Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 62

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

84
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 62: HỒNG PHẤN CÔ LÂU ....Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài, rồi lẩm nhẩm : -Ta mỏi mệt lắm rồi! Hiện tại ta cảm thấy quá mỏi mệt lắm rồi! Ngươi có biết chăng, ngày hôm nay, ta đã làm được bao nhiêu việc ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 62

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI HAI HOÀNG PHAÁN COÂ LAÂU Töïa mình vaøo thaønh gheá, baø thôû daøi, roài laåm nhaåm : -Ta moûi meät laém roài! Hieän taïi ta caûm thaáy quaù moûi meät laém roài! Ngöôi coù bieát chaêng, ngaøy hoâm nay, ta ñaõ laøm ñöôïc bao nhieâu vieäc ? Ai ? Ngöôøi ñoái thoaïi vôùi baø laø ai ? Ngöôøi trong maûnh göông kia chaêng ? Baø ñoái thoaïi vôùi caùi boùng cuûa baø ? Baø ñaõ maát lyù trí roài chaêng ? Hay baø möôïn caùi boùng ñeå töï than cuoäc ñôøi baø quaù ñaày soùng gioù, ñaày ñeán ñoä chính baø phaûi nhaän baø cuõng bò cuoán troâi nhö bao nhieâu ngöôøi bò cuoán troâi theo soùng gioù maø baø ñaõ taïo ? Baø than baø uû ruõ, nhöng ñoù laø caùi taâm töôûng cuûa baø, chöù beân ngoaøi cuûa baø vaãn töôi nhuaän nhö thöôøng. Bôûi, boùng ngöôøi trong göông vaãn coøn bieåu hieän veû yeâu ñôøi toät ñoä. Veû yeâu ñôøi cuûa moät thieáu nöõ maø xuaân tình ñang chôùm ñoäng, hay cuûa moät thieáu phuï ñang ñoä hoài xuaân. Caùi boùng trong göông nhö vöøa khuyeán khích maø cuõng vöøa thaùch cöù baø, thöïc ra thì chính baø ñang nhìn baø qua moät maûnh göông. Boùng ñoù coù veû traùch baø : -Ta bieát, ngöôi ñaõ laøm trong ngaøy nay raát nhieàu vieäc, song cuõng coù moät vaøi vieäc hôi quaù ñaùng! Thaïch quan AÂm mæm cöôøi vôùi boùng, boùng ñöông nhieân phaûi cöôøi, cöôøi phuï hoaï vôùi baø. Baø laåm nhaåm tieáp : -Caùi laõo Quy tö Vöông ñoù, khoâng ñeán noãi quaù hoà ñoà nhö ta töôûng töôïng. Tuy nhieân ta vaãn gieát laõo, vaø ta cuõng gieát luoân naøng con gaùi xinh ñeïp cuûa laõo. Chaát ñoäc trong röôïu coù leõ giôø ñaây ñang phaùt taùc leân vaø baét ñaàu haønh haï chuùng! Baø döøng laïi moät chuùt roài tieáp : -Coøn nhö caùi boïn Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn, ta chöa coù yù ñònh gieát chuùng cheát sôùm. Ngôø ñaâu chuùng noåi maùu anh huøng, khaúng khaùi uoáng cheùn röôïu ñaàu tieân! Thaät ta khoâng coøn laøm sao ñöôïc! AÂu cuõng laø caùi soá cuûa moãi ngöôøi! Con ngöôøi khi caùi soá leân tieáng roài, chaúng traùnh laøm sao ñöôïc! Baø döøng laïi roài thôû daøi moät luùc, ñoaïn tieáp : -Ta bieát maãu ngöôøi cuûa Hoà thieát Hoa thaø cheát chöù chaúng heà ñeå cho baát kyø ai vuõ nhuïc, thaø cheát chöù chaúng chòu khuaát phuïc tröôùc baát kyø ai. Tuy nhieân haén ñaùng ngôïi 555 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long bao nhieâu thì Cô baêng Nhaïn laïi ñaùng tieác baáy nhieâu! Ta khoâng töôûng laø Cô baêng Nhaïn coù theå laøm nhö vaäy ñöôïc. Baø töï gaät guø vôùi boùng trong göông : -Phaûi khoâng ? Ñaùng tieác cho Cô baêng Nhaïn laém chöù! Thaïch quan AÂm traàm ngaâm moät luùc raát laâu. Baø mæm cöôøi, laïi tieáp : -Voâ luaän laøm sao caùi keá hoaïch cuûa ta nhö hoaøn thaønh! Caùi laõo quyû vöông gia cöù töôûng laø gieát ñöôïc An ñaéc Sôn, laõo ta ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc phi phaøm. Laõo coù ngôø ñaâu, laõo ñaõ laøm hoä ta moät vieäc maø chính ta ñònh laøm ? Giaû nhö laõo coøn soáng soùt, coù