Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 46

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

72
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 46:NHÁT KIẾM THẬN TRỌNG ....Đoàn người mừng rỡ phi thường, giục lạc đà chạy đi nhanh về phía đó. Nhưng, lão nhân lãnh đạo đoàn người gương mặt hằn rõ nét phong sương, quát lớn:... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về xuất thân và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 46

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI SAÙU NHAÙT KIEÁM THAÄN TROÏNG Ñoaøn ngöôøi möøng rôõ phi thöôøng, giuïc laïc ñaø chaïy ñi nhanh veà phía ñoù. Nhöng, laõo nhaân laõnh ñaïo ñoaøn ngöôøi göông maët haèn roõ neùt phong söông, quaùt lôùn: -Khoâng ñi ñöôïc! Khoâng ñeán nôi ñoù ñöôïc! Ñoaøn ngöôøi döøng laïi ngay. Vaø ai ai cuõng loä veû haùo höùc, duø khoâng daùm caõi lònh laõo nhaân coù gioïng noùi khaøn khaøn. Laõo nhaân toû veû sôï seät, rung rung gioïng, hoûi: -Caùc ngöôi coù bieát nôi ñoù laø ñòa phöông naøo chaêng? Caùc ngöôi kia laéc ñaàu. Moät ngöôøi caát tieáng: -Ñòa phöông naøo thì sao? Chuùng ta chæ caàn moät ñòa phöông coù nöôùc... Tieáng nöôùc ñöôïc buoâng ra, taát caû ñeàu saùng maét leân. Roài taát caû nhö cuoàng loaïn, cuøng gaøo leân, vôùi caùi gioïngkhaøo khaøo cuûa ngöôøi nhòn khaùt töø laâu: -Nöôùc, nöôùc, nöôùc... Chính laõo nhaân cuõng ñöa löôõi khoâ queùt quanh vaønh moâi. Laõo thôû daøi: -Nöôùc! Nôi ñoù, haún coù nöôùc thaät, song tröôùc khi ñöôïc uoáng nöôùc, caùc ngöôi seõ thaáy ñao, ñao beùn chöïc chôø chaët ngang coå caùc ngöôi. Chöa uoáng ñöôïc nöôùc maø ñaàu lìa khoûi coå roài, coøn tìm nöôùc laøm chi. ôû ñaây, duø cheát khaùt, caùi cheát ñeán chaäm. Ñeán ñoù, chaúng nhöõng khoâng uoáng ñöôïc nöôùc maø coøn cheát ngay. ôû ñaây coøn hi voïng soáng, ñeán ñoù khoâng traùnh khoûi cheát! Taát caû ñeàu nhìn nhau, roài ñeàu hoûi: -Taïi sao?... Taïi sao?... Laõo nhaân ñaùp: -Chæ vì nôi ñoù... Baùn Thieân Phong... Hai ngöôøi töø treân laïc ñaø rôi xuoáng. Roài hai ngöôøi nöõa rôi theo, hai ngöôøi naøy naèm baát ñoäng. Caùi oai danh cuûa Baùn Thieân Phong quaû thaät laøm khieáp ngöôøi. Boãng moät ngöôøi rung gioïng keâu leân: -Toâi baát chaáp! Toâi muoán ñeán ñoù, coù cheát cuõng cam! Toâi khoâng chòu noåi hình phaït naøy! Haén coøn ngoài treân laïc ñaø, haén giuïc laïc ñaø chaïy ñi. 483 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taát caû ñeàu sôï haõi, taát caû ñeàu ñinh ninh laø haén ñi roài laø vónh vieãn khoâng trôû laïi. Vaø luùc ñoù, töø trong nhöõng côn gioù caùt, ba boùng ngöôøi xuaát hieän. Moät ngöôøi oám quaù, moät cheát saéc, tay caàm hai ñöôøng daây, nôi moãi ñaàu daây coù moät ngöôøi, y keùo hai ngöôøi ñoù nhö keùo choù. Caû ba cuøng chaïy nhanh. Hai ngöôøi bò keùo, moät thì vöøa oám vöøa cao, maët ñaày seïo roã, seïo baèng ñoàng tieàn, moâi veånh leân nhö moõm lôïn. Nhìn ngöôøi ñoù, ngöôøi ta coøn buoàn noân ñeán ba hoâm sau. Ngöôøi kia cuõng chaúng ñeïp gì hôn, bôûi coù chieác löng guø, maø ngöôøi guø löng naøo chaúng xaáu daùng daáp. Caû hai chaïy theo, choác choác laïi vaáp chaân, ngaõ chuùi tôùi. Ngöôøi aùo ñen chaïy tröôùc, coù veû cao ngaïo laém, chaân böôùc vöøa nheï vöøa nhanh, chöøng nhö gioù vaø caùt taïi sa maïc ñoái vôùi y chaúng phaûi laø moät trôû ngaïi lôùn. Ñoaøn ngöôøi saép cheát khaùt nhìn caû ba söõng sôø. Boãng coù keû keâul eân, gioïng rung rung: -Baùn Thieân Phong... Baøn Thieân Phong... Taïi sa