Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 40

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 40: HỘ GIÁ QUÁ CHẬM Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc, hỏi gấp: -Tráng sĩ … tráng sĩ muốn gì ? … Ngô Thanh Thiên cười rợn: -Chẳng có gì quan trọng ! Bất quá ta cần chiếc đầu lâu của Vương gia thôi ! Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp: .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 40

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI HOÄ GIAÙ QUAÙ CHAÄM Quy Tö Vöông kinh haõi thaát saéc, hoûi gaáp: -Traùng só … traùng só muoán gì ? … Ngoâ Thanh Thieân cöôøi rôïn: -Chaúng coù gì quan troïng ! Baát quaù ta caàn chieác ñaàu laâu cuûa Vöông gia maø thoâi ! Quy Tö Vöông khieáp quaù, laáp vaáp hoûi tieáp: -Boån vöông toán hao bao nhieâu baïc vaøng, thænh hai vò töø Tröông Gia khaåu tôùi ñaây, taïi sao hai vò laïi trôû kieám ñaâm laïi boån vöông ! Ngoâ Thanh Thieân höø moät tieáng khoâng duøng danh töø Vöông gia nöõa: -Bao nhieâu baïc vaøng ? Ngöôi thöû noùi cho anh em ta xem ? Quy Tö Vöông ñaùp gaáp: -Moät vaïn löôïng baïc ! Ngoâ Thanh Thieân cöôøi ha haû: -Keû ñoái ñaàu cuûa ngöôi laïi hieán cho ta hai vaïn löôïng ! Quy Tö Vöông traàm gioïng: -Hai vò laø nhöõng trang hieäp só, bieát ñaïo nghóa, sao laïi vì caùi lôïi nhoû maø queân lôøi höùa troïng ñaïi ? Ngoâ Thanh Thieân cöôøi vang: -Hieäp só ! Hieäp só ! Maáy tieáng ñoù trò giaù ñöôïc bao nhieâu ñoàng tieàn ? Roài y ngöng cöôøi tieáp noái: -Ngöôøi saép cheát, cheát gaáp, ta caàn phaûi giaùo huaán ngöôi. Phaøm ñaõ ham tieàn, töùc nhieân khoâng phaûi laø hieäp só ! Ta ñaõ nhaän tieàn cuûa ngöôi, laø ta cuõng coù theå nhaän tieàn cuûa ngöôøi khaùc. Moùn tieàn cuûa ngöôøi naøo troïng laø ta phaûi haønh ñoäng cho ngöôøi ñoù ! Quy Tö Vöông cöôøi khoå: -Nhö vaäy laø boån vöông muø caû maét ! Ngoâ Thnh Thieân gaät ñaàu: -Ñuùng laø ngöôi muø ! Khoâng hôn khoâng keùm ! Cho ngöôi bieát caùi tin ngöôi vöøa neâu ra, khoâng chính xaùc laém ! Chuùng ta ñeán chaúng phaûi boán ngöôøi maø laø saùu ! Quy Tö Vöông troá maét: Coøn hai ngöôøi nöõa ? Ngoâ Thanh Thieân ñaùp: -Baây giôø thì ñaõ coù maët roài. Ngöôi coù bieát ai ñi goïi hoï chaêng ? Tyø Baø Coâng Chuùa voït mieäng hoûi: -Coù phaûi Ñoã Hoaøn khoâng ? Ngoâ Thanh Thieân cöôøi lôùn: 418 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chöù coøn ai nöõa ? Ngöôi thoâng minh ñoù ! Tuy nhieân ngöôi vaãn phaûi cheát, cheát theo cha cuûa ngöôi ! Ta khoâng theå tha thöù ! Ngoâ Baïch Vaân cau maøy: -Thôøi cô khaån baùch, ñaïi ca cöù noùi dong daøi maõi laøm gì. Neáu coù keû naøo ñeán ñaây, thì caùi coâng lao cuûa chuùng ta caàm nhö boû troâi theo nöôùc cuoán ! Ngoâ Thanh Thieân baät cöôøi khanh khaùch: -Phaûi ñoù ! Ta queân maát ! Y nhìn thaúng vaøo maët Quy Tö Vöông, gaèn töøng tieáng: -Chieác ñaàu cuûa ngöôi trò giaù naêm traêm löôïng ! Thanh tröôøng kieám trong tay y chôùp leân. Tieåu Phi chöa xuaát thuû. Chaøng bieát roõ chöa caàn xuaát thuû. Chieác ñaàuc uûa Quy Tö Vöông neáu coù ruïng cuõng coøn laâu ! Moät coong vang leân ! Thanh tröôøng kieám cuûa Ngoâ Thanh Thieân chaïm phaûi chieác ñaàu chieác ñaøn tyø baø, bò tung ngöôïc trôû laïi. Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi laïnh: -Neáu ñaàu phuï vöông deå caét thì ñaõ bò caét töôùng töø laâu, ñaâu laïi ñeán tay ngöôi : Ngöôi laø caùi Coâng chuùa khoâng theå xöû duïng moät vaät naëng neà nhö vaäy, linh hoaït theo yù muoán cho neân y khoâng sôï, traùi laïi y coøn nhaøo tôùi. Baát quaù, y traùnh chaïm kieám vaøo chieác ñaøn laø Tyø Baø coâng chuùa seõ khoâng laøm gì y ñöôïc. Tyø Baø coâng chuùa muùa chieác ñaøn vun vuùt, ñaùnh ra toaøn laø nhöõng chieâu coå quaùi nguïy bí. Traùi vôùi söï suy ñoaùn cuûa Ngoâ Baïch Vaân, naøng ñaùnh khoâng chaäm tyù naøo. Chæ coù moät ñieàu laï laø naøng chæ thuû chöù khoâng coâng. Chieác ñaøn to lôùn, naøng chæ ñöa noù ra aùn tröôùc maët, roài tay naøng nhích ñoäng kheõ, chieác ñaøn laéc qua laéc laïi, hoaëc leân hoaëc xuoáng deå daøng laïi vöøa taïo ñöôïc moät dieän tích phoøng veä raát roäng. Bôûi caàm moät chieác ñaøn quaù to, muoán ñaùnh truùng moät ngöôøi, chaúng phaûi laø vieäc deå laøm. Giao ñaáu maø Tyø Baø coâng chuùa laïi thuû caùi theá baát thaéng roài, thì coøn giao thuû laøm gì ? Tieåu Phi heát söùc laáy laøm laï. Bình sinh, chaøng chöa thaáy ai coù ñaáu phaùp nhö naøng. Duøng ñaáu phaùp ñoù, coù khaùc naøo chôø baïi ? Ngoâ Baïch Vaân xuaát phaùt ñöôïc maáy chieâu, can ñaûm taêng leân, y nhaäp noäi lieàn. 419 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y ñònh maïo hieåm taïo nhanh caùi thaéng lôïi. Ngôø ñaâu, moät ñaïo ngaân quang chôùp leân. Hai tay coâng chuùa voán chaäp laïi vuït phaân khai, coå chieác ñaøn baät leân töø nôi coå ñaøn, moät muõi nhoïn bay ra, baén thaúng vaøo buïng Ngoâ Baïch Vaân. Ngoâ Baïch Vaân loûng tay buoâng kieám chaäp choaïng luøi laïi. Göông maët haén hieän roõ neùt kinh nghi. Saép cheát ñeán nôi vì thöông theá ñoù, y cuõng chöa nhaän thöùc noãi taïi sao mình laïi bò ñoái phöông saùt haïi. Tyø Baø coâng chuùa nhìn y töø töø luøi laïi, naøng thôû daøi roài laåm nhaåm: -Vuõ khí cuûa ta, vöøa kyø quaùi, vöøa taøn ñoäc, taïi sao ngöôi laïi böùc ta phaûi duøng ñeán noù ! Tieåu Phi nhaän ra coâng löïc cuûa Tyø Baø coâng chuùa töïa hoà khoâng cao thaâm laém, gia dó, naøng laïi khoâng am töôøng bao nhieâu chieâu thöùc. Nhöng naøng ñaùnh ra chieâu naøo laø chieâu ñoù raát chuaån, nhaát ñònh phaûi coâng hieäu. Chaøng töï hoûi, naøng ñöôïc ai truyeàn cho nhöõng chieâu thöùc coå quaùi nhö theá. Moät tieåu coâ nöông, hoïc nhöõng chieâu thöùc nhö vaäy, haún khoâng phaûi laø moät ñieàu toát ! Quy Tö Vöông vöøa ñöùng leân, vöøa tìm cheùn röôïu, vöøa keâu lôùn: -Caùc ngöôi ñaâu, vaøo doïn hai xaùc cheát nhanh leân, boån vöông sôï maùu laém ! Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Gieát ngöôøi xong, con caûm thaáy tay meàm nhuõn nhö baát löïc ! Naøng coøn töïa mình vaøo vaùch leàu, tay naøng buoâng thoõng, ñoät nhieân, hai baøn tay naøo ñoù, töø beân ngoaøi xuyeân thuûng vaùch, moãi beân moät tay, naém cöùng hai caùnh tay naøng. Quy Tö Vöông kinh haõi, cheùn röôïu trong tay rôi ngay xuoáng neàn. Hai tieáng saït saït vang leân, hai boùng ngöôøi phaù vaùch leàu böôùc vaøo. *** Hai ngöôøi ñoù, coù göông maët traéng xanh, vaän y phuïc ñen tuyeàn. Ngöôøi beân höõu laø Saùt thuû voâ tình Ñoã Hoaøn, tay taû naém tay Tyø Baø coâng chuùa, tay höõu treo treân ñaàu daây coät nôi coå. Ngöôøi beân taû, gaày ñeùt, ñaàu ruït xuoáng nhö chui toït vaøo khoaûng giöõa ñoâi vai ñoâi maét chôùp vaøng vaøng, möôøng töôïng ñoâi maét löûa troøng vaøng cuûa moät con vöôïn. Tyø Baø coâng chuùa bò naém cöùng, nhö goïng keàm keïp maïnh, ñau ñeán chaûy nöôùc maét. Nhöng naøng caéng raên coá chòu ñöïng, khoâng heà reân la nöûa tieáng. Quy Tö Vöông run run gioïng: -Caùc vò … muoán chieác ñaàu laâu cuûa boån vöông, cuõng ñöôïc ! Song caùc vò haõy buoâng tha con gaùi boån vöông ñi ! 420 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoã Hoaøn baät cöôøi khanh khaùch: -Ngöôi chöa töøng nghe qua caùi aùc danh cuûa ta sao ? Bình sanh, ta gieát ngöôøi, thöôøng gieát moãi löôït hai maïng, neáu chæ gieát moät maïng thì chaùn quaù ! Ngöôøi gaày ñeùt, gioáng nhö con vöôïn cau maøy: -Muoán gieát thì cöù gieát, coøn laûi nhaûi gì nöõa chöù ? Ñoã Hoaøn coù veû kinh sôï ngöôøi ñoù, cöôøi khan: -Toân huynh ñoäng thuû hay tieåu ñeä ñoäng thuû ? Ngöôøi ñoù laïnh luøng : -Ngöôi ngöùa ngaùy gieát ngöôøi, ta nhöôøng cho ngöôi ñoù ! Ñoã Hoaøn cöôøi lôùn: -Ña taï ! Ña taï ! Boãng moät ngöôøi thoát: -Hai vò ñoù caùc baèng höõu khoâng gieát ñöôïc ñaâu ! Caâu noùi töø noùc leàu voïng xuoáng, moät boùng ngöôøi cuõn g xuoáng lieàn theo caâu noùi. Ngöôøi ñoù ñaùp xuoáng ung dung, nhö chieác laù vaøng rôi, khoâng chuaån bò moät tö theá naøo caû. Chaân chaïm ñaát khoâng gaây moät aâm vang naøo. tröø Tieåu Phi ra, coøn ai coù thuaät khinh coâng cao ñeán möùc ñoä ñoù ? Ngöôøi gaày ñeùt ñang töï toân, töï ñaïi xem tröôùc maét nhö baõi hoang döôùi gaàm trôøi naøy chæ coù moät y, luùc ñoù khieáp haõi ñeán söõng sôø, baøn tay ñang naém caùnh tay Tyø Baø coâng chuùa, buoâng thoûng xuoáng lieàn, chaúng khaùc naøo bao nhieâu khí löïc trong ngöôøi boãng tan bieán maát. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Toân haàu töû ! Ngöôi coøn nhaän ra ta chaêng ? Ngöôøi ñoù laø truyeàn nhaân duy nhaát cuûa Tröôøng Baïch haàu quaân, moät con ngöôøi ngang ngaïnh voâ töôûng, ñeán kieám phaùi Tröôøng Baïch nghe teân cuõng phaûi nhöùc ñaàu. Ngöôøi ñoù laø Toân Khoâng ngoaïi hieäu Haén haàu. Nhöng giôø ñaây, ngöôøi nhöùc ñaàu chaúng phaûi laø Tieåu Phi, maø chính laø y. Y khoâng thoát ñöôïc tieáng naøo. Ñoã Hoaøn toan thò oai, song thaáy Toân Khoâng nhö vaäy, ñaønh caâm mieäng. Tieåu Phi laïi cöôøi hoûi: -Côû ngöôøi nhö ngöôi maø cuõng hoïc ñoøi laøm thích khaùch, ngöôi khoâng thaáy theïn sao ? Haéc Haàu Toân Khoâng ñoät nhieân daäm chaân keâu leân: -Neáu ta bieát sôùm coù ngöôi taïi ñaây, duø gieát cheát ta, ta cuõng khoâng ñeán ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Theá laø ngöôi coøn löông taâm ñaáy ! Toân Khoâng traàm ngaâm moät luùc, roài thôû daøi, roài quay mình böôùc ñi. Saùt Thuû Voâ Tình Ñoã Hoaøn keâu to: 421 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toân huynh boû ñi nhö vaäy sao ? Toân Khoâng laïnh luøng: -Theá ta khoâng ñi ñöôïc aø ? Ai caám ta ? Ñoã Hoaøn höø moät tieáng: -Tieåu töû ñoù laø ai ? Taïi sao Toân huynh sôï haén ? Toân Khoâng tröøng maét nhìn Ñoã Hoaøn nhö nhìn quaùi vaät, baät cöôøi gheâ rôïn: -Ngöôi coù tö caùch gì daùm goïi y laø tieåu töû ? Ngöôi coù tö caùch gì daùm hoûi teân hoï y ? Höø ! Moät baøn tay ñen nhö saét chôùp leân, nhanh hôn ñieän xeït, Ñoã Hoaøn khoâng kòp neù traùnh ruù leân moät tieáng thaûm, chaäp choaïng luøi laïi. Nôi ngöïc Ñoã Hoaøn coù moät loå hoång. Toân Khoâng lau tay maùu vaøo aùo, roài tung moät ngoïn cöôùc, baén Ñoã Hoaøn bay tuoát khoûi leàu, ñoaïn laïnh luøng thoát: -Ta bieát ngöôi khoâng thích gieát ngöôøi. Song ñeån haén soáng ngöôi seõ coøngaëp nhieàu phieàn phöùc. Ta cao höùng laøm caùi vieäc döùt haäu hoaïn thay ngöôi ! Y thoát xong, böôùc ñi lieàn, khoâng quay ñaàu nhìn laïi. Quy Tö Vöông muoán nhôø oai löïc cuûa Tieåu Phi baét Toân Khoâng, song y ñaõ ñi roài thoâi. Laõo thôû daøi nhaém maét goïi hoä veä: -Doïn caùc töû thi nhanh leân, ta khoâng theå nhìn maùu gheâ tôûm laâu ñöôïc ! Boãng Toân Khoâng trôû laïi, thoø ñaàu qua cöûa leàu, goïi Tieåu Phi: -Ta queân cho ngöôi bieát moät vieäc. Tuy ta coøn thieáu ngöôi moät moùn nôï tình caûm, song töø nay gaëp ngöôi ôû ñaâu laø ta chaïy ñi lieàn, bieát ngöôi ôû nôi naøo laø ta traùnh xuaát hieän nôi ñoù. Nhung coøn coù moät nhaân vaät lôïi haïi hôn ta gaáp möôøi laàn. Nhaân vaät ñoù seõ ñeán ñaây trong phuùt giaây, ngöôi phaûi caån thaän ñaáy ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Bình sinh, ta coù taùnh caån thaän, ta caån thaän quen roài. Baát quaù, ta muoán bieát nhaân vaät ñoù laø ai, chaéc ngöôi coù theå noùi cho ta bieát chöù ? Toân Khoâng nheách moâi ñieåm phôùt moät nuï cöôøi: -Hoûi laøm chi nghe ñeán teân ngöôøi ñoù, ngöôi seõ nhöùc ñaàu, chöù coù ích gì ? Ta khoâng noùi ra laø phaûi hôn. Raát tieác laø ta coù vieäc gaáp caàn phaûi ñi, neáu khoâng thì ta cuõng coá ôû laïi xem caùc ngöôi ñaùnh nhau, chaéc chaén laø ta seõ chöùng kieán moät cuoäc ñaáu voâ tieàn khoaùng haäu. Nhaát ñònh laø thuù vò laém ! Laàn naøy thì y thoaùt ñi raát nhanh vaø ñi luoân. Tyø Baø