theå laø ta phaûi caûm taï laõo! Boùng ngöôøi trong göông cuõng mæm cöôøi ñaùp laïi, vaø boùng ñoù nhö noùi vôùi baø : -Phaûi! Nhöng ngöôi cuõng neân nhìn nhaän caùi ñieåm naøy laø voâ luaän ngöôi gieát ai, caùi cheát cuûa ngöôøi ñoù chaúng heà laøm dao ñoäng noåi con tim cuûa ngöôi, ngöôi chaúng heà löu yù ñeán. Hôn theá nöõa, boû qua nhöõng keû ñaõ cheát vì ngöôi treân theá gian naøy chaúng coù moät ngöôøi soáng naøo laøm cho ngöôi phaûi chuù yù! Taát caû ñoái vôùi ngöôi, nhö caùi boùng thoaûng qua, vui thì ngöôi nhìn, buoàn laïi buoâng loûng. Taát caû ñeàu laø nhöõng coâng cuï, daønh cho ngöôi söû duïng ñeå tìm moät khuaây laõng, moät tieâu khieån khoâng hôn khoâng keùm! Ñoät nhieân, baø cöôøi lôùn. Cöôøi moät luùc, baø laïi töï thoát : -Chuùng taøn saùt taát caû nhöõng ngöôøi trong sôn coác cuûa ta, chuùng ñinh ninh laø ta phaûi ñau xoùt, ta phaûi khoù chòu laém! Chuùng laàm! Chuùng coù ngôø ñaâu, ñieàu laøm cho ta khoù chòu, chính laø söï hieän dieän cuûa caùc naøng ñoù ? Ta thaáy caùc naøng, ta theâm böïc mình, song chaúng leõ töï tay ta taøn saùt chuùng cho khoûi böïc mình ? Ta cuõng coù tìm caùch khích ñoäng cho caùc naøng töï taøn saùt laãn nhau, laâu daàn, tuy coù chaäm ñoâi chuùt, song cuoái cuøng ta cuõng seõ ñöôïc raûnh rang. Ngôø ñaâu, ngôø ñaâu coù ngöôøi thay ta laøm vieäc ñoù, laøm trong moät laàn! Taïi sao ta ñònh dieät tröø caùc naøng ? Chæ vì ta saép söûa thay ñoåi hoaøn caûnh. Ta saép söûa trôû thaønh Hoaøng thaùI haäu xöù Quy Tö, neáu caùc naøng coøn soáng, thì ta seõ xöû trí chuùng laøm sao ? Ta ñaâu coù theå mang chuùng theo, maø ta cuõng chaúng theå ñeå chuùng laïi ñaây, ta laïi caøng khoâng theå giaûi taùn chuùng ra khaép boán phöông trôøi! Baø gaät guø keát luaän : -Keû naøo haï thuû taøn saùt caùc naøng, keû ñoù laø aân nhaân cuûa ta vaäy! Ta caûm kích voâ cuøng. Boùng ngöôøi trong göông phuï hoaï. -Phaûi! Keû haï thuû thöøa hieåu, treân theá gian naøy chaúng coù gì laøm cho ngöôi baän taâm löu luyeán! Thaïch quan AÂm gaät guø : 556 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ coù ngöôi! Ngöôi laø taâm, laø yù cuûa ta, ngöôi laøm cho ta löu luyeán, thieât tha, ngöôi laø ngöôøi duy nhaát hieåu ta. Ta buoàn, ngöôi khuyeân giaûi, ta vui, ngöôi goùp vui, ngöôi baàu baïn vôùi ta maõi maõi trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, vui cuõng nhö buoàn, treân baát cöù ñoaïn ñöôøng naøo giöõa doøng ñôøi, trong nguy cuõng nhö ngoaøi an! Chæ coù ngöôi, taùn ñoàng haønh ñoäng taâm töôûng cuûa ta. Chæ coù ngöôi ñem nieàm hoan hæ cho ta! Baø cöôøi. Baø gaät guø keát luaän : -Keû naøo haï thuû taøn saùt caùc naøng, keû ñoù laø aân nhaân cuûa ta vaäy! Ta caûm kích voâ cuøng. Boùng ngöôøi trong göông phuï hoaï. -Phaûi! Keû haï thuû thöøa hieåu, treân theá gian naøy chaúng coù gì laøm cho ngöôi baän taâm löuluyeán! Thaïch quan AÂm gaät guø : -Chæ coù ngöôi! Ngöôi laø taâm, laø yù cuûa ta, ngöôi laøm cho ta löuluyeán, thieât tha, ngöôi laø ngöôøi duy nhaát hieåu ta. Ta buoàn, ngöôi khuyeân giaûi, ta vui, ngöôi goùp vui, ngöôi baàu baïn vôùi ta maõi maõi trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, vui cuõng nhö buoàn, treân baát cöù ñoaïn ñôøng naøo giöõa doøng ñôøi, trong nguy cuõng nhö ngoaøi an! Chæ coù ngöôi, taùn ñoàng haønh ñoäng taâm töôûng cuûa ta. Chæ coù ngöôi ñem nieàm hoan hæ cho ta! Baø cöôøi. Gioïng cöôøi aám, neùt cöôøi dòu, con ngöôøi baø laïi ñeïp. Thoaït nhìn vaøo, ai