maïc, baét ngöôøi roài coät ngöôøi nhö coät choù, roài keùo ñi, tröø Baùn Thieân Phong vaø boïn thuoäc haï ra thì coøn ai khaùc? Taát caû ñeàu sôï haõi. Trong thoaùng maét, taát caû chaïy maát daïng. Taát caû khoâng daùm chaïm maët Baùn Thieân Phong. Ngöoøi guø löng thôû daøi: -Khoâng ngôø hoï quaù sôï Baùn Thieân Phong ñeán möùc ñoä ñoù. Thaø chòu cheát khaùt chöù khoâng daùm ñeán! Gioïng noùi cuûa ngöôøi guø vöøa thaáp, vöøa traàm traàm, nhöng laïi raát roõ. Gioïng noùi coù moät oai löïc phi thöôøng, töông phaûn haún vôùi thaân hình taàm thöôøng cuûa y. Chöøng nhö laø gioïng noùi cuûa Tieåu Phi. Ngöôøi maët seïo tieáp: -Nhö vaäy ñuû bieát nôi ñaây laø moät ñòa phöông hung hieåm phi thöôøng, chaúng roõ vuøng aûnh höôûng cuûa Baùn Thieân Phong lan roäng ñeán ñaâu? Gioïng noùi möôøng töôïng nhö gioïng noùi cuûa Cô Baêng Nhaïn. Thì ra, hoï muoán do thaùm söï tình, ñeå traùnh söï nghi ngôø, hoï phaûi laøm ngöôøi coù toäi, bò Nhaát Ñieåm Hoàng baét mang ñi. Chöù neáu khoâng thì moät ñöôøng daây laøm gì cheá ngöï hoï noåi? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc roài thoát: -Ta coøn nöûa baàu nöôùc ñaây, coù theå goïi hoï laïi, taëng hoï. Hoï chaïy maõi song neáu caû ba muoán ñuoåi theo hoï taëng nöôùc chaúng phaûi khoù khaên chi. 484 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi caûi trang gioáng ngöôøi guø löng quaù, neáu Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng chính maét troâng thaáy, haén khoâng theå naøo khaùm phaù noåi söï giaû maïo. Cô Baêng Nhaïn cöôøi nheï: -Ñöøng quaù lo cho hoï! Coù laõo giaø ñoù daãn ñöôøng, hoï khoâng theå cheát khaùt ñaâu! Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi nhaän ra laõo? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Duø laõo ta coù taøi ba gì, song laõo xuoâi ngöôïc treân sa maïc nhö con ñöôøng ñi chôï, laõo raønh sa maïc hôn hoà ly raønh, haïng laõo coøn ñaùnh hôi ñöôïc caû söï nguy hieåm, thì coù gì maø laõo chaúng bieát? Neáu boïn khaùch thöông ñöôïc laõo laøm höôùng ñaïo, thì ñuùng laø hoï coù moät laù buøa hoä maïng raát thieâng! Haén cöôøi roài tieáp: -Möôøi naêm tröôùc, ta coùgaëp laõo, luùc ñoù laõo ñaõ tích tuï ñöôïc moät soá taøi saûn thöøa nuoâi soáng moät ñaøn chaùu. Ta cöù töôûng laõo röûa tay ñeå ngoài moät choã an hôûng thanh nhaøn, ngôø ñaâu hoâm nay coøn gaëp laõo taïi ñaây, laõo vaãn coøn laøm caùi ngheà naêm cuõ! Xem ra laõo thích ngheà hôn thích söï nghieäp. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Con ngöïa thöôøng ñi ngaøn daëm, chaân quan ñöôøng daøi, khi naøo chòu ñöùng yeân trong boán böùc töôøng. Ngoài treân moät ñoáng baïc thì coù khaùc naøo baûo laõo chui vaøo quan taøi ñeå vónh vieãn khoân g trôû ra? oOo Phía tröôùc ngoaøi hai daëm ñöôøng coù moät hoøn nuùi ñaù, nuùi khoâng cao laém, nhöng taïi sa maïc, coù moät hoøn nuùi haún laø moät ñieàu phi thöôøng, cho neân duø noù khoâng cao, noù cuõng coù veû huøng duõng ôû moät nôi gaàn nhö baèng phaúng, caû boán beà bao la chæ thaáy chaân trôøi. Nuùi chôm chôûm nhöõng ñaù, nhoâ leân nhö raêng choù, khoâng moät ngoïn coû naøo moïc ñöôïc nôi ñoù. Hình theá nuùi xem ra cöïc kyø hieåm trôû. Chính taïi nôi ñoù, Baùn Thieân Phong döïng leân ngoâi khaùch saïn. Tuy coù nuùi chaén gioù, gioù khoâng ñöa caùt thaønh vaàng ñeán nôi ñeå choân vuøi nhöõng gì nôi ñoù, nhö caùt ñaõ choân vuøi haøng ngaøn, haøng vaïn laïc ñaø vaø ngöôøi töø bao nhieâu naêm qua treân sa maïc duøng tî naïn. Bôûi noù