Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 49

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

96
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 49: CHẾT VÌ TRI KỶ Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười khanh khách: -Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có mươi chiếc đầu, cả mươi chiếc cũng đã rụng một lượt. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 49

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI CHÍN CHEÁT VÌ TRI KYÛ Tröôûng Toân Hoàng boãng baät cöôøi khanh khaùch: -Caùc haï cho raèng boïn toâi khoâng gieát noåi chuùng aø? Neáu phu nhaân muoán laáy maïng hoân vöông thì duø laõo ta coù möôi chieác ñaàu, caû möôi chieác cuõng ñaõ ruïng moät löôït. Boïn Tieåu Phi nghe caâu ñoù cuõng giaät mình. Maãn töôùng quaân cuøng Hoàng töôùng coâng kinh haõi khoâng thoát ñöôïc lôøi naøo. Laâu laém, Hoàng töôùng coâng môùi aáp uùng: -Neáu vaäy... neáu vaäy, tieân sinh duøng soá vaøn g lôùn thænh thích khaùch ñeán ñaây ñeå laøm gì? Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï: -Taïi haï thænh thích khaùch ñeán, baát quaù ñeå cho hoân vöông luoân luoân sôï haõi, caøng ngaøy caøng theâm sôï haõi. Moät con ngöôøi khi bò haêm doaï thöôøng xuyeân, taát cuõng coù luùc ñem ñieàu bí maät giaáu dieám töø laâu, hoaëc vôùi ngöôøi naøy, hoaëc vôùi ngöôøi khaùc. Ñieàu bí maät ñoù, coù lôïi lôùn ñoái vôùi thaân nhaân, thì khi naøo laõo cheát mang theo, ñeå thieät haïi thaân nhaân! Tröôûng Toân Hoàng tieáp: -Ngôø ñaâu hoân vöông kín mieäng quaù chöøng! Duø gaëp caûnh nguy ñeán ñaâu, laõo cuõng chaúng noùi ra. Duø laø ñoái vôùi ngöôøi thaân caän nhaát, laõo cuõng giaáu kín. Nghe Tröôûng Toân Hoàng noùi theá, Tieåu Phi cöôøi khoå thoát: -Thaûo naøo, Quy Tö Vöông bò doàn vaøo töû caûnh maáy löôït vaãn thoaùt cheát nhö thöôøng. Thì ra, ngöôøi ta chöa muoán gieát laõo. Chuùng ta khaån tröông vì laõo maø thaønh maéc löøa. Cuoái cuøng laïi thoï naïn. Boãng Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Laøm cho Ñaïo Soaùi Löu Höông maéc möu, keå ra cuõng chaúng phaûi laø vieäc deã daøng. Baø ta ñang ñaøm ñaïo treân saøn thuyeàn, song caâu noùi ñoù coù khaùc naøo höôùng xuoáng löôøn thuyeàn cho Tieåu Phi nghe? Huoáng chi, noäi löïc cuûa baø thaâm haäu voâ töôûng, maø thuyeàn thì laïi truùc thaønh hình. Tieåu Phi giaät mình, cuõng duøng noäi löïc truyeàn aâm, ñaùp lôøi baø: -Phu nhaân xem troïng taïi haï quaù chöøng! Taïi haï bò löøa chaúng phaûi chæ moät laàn naøy thoâi ñaâu! Thaïch Quan AÂm töø töø tieáp: 516 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaïo Soaùi quaù khieâm! Bình sinh, tieän thieáp töøng gaëp cao nhaân ñoái thuû, song luaän veà thoâng minh, cô trí, voõ coâng, thaønh thaät maø noùi tieän thieáp chöa thaáy ai saùnh ñöôïc vôùi Ñaïo Soaùi! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Neáu taïi haï ñöôïc nhö lôøi phu nhaân khen taëng, thì hoâm nay ñaâu laïi naèm döôùi gaáu quaàn cuûa phu nhaân? Thaùch Quan AÂm mæm cöôøi: -Ñaïo Soaùi bieát khoâng, coù bieát bao nhieâu ngöôøi mong caàu ñöôïc nhö vaäy. Song, naøo phaûi moãi ai cuõng coù caùi dieãm phuùc coù ñöôïc moät choã naèm nhö theá! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Xem ra caùi muï naøy thích ngöôi roài ñoù. Boïn ta coù soáng soùt ñöôïc hay khoâng, giôø chæ coøn troâng caäy ôû moái tình vó ñaïi naøy maø thoâi. Tieåu Phi sôï Thaïch Quan AÂm nghe loït caâu noùi cuûa Cô baêng Nhaïn, voäi caát tieáng khoaû laáp: -Naèm döôùi gaáu quaàn cuûa phu nhaân, thieát töôûng coù cheát cuõng khoâng oaùn haän gì! Tuy nhieân, neáu ñöôïc thaáy maët phu nhaân moät laàn thì... Chaøng khoâng döùt caâu, chaøng muoán möôïn caùi buoâng löûng ñoù ñeå toû roõ nieàm hoaøi voïng. Maø hoaøi voïng, chung quy cuõng chæ laø mô hoaøi, mô hoaøi duø naëng, cuoái cuøng roài cuõng ñeán tuyeät voïng thoâi. Thaïch Quan AÂm traàm ngaâm moät luùc laâu, sau cuøng caát gioïng mô maøng hoûi: -Ngöôi muoán thaáy maët ta? Tieåu Phi thôû daøi: -Nhöõng gì thuoäc veà mô öôùc, coù theå hieän chaêng, chæ laø trong moäng thoâi phu nhaân aï! Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Laém luùc moäng cuõng thaønh söï thöïc, Löu Höông! Roài ngöôi seõ thaáy maët ta. Ta seõ cho ngöôi thaáy maët. Tieåu Phi hoûi: -Bao giôø? Thaïch Quan AÂm hoûi laïi: -Ngöôi khoâng coøn kieân nhaãn nhö ngaøy naøo? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Kieân nhaãn, taïi haï coù thöøa, chæ sôï taïi haï khoâng coøn soáng soùt ñöôïc bao laâu! Thaïch Quan AÂm laïi suy tö moät luùc: -Ngöôi phaûi soáng ñeán luùc ñoù! Boãng Ngoâ Cuùc Hieân thoát: -Haén khoâng theå soáng ñeán ngaøy ñoù! Thaïch Quan AÂm laïnh luøng: 517 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ai ñònh ñoaït ñieàu ñoù? Ngoâ Cuùc Hieân hôùp moät hôi daøi khoâng khí: -Caùi saûy naûy caùi ung. Neáu ñeå... Thaïch Quan AÂm cao gioïng: -Khoâng leõ ta laõnh giaùo ngöôi? Ngoâ Cuùc Hieân nín laëng. Hoàng töôùng coâng ñaèng haéng moät tieáng, cöôøi vuoát: -Giaû nhö khoâng coù gì trôû ngaïi, thì toát hôn neân tröø moät moái hoaï... Thaïch Quan AÂm dòu thaùi ñoä laïi phaàn naøo, töø töø thoát: -Moät baøi thô, moät böùc hoaï, hoaøn thaønh roài maø khoâng coù ngöôøi taùn thöôûng thì taùc giaû nhö maëc aùo gaám ñi ñeâm. Coù ñuùng vaäy khoâng? Hoàng töôùng coâng khoâng hieåu noåi yù töù cuûa baø nhö vaäy theá naøo, neân chaúng bieát phaûi ñaùp sao. Thaïch Quan AÂm tieáp: -Chaéc chaén laø taùc giaû khoâng cao höùng! Hoàng töôùng coâng gaät ñaàu: -Ñöông nhieân! Thaïch Quan AÂm tieáp: -Thì, coâng vieäc cuûa chuùng ta laøm, phaûi keå laø moät kieät taùc. Ñoù laø moät kieät taùc haún phaûi coù ngöôøi