khoâng töôûng ñoù laø moät hieàn phuï, moät töø maãu, moät göông saùng cuûa nöõ giôùi ?... Baø mô maøng nhö töø trong côn moäng laåm nhaåm : -Chæ coù ngöôi! Duy nhaát laø ngöôi! Ngöôi taïo nieàm saûng khoaùi cho ta, coøn taát caû nam nhaân chuùng chæ laøm cho ta öùa gan thoâi! Ngöôøi trong göông töï vuoát ve, sôø soaïng khaép caùc boä phaän treân cô theå. Thoaït ñaàu baøn tay treân cô theå coøn sôø, naén chaäm, lôùt chaäm, daàn daàn baøn tay ñoù ñi nhanh, caøng phuùt caøng nhanh, tay caøng nhanh, nieàm saûng khoaùi beân trong cuõng boác nhanh. Töï mình sôø naén, vuoát ve mình, ngöôøi trong göông laø phaûn aùnh cuûa ngöôøi ngoaøi göông, caû hai cuøng lim dim maét, ñeâ meâ, roài caû hai cuøng giöông to maét raïo röïc. Nieàm raïo röïc boác daàn leân, nieàm raïo röïc reân ö öû nôi yeát haàu, loàng ngöïc chuyeån ñoäng gaáp... Caû hai cuøng vaën mình, cuøng uoán eùo nhö hoaø theo nieàm raïo röïc ñoù, vöøa ñeå ñeø neùn maø cuõng vöøa ñeå taän höôûng khaoùi caûm ñang daâng traøn... Baø nhìn vaøo göông laåm nhaåm : -Toát quaù, ngöôi toát thaät ñaáy! Nam nhaân naøo treân ñôøi khoâng toát baèng ngöôi, chaúng moät nam nhaân naøo toát baèng ngöôi! Vónh vieãn keùm xa ngöôi! Vöøa luùc ñoù, coù tieáng thôû ra töø beân ngoaøi reøm cöûa phoøng, voïng vaøo. 557 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long oOo Tieáng thôû ra, vang leân trong phuùt giaây naøy ñoái vôùi Thaïch quan AÂm nhö moät ngoïn roi quaát ngang ngöïc baø. Laäp töùc nieàm raïo röïc laéng ñoïng, saéc öûng hoàng nôi göông maët tan bieán, nhöõng tieáng laåm nhaåm ñeâ meâ taét lòm, thaân hình ñang vaën, ñang uoán eùo, ñoâi chaân co quaép ñang rung chuyeån, ñoâi tay ñang sieát moät vaät voâ hình trong khoâng gian, vaät voâ hình nhö neùp vaøo loøng baø taát caû ñeàu ngng, taát caû ñeàu duoãi thaúng, trôû laïi traïng thaùi bình thöôøng. Nhöng, bag vaãn ngoài baát ñoäng treân gheá, baø ñang baän daäp taét ngoïn löûa duïc böøng cao, ngoïn löûa duïc xuoáng nhanh, löûa haän böøng leân nhanh. Baø chöa ñöôïc phaùt huy nieàm haän ñoái vôùi moät keû phaùt ra tieáng thôû daøi. Tieáng thôû daøi nhö ngaên chaën söï ñeâ meâ cuûa baø, traû baø veà soáng sôïng. Baø naém chaët ñoâi tay, vuøng ñoâi vai maáy löôït ñeå laéng ñoïng nieàm phaãn noä xuoáng ñaùy loøng. Phaãn noä dòu roài, baø cuõng thôû daøi hoûi : -Ngöôøi ôû beân ngoaøi reøm ñoù, coù phaûi laø Ñaïo soaùi löu Höông chaêng ? Ngöôøi beân ngoaøi, thôû daøi theâm maáy tieáng, tröôùc khi ñaùp : -Taïi haï ñaây baø! Thaïch quan AÂm cöôøi nhaït : -Ngöôøi ñaõ ñeán, sao chaúng vaøo ? Tieåu Phi khoâng ñôïi giuïc, böôùc vaøo ngay. Chaøng nhìn baø. Nhöng baø khoâng nhìn chaøng, nhöng boùng trong göông nhìn chaøng, hay ñuùng hôn baø nhìn boùng chaøng trong göông. Laâu laém, boán maét duy trì moät luùc. Sau cuøng Tieåu Phi leân tieáng tröôùc vaø tröôùc khi leân tieáng chaøng vaãn thôû daøi nhö ñaõ thôû daøi : -Taïi haï bieát baø ñang tìm moät ngöôøi ñaùp ñuùng sôû thích cuûa baø, baø ñaõ daønh cho ngöôøi ñoù tình yeâu troïn veïn. Taïi haï hy voïng baø tìm ñöôïc. Nhöng baây giôø taïi haï bieát theâm moät ñieàu. laø vónh vieãn baø khoâng tìm ra ñöôïc con ngöôøi trong kyù töôûng cuûa baø! Thaïch quan AÂm aï leân moät tieáng voâ nghóa. Tieåu Phi tieáp : -Baø coù bieát taïi sao ? Chæ vì baø yeâu baø, baø töï daønh caùi tình yeâu ñoù cho baø, baø khoâng daønh taëng ai ngoaøi baø! Do ñoù, baø naøo quan taâm ñeán ai, ñaõ khoân g quan taâm thì laøm sao bieát