hieåm trôû voâ cuøng, leân nuùi cuõng laø moät caùch tìm cheát, maø laïi cheát thaûm hôn cheát vôùi gioù caùt. Bôûi, hoøn nuùi ñaõ coù ngöôøi chieám, vaø ngöôøi chieám laø moät hung thaàn. Do ñoù, duø nôi ñoù, gioù caùt khoâng laøm gì khaùch thöông, chaúng moät ai daùm beùn maûng ñeán. 485 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toøa khaùch saïn döïng leân, kieân coá voâ cuøng. Chung quanh khaùch saïn, laø böùc töôøng raøo, töôøng khoâng xaây baèng ñaù, maø laïi baèng nhöõng thaân goã to baèng hai ngöôøi oâm, gheùp thaønh. Goã ñöôïc choân saâu döôùi ñaát boán naêm tröôïng, phaàn loù leân khoûi maët ñaát chæ ñoä hai tröôïng thoâi. Baèng thaân goã gheùp laïi, dó nhieân voøng töôøng raøo phaûi coù sô hôû, nôi sô hôû laïi ñöôïc ñoän baèng nhöõng muõi chaâm baøng theùp cöùng, giaû nhö ai bò giam trong vuoâng raøo, duø coù muoán thoaùt ñi cuõng chaúng laøm sao thoaùt loït. Chaúng roõ Baùn Thieân Phong tìm ñaâu ra soá goã ñuû döïng leân voøng raøo, giöõa moät nôi baùt ngaùt lôïp toaøn caùt traéng, caùt vaøng? Trong voøng raøo, coù nhieàu ngoâi nhaø, cöûa raát heïp, nôi moãi cöûa coù reøm che, beân trong cöûa, aùnh ñeøn chieáu ra ngoaøi laøm chôùp chôùp nöôùc sôn daâu cuûa nhöõng taám reøm ñoù. Neáu laø ban ngaøy, thì nhöõng taám reøm coù veû baèng saét cöùng. Reøm che cöûa maø baèng saét, haún cuõng laø söï kieän hi höõu nhöng chöa bieát roõ coù ñuùng laø baèng saét chaêng? Khoâng coù chieâu baøi khaùch saïn, chæ coù maáy chöõ treân moät taám bieån: "Röôïu toát, nöôùc trong, giöôøng aám, beáp ngon" Caàn gì chieâu baøi? Maáy chöõ ñoù cuõng ñuû noùi leân caùi tính caùch cuûa ngoâi nhaø. Coù ñieàu, con ngöôøi coù ñuû moät tính caùch böôùc vaøo ngoâi nhaø ñoù khoâng? Tính caùch cuûa moät ngöôøi, laø bieát öùng phoù vôùi chuû nhaân, maø chuû nhaân laø con huøm taïi sa maïc. ÖÙng phoù ñöôïc ngöôøi, coøn roài phaûi öùng phoù chi phí. Phaûi bieát vöôït sa maïc vaø coù moät nôi aên nôi ôû ñaày ñuû moïi tieän nghi nhö theá naøy, haún laø moät ñieàu treân mong ñôïi, vaø muoán höôûng nhöõng caùi treân mong ñôïi taát phaûi traû nhieàu tieàn. Ngoâi nhaø daønh tieáp khaùch, khoâng roäng lôùn laém. Veït taám reøm che cöûa, böôùc vaøo laø thaáy beân trong coù boán naêm chieác baøn, vaøi möôi chieác gheá thaáp. Luùc ñoù coù baûy taùm ngöôøi, ñang ngoâi quanh moät chieác baøn ñaùnh baïc. Phía sau quaày, coù moät ngöôøi maët hình tam giaùc, raâu deâ löa thöa, tuoåi khaù cao, goïi laø laõo nhaân cuõng khoâng quaù ñaùng. Laõo lim dim ñoâi maét, chöøng nhö ñang nguû gaø nguû gaät. Nôi moâi moät oáng ñieáu coøn gaén ñoù, song löûa thuoác ñaõ taét maát töø laâu. Nhöõng con baïc ñang saùt phaït nhau, gaây neân tieáng oàn aøo, nhöng döôøng nhö nhöõng tieáng oàn aøo ñoù khoâng chui vaøo tai laõo. Laõo nguû say hay laõo quaù quen vôùi nhöõng tieáng ñoäng nhö theá thaønh ra khoâng coøn aûnh höôûng nôi tai laõo nöõa? Boãng coù tieáng chaân thuù chaïy raàm raäp, voïng ñeán ngoâi khaùch saïn roài moät ngöôøi nhö bò gioù luøa vaøo, ñoàng thôøi keâu to leân: -Nöôùc!... Nöôùc!... 