coâng chuùa boãng voït ñeán tröôùc maët Tieåu Phi, naémlaáy tay chaøng hoûi: -Thöïc söï ngöôi laø ai ? Khoâng leõ ngay vôùi ta maø ngöôi cuõng chaúng noùi ? Tieåu Phi töø töø ruùt nheï tay khoûi tay naøng, ñieåm nuï cöôøi nhaït: -Taïi haï chaúng laø ai caû, baát quaù chæ laø moät laõo xuù truøn, nhö coâng chuùa ñaõ bieát ! Vöøa luùc ñoù coù tieáng hoø heùt cuûa Hoà Thieát Hoa vang doäi ôû beân ngoaøi. Y goïi oang oang leân: 422 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõo Xuù truøn, coù gì laï veà phía ñoù chaêng ? Tyø Baø coâng chuùa coøn baùm saùt beân caïnh Tieåu Phi, nhoeûn nuï cöôøi duyeân thoát: -Theá naøo ta cuõng phaûi hoûi ngöôi, hoûi ñeán khi naøo ngöôi baèng loøng giaûi thích cho ta hieåu, taïi sao baèng höõu ngöôi goïi ngöôi laø laõo Xuù truøn ! Töø thuôû naøo ñeán giôø, Tieåu Phi khoâng heà laøm phaät yù moät nöõ nhaân naøo, nhaát laø haïng nöõ nhaân coøn trong giai ñoaïn thanh xuaân, bôûi caùi tính haøo hoa cuûa chaøng ñaõ taïo cho chaøng moät teá nhò beân caïnh hoï. Song hieän taïi thì laïi khaùc, thieáu nöõ tröôùc maët chaøng laø vò hoân theâ cuûa baèng höõu, thì ñöông nhieân chaøng khoâng theå buoâng thaû caùi haøo hoa, do ñoù, duø naøng coù giaän moät tyù cuõng chaúng sao, naøng giaän moät tyù song baèng höõu seõ caûm meán chaøng hôn, chính söï caûm meán cuûa baèng höõu môù ñaùng quyù. Chaøng ñaùp goïn: -Vò hoân phu cuûa coâng chuùa quen moàm goïi nhö theá thì coâng chuùa coøn hoûi taïi haï laøm gì ? sao chaúng hoûi thaúng nôi haén ? Tyø Baø coâng chuùa giaät mình, chöa kòp noùi gì, Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn löôùt vaøo nhö hai luoàng gioù cuoán. Cô Baêng Nhaïn ñaûo nhanh maét nhìn quanh ngoâi leàu, ñoaïn cöôøi nheï hoûi: -Sao ? Taán kòch vui nhoän chaêng ? Tieåu Phi thôû daøi: -Hai ngöôi thung dung töï taïi quaù chöøng ! ÔÛ beân ngoaøi bay nhaûy theo boïn taëc, ñaønh ñeå ta ôû ñaây cheát muoän cheát phieàn … Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn, traøng cöôøi cuûa y khuaát laáp caâu noùi cuûa Tieåu Phi, laøm chaøng phaûi boû dôû ñoaïn cuoái. Chaøng cau maøy hoûi: -Ngöôi thích thuù laém aø ? Coù caùi gì khieán cho ngöôi cöôøi cheát nhö theá ? Hoà Thieát Hoa cöôøi moät luùc roài thoát: -Laàn naøy thì ngöôi maéc löøa Cô Baêng Nhaïn roài ! Phaûi coù traû coù vay môùi hôïp coâng ñaïo chöù ! Tieåu Phi söõng soát: -Maéc löøa ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ngöôi töôûng ta vaø Cô Baêng Nhaïn khoâng thaáy hai keû ñoù hay sao ? Tieåu Phi höø moät tieáng: -Ñaõ thaáy chuùng, sao caùc ngöôi coøn ñeå chuùng chaïy vaøo ñaây ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Töû Coâng Keâ nhaän ra Toân Khoâng, haén bieát con vöôïn Toân Khoân g bình sanh raát phuïc ngöôi, haén sôï ôû laïi trong leàu, chaúng coù vieäc gì laøm, cho neân ñeå Toân Khoâng chaïy vaøo ñaây ! Tieåu Phi baät cöôøi vang: 423 