng Nhaïn tieân sinh ? Tieåu Phi laïi cöôøi: -Khoâng ngôø caùc haï ñoái vôùi ba ngöôøi ñoù, laïi thieát tha ñeán ñoä bieát roõ hoï nhö baøn tay ! Chaéc caùc haï nhaän thöùc ñöôïc ít nhaát cuõng moät ngöôøi trong ba ngöôøi ñoù ? Vöông Xung thôû daøi: -Haï ñaúng cuøng löu laøm gì coù haân haïnh vôùi cao maø bieát ngöôøi danh voïng ? Quy Tö Vöông troá maét, heát nhìn ngöôøi naøy, ñeán nhìn ngöôøi kia, tai luoân luoân veånh ra, coá nghe roõ raøng, khoâng boû soùt moät tieáng naøo. Ñeán luùc ñoù, laõo baät cöôøi ha haû, thoát: -Voâ luaän caùc vò laø ai, thuoäc toâng phaùi naøo, tröôùc ñaây ñaõ laøm gì, voõ coâng cuûa caùc vò ñaõ laøm cho tieåu vöông heát söùc khaâm phuïc. Hoâm nay caùc vò quy tuï cuøng tieåu vöông moät choå, tieåu vöông cao höùng voâ cuøng, nhaát ñònh phaûi uoáng caïn ba cheùn lôùn! Uoáng ñeå kính möøng haïnh ngoä naøy ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Cheùn röôïu cuûa coâng chuùa ban cho coøn ñoù, taïi haï phaûi uoáng, cho khoan khoaùi con ngöôøi môùi ñöôïc ! 391 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø coâng chuùa ñieåm nuï cöôøi duyeân, toan noùi gì ñoù, song chöa kòp môû mieäng, töø beân ngoaøi moät voõ só vaän giaùp vaøng, chaïy bay vaøo ñeán beân caïnh Quy Tö Vöông, thì thaàm maáy caâu. Voõ só mang thaàn saéc kinh hoaøng vaøo leàu, queân maát caùi leå quaân thaàn, ñuû bieát söï tình raát troïng ñaïi, haén gaáp cho quoác vöông bieát hôn laø phaûi trì hoaõn laøm troïn leå beà toâi roài môùi trình taáu. Quy Tö Vöông nghe haén thoát xong, bieán saéc maët. Cô Baêng Nhaïn daëng haéng moät tieáng, ñöùng leân: -Boïn taïi haï ñaõ traûi qua maáy hoâm ñieâu ñöùng, giôø ñaây ñöôïc Vöông gia chieáu coá, khoå noåi röôïu vaø thòt vaøo daï daøy laø maét nhaém laïi nhöôùng chaúng leân. Vöông gia coù nôi naøo yeân tænh, cho boïn taïi haï naèm nguû moät giaác chaêng ? Quy Tö Vöông töùc khaéc cöôøi ñaùp: -Töï nhieân laø phaûi ! Duø tam vò coù muoán ñi, tieåu vöông cuõng phaûi taän duïn g moïi bieän phaùp caàm ba vò ôû laïi ! Nuï cöôøi cuûa laõo coù veû mieãn cöôûng quaù, coøn gioïng noùi thì chöøng nhö coù nguï yù xa xaêm … Caû ba naèm trong moät tuùp leàu, Hoà Thieát Hoa coøn ñöa cao cheùn röôïu y nghe tay chaân thoaûi maùi phi thöôøng, y thôû phaøo maáy hôi, roài cöôøi hì hì, thoát: -Söï ñôøi voâ cuøng kyø quaùi. Hoâm qua, coøn naèm nhö moät con meøo öôùt treân lôùp caùt döôùi truûng saâu, giôø ñaây thì naèm treân neäm aám, chaên eâm, laïi coù röôïu coù thòt ! Chuùng ta ñaõ trôû thaønh thaàn tieân maát roài ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng : -Ngöôi cho raèng nôi ñaây raát an tònh ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Neáu ngöôi tìm ñöôïc moät nôi naøo an tònh hôn ôû ñaây, sung söôùng hôn ôû ñaây, ta phuïc ngöôi suoát ñôøi ! Cô Baêng Nhaïn höø laïnh: -Ta xem, chính nôi ñaây chuùng ta seõ gaëp nhieàu phieàn luïy hôn baát cöù nôi naøo ! Ñöøng töôûng sung söôùng maø laàm ! Hoà Thieát Hoa vuït ngoài leân, tröøng maét: -Phieàn kuïy nhö theá naøo ? Do ai ? Do vieäc gì ? Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Tröôùc heát, ta hoûi ngöôi, taïi sao Quy Tö Vöông laïi boû nöôùc maø ñi nhö theá ? Treân theá gian naøy, laøm gì coù ngöôøi chaùn cung vaøng ñieän ngoïc, chaùn loäc lôùn phöôùc to ñeán ñoåi thích phieâu löu nôi xöù laï queâ ngöôøi ? Ñaõ theá coøn mang theo moät luõ ngöôøi haàu haï maø ñieàu quaùi dò nhaát laïi choïn caùi nôi trong voøng phuï caän traêm daëm chaúng coù moät boùng ngöôøi, moät boùng coû caây ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø, laâu laém, y aáp uùng : -Bieát ñaâu … ngöôøi ta chaúng xuaát du … cho thö thaû taâm tö ? 392 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Laø quoác chuû, laõo ñaâu coù theå haønh ñoäng tuøy yù ? Laõo coøn quaàn thaàn, laõo coøn daân toäc, duø laõo coù löôøi ñeán ñaâu, cuõng phaûi ngoù ngaøng ñeán quoác chaùnh chöù ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùt muõi, nheách nuï cöôøi khoå: -Ñuùng vaäy, beân trong söï tình haún coù ñieàu kyø quaùi ! Nhöng ñieàu ñoù coù quan heä gì ñeán chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn thaûn nhieân tieáp: -Ta hoûi ngöôi theâm moät ñieàu naøy, duø Quy Tö laø moät tieåu quoác laõo vaãn coù thaân phaän moät Quoác vöông laõo ôû ngoâi vò chí toân, taïi sao laõo laïi haï mình keát giao vôùi nhöõng nhaân vaät giang hoà ? Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Ngöôi coù lyù ! Söï tình ñaùng cho ta suy nghó ! Laõo duøng traêm phöông ngaøn keá, thænh nhöõng nhaân vaät treân giang hoà töø boán phöông ñeán tuï hoïp quanh laõo. Laõo khoâng hoûi ñeán thaân phaän hoï, laõo khoâng truy lai lòch hoï, laõo baát chaáp hoï thuoäc chaùnh phaùi hay haéc ñaïo, mieãn hoï coù voõ coâng cao laø laõo saün saøng tieáp naïp. Taïi sao ? Taïi sao laõo laøm theá ? Laõo coù chuû yù gì ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Caùi ñaïo lyù quaù roõ raøng, ngöôi coøn chöa thaáy aø ? Nhaát ñònh Quy Tö Vöông ñang gaëp ñaïi naïn. Vaø ñaïi naïn cuûa laõo, chæ coù ngöôøi trong voõ laâm môùi giaûi toûa ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Laõo keát giao vôùi boïn ta laø coù yù nhôø boïn ta giuùp laõo ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Cho neân, röôïu naøy tuy ngon, song chuùng ta ñöøng uoáng môùi phaûi ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät chuùt: -Ta nghó chaúng coù gì quan heä caû, con ngöôøi cuûa laõo, keå ra cuõng toát, laõo toû roõ thaùi ñoä chieâu hieàn ñaõi só, neáu laõo caàn ñeán chuùng ta, thì chuùng ta neân giuùp laõo ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng : -Xem ra, ngöôi laø moät trang haûo haùn, moät baäc anh huøng, troïng nghóa khí, ñaùng ngôïi laém laém ! Raát tieác, hieän taïi, chuùng ta töï coá chöa haún ñaõ ñöôïc an toaøn, coøn noùi ñeán söï chieáu coá ai khaùc ? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Song chuùng ta khoâng theå aên uoáng cuûa ngöôøi laïi chaúng giuùp ngöôøi ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi nöûa mieäng: -Chaéc ngöôi chöa queân Thaïch Quan AÂm coù môøi chuùng ta aên moät noài thòt ? Nghe nhaéc ñeán Thaïch Quan AÂm, Hoà Thieát Hoa ñaõ tænh nöûa phaàn röôïu roài. Y nghe luoàng ñieän laïnh chuyeàn quanh cô theå, söõng sôø moät luùc, roài hoûi gaáp: -Theo yù ngöôi, mình phaûi laøm sao ? cbntöø töø thoát: 393 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuùng ta ngôi nghæ taïi ñaây moät khaéc roài ñi ngay. Tröôùc khi ñi, chuùng ta coù theå laáy maáy voø röôïu, maáy tuùi nöôùc. Caùi boïn voõ só kia khoâng ngaên chaën noåi chuùng ta ñaâu ! Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Tieåu töû noùi nghe hay quaù ! Ngöôøi ta ñaõi mình laø khaùch quyù, mình laïi haønh ñoäng nhö keû troäm ! Cô Baêng Nhaïn ruøn vai: -Laøm keû troäm maø soáng, laøm quyù khaùch maø cheát, ngöôi choïn caùi naøo ? Hoà Thieát Hoa nín laëng. Cô Baêng Nhaïn khoâng noùi gì theâm nöõa ! Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Ta khoâng tranh bieän thaéng noåi ngöôi ! Bôûi duø sao thì chuùng ta ñeán ñaây, chaúng phaûi ñeå laøm khaùch quyù cho ngöôøi khaùc ! Tieåu Phi boång thoát: -Chuùng ta khoâng theå ñi ! Hoà Thieát Hoa loä veû möøng rôõ. Cô Baêng Nhaïn cau maøy, hoûi: -Taïi sao ? Tieåu Phi töø töø ñaùp: -Chuùng ta ñi tìm Thaïch Quan AÂm, neân môùi laïc böôùc ñeán ñaây ! Cô Baêng Nhaïn vuït bieán saéc maët. Hoà Thieát Hoa maát haún nuï cöôøi, haáp taáp hoûi: -Thaïch Quan AÂm ôû ñaây ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Chính baø ta thì vaéng maët, coø thuoäc haï cuûa baø ta, haún phaûi coù traø troän trong soá ngöôøi taïi ñaây ! Hoà Thieát Hoa laïnh mình: -Taïi sao ngöôi bieát ? Tieåu Phi töø töø thoát: -Caùc ngöôi coù bieát anh em hoï Baønh mang vieân Cöïc Laïc Tinh ñöa ñeán ñaâu chaêng? Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Chaúng leõ ñöa ñeán ñaây ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi ñaây. Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Taïi sao ngöôi bieát ? Tieåu Phi ñaùp: 394 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vöøa roài, gaõ voõ só giaùp vaøng vaøo leàu, baùo caùo vôùi Quy Tö Vöông, ta coù nghe maáy tieáng. Cô Baêng Nhaïn hoûi gaáp: -Gaõ noùi gì ? Tieåu Phi tieáp: -Gaõ noùi ngoân ngöõ Quy Tö, ta khoâng hieåu noåi, song ta nghe gaõ noùi ñeán teân ngöôøi, ta hieåu , bôûi gaõ duøng Haùn ngöõ noùi ñeán nhöõng teân ngöôøi. Gaõ noùi Baønh Nhaát Hoû, Thaïch Quan AÂm, Cöïc Laïc Tinh, … Quy Tö Vöông nghe gaõ noùi, vuït bieán saéc maët ! Roài chaøng töø töø tieáp: -Cho neân ta suy luaän, Cöïc Laïc Tinh quan heä ñaëc bieät vôùi Quy Tö Vöông, vaø bieát ñaâu, keû ñoái ñaàu cuûa Quy Tö Vöông laïi chaúng phaûi laø Thaïch Quan AÂm ? Hoà Thieát Hoa voã ñuøi ñaùnh ñeùt moät tieáng: -Hay ! Neáu laõo laø keû ñoái ñaàu cuûa Thaïch Quan AÂm thì chuùng ta neân giuùp laõo ! Giuùp laõo laø ta giuùp ta ! Nhaát cöû löôõng tieän ! Chuùng ta neân laøm laém chöù ! Tieåu Phi laïi tieáp: -Haø huoáng, chuùng ta ôû laïi ñaây, coù nhieàu phöông tieän nhö laáy khoûe chôø meät, ngoaøi ra, coøn coù caùi aên, caùi uoáng … Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm laâu laém, ñoaïn thoát: -Neáu ñuùng laø Thaïch Quan AÂm muoán Quy Tö Vöông ñeå taïo neân phieàn luïy, thì töï nhieân coù cho ngöôøi traø troän trong soá thuoäc haï cuûa Quy Tö Vöông chaúng phaûi laø Ngoâ gia huynh ñeä, hay Tö Ñoà Löu Tinh … Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Taïi sao chuùng ta khoâng theå nghi ngôø hoï ? Tieåu Phi ñaùp thay Cô Baêng Nhaïn: -Bôûi vì keû töø ngoaøi vaøo, phaûi bò ngöôøi chuù yù coøn boïn noäi gian khoâng deå gì bò phaùt giaùc. Haø huoáng, boïn Ngoâ gia huynh ñeä vaø Tö Ñoà Löu Tinh vöøa töø Trung nguyeân ñeán ? oOo 395 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2