ñöôïc treân ñôøi naøy vaãn coù keû ñaùng ñöôïc baø löuyù ? Baø chaúng quan taâm ñeán ai, keå caû tröôïng phu cuûa baø, keå caû nhöõng ñöùa con cuûa baø! Thaïch quan AÂm töôûng côn phaãn noä ñaõ dòu, ngôø ñaâu noù vaãn coøn ngaám ngaàm. Tieåu Phi ñaõ ña caây gaäy saét khuaáy ñoáng tro noàng, tro bay löûa buøng chaùy. Baø vuït rôøi gheá, ñöùng leân heùt : 558 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi... taïi sao ngöôi khaùm phaù bí maät cuûa ta ? Töø bao laâu, baø laø moät ngöôøi bình tónh, saùng suoát luoân luoân ñeïp haáp daãn, luoân luoân hieàn dòu oân hoaø, baø kheùo daáu nhöõng moùng vuoát nhoïn trong lôùp bao nhung, daáu kyõ. Giôø ñaây baø khoâng caàn daáu nöõa, baø ñeå loä chaân tôùng moät aùc ma, moät daõ thuù. Ñoâi maét ñeïp cuûa baø ngöôøi nieàm oaùn ñoäc, nieàm oaùn ñoäc ñoù hieän taïi nhaém Tieåu Phi laøm caùi ñích. Roài baø töø töø böôùc tôùi, nhöõng böôùc ñi chaäm chaïp naëng neà, nhöõng böôùc ñi ñeán choã quyeát lieät. Neáu coù theå, baø voà ngay Tieåu Phi ngaáu nghieán chaøng nhö con maõnh thuù ñoùi nhieàu ngaøy gaëp mieáng moài ngon. Tieåu Phi khaån tröông. Duø töï tin ñeán ñaâu, chaøng cuõng phaûi khaån tröông. Vaø baø böôùc tôùi moät böôùc chaøng luøi moät böôùc. Nhöng chaúng hieåu nghó sao, ñang töø töø böôùc tôùi Thaïch quan AÂm ñoät nhieân döøng chaân. Roài bao nhieâu veû taøn ñoäc bieán maát, baø trôû laïi oân toàn hoaø dòu, baø ñieåm nuï cöôøi tôi, baø caát gioïng traàm aám thoát : -Ta maát bình tónh! Ta sô xuaát thaùi ñoä! Ngöôi neân löôïng thöù cho ta! Ñoaïn baø thôû daøi : -Thöïc ra, ta khoâng neân haønh ñoäng nhö vaäy! Ngöôi bieát cho, moät ngöôøi naøo ñoù coù taâm söï bí maät, giöõ kín ñöôïc nhieàu naêm qua boãng nhieân laïi bò khaùm phaù, thöû hoûi ngöôøi ñoù coøn giöõ ñöôïc bình tónh khoâng ?Thöû hoûi ngöôøi ñoù khoâng phaãn noä ñöôïc chaêng ? Baø tha thieát : -Ngöôi hieåu chöù ? Ngöôi bieát nhö vaäy chöù ? Tieåu Phi tröôùc söï thay ñoåi thaùi ñoä cuûa Thaïch quan AÂm, phaûi söõng sôø. Chaøng traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn nheách nuï cöôøi khoå : -Taïi haï khoâng coù yù doø xeùt haønh ñoäng cuûa baø. Mong baø hieåu cho ñieàu ñoù. Thaïch quan AÂm cöôøi nheï : -Ngöôi noùi ñöôïc caâu ñoù, laø ñaõ laøm cho ta cao höùng laém roài. Chæ vì... Baø trôû veà chieác gheá ngoài xuoáng, ñoaïn dòu gioïng tieáp : -Voâ luaän laø ngöôi muoán gieát ta hay ta muoán gieát ngöôi, chuùng ta neân ñeå laïi cho nhau moät aán töôïng, caùi aán töôïng ñoù ta muoán noù phaûi toát ñeïp. Giaû nhö ngöôi, tröôùc giôø phuùt ngöôi cheát ta khoâng muoán ngöôi mang theo mình veà aâm caûnh, hình boùng cuûa moät aùc phuï. Ngöôïc laïi neáu ta phaûi cheát nôi chính tay ngöôi, ta cuõng chaúng muoán mang theo ta hình boùng moät nam nhaân taøn baïo. Cho neân ta muoán, moät trong hai chuùng ta phaûi ra ñi, mình ñaøm ñaïo vôùi nhau, mình an uûi laãn nhau, mình baàu baïn vôùi nhau maáy ngaøy... 559 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø baø laø moät nöõ chuû nhaân saün saøng chieâu ñaõi khaùch, baát cöù khaùch ñoøi hoûi söï gì baø cuõng coù theå cung öùng, baø cung öùng vôùi nuï cöôøi, baø thoaû thuaän chaúng chuùt mieãn cöôõng. Moät ngöôøi khaùch duø khoù taùnh ñeán ñaâu cuõng khoù laøm gì nghòch yù nöõ chuû nhaân haáp daãn ñeán nhö vaäy. Huoáng chi chi ñaõ chaéc gì van caàu maø ñöôïc chieâu ñaõi nhö vaäy ? Tieàu Phi ngoài xuoáng moät chieác gheá caïnh chaøng. Roài chaøng cöôøi nheï hoûi : -Baø