taùn thöôûng chöù? Hoàng töôùng coâng cuõng cöôøi nheï: -Phu nhaân noùi ñuùng! Thaïch Quan AÂm tieáp: -Cho neân, ta muoán haén soáng! Haén nhìn kieät taùc cuûa chuùng ta, maø kieät taùc ñoù, chæ coù moät mình Ñaïo Soaùi Löu Höông môùi coù ñuû tö caùch taùn thöôûng. Coù phaûi vaäy chaêng? Hoàng töôùng coâng cöôøi lôùn: -Phu nhaân quaû coù kieán thöùc hôn ngöôi! Ngoâ Cuùc Hieân chen vaøo: -Nhöng... haén... haén... Thaïch Quan AÂm laïnh luøng: -Ngöôi khoâng caàn noùi nhieàu: Ñoái vôùi ai, baø giöõ leã ñoä. Ñoái vôùi Ngoâ Cuùc Hieân, baø khoâng deø daët lôøi noùi, song Ngoâ Cuùc Hieân ñaâu daùm phaûn ñoái? Laõo ta cung kính thoát: -Phaûi. Thaïch Quan AÂm traàm gioïng: -Ñaõ theá, ba ngöôøi beân döôùi saøn thuyeàn, giaø muoán mang theo giaø, caùc vò nghó sao? Hoàng töôùng coâng ñaùp nhanh: 518 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï xin vaâng yù phu nhaân. Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Caùc vò yeân trí! Giaø seõ chieáu coá kyõ ñeán hoï! oOo Laïi moät ngaøy saép heát. Moät ngaøy buoàn böïc nhaát cho Hoà Thieát Hoa. Buoàn böïc ñeán coù theå ngaõ beänh. Röôïu y ñaõ noác chaúng bieát bao nhieâu, vaø coøn noác, coù leõ noác maõi maõi.. Röôïu, laï thay, y caøng uoáng, caøng thaáy tænh, tænh laï luøng. Y töï hoûi: -Löu Höông! Löu Höông! Taïi sao ngöôi chöa veà? Chöøng naøo ngöôi môùi veà? Ngöôi gaëp quyû roài chaêng? Y coù bieát ñaâu, Tieåu Phi gaëp quyû thaät söï. Boãng, chieác reøm cöûa lay ñoäng, Tyø Baø Coâng Chuùa ñaõ böôùc vaøo. Hoà Thieát Hoa ñang böïc, khoâng nôi phaùt tieát, gaëp ñöôïc ngöôøi, y phaùt tieát ngay. Y heùt: -Taïi haï hoûi coâng chuùa, coâng chuùa coù bieát leã chaêng? Tyø Baø Coâng Huùa lieác xeùo y: -Leã gì? Y gaét: -Vaøo nhaø ngöôøi, tröôùc heát phaûi leân tieáng, phaûi goõ cöûa chöù? Coù ñaâu ngang nhieân ñi vaøo? Tyø Baø Coâng Chuùa phì cöôøi: -AØ, aø! Ngöôi cuõng bieát noùi chuyeän leã ñoä nöõa aø? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Coù ñaâu nhö coâng chuùa ngang taøng, traâng traùo? Tyø Baø Coâng Chuùa ruøn vai: -Raát tieác, ngöôi queân thaân phaän mình. Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Thaân phaän gì? Tyø Baø Coâng Chuùa laïnh luøng: -Moät keû tuø trong tay ta. Ñoái vôùi tuø nhaân, ta caàn gì phaûi giöõ leã? Hoà Thieát Hoa nhìn naøng khoâng chôùp, boãng cöôøi khan: -Nam nhaân khoâng ñaùnh nhau vôùi nöõ nhaân. Caâu vöøa roài, neáu do keû naøo khaùc thoát leân, keû ñoù phaûi maát maïng vôùi taïi haï. Y cöôøi lôùn hôn moät chuùt: -Nhöng ngöôøi thoát leân, laïi laø coâng chuùa, neân taïi haï boû qua! Ñoaïn y khoâng quan taâm ñeán naøng nöõa. 519 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø Coâng Chuùa gaät: -Ngöôi giaû thieát vôùi ai theá? Coù ngoài leân khoâng? Hoà Thieát Hoa cöôøi vang trong chaên: -Taïi haï muoán naèm laø naèm, muoán ngoài laø ngoài, tuyø yù taïi haï, naøo ai sai ñöôïc? Tyø Baø Coâng Chuùa daäm chaân thình thòch, roài böôùc tôùi naém cheùo chaên, giaät maïnh! Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Taïi haï chaúng phaûi laø laõo Xuù Truøn, coâng chuùa laàm ngöôøi roài! Laàm roài, coâng chuùa ôi! Tyø Baø Coâng Chuùa ñoû maët, khoâng söøng soä nöõa. Naøng gaét nheï: -Ngoài leân roài ñi theo ta. Vöông phi muoán gaëp ngöôi ñaáy. Hoà Thieát Hoa giaät mình, ngoài leân hoûi: -Vöông phi muoán gaëp tyaïi haï? ñeå laøm gì? Tyø Baø Coâng Chua höø moät tieáng: -Vöông phi khoâng bao giôø tieáp chuyeän vôùi ai. Baây giôø muoán gaëp ngöôi, haún phaûi coù vieäc khaån caáp. Hoà Thieát Hoa ñaûo maét maáy löôït mæm cöôøi: -Baø ta muoán gaëp taïi haï, thöø cöù laïi ñaây maø gaëp! Baûo baø laïi ñaây. Tyø Baø Coâng Chuùa daäm chaân: -Ngöôi aên noùi vaäy aø? Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: -Coâng chuùa ñöøng queân, chính baø ta muoán gaëp taïi haï maø muoán gaëp thì ñi maø gaëp, taïi haï coù muoán ñaâu. Taïi sao taïi haï phaûi ñi? Tyø Baø Coâng Chuùa caén moâi, roài thoát: -Phaûi! Ngöôi khoâng ñi cuõng chaúng laø moät vieäc laï. Khoâng ñi laø phaûi laém. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Chöù sao! Coâng chuùa cöôøi mæa: -Phaøm keû coù toäi, trong loøng khoâng an. Loøng khoâng an laø khoâng daùm gaëp ai caû! Hoà Thieát Hoa nhaûy xuoáng giöôøng, heùt to: -Taïi haï coù toäi? Toäi gì? Taïi sao taïi haï khoâng daùm gaëp baø? Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi lôùn: -Neáu ngöôi coù gan, thì ñi theo ta. baèng nhuùt nhaùt thì thoâi vaäy. Trong töôûng töôïng cuûa Hoà Thieát Hoa, chieác leàu cuûa Quy Tö Vöông phi haún phaûi hoa leä laém. Nhöng söï thaät, leàu cuõng hoa leä, song böôùc vaøo ñoù, ai ai cuõng caûm thaáy khoù chòu vì muøi thaûo döôïc nöïc noàng. 520 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø ñang töïa löng vaøo thaønh giöôøng, trong tö theá nöûa naèm, nöûa ngoài, daùng ngöôøi yeáu ñuoái nhö mang khoâng noåi moät chieác aùo. Tuy nhieân, caùi phong tö, dung maïo cuûa baø ta tuyeät vôøi, maø oai khí cuõng haùch laém. Ñöøng töôûng ai ai cuõng giöõ ñöôïc bình tónh tröôùc maët baø. Hoà Thieát Hoa coù caûm töôûng mình dô daùy, hoâi haùm quaù chöøng, beân caïnh baø. Vöông phi cöôøi nheï, thoát: -Keû bònh khoâng böôùc noåi xuoáng giöôøng chaøo khaùch, xin coâng töû thöù cho. Hoà Thieát Hoa boái roái: -Khoâng... khoâng daùm... Y muoán noùi moät teân tuø ñaâu daùm nghó ñeán chuyeän loãi phaûi, Vöông phi caàn chi phaûi khaùch saùo! Song coù caùi gì laøm cho y ngheïn ngaøo, neân y boû löûng caâu noùi. Vöông phi thôû daøi: -Vieäc baát haïnh trong ñeâm roài, coøn laøm cho ngöôi theïn ñeán baây giôø? Ñeà caäp ñeán vieäc ñoù, laø ñoát chaùy ngoïn löûa haän trôû laïi trong loøng Hoà Thieát Hoa. Y ñaõ daäp taét noù roài, taïm thôøi daäp taét, chôø Tieåu Phi mang laïi keát quaû toát laønh. Y cöôøi laïnh: -Vöông phi cho ñoøi taïi haï ñeán ñaây ñeå thaåm vaán aø? Vöông phi thöù loãi cho, taïi haï khoâng muoán nghe chi heát. Y toan quay mình böôùc ñi. Vöông phi cöôøi tieáp: -Coâng töû haõy thö thaû! Coâng töû ña nghi quaù! Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -Ña nghi chính laø caùc vò, chöù naøo phaûi taïi haï? Vöông phi laïi thôû daøi: -Boïn oan gia nghi oan cho coâng töû, thaät toài quaù! Coâng töû thöù cho nheù! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Theá caùc vò... caùc vò thöøa nhaän taïi haï khoâng gieát ngöôøi? Vöông phi dòu gioïng: -Ñöông nhieân, ngöôøi khoâng do coâng töû haï saùt cho neân coâng töû môùi baèng loøng ôû laïi. Chöù neáu coâng töû muoán ñi, thì coøn ai ngaên trôû noåi? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Ñang maéc oan lôùn, boãng laïi ñöôïc ñöôïc ngöôøi minh baïch cho, coøn gì khoan khoaùi hôn? Y phôû phaøo maáy löôït. Vöông phi hoûi: -Coâng töû heát giaän roài chöù? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: 521 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaùng lyù laø taïi haï phaûi giaän, song vöông phi ñaõ noùi theá roài, taïi haï khoâng tha thieát ñeán vieäc ñoù nöõa. Vöông phi cöôøi. Moät luùc laâu, baø tieáp: -Môøi coâng töû ñeán ñaây, ñeå thænh caàu coâng töû moät vieäc. Hoà Thieát Hoa voã ngöïc: -Con ngöôøi, vì lyù trí maø cheát, caùi cheát ñoù khoâng ai töø choái. Vöông phi phaân phoù vieäc chi, taïi haï saün saøng vaâng lôøi. Vaøo nöôùc soâi, vaøo löûa chaùy, xoâng xaùo giöõa möa teân, chaïy nhaûy treân nuùi kieám... Vöông phi caûm ñoäng: -Giaø xin ghi nhaän cao nghóa cuûa coâng töû. Hoà Thieát Hoa chôït phaùt hieän trong leàu, chæ coøn laïi moät y vaø vöông phi. Tyø Baø Coâng Chuùa vaø boïn tieåu hoaøn ñaõ bieán ñaâu maát. Chaúng hieåu taïi sao, y sao y nghe loøng hoài hoäp laï luøng. Chöøng nhö y caûm thaáy vöông phi sau böùc reøm thöa, nhìn y maø cöôøi. Y töï maéng: -Taïi sao ta hoâm nay laïi hieáu saéc nhö theá naøy? Ngöôøi ta xem ta laø nghóa só, ta khoâng neân töôûng loaïn nhö vaäy. Y cao gioïng: -Vöông phi haø taát khaùch khí. Muoán phaân phoù taïi haï vieäc gì xin cöù cho bieát. Vöông phi thoát: -Khoâng roõ coâng töû coøn nhôù ñeán hay chaêng ngaøy mai ñuùng laø ngaøy öôùc heïn ñoái phöông ñem vaøng ñoåi laáy vieân Cöïc Laïc Tinh, chaúng hay coâng töû coù theå... Hoà Thieát Hoa coá öùc cheá con tim, song chaúng roõ taïi sao noù cöù soâi ñoäng maõi. Con tim caøng soâi ñoäng, y caøng nhôù ñeán caûnh ñoäng phoøng trong ñeâm roài.. ¤n nhu aám dòu laøm sao. Vöông Phi trong tröôùng kia, tô hoà bieán thaønh... Nhöng coøn tuoåi taùc?... Hoà Thieát Hoa khoâng daùm nhìn, maø cuõng khoâng daùm töôûng nghó xa hôn... Y caát