486 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi coù göông maët tam giaùc vaãn nguû. Boïn ñaùnh baïc vaãn ghì ñaàu xuoáng canh baïc. Ngöôøi ñoù chaïy ñeán tröôùc quaày, cao gioïng goïi: -Chöôûng quyû ôi, baùn cho toâi moät tyù nöôùc. Toâi coù tieàn ñaây. Chöôûng quyû khoâng môû maét, song mieäng ñieåm moät nuï cöôøi, hoûi laïi: -Ñaõ coù tieàn thì sôï gì chuùng ta khoâng baùn nöôùc? Thaàn taøi goõ cöûa coù ai ngu daïi maø toáng khöù thaàn taøi bao giôø. Ngöôøi ñoù caû möøng: -Phaûi!... Toát quaù!... Haén coù veû haøm hoà quaù, haøm hoà vì haáp taáp, vì caàn coù nöôùc gaáp, haén moø tay trong mình, laáy baïc ra haén boû leân maët quaày, baät thaønh moät tieáng coáp. Khoái baïc quaù naëng, phoûng coù vaøi möôi löôïng. Baây giôø chöôûng quyû môùi môû maét ra, chæ ñuû thôøi gian nhìn khoái baïc, roài y nhaém maét laïi lieàn. Ngöôøi ñoù giaät mình: -Khoâng... khoâng ñuû sao?... Chöôûng quyû vaãn nhaém maét, kheõ thôû daøi roài laéc ñaàu. Ngöôøi ñoù caén raêng, roài laáy ra theâm hai möôi löôïng nöõa. Chöôûng quyû môû maét, roài nhaém maét, roài thôû daøi cuoái cuøng laïi laéc ñaàu. Ngöôøi ñoù ñoû maét leân, aùnh maét ngôøi tia löûa, nhöng haén nhìn qua ñaïi haùn beân caïnh moät thoaùng, nieàm phaãn noä tan bieán ngay, ñoaïn haén moø tay vaøo mình löôït nöõa. Moà hoâi vaõ ra nhö taém, moà hoâi ñoù neáu uoáng ñöôïc, haén uoáng ngay, vaãn ñôõ khaùt maø laïi khoûi maát tieàn. Chôït haén keâu leân: -Moät traêm saùu möôi löôïng ñoàng, chaúng leõ khoâng ñuû?... Chöôûng quyû cöôøi hì hì: -Neáu khaùch quan chi moät traêm saùu möôi löôïng thì ñöông nhieân laø phaûi ñuû! Ngöôøi ñoù möøng ra maët: -Ñöôïc! Ñöôïc! Toâi mua nöôùc, troïn vôùi soá baïc ñoù! Chöôûng quyû ñaëng haéng, ñoaïn goïi: -Laõo Nghieâm! Mang cho vò khaùch quan naøy moät traêm saùu möôi löôïng baïc nöôùc. Laõo Nghieâm ñang ñaùnh baïc, bò goïi ñuùng luùc thua moät canh raát cay, laõo haèn hoïc: -OÂn quyû ôû ñaâu ra, ñeán baát ngôø, mang caùi xui cho ta nhö vaäy chöù. Thua canh baïc naøy, ta truùt saïch tieàn tuùi roài! Ñöôïc! Ñöôïc! Roài ngöôi seõ bieát tay ta. Tuy maéng nhö vaäy, y vaãn chaïy ñi laáy moät bình traø mang ñeán cho khaùch. Bình traø cuõng khaù lôùn, ngöôøi khaùch möøng rôõ, thoát roái rít: -Ña taï!... Ña taï!... Bình traø thì lôùn, lôùn hôn côõ thöôøng, song nöôùc trong bình raát ít, ít quaù, chæ vaøi gioït nhoû thoâi. 487 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén rung gioïng, keâu leân: -Bình... khoâng coù nöôùc?... Laõo Nghieâm tröøng maét: -Ai noùi khoân g coù nöôùc? Chöù ngöôi vöøa uoáng caùi chi ñoù? Boïn ta mua baùn coù quy coù cuû, boïn ta quît tieàn cuûa ngöôi sao? Ñöøng vôø vónh, mua bao nhieâu, ta baùn baùy nhieâu, loâi thoâi thì maát maïng ñoù. Ngöoøi khaùch vöøa sôï vöøa giaän caõi: -Nhöng chæ coù maáy gioït nöôùc thoâi! Laõo Nghieâm heùt: -Moät traêm saùu möôi löôïng baïc ñoåi laáy moät gioït, ngöôi chöa cho laø ñuû sao? Ngöôi töôûng chuùng ta laäp ra khaùch saïn naøy ñeå cung caáp nöôùc ho caùc ngöôi uoáng baèng vôùi soá tieàn nhoû moïn ñoù aø? Theá ngöôøi muoán coù bao nhieâu nöôùc vôùi soá tieàn ñoù? Ngöôøi khaùch töùc quaù, khoâng coøn deø daët nöõa, quaùt leân: -Trôøi ôi! Mua moät gioït nöôùc vôùi moät traêm saùu möôi löôïng baïc! Nhö vaäy goïi laø sanh yù ñöôïc aø? Laõo Nghieâm bóu moâi: -Khoâng sanh yù thì laø gì? Ngöôi trao tieàn, ta trao nöôùc, soøng phaúng quaù chöøng, maø ngöôi coøn leùo nheùo gì nöõa chöù? Ngöôi phaûi bieát, ngoâi haøng cuûa boïn ta, ba naêm chöa khai tröông, song neáu khai tröông moät laàn laø coù theå ñoùng cöûa ba naêm, höôûng lôïi töùc ñaáy. Neáu ngöôi cho raèng ta baùn nöôùc raát maéc thì sao ngöôi khoâng ñi nôi khaùc maø mua? Ñi ñaâu maø mua? Vuøng sa maïc naøo phaûi laø moät caûnh phoá phöôøng, khoâng mua nôi naøy thì ñi nôi khaùc? Boãng, y giaät chieác bình treân tay ngöôøi khaùch, roài baät cöôøi gheâ rôïn: -Bieát ñaâu trong bình laïi chaúng coøn nöôùc? Ñeå ta thay ngöôi roùt ra xem coù coøn nöôùc hay khoâng. Y boùp boùp chieác bình. Bình baèng theùp, y duøng söùc theá naøo maø chieác bình moùp meùo laïi, möôøng töôïng moät vaät baèng giaáy, Thoaùng maét, chieác bình bò y vo troøn thaønh moät cuïc theùp. Khoâng thaáy nöôùc chaûy ra, nhöng ngöôøi khaùch thì caûm thaáy öôùt ñaàu, haén coøn daùm noùi gì nöõa? Chöôûng quyû mæm cöôøi hoûi: -Khaùch quan cho raèng nöôùc khoâng ñuû uoáng, vaäy coù muoán mua nöõa chaêng. Ngöôøi khaùch rung rung moâi, laép baép thoát: -Toâi... toâi... khoâng coøn tieàn... Chöôûng quyû thôû daøi: -Theá thì ñaønh vaäy. Boãng y tieáp noát: 488 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng coù tieàn, thì coù moùn gì khaùc cuõng ñöôïc, cöù theá taïi ñaây laáy nöôùc uoáng, khi naøo coù tieàn trôû laïi chuoäc. Chöù khoâng tieàn, khoâng ñoà vaät maø muoán coù nöôùc uoáng thì ñuùng laø khaùch quan nuoâi moäng vaäy. Ngöôøi khaùch caén raêng vuït quay mình chaïy ra ngoaøi. Nhöng haén chöa ñeán cöûa, moät baøn tay vöôn theo haén chuïp haén giöõ laïi. Baøn tay kia moø moø trong ngöôøi haén. Baøn tay ñoù nhö mang bao da. Laõo Nghieâm mæm cöôøi thoát: -Tieåu töû naøy cuõng beùo bôû ñaáy chöù? Ngöôøi khaùch rung rung gioïng keâu leân: -Toâi... toâi khoâng mua. Toâi khoâng mua nöôùc cuûa caùc vò nöõa. Laõo Nghieâm noåi giaän: -Ngöôi khoâng mua thì ñeán ñaây laøm gì? Chaúng leõ boïn ta döïng leân ngoâi haøng naøy ñeå laøm choã ngöôi du ngoaïn? Ngöôøi khaùch söõng sôø moät luùc roài baät khoùc: -Neáu vaäy... xin caùc vò ñem nöôùc ñeán ñi. Laõo Nghieâm cöôøi khanh khaùch: -Tuùi ngöôi caïn tieàn roài, ta ñem nöôùc cho ngöôi, ngöôi laáy gì maø traû cho ta? Khoâng coù nöôùc ñaâu. Cuùt ñi, haõy tìm nöôùc ñaùi laïc ñaø maø uoáng. Laõo nhaác ñoäng hai baøn tay cuøng moät löôït. Ngöôøi khaùch ñaõ bò laõo tung ra ngoaøi cöûa. Laõo baät cöôøi lôùn: -Thieân ñaøng coù neûo ngöôi khoâng ñeán, ñòa nguïc khoâng ñöôøng laïi daán thaân. Ñoät nhieân moät tieáng soaït vang leân, taám maøn che cöûa bò baät tung trôû vaøo, ngöôøi khaùch töø beân ngoaøi bay ñeán chieác quaày, ngoài treân ñoù. Laõo Nghieâm bieán saéc maët, luøi laïi maáy böôùc: -Khoâng ngôø caùc haï laïi giaû vôø! Chöôûng quyû laïnh luøng: -Ngöôi ñöøng töôûng laø taát caû moïi ngöôøi ñeàu quaùng manh, ngöôi quaùng manh thì coù. Y cao gioïng tieáp: -Ñöùng laáy laøm laï veà haén. Keû ñaùng ñöôïc ngöôi chuù yù coøn ôû beân ngoaøi kia. Laõo Nghieâm nhìn kyõ, con ngöôøi ñang ngoài treân quaày kia trôïn traéng ñoâi maét, söûng soát ñeán ngaây ra nhö cheát. Thì ra laõo Nghieâm quaêng haén ra ngoaøi, beân ngoaøi coù ngöôøi chöïc saün ñoù, höùng haén quaêng haén trôû laïi vaøo trong, quaêng theá naøo maø haén rôi ñuùng treân quaày, trong tö theá ngoài, haén laïi khoâng heà bò thöông toån. Nhaän xeùt ra söï phi thöôøng ñoù, laõo Nghieâm xaùm maët, luøi theâm maáy böôùc, ñoàng thôøi heùt to: -Tieåu töû naøo ôû beân ngoaøi ñoù, haõy vaøo ñaây xem naøo. Vaøo ñeå... 489 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo muoán noùi vaøo ñeå chòu cheát, song thoát ñeán ñoù, laõo voäi nín baët. Bôûi ngöôøi böôùc vaøo tröøng maét nhìn laõo. aùnh maét cuûa ngöôøi ñoù, chaúng coù gì khaùc thöôøng, song laõo Nghieâm chaïm aùnh maét toaøn thaân phaùt laïnh, löôõi líu laïi khoâng noùi ñöôïc nöõa. Beân ngoaøi, aùnh naéng nhö thieâu ñoát. Beân trong, khoâng khí thaâm traàm. Beân ngoaøi saùng loaù maét. Beân trong