coù ñieàu chi caàn hoûi taïi haï ? Thaïch quan AÂm mæm cöôøi : -Ngöôi phaûi hoûi nhö vaäy nöõa sao ? Ñöông nhieân laø ta coù nhöõng ñieàu caàn phaûi hoûi ngöôi! Nhöng ngöôïc laïi , ngöôi haún cuõng coù nhöõng ñieàu caàn phaûi hoûi ta. Ta bieát ngöôi chöa hoûi, ngöôi nhöôïng ta hoûi tröôùc, laø vì ngöôi muoán giöõ thaùi ñoä quaân töû ñoái vôùi moät nöõ nhaân dòu hieàn, oân nhu. Baø cöôøi vang roài tieáp : -Baây giôø ta hoûi ngöôi tröôùc! Baø hoûi lieàn : -Ngöôi ñaõ gaëp Voâ Hoa ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Coù gaëp! Haén ñoái xöû vôùi taïi haï raát toát. Haén kieân quyeát tìm caùch ñaùp ôn taïi haï! Thaïch quan AÂm chöøng nhö heát söùc laáy laøm laï, keâu leân : -Ñaùp ôn ngöôi ? Haén seõ laøm sao ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Haén ñònh duøng thuû phaùp "Nginh phong nhaát ñao Traûm" chaët ñaàu taïi haï! Thaïch quan AÂm baät cöôøi haéc haéc : -Caùi loái ñaùp ôn ñoù ñaëc bieät quaù chöøng! Thuù vò laém laém! Tieàu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy! Hieän taïi thì raát thuù vò. Raát tieác taïi haï khoâng coù bao nhieâu ñaàu, thaønh ra phaûi khöôùc töø caùi haûo yù cuûa haén! Thaïch quan AÂm thôû daøi : -Vaäy laø haén thaát voïng : Tieåu Phi cöôøi nheï : -Vaø caû Thaïch phu nhaân cuõng thaát voïng luoân ? Thaïch quan AÂm lieác maét sang chaøng mæm cöôøi : -Cuõng chaúng coù gì thaát voïng! Baát quaù ta kyø quaùi moät chuùt thoâi! Tieåu Phi aï moät tieáng : -Kyø quaùi ? Thaïch quan AÂm ña tay chæ chieác bình ngoïc phæ thuyù treân chieác gheá, caïnh taám göông töø töø thoát : 560 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi thaáy chieác bình ñoù chöù ? Trong bình ñoù coù loaïi meâ döôïc khoâng saéc khoâng Höông, khoâng vò, coù caùi teân raát ñeïp laø Nhaân ngheâ My, noù coù coâng hieäu laøm cho con ngöôøi maát caû khí löïc, caûm thaáy phieâu phieâu phöôûng phöôûng. Tieåu Phi hoûi : -Voâ Hoa ñaõ duøng noù ñeå ñoái phoù vôùi taïi haï ? Thaïch quan AÂm gaät ñaàu : -Phaûi! Loaïi meâ döôïc ñoù, luoân luoân coù coâng hieäu, taïi sao laïi chaúng coù moät aûnh höôûng naøo ñoái vôùi ngöôi ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùp muõi, cöôøi nheï : -Taïi haï bình sanh bò löøa khoâng bieát bao nhieâu laàn, nhöng chaúng khi naøo bò moät loaïi meâ döôïc aùp ñaûo noåi ! Thaïch quan AÂm caøng kinh ngaïc hoûi : -Taïi sao ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Phu nhaân coù chuù yù laø taïi haï coù taät vuoát choùp muõi chöù ? Thaïch quan AÂm gaät ñaàu : -Coù chöù! Cöû chæ ñoù raát ñaùng yeâu, ta tin raøng nhieàu thieáu nöõ meâ ngöôi vì ñoäng taùc ñoù ! Nhöng vieäc ngöôi vuoát choùp muõi coù lieân quan gì ñeán meâ döôïc ñaâu ? Tieåu Phi tieáp : -Taïi haï vuoát choùp muõi, chaúng phaûi ñeå laøm maàu meø gì, maø chính laø muõi taïi haï coù caùi taät. Bôûi caùi taät, muõi cuûa taïi khoâng nhö muõi cuûa baát kyø ai. Ñeán thaàn y Dieäp Thieân Só, coù ngoaïi hieäu laø Kim chaâm Ñoä nguy, cuõng nhìn nhaän laø treân theá gian, chaúng coù thuoác naøo chöõa khoûi caùi taät ñoù ! Chaøng thôû daøi tieáp : -Moät con ngöôøi coù loã muõi ngheït suoát ngaøy phaûi khoù chòu laém, khoù chòu coøn hôn mang moät chöùng beänh ñau khoå, cho neân taïi haï phaùt theä, luyeän moät loaïi noäi coâng ñaëc bieät. Coâng löïc ñoù thaät ra chaúng coù gì hay cho laém, baát quaù giuùp taïi haï thay vì thôû baèng muõi, laïi thôû baèng chaân loâng. Laâu daàn, taïi haï thôû baèng loã chaân loâng thaønh taùnh, loã muõi hoaù ra thöøa. Chæ vì noù khoâng ñeán noãi xaáu xí, taïi haï khoâng nghó laø neân caét boû. Thaïch quan AÂm giaät mình. Laâu laém, baø môùi laáy laïi bình tónh, nheách nuï cöôøi khoå : -Loã muõi ñaõ thaønh vaät thöøa, thì meâ döôïc naøo haïi ngöôi noåi. Chaân loâng thôû ñöôïc, töï nhieân thuaät khinh coâng cuûa ngöôi phaûi hôn thieân haï. Ngöôøi ta noùi, ngöôøi muø coù caùi taâm linh xaûo phi thöôøng cho neân, coù vieäc trong caùi hoaï coù caùi phuùc, vaø ngöôïc laïi. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Taïi haï vöøa cho phu nhaân bieát moät bí maät maø bình sanh taïi haï daáu kyõ. Phu nhaân coøn ñieàu chi hoûi taïi haï nöõa chaêng ? 561 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaïch quan AÂm traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn hoûi : -Coøn Voâ Hoa ? Hay laø ngöôi laáy caùi haén baùo ñaùp ngöôi laïi ñaùp traû haén ? Baø khoâng ñôïi Tieåu Phi, hoûi roài cöôøi nheï tieáp luoân : -Ñöông nhieân laø khoâng roài phaûi chaêng Ñaïo soaùi löu Höông ? Vì treân giang hoà ai ai cuõng bieát roõ ñoâi baøn tay cuûa Ñaïo soaùi löu Höông chaúng heà vaáy maùu! Tieåu Phi chôït chænh nghieâm thaàn saéc hoûi laïi : -Phu nhaân coù muoán gaëp haén khoâng ? Taïi haï khi naøo laïi saùt haïi moät maïng ngöôøi ? Ngöôøi do trôøi ñònh ñoaït cheát soáng do trôøi, ñoàng loaïi ñaâu coù quyeàn ñoaûn thoï nhau ? Voâ Hoa chöa cheát, hieän taïi haén ñang ôû gaàn ñaây! Thaïch quan AÂm nhìn thaúng vaøo chieác muõi cuûa Tieåu Phi. -Neáu ta muoán gaëp haén, töï nhieân phaûi coù ñieàu kieän chöù ? Ñuùng vaäy khoâng ? Tieàu Phi ñieàm nhieân : -Duø coù ñieàu kieän, cuõng chaúng quan troïng gì. Baát quaù phu nhaân muoán gaëp moät ngöôøi, thì taïi haï cuõng muoán gaëp vaøi ngöôøi! Thaïch quan AÂm hoûi : -Ngöôi muoán gaëp Hoà thieát Hoa, Cô baêng Nhaïn vaø chöa con Quy tö Vöông ? Tieåu Phi theâm : -Coøn coù anh em Lieãu Yeán Phi, Khuùc voâ Dung coâ nöông, Nhaát ñieåm Hoàng! Thaïch quan AÂm ñaùp : -Khuùc voâ Dung vaø Nhaát ñieåm Hoàng coù vaän ñoû, caû hai ñaõ ñi thoaùt tröôùc khi ta ñi! Caû hai ñaõ löulaïi ngöôi moät phong thô!... Roài baø tieáp : -Theo pheùp lòch söï, khoâng ai ñöôïc xem thö cuûa ngöôøi khaùc. Song ta khoù daèn noåi taùnh hieáu kyø! Tieåu Phi coá neùn khí giaän boác leân : -Vaø phu nhaân ñaõ boùc ra xem ? Xem roài phu nhaân huyû dieät luoân ? Thaïch quan AÂm gaät ñaàu : -Nhöng, ta vaãn nhôù lôøi thô nhö theá naøo. Baø ñieåm nuï cöôøi tieáp : -Thô do Khuùc voâ Dung vieát, naøng cho bieát duø caû hai ñaõ trôû thaønh taøn pheá, hoï khoâng nghó neân nhôø ngöôi baûo hoä. Töø nay hoï töï lo laáy, vaø neáu coù cô hoäi, hoï cuõng baûo hoä luoân ngöôi ! Tieåu Phi bieát ngay Cô baêng Nhaïn coù noùi gì ñoù, xuùc phaïm ñeán hoï khieán hoï thöông taâm neân hoï boû ñi. Chaøng thôû daøi roài cöôøi nheï thoát : -Caû hai coù taùnh quaät côøng, caû hai cao ngaïo nhö nhau. hoï hoïp nhau thì ñuùng laø chim lieàn caùnh caây lieàn caønh. Ñaùng maàng cho hoï. phu nhaân neân cao höùng cho Khuùc coâ nöông môùi phaûi. Thaïch quan AÂm tieáp : 562 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coøn anh em Lieãu yeán Phi, thì thaät tình ta khoâng nhìn thaáy hoï. Coù leõ hoï cuõng thoaùt ñi roài, nhö Khuùc voâ Dung vaø Nhaát ñieåm Hoàng. Tieåu Phi thôû phaøo : -Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn ? Thaïch quan AÂm ñieàm nhieân : -Hoï ôû gaàn ñaây, song ta sôï ngöôi ñeán muoän moät chuùt! Tieåu Phi bieán saéc : -Hoï... khoâng leõ hoï... Chaøng nghe uaát ngheïn ôû yeát haàu, nhö coù ai vöøa boùp laïi raát maïnh. Thaïch quan AÂm traàm tònh tieáp luoân : -Bình sanh ta khoâng thích duøng ñoäc döôïc, bôûi ta coù raát nhieàu caùch gieát ngöôøi coøn taøn ñoäc hôn ñoäc döôïc! Maø laïi ñôn giaûn hôn nöõa! Cho neân, veà thuaät duøng ñoäc ta keùm Thu linh Toá. Giaû nhö ngöôi ñeán sôùm moät chuùt thì coù theå caû hai coù hy voïng ñöôïc cöùu soáng. Hieän taïi thì... caàm nhö voâ phöông roài! Duø Hoa Ñaø, Bieån Thôùc truøng sanh, cuõng ñaønh chòu. Baø thoát thaûn nhieân, Tieåu Phi nghe tim mình nhö coù baøn tay naøo röùt maïnh, nhuõn nhaün chöa döùt ñau nhoùi töøng côn. Maùu noùng chaûy maïnh trong chaâu thaân, boác leân ñaàu chaøng nghe roõ tieáng vang bình bình nôi tai, nôi maøng tai. Nhöng chaøng bieát, ñoái töôïng laø con ngöôøi nhö theá naøo, neáu chaøng vong ñoäng, laø coù ñeán baûn thaân chöù chaún g thu hoaïch ñöôïc lôïi ích gì. Bieát vaäy, chaøng laøm sao ñeø neùn côn töùc uaát ? Chaøng naém chaët ñoâi tay, moùng baám luùn saâu vaøo da thòt. Hai haøm raêng caùn chaït vaøo nhau töôûng chöøng nhö seõ gaãy hoaëc vôõ vuïn. Thaát baïi! Moät thaát baïi lôùn lao cuûa Tieåu Phi trong cuoäc ñôøi ngang doïc! Duø baây giôø, chaøng coù haï saùt Thaïch quan AÂm, ñieàu thaát baïi ñoù vaãn khoâng theå buø ñuùng giaù! Vaø chaøng töø ñaây mang naëng haän ñeán ngaøy cuoái. Huoáng chi chaøng khoâng hy voïng ñuû taøi tröøng trò muïc aùc ma naøy ? Döôùi aùnh ñeøn aám dòu, Thaïch quan AÂm vaãn laø moät nöõ nhaân nhö moïi nöõ nhaân, vaø nöõ nhaân naøo trong khung caûnh nay, cuõng coù veû haáp daãn caû. Haø huoáng nöõ nhaân ñoù laïi laø Thaïch quan AÂm ? Haø huoáng, Thaïch quan AÂm khoâng coù laáy maûnh vaûi che choã kín, ñöøng noùi che troïn thaân theå ? Chaøng phaûi deø daët, tröôùc söï coá yù cuûa baø, coá yù ña nhöõng boä phaän haáp daãn nhaát ra tröôùc maét chaøng, sôï chaøng khoâng thaáy roõ. Nhöng, Tieåu Phi chaúng nhìn vaøo boä phaän naøo. Maëc baø ta kheâu gôïi, chaøng vaãn thaúng maét nhìn vaøo khoaûng khoâng. Cuoái cuøng, Thaïch quan AÂm thôû daøi : 563 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta bieát, ngöôi ñang nghó caùch traû thuø cho baèng höõu. Ta khuyeân ngöôi boû ñi caùi chuû yù ñoù. Chæ vì, duø voõ coâng ngöôi coù cao, ta vaãn haï saùt ñöôïc ngöôi trong voøng traêm chieâu! Ngöôi coù tin nhö vaäy khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Taïi haï tin! Thaïch quan AÂm tieáp : -Song ta khoâng coù yù gieát ngöôi! Ta muoán ngöôi ñöøng böùc ta phaûi gieát ngöôi! Vónh vieãn ta khoâng heà coù yù gieát ngöôi! Hieän taïi, ta khoâng coù moät ngöôøi thaân caän naøo! Neáu ngöôi muoán, ta seõ ñaët ngöôi leân chieác ngai vaøng taïi Quy tö Quoác, ta coøn nhöôïng cho ngöôi... Baø vuoát tay leân cô theå ngaø ngoïc. Cöû chæ ñoù thay lôøi. Lôøi noùi coøn coù theå bò khöôùc töø, cöû chæ ñoù möôøi moïc roõ raøng. Baø seõ nhöôïng caùi gì baø ñang ve vuoát ? Treân ñôøi naøy, coøn coù caùi gì haáp daãn hôn ? oOo Vinh hoa, phuù quyù, saéc ñeïp ñeàu ôû trong taàm tay, vôùi tay ra laø naém taát caû. Nam nhaân naøo chaúng mô öôùc ? Nam nhaân naøo khoâng hieåu roõ ñieàu mô öôùc quaù cao, gaàn nhö khoù thaønh söï thaä! Vaø treân ñôøi naøy, trong traêm vaïn ngöôøi, coù ñöôïc maáy keû thöïc hieän giaác mô thaønh töïu ? Tieåu Phi khoâng mô, maø haïnh phuùc vaãn ñeán nhö thöôøng! Thaïch quan AÂm tieáp : -Giaû nhö nhaø ngöôi muoán, thì ngöôi