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta cöù nghó, heát söùc kyø quaùi, duø Toân Khoâng coù thuaät khinh coâng cao tuyeät, song laøm sao gaõ loït qua ñöôïc con maét cuûa hai ngöôi. Ngôø ñaâu, chính caùc ngöôi thaû loûng gaõ, ñeå gaõ vaøo ñaây chaïm maët ta ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït: -Coøn moät ñieàu naøy nöõa, neáu Toân Khoâng laø con ngöôøi 9daùng cheát thì ta chaúng khi naøo ñeå cho gaõ thoaùt ñi, cho neân ta ñeå cho gaõ chaïm maët ngöôi theâm moät laàn nöõa, gaõ seõ phuïc ngöôi suoát ñôøi. Giaû nhö gaõ ñaùng toäi cheát, thì khi naøo ta ñeå gaõ chaïy ñi nhö vaäy ? Gaõ laøm gì thoaùt loït ñöôïc tay ta hay Hoà Laïi Mieâu cuõng theá ! Noùi ñeán vieäc hieåm nguy, noùi ñeánvieäc sinhtöû, treân theá gian naøy, coøn ai khoâng xanh maët ? Theá maø caû ba noùi nhö ñuøa, nhö thuaät laïi cho nhau moät dieãn kòch, hoï thuaät ñoaïn naøo khoâng nguy hieåm thì hoï böïc doïc, hoï thuaät ñeán ñoaïn naøo hieåm nguy, hoï thích thuù phi thöôøng. Hoï thuaät vieäc vaøo nguy ra töû, nhö noùi ñeán moät böõa aên ñieàm nhieân, phoùng tuùng. Quy Tö Vöông ñaõ traán ñònh taâm thaàn, boãng nhieân böôùc tôùi, hoûi: -Boïn chuùng goàm taát caû saùu ngöôøi, boán ñaõ ñeán ñaây, theá thì coøn hai nöõa phaûi khoâng ? Cô Baêng Nhaïn nhìn laõo: -Vöông gia öôùc voïng gaëp hoï ? Quy Tö Vöông sôï haõi, khoaùt tay maáy löôït: -Khoâng ! Boån vöông khoâng mong hoï ñeán ! Tieåu Phi thôû daøi: -Hai ngöôøi cuoái cuøng ñoù, giaû nhö gaëp boïn naøy, thì vónh vieãn chaúng ñeán ñaây cho vöông gia thaáy maët. Chaøng chæ tay veà phía Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn. Tyø Baø coâng chuùa hoûi gaáp: -Coøn nhö gaëp ngöôi ? Tieåu Phi vôø khoâng nghe, chaøng khoâng nhìn qua naøng. Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Gaëp haén thì coøn khoå hôn ! Tuy nhieân, haén coøn nhaân ñaïo hôn boïn naøy, haén ñaõ ba laàn tha cheát cho Toân Khoâng, cho neân gaëp haén ôû ñaâu laø Toân Khoâng chaúng heà daùm thôû, daùm ñaùnh raém, chöù ñöøng noùi laø laøm gì khaùc ! Roài y mæm cöôøi tieáp: -Thöïc ra, Toân Khoâng coøn gioûi hôn naêm ngöôøi kia, duø caû naêm ngöôøi hôïp söùc laïi cuõng khoâng thuû thaéng noåi tröôùc gaõ ! Quy Tö Vöông khaån tröông ra maët: -Nhöng … Toân Haàu Töû coù noùi, coøn moät ngöôøi nöõa lôïi haïi gaáp möôøi laàn hôn y, ngöôøi ñoù seõ ñeán ñaây trong giaây phuùt … Cô Baêng Nhaïn cau maøy: 424 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -AÏ ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Hôn Toân Haàu Töû gaáp möôøi laàn, thieát töôûng treân theá gian chaúng coù maáy tay ! Hay laø con vöôïn gaày ñoù muoán doïa khieáp chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Bình sanh, Toân Khoâng chaúng heà ñuøa vôùi ai ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Theá thì ngöôøi maø gaõ ñeà caäp ñeán ñoù laø ai ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Voâ luaän ngöôøi ñoù laø ai, cöù ñeå y ñeán ñaây roài seõ bieát, caàn chi phaûi tìm hieåu sôùm ? Caùc vò coù thoùi quen thöùc traéng ñeâm, taïi haï thuù thaät, hieän giôø ñoâi mí maét naëng quaù roài ! Taïi haï thaáy caàn phaûi naèm moät luùc. Haén quay mình ñònh böôùc ñi. Hoà Thieát Hoa ñaûo maét tìm bình röôïu, tính uoáng maáy cheùn, boãng thaây göông maët Tyø Baø coâng chuùa bieánñoåi laï thöôøng, y maát lieàn caùi höùng uoáng röôïu, roài y ngaùo, ngaùp maáy laànlaïi böôùc ñi. Tieåu Phi khoâng coøn vieäc gì phaûi löu laïi, cuõng böôùc theo luoân. Song Tyø Baø coâng chuùa goïi laïi: -Ngöôi khoan ñi ! Quy Tö Vöông cuõng goïi: -Caùc haï döøng laïi moät chuùt ! Tyø Baø coâng chuùa goïi to tieáng moät chuùt, Tieåu Phi nhö khoâng nghe nhöng Quy Tö Vöông goïi raát kheõ, chaøng laïi nghe, nghe roài quay mình laïi hoûi: -Vöông gia coøn ñieàu chi phaân phoù ? Quy Tö Vöông ngaàn ngö moät luùc, roài cöôøi vuoát hoûi: -Veà vieäc hoân nhaân cuûa tieåu nöõ vaø lònh höõu, caùc haï nghó neân aán ñònh vaøo ngaøy naøo ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -YÙ töù cuûa Vöông gia … Quy Tö Vöông chöa noùi gì, Tyø Baø coâng chuùa caát tieáng: -Töï nhieân caøng gaáp caøng toát ! Tieåu Phi bình sanh töøng thaáy nhieàu ngöôøi coù can ñaûm laøm ñuû moïi vieäc, keå caû nhöõng vieäc voâ só, ñeâ tieän nhaát, chaøng töøng bieát nhieàu ngöôøi maët daïn maøy daøy, nhöng thöïc söï maø noùi, chaøng chöa heà thaáy moät nöõ nhaân naøo muoán laáy choàng gaáp nhö naøng naøy, hôn nöõa, laïi traéng trôïn toû baøy caùi yù ñoù tröôùc maët ngöôøi xa laï. Chaøng giaät mình, ñoaïn nheách nuï cöôøi khoå : -Hoân öôùc ñaõ xong, thì hoân leã caøng ñöôùc cuû h2nh gaáo caøng toát ! Tyø Baø coâng chuùa saùng maét: -Neáu vaäy neân ñònh vaøo ngaøy mai ! 425 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long *** Vöøa ñi veà leàu, Tieåu Phi vöøa nghó: -Ta khoâng töôûng noåi, treân theá gian naøy, laïi coù moät taân nöông noùng naûy ñoäng phoøng nhö theá ! Böôùc vaøo leàu, chaøng thaáy Hoà Thieát Hoa ñang nghieâng bình röôïu noác moät hôi, chöøng nhö bình röôïu ñaõ vôi nöûa phaàn roài. Gaõ khaø leân maáy tieáng, ñoaïn mæm cöôøi thoát: -Vöøa roài, ta thaáy hai ngöôi cöù chaâm, cöù noác, ngöôi moät cheùn, laõo Xuù truøn moät cheùn, hai ngöôøi uoáng nhö sôï röôïu cuûa Vöông gia bò ngöôøi khaùc uoáng heát ñi, hai ngöôøi ñeå daønh phaàn, duø röôïu heát, song hai ngöôøi cuõng chöa ñöôïc noác no ! Thaät ta töù voâ chöøng, ta töùc nhö Toân Ngoä Khoâng bò chieác kim coâ boùp maïnh ñaàu ñeán taù hoûa tam tinh maø khoâng laøm sao côûi vuoät ! Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Laøn da maët cuû angöôi töø laâu ñaõ daøy quaù roài maø ! Coù trô ra ñoù cho boïn ta ñöôïc dòp uoáng röôïu cuõng chaúng sao ! Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Taát caû cöôøi, ta baát caàn. Chæ coù naøng … naøng cöôøi ta ! Caùc ngöôi coù thaáy laø ñaùng töùc cheát ñöôïc chaêng ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Baây giôø ngöôi sôï naøng, thì ngaøy sau, chaéc laø ngöôi seõ maõi maõi döôùi vaùy naøng ! Troâng mong gì ngöôi daùm ngaãng maët nhìn naøng. Tieåu Phi cöôøi nheï tieáp noái: -Töùc cheát hay khoâng töùc cheát, ngaøy mai naøy ngöôi seõ böôùc sang ñoaïn môùi cuûa cuoäc ñôøi ngöôi, ngöôi seõ trôû thaønh moät ngöôøi choàng, taân nöông gaáp ñoäng phoøng vôùi ngöôi ñoù. Chính naøng nhaát ñònh hoân leã seõ cöû haønh trong ngaøy mai. Hoà Thieát Hoa keâu thaát thanh: -Ngaøy mai ? Tieåu Phi ñaùp goïn: -Ngaøy mai ! Hoà Thieát Hoa chuïp tay Tieåu Phi cao gioïng: -Ngöôi … ngöôi ñaõ ñaùp öùng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chöùc vò phoø maõ chaéc chaén veà tay ngöôi roài, thì nhaän sôùm hay nhaän muoän cuõng theá thoâi, chaäm sôùm laïi coù quan heä gì maø ngöôi lo ngaïi ? Hoà Thieát Hoa nhaûy choàm choàm leân: -Trôøi ôi ! Ta coù chuaån bò chi ñaâu ? Ta chöa nghó ñeán vieäc ñoù nöõa laø khaùc ! Ngöôi laøm cho ta cheát gaáp maát ñi thoâi , Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: 426 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taân lang chaúng caàn chuaån bò chi caû, giaû nhö ngöôi khoâng raønh moät vieäc gì ñoù, thì ta vaø Löu Höông seõ chæ ñieån cho ngöôi … Hoà Thieát Hoa ruùt moät chieác goái vuït sang haén, roài nhaûy xuoáng giöôøng tìm bình röôïu, ngaäm mieäng bình noác moät hôi, ñoaïn thoát: -khoå nhö choù ! Trong tröôøng hôïp naøy maø bình röôïu chæ coøn maáy gioït nhoû coù chaùn khoâng ! Neáu khoâng coù röôïu ñeø xuoáng thì quaû tim cuûa ta seõ loàng loän leâ, phaù vôõ buoàng ngöïc maø bay ñi. Tieåu Phi maëc xaùc y, day qua Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Ngöôi coù bieát taïi sao hoï ñoøi cöû haønh hoân leã gaáp chaêng ? Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït: -Bao nhieâu söï vieäc vöøa qua bieán Quy Tö Vöông thaønh moät con chim bò teân, laõo chaúng coøn daùm tin töôûng nôi ai nöõa, ngoaøi chaøng reå töông lai cuûa laõo. Neáu khoâng … Boãng Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Caùc ngöôi laïi ñaây gaáp ! laïi maø xem caùi naøy ! Caùi ñoù laø moät maûnh giaáy, ñaët nôi baøn, chieác bình boâng daèn beân treân. Maûnh giaáy coù maáy haøng chöõ, neùt chöõ raát xinh ñeïp: -Caùc vò töø xa ñeán, lo vieäc mình, chöa chaéc ñaõ xong, taïi sao tìm caùi khoå gaùnh vaùc vieäc ngöôøi ? Neáu thöøa luùc coøn ñeâm ly khai gaáp nôi naøy ñi. Ñoù laø thöôïng saùch. Neáu khoâng, caùc vò seõ phaûi hoái haän ! Giaû nhö caùc vò bieát nghe lôøi khuyeân toát, thì thieáp toâi seõ daønh cho caùc vò moät noài thòt thôm, ngon, baûo ñaûm ngon hôn noài thòt vöøa qua ! Beân döôùi maûnh giaáy coù ghi: -Ngöôøi trong buït thôø caån baùi thö ! Tieåu Phi söõng sôø. oOo 427 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2