toái môø môø vì cöûa theùp, laïi coù maøn che khuaát. Ngöôøi môùi vaøo, trong boùng toái môø môø hieän ra vôùi göông maët traéng xanh, moät göông maët khoâng heà bieåu loä moät caûm tình. Chöøng nhö moïi bieán coá treân ñôøi naøy khoâng theå laøm sao ñoäng taâm tö y noåi. Toaøn thaân y chaúng coù gì ñaëc bieät, chæ coù ñoâi maét saéc laïnh cöïc ñoä. Y hieän ra trong gian nhaø, khoâng gian nhö ngöng ñoïng. Nhöõng ngöôøi ñaùnh baïc ngöng tay cdaâm mieäng, chöôûng quyû baây giôø môùi chòu môû to maét. Taát caû ñeàu nghe gioù laïnh phôùt qua ngöôøi töøng côn, hoï cuõng run raåy töøng côn, töøng côn. Hoï sôï nhöng hoï chaúng hieåu taïi sao hoï sôï. Ngöôøi ñoù töø töø böôùc vaøo, thaúng ñöùng ngöôøi khoâng heà nhìn ai. Tay y caàm hai ñöôøng daây, daây ñöôïc keùo thaúng. Nôi ñaàu daây beân ngoaøi coøn coù hai ngöôøi. Hai ngöôøi sau böôùc moät böôùc laïi ngaõ xuoáng moät laàn, chöøng nhö bò keùo hôn laø hoï böôùc. Laõo Nghieâm hít moät hôi daøi, laá can ñaûm hoûi: -Baèng höõu... baèng höõu ñeán ñaây ñeå laøm gì? Laõo can ñaûm laém môùi hoûi ñöôïc moät caâu, duø vaäy gioïng laõo vaãn run nhö thöôøng. Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng hoûi laïi: -ÔÛ ñaây ngöôi laøm gì? Laõo Nghieâm giaät mình aáp uùng: -Ñaây laø... ñaây laø... moät khaùch saïn... taïi haï... Ngöôøi aùo ñen ngoài xuoáng moät chieác gheá, roài voã tay xuoáng baøn keâu boáp moät tieáng: -Neáu laø moät khaùch saïn, sao chaúng coù traø ñaõi khaùch? Laõo Nghieâm ñaûo aùnh maét. Laõo baét gaëp aùnh maét cuûa boïn ngöôøi ñaùnh baïc höôùng veà laõo. Laõo thaàm nghó: -Ta sôï gì chöù? Haén chæ coù moät mình, haén laøm gì thuû thaéng noåi? Laõo can ñstm leân, baät cöôøi laïnh: -ÔÛ ñaây coù caùi quy cuû, thu tieàn tröôùc cung caáp thöùc aên sau. Caùc haï muoán uoáng traø, xin trao tieàn cho taïi haï. Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng: -Ta khoâng coù tieàn! Laõo Nghieâm giaät mình, ñònh noùi maáy tieáng raát chua, boãng ngöôøi aùo ñen tröøng maét nhìn maët laõo. 490 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo phaùt laïnh, löôõi líu laïi, khoâng noùi ñöôïc gì. Chöôûng quyû ñaëng haéng moät tieáng, ñieåm moät nuï cöôøi: -Vò khaùch quan ñoù muoán uoáng traø, sao khoâng mang ra gaáp? Laõo Nghieâm cuùi ñaàu quay ñi lieàn. Ngöôøi bò quaêng treân chieác quaày heát söùc kinh dò. Haén cuõng khoaùi traù voâ cuøng, thaàm nghó: -Theá ra cöôøng ñaïo cuõng bieát sôï aùc nhaân! Traø ñöôïc mang ra gaáp. Ngöôøi aùo ñen caàm bình traø leân keâ vaøo mieäng tu moät hôi, boãng y phun ra, phun vaøo maët laõo Nghieâm, roài loä veû giaän döõ quaùt: -Traø naøy choù uoáng cuõng khoâng voâ, sao ngöôi mang cho ta? Coù ñoåi traø khaùc nhanh leân khoâng? Laõo Nghieâm coù thaân voùc cao hôn baûy thöôùc, bò phun traø vaøo maët baät ngaõ nhaøo. Laõo nghe maët noùng phöøng phöøng vaø ñau ñôùn kinh khuûng. Laõo khoâng daèn ñöôïc nöõa, baät ñöùng leân, vöøa heùt vöøa voït tôùi. Baûy taùm ngöôøi ñaùnh baïc thaáy laõo ñoäng thuû, cuøng moät loaït ñöùng leân, cuøng heùt: -Ñaùnh! Coù ngöôøi chuïp gheá, coù ngöôøi xaén tay aùo. Ngöôøi aùo ñen aùp hai tay xuoáng maët baøn, hôùp moät hôi daøi, luoân caû baøn vaø gheá, ngöôøi luøi xa maáy thöôùc. Laõo Nghieâm caàm chaéc laø mình phaûi chuïp truùng ñoái phöông, ngôø ñaâu laïi chuïp vaøo khoaûng khoâng. Lôõ trôùn laõo chuùi tôùi, chuïp leân ngöôøi moät ñaïi haùn. Ñaïi haùn ñoù laïi ñang caàm moät chieác gheá ñaùnh maïnh xuoáng. Bình! Laõo Nghieâm