gioïng, coát laán aùt taâm tö ñang nghó loaïn, hoûi: -Vöông phi muoán taïi haï ñaûm ñöông vieäc ñoåi vaät? Vöông phi laïi thôû daøi: -Toaøn gia ñình cuûa giaø gaëp caûnh löu ly, coøn bieát nhôø ai khi taát caû ñeàu trôû loøng phaûn yù? Cho neân, baát ñaéc dó, giaø môùi keâu goïi ñeán loøng haøo hieäp cuûa coâng töû. Thöïc ra thì giaø heát söùc aùy naùy khi môû mieäng thænh caàu. Hoà Thieát Hoa khaúng khaùi: -Neáu taïi haï khoâng mang ñöôïc vieân Cöïc Laïc Tinh veà ñaây cho vöông phi thì taïi haï tình nguyeän caét nguyeän caét laáy chieác ñaàu naøy thay theá cho vieân ñaù quyù. Vöông phi chôùp maét: 522 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâng töû cao nghóa nhö vaäy, giaø... tieän thieáp... Baø boû ñi, tieáng giaø thay theá baèng hai tieáng tieän thieáp, cho ñöôïc gaàn guõi hôn, cho khoaûng caùch tuoåi taùc ñöôïc ngaén hôn, neáu khoâng trôù treâu... Roài vöông phi nöùc nôû, nhöõng tieáng noùi keá tieáp bò tieáng nöùc nôû laøm khoù nghe. Boãng, moät baøn tay meàm dòu töø trong böùc tröôùng loù ra, baøn tay meàm quaù nhö chaúng coù moät ñoát xöông, loùng xöông naøo beân trong cho noù cöng cöùng.. Nhöõng ngoùn tay meàm dòu rung rung, chaäp chôøn nhö nhöõng caùnh hoa bò gioù taït maïnh, neáu khoâng ñöôïc naâng ñôõ haún phaûi tôi taû, rôi ruïng... Hoà Thieát Hoa caûm thaáy huyeát quaûn phoàng leân, maùu trong huyeát quaûn chaûy maïnh nhö thaùc ñoå oà oà, maùu ñoù laïi noùng ran, maùu chaûy loan khaép ngöôøi, maùu boác leân ñaàu, trí naõo cuûa y hoãn loaïn. Khi y tænh laïi, y boãng giaät mình, chaúng roõ töø luùc naøo, baøn tay y ñaõ naém chieác baøn tay khoâng xöông kia. Quy Tö vöông phi khoâng ruùt tay veà, maø cuõng khoâng môû lôøi traùch maéng... Baø rung rung gioïng, daën doø: -Ra ñi, coâng töû, haõy thaän troïng, heát söùc thaän troïng, tieän thieáp xin trao troïn maàm kyø voïng nôi coâng töû... Caùi leõ soáng cuûa tieän thieáp naèm trong tay coâng töû ñoù. Hoà Thieát Hoa töôûng con tim ñaõ nhaûy khoûi loàng ngöïc roài. Y laøm sao baây giôø? Tay naém tay, y phaûi buoâng nhö theá bnaøo. Giaû nhö buoâng, maø vöông phi hoûi, y phaûi ñaùp laøm sao? Taïi sao y naém tay haû? Naém ñoù, coù leõ vöông phi chöa hay bieát. Buoâng ra roài, baø seõ hoûi, baø giaät mình, baø theïn, baø hoûi... Maø naém maõi nhö vaäy, thì sao cho tieän? Tay y ñang naém tay vöông phi, baø laät baøn tay leân, naém laáy tay y, ñoåi caùi theá chuû ñoäng cuûa y thaønh caùi theá thuï ñoäng. Baø dòu gioïng thoát: -Ngoaøi ra, tieän thieáp coù moät vieäc rieâng tö, muoán kyù thaùc nôi coâng töû. Hoà Thieát Hoa caûm thaáy trôøi ñaát xoay vaàn, y ñaùp nhö maùy: -Taïi haï ñaõ noùi roài, giaû nhö vöông phi baûo taïi haï cheát, taïi haï cheát ngay. Coù ñieàu chi sai khieán, vöông phi cöù baûo. Y laø ngöôøi giaøu nhieät tình, ai xöû toát vôùi y, y daùm cheát