huïp nhanh mình xuoáng, tröôøn ñaàu tôùi tröôùc moät chuùt. Neáu laõo chaäm phaûn öùng moät phuùt giaây, chieác ñaàu laõo vôõ vuïn nhö caùm. Laõo vöôn mình ñöùng leân, ñoàng thôøi maéng: -Tieåu Huyønh! Ngöôi bieán thaønh con choù ñieân töø luùc naøo theá? Tieåu Huyønh ñoû maët höø moät tieáng: -Ai baûo ngöôi voït nhö vaäy chöù? Chính ngöôi ñieân nhö choù, chöù ai ñieân? Roõ laø moät teân quaùng maïnh! Chieác gheá vöøa roài giaùng ñuùng moät beân vai laõo Nghieâm nghe coøn ñau quaù ñoä, giaû dó laõo ñaõ khoâng thuaän vôùi Tieåu Huyønh, bò maéng traû, soâi giaän quaùt: -Ta muoán bieát ai laø con choù ñieân? Caû hai cuøng nhaøo vaøo nhau, keû duøng tay, ngöôøi duøng chaân, ñaám nhau, tieáng bình bình, bòch bòch vang leân. Hoï xuaát thuû mau leï, hoï quyeát haï nhau caáp toác, coù haï nhau caáp toác hoï môùi haû giaän. Hoï khoâng traùnh neù, laøm nhö ñoåi ñoøn. 491 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong phuùt choác, ngöôøi söng muõi, keû söng moàm, maùu muõi maùu moàm vaây be beùt göông maët troâng thaûm quaù. Ngöôøi aùo ñen ôû beân ngoaøi, nhìn thao laùo, maét khoâng heà nhaùy. Chöôûng quyû traàm göông maët, khoâng thoát moät tieáng naøo. Saùu baûy ñaïi haùn kia, coù ngöôøi veà phe laõo Nghieâm, coù ngöôøi giao haûo vôùi Tieåu Huyønh, vaäy maø hoï khoâng can thieäp, traùi laïi hoï voã tay, hoï coå vuõ trôï oai. Boãng ngöôøi aùo ñen voã baøn keâu boáp moät tieáng, cao gioïng thoát: -Ta baûo caùc ngöôi ñoåi bình traø, chöù ta coù muoán xem choù caén loän ñaâu? Laõo Nghieâm vaø Tieåu Huyønh môùi chôït nhôù ra, ngöôøi hoï muoán ñaùnh coøn ôû beân caïnh. Caû hai cuøng giaät mình, roài cuøng döøng tay, döøng chaân. Laõo Nghieâm theïn quaù thaønh giaän heùt leân: -Ta trí maïng vôùi ngöôi! Laõo nhö ñieân cuoàng voït tôùi. Ngöôøi aùo ñen laïi ruøng mình thaáp xuoáng, caû ngöôøi laãn gheá vaø baøn nhö laàn tröôùc chuoài ra xa maáy thöôùc. Laõo Nghieâm chuïp vaøo khoaûng khoâng nhö cuõ. Laàn naøy, chaúng moät ñaïi haùn xoâng vaøo trôï hieåm, chæ coù moãi moät mình laõo Nghieâm ñaám ñaù vung vít, song khoâng chaïm noåi ñeán cheùo aùo cuûa ngöôøi aùo ñen. Chieác baøn vaø chieác gheá döôøng nhö dính lieàn vôùi y, y xeâ dòch ñeán ñaâu laø baøn vaø gheá xeâ dòch ñeán ñoù. Cuïc dieän khoâng roäng laém, laïi coù maáy chieác baøn, vaøi möôi chieác gheá chieám khaù nhieàu dieän tích. Cho neân khoaûng troáng ñeå cho ngöôøi aùo ñen xeâ dòch chaúng coøn bao nhieâu. Theá maø y vaãn nhích ñoäng deã daøng. Laõo Nghieâm ñoû maët leân, göông maët laïi söng vuø, moà hoâi ñoå ra öôùt ñaàu. Laõo daäm chaân quaùt: -Tieåu töû coù gioûi haõy döøng laïi, cuøng ta giao thuû xem naøo! Keû naøo khieáp sôï boû chaïy, keû ñoù chaúng phaûi laø ngöôøi. Keû ñoù laø suùc sanh. Ngöôøi aùo ñen cöôøi laïnh: -Ngöôi khoâng xöùng ñaùng giao thuû vôùi ta! Laõo Nghieâm soâi giaän: -Ngöôi coøn cao ngaïo nöõa laø suùc sanh! Ngöôøi sao ñen boãng tröøng maét, gaèn töøng tieáng: -Ngöôi muoán ta ñoäng thuû? Laõo Nghieâm ñaùp gaáp: -Ta... ta... 492 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng aùnh maét cuûa ngöôøi aùo ñen gieo khieáp ñaûm nôi taâm tö laõo. Laõo boû löûng caâu noùi, ñoâi chaân nhuõn laïi, laõo coá göôïng ñöùng vöõng, quay qua boïn ñaïi haùn, gaàm leân: -Caùc ngöôi laø ngöôøi hay laø suùc sanh maø cöù ñöùng ñoù trô maét nhìn? Tay chaân caùc ngöôi gaõy heát roài phaûi khoâng? Boïn ñaïi haùn khoâng coøn baøng quan toaï thò ñöôïc nöõa. Ngöôøi aùo ñen thong thaû quaønh