cho ngöôøi ñoù. Huoáng chi, ngöôi ñang xöû toát vôùi y, ngöôøi ñang thænh caàu nôi y laïi laø ngöôøi maø treân theá gian naøy, coû caây troâng thaáy cuõng phaûi ñaûo loän, nuùi phaûi ñoå, bieån phaûi traøo. Y laø con ngöôøi baèn g xöông baèng thòt maø. Y coøn tri giaùc, thì y phaûi dao ñoäng maïnh, hôn nuùi, hôn bieån, hôn coû caây... Vöông phi nhìn y, töø töø tieáp: -Tieän thieáp xin nhôø coâng töû doø xeùt söï bí maät quanh vieân Cöïc Laïc Tinh! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Vöông phi cuõng chaúng bieát ñieàu bí maät ñoù sao? 523 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vöông phi thôû daøi: -Tieän thieáp tuy laø vôï cuûa vöông gia, vôï choàng tuy töông kính vôùi nhau nhö ngaøy ñaàu tieân keát nghóa. Trong suoát thôøi gian daøi chung soáng, vöông gia khoâng giaáu dieám tieän thieáp ñieàu gì, chæ coù ñieàu bí maät lieân quan ñeán Cöïc Laïc Tinh... Baø khoâng caàn tieáp cho troøn caâu. Hoà Thieát Hoa cuõng thöøa hieåu. Y suy nghó moät luùc, roài hoûi: -Vöông gia ñaõ khoâng tieát loä vôùi vöông phi, thì khi naøo laïi tieát loä vôùi taïi haï? Vöông phi töø töø thoát: -Cöù theo lôøi truyeàn thuyeát trong hoaøng toäc thì Quy Tö quoác coù moät kho taøng raát lôùn, luùc bình thöôøng, khoâng ai söû duïng ñeán soá chaâu baùu ñoù. Nhöng khi quoác gia höõu söï quan heä ñeán vaän maïng vöông trieàu thì môùi caàn ñeán kho taøng ñoù. Nôi choân daáu kho taøng, chæ coù moät mình vò vöông ñang naém quyeàn cai trò bieát ñöôïc maø thoâi. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Vöông phi cho raèng söï bí maät cuûa vieân Cöïc Laïc Tinh coù lieân quan ñeán kho taøng? Vöông phi gaät ñaàu: -Tieän thieáp nghó nhö vaäy. Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå. Vöông phi tieáp: -Vöông gia moät mình khoâng laøm sao chuyeån vaän noåi kho taøng ñoù theo böôùc löu vong, coù ñuùng vaäy chaêng? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Vöông phi noùi coù lyù! Vöông phi tieáp: -Giaû nhö coù chuyeån vaän ñi, thì cuõng phaûi nhôø ngöôøi baûo veä soá chaâu baùu ñoù chöù? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Phaûi! Vöông phi thôû daøi: -Tieän thieáp ñaõ noùi cho traùng traùng só nghe roài, hieän taïi vöông gia khoâng coøn moät ngöôøi naøo khaû dó öùng phoù vôùi moïi bieán chuyeå. Chaúng haïn, baûo veä sinh maïng, hoä toáng taøi saûn, boïn veä só kia coù taøi löïc gì ñaûm ñöông nhöõng vieäc ñoù? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Theo yù vöông phi, thì vöông phi coù theå nhôø taïi haï hoä toáng kho taøng? Vöông phi gaät ñaàu: -Tieän thieáp öôùc ñoaùn nhö vaäy! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Neáu vöông gia tín nhieäm taïi haï, thì ñaâu coù vieäc gaây oan uoång cho taïi haï. Vöông phi dòu gioïn g: 524 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vöông gia xeùt laàm coâng töû, song neáu coâng töû ñoaït hoaøn vieân Cöïc Laïc Tinh, thì ngöôøi seõ thay ñoåi chuû yù. Haø huoáng, ngoaøi coâng töû ra, coøn coù ai ñaùng tín nhieäm nöõa ñaâu? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Vöông phi noùi theá, chöù vöông gia tín nhieäm baèng höõu cuûa taïi haï hôn taïi haï nhieàu. Vöông phi traàm ngaâm moät luùc: -Tuy nhieân, neáu vöông gia uyû thaùc vieäc ñoù cho coâng töû, coâng töû coù baèng loøng tieát loä bí maät vôùi tieän thieáp chaêng? Hoà Thieát Hoa thaáp gioïng: -Taïi haï ñaõ noùi roài... Vöông phi chaën lôøi: -Giaû nhö vöông gia baét buoäc hoï phaûi giöõ kín? Hoà Thieát Hoa suy nghó moät luùc, roài mæm cöôøi: -Taïi haï coù ñaùp öùng tröôùc vôùi vöông phi, phaûi vaäy chaêng? Söï vieäc ñoù, khoâng hôïp ñaïo lyù chuùt naøo. Neáu moät ngöôøi naøo khaùc, haún khoâng theå ñaùp öùng. Song Hoà Thieát Hoa bình sinh haønh ñoäng baát caàn ñaïo lyù. Y thaáy vieäc gì ñaùng laøm laø laøm ngay, duø vieäc ñoù nghòch lyù. Y nghó raèng, vöông phi quaû laø ngöôøi toát, coøn Quy Tö Vöông thì raát hoà ñoà. Giuùp ngöôøi toát, boû keû hoà ñoà, keå ra cuõng laø vieäc ñaùng laøm laém chöù? Coøn nhö, coù lôïi hay haïi cho ai, ñieàu ñoù chaúng maûy may lieân quan ñeán y. Y chaúng coøn tìm hieåu taïi sao vöông phi thieát tha vôùi bí maät cuûa vieân Cöïc Laïc Tinh. Töï nhieân y khoâng maøng hoûi baø. oOo Giôø ngoï. Thaùi döông nhaû noùng böøng böøng. Hoà Thieát Hoa daãn ba con laïc ñaø, ñi veà höôùng Taây, y vaán quanh ñaàu moät chieác khaên traéng raát daøi, vaäy maø vaãn bò aùnh naéng laøm hoa maét, môø oùc. Ñi theo y, coù ba voõ só Quy Tö, voõ coâng thì khoâng ñaùng keå, song chuùng quen thôøi tieát sa maïc, neân chòu ñöïng ñöôïc nhö thöôøng. Hoà Thieát Hoa thôû daøi, laàm thaàm: -Xem ra, ta khaùt röôïu quaù chöøng roài! Thöïc ra thì trong maáy hoâm nay, Hoà Thieát Hoa quaù lao löïc, hôn nöõa, ñi döôùi naéng nhö theá naøy, y khaùt nöôùc. Phaøm ai thích röôïu, luùc khaùt nöôùc laïi khoâng nghó ñeán röôïu? Do ñoù, y thaáy mình maát haêng haùi nhieàu. 525 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñeâm vöøa qua, y laïi khoâng nguû ñöôïc. Nhôù ñeán baøn tay meàm maïi, maùt dòu, y thao thöùc maõi, roài nghó vaån vô, nghó luoân ñeán ñeâm ñoäng phoøng. Y cuõng töï maéng mình haùo saéc, nhöng löông taâm cöù maéng, duïc voïng vaãn soâi traøo... Bình sinh coù bao giôø y toài teä ñeán theá? Y töï hoûi, coù phaûi y ñaõ nhieãm caùi chaát phong löu ña tình cuûa laõo Xuù Truøn chaêng. Nhöng nhôù ñeán Tieåu Phi, y caøng khoù nguû. Ñaõ hai hoâm roài, Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn khoâng trôû veà. Caû hai ôû ñaâu? Taïi sa maïc naøy, nôi naøo hoï ôû ñöôïc? ------------------------oOo------------------------ 526 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2