tay ra sau löng, ruùt chieác voû kieám baèng da. Trong voû coù thanh tröôøng kieám, gioáng con ñoäc xaø, y ñaët voû kieám leân maët baøn laïnh luøng thoát: -Kieám naøy khoâng theå khinh thöôøng söû duïng. Kieám phaùt ra laø coù maùu. Maùu chaûy laø coù ngöôøi cheát! Y töï thoát, y khoâng höôùng veà ai, y thoát nhö thôû than ñöøng ai baét buoäc y phaûi duøng ñeán kieám, bôûi y khoâng muoán gieát ai. Boïn ñaïi haùn ñoå moà hoâi laïnh, ngöôøi naøy nhìn ngöôøi kia. Chöa moät ngöôøi naøo daùm xung phong ñaùnh tröôùc. Chöôûng quyû boãng thôû daøi: -Neáu khoâng daùm ñoäng thuû thì cuùt ñi. Ñöùng ñoù ñeå laøm xoán maét thieân haï sao chöù? Boïn ñaïi haùn cuùi ñaàu. Chöôûng quyû nhìn sang ngöôøi aùo ñen, baät cöôøi ha haû: -Baèng höõu coù thaân phaùp tuyeät dieäu nhö theá, hoâm nay ñeán ñaây haún coù yù gaây naùo nhieät chaêng? Ngöoiöø aùo ñen khoâng nhìn haén: -ÖØ ! Chöôûng quyû laïi cöôøi vang: -Baèng höõu ñaõ coù nhaõ yù giuùp vui, taïi haï leõ naøo laïi ñeå cho baèng höõu thaát voïng! Beân caïnh haén coù chieác luïc laïc nhoû. Haén caàm chieác luïc laïc rung leân maáy löôït: Chung quanh gian nhaø, coù baûy taùm khung cöûa soå roäng ñoä thöôùc vuoâng. Luïc laïc ngaân leân, nhöõng khung cöûa soå vuït môû toang. Beân ngoaøi cöûa soå coù boùng ngöôøi lao nhao loá nhoá. Roài taïi moãi cöûa soå coù moät muõi teân chong vaøo, teân laép cung, daây keùo caêng, saün saøng vuùt ñi. Nhöõng muõi teân ñoù nhaèm ngay ngöôøi aùo ñen. Ngöôøi khaùch mua nöôùc ñaàu tieân, thöøa luùc coù cuoäc ñaùnh nhau vöøa roài, len leùn böôùc xuoáng quaày laáy bình traø tu moät hôi. Heát khaùt roài, gaõ môùi nhìn vaøo cuïc dieän. Gaõ thaàm lo sôï cho ngöôøi aùo ñen. Ngöôøi aùo ñen khoâng bieán ñoåi thaàn saéc. Bao nhieâu muõi teân chong ngay y, y nhö chaúng thaáy, y cöù cöôøi maõi, gioïng cöôøi laïnh luøng voâ cuøng. Beân ngoaøi coù ngöôøi baät cöôøi ha haû, thoát voïng vaøo: 493 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baèng höõu to gan quaù, haún khoâng sôï cheát? Gioïng cöôøi vang leân, nhö chuoâng gioùng nhö troáng ñoå, ñaäp vaøo tai ngöôi nghe, laâu laém maø vaãn coøn vang buøng buøng. Traøng cöôøi döùt, cöûa haäu môû, moät ngöôøi böôùc ra. Ngöoøi ñoù, cao hôn chín thöôùc, caèm ñaày raâu ngaén, cöùng nhö kim saét. Ngöôøi ñoù phaûi chui qua caùnh cöûa môû roäng, duø cöûa khaù cao. AÙo khoâng caøi nuùt, baøy chieác ngöïc loâng laø ñen ngoøm nhö loâng gaáu, haén caàm moät thanh Cöûu Hoaøn Kim Boái Ñao, daøi treân naêm thöôùc. Nhìn thaân ñao, coù theå öôùc löôïng noù naëng ít nhaát cuõng treân döôùi naêm möôi caân. Troâng thaáy haén, thaáy ñao coøn ai khoâng laïnh mình? Song ngöôøi aùo ñen nhìn thoaùng qua haén, laïnh luøng hoûi: -Ngöôi laø Baùn Thieân Phong? Ñaïi haùn raâu quaên cöôøi lôùn: -Tieåu töû khaù laém ñoù. Thì ra ngöôi cuõng bieát ñeán Baùn Thieân Phong. Ñuùng laø ngöôi coá yù ñeán ñaây gaây naùo nhieät roài vaäy. Ñöôïc! Ta seõ thanh toaùn y nguyeän cuûa ngöôi. Haén baät cöôøi cuoàng daïi. Thanh Cöûu Hoaøn Kim Boái Ñao choùp leân, moät ñaïo kim quang töø treân giaùng xuoáng. Ñao naëng to baèng laïi ñöôïc vung maïnh, rít gioù moät tieáng vuø... Ngöôøi aùo ñen nhö quaù khieáp ñaûm, thöø ngöôøi ra ñoù, baát ñoäng. Boïn ñaïi haùn ñöùng caïnh ñoù ñeàu loä veû möøng. Chuùng ñinh ninh laø ngöôøi aùo ñen phaûi bò chaët laøm hai ñoaïn. Moät tieáng boáp vang leân! ------------------------oOo------------------------ 494 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2