seõ höôûng thuï voâ cuøng. Baèng ngöôïc laïi laø ngöôi töï tìm caùi cheát! Söï löïa choïn ñoù, naøo phaûi khoù khaên ? Khoâng leõ ngöôi khoâng ñòch noåi moät chuû yù deã daøng ? Haáp daãn quaù! Chæ coù nhöõng con ngöôøi baèng goã, ñaù, môùi khoâng ñoäng taâm. Tieåu Phi cöôøi nheï : -Taïi haï ñaùng leõ ra, phaûi ñaùp öùng lôøi ñeà nghò ñaày quyeán ruõ cuûa phu nhaân. Nhöng, raát tieác phu nhaân ñaõ quaù giaø roài! Duø phu nhaân coøn ñaày ñuû phong ñoä nhö moät thieáu nöõ ñang xuaân, nghó ñeán caùc con trai cuûa phu nhaân ñeàu ñoàng löùa vôùi taïi haï. taïi haï thaáy lôïm gioïng theá naøo aáy! Caâu noùi ñoù, laø nhaùt buùa ñaäp vaøo ñaàu Thaïch quan AÂm. Nghe caâu ñoù, Thaïch quan AÂm möôøng töôïng mình ñang daãm chaân leân ñoáng löûa. Bao nhieâu coá gaéng toû loä tö thaùi duï hoaëc con ngöôøi ñoái dieän caàm nhö tan bieán maát roài. Baø rung rung gioïng hoûi : 564 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theá laø ngöôi böùc ta phaûi gieát ngöôi ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Chaéc vaäy ñoù, phu nhaân! Taïi haï thaø cheát, chöù khoâng thích laøm choàng moät baø giaø! Phu nhaân maëc y phuïc vaøo, coøn coù theå troâng ñöôïc! Phu nhaân ñeå thaân theå loaõ loà, troâng chôùng maét quaù ñi thoâi! Nhìn phu nhaân taïi haï caûm thaáy lôïm gioïng töøng côn vaäy ñoù! Chaøng sôï Thaïch quan AÂm traàm tónh, khoâng rung ñoäng, laïi caøng naëng lôøi. Chaøng bieát, neáu Thaïch quan AÂm phaùt khuøng, thì chaøng môùi coù cô taát thaéng. Ñuùn g nhö chaøng döï ñoaùn. Thaïch quan AÂm soâi giaän cöïc ñoä. Baø giaän ñeán ñoû caû ngöôøi. Baø thöøa hieåu Tieåu Phi khích noä baø, song chaúng laøm sao khoáng cheá noåi söï phaãn uaát. Baø tung ngöôøi leân, baø rôøi gheá. Khi Tieåu Phi döùt caâu, baø ñaõ xuaát phaùt ñuùng baûy chieâu roài. Moät ngöôøi chæ coù hai tay, trong thoaùng maét, ñaùnh ra ñöôïc baûy chieâu, keå ra caùi nhanh khoâng theå töôûng töôïng noåi! Baûy chieâu nhaém vaøo baûy nôi khaùc bieät treân mình Tieåu Phi yeát haàu, ñoâi maét, ngöïc, daï daøy... Treân thaân mình con ngöôøi, coù bao nhieâu choã yeáu nhöôïc. Thaïch quan AÂm ñeàu bao truøm chöôûng aûnh leân ñoù! Tieåu phi töøng thaáy thuû phaùp raát nhanh cuûa caùc cao nhaân trong vuõ laâm. Coù ngöôøi cheùn nöôùc rôi treân baøn xuoáng, cheùn chöa ñeán ñaát ñaõ chuïp laïi kòp, maø chuïp kheùo ñeán ñoä nöôùc khoâng ñoå moät gioït naøo. Coù ngöôøi dung ñoâi ñuõa maø baét ruoài, coù ngöôøi duøng kim nhoû chích ñuoâi con thaïch suøng. Nhöng chöa coù ai saùnh baèng Thaïch quan AÂm. Baûy chieâu ñoù, toaøn laø thöïc chieâu, vaø toaøn laø ñoäc chieâu. Tieåu Phi quaùt to : -Döøng tay! Ñaùnh nhö vaäy laøm sao Thaïch quan AÂm thu tay veà kòp ? Nhöng vôùi ai thì khoù, khoù thu tay veà. Vôùi Thaïch quan AÂm, ñieàu ñoù chaúng khoù khaên chi caû. Tieåu Phi bieát vaäy. Neáu muoán thu tay veà laø Thaïch quan AÂm thu ñöôïc ngay. Baø thu nhanh, ñaùnh nhanh maø thu cuõng nhanh, töïa hoà baø khoâng heà xuaát thuû. Baø hoûi : -Ngöôi muoán noùi gì nöõa ? Hay laø ngöôi ñoåi yù ? Tieåu Phi nghe löng aùo öôùt ñaãm moà hoâi laïnh. Ñaùnh canh baïc naøy, quan troïng nhaát trong ñôøi chaøng! Ñöôïc laø soáng, thua laø cheát! Neáu Thaïch quan AÂm khoâng nghe lôøi chaøng phaân traàn, thì chaøng caàm nhö höõu hæ! 565 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng ñang coù öu theá ñaáy, nhöng con tim vaãn ñaäp lieân hoài! Song khi naøo chaøng ñeå loä söï lo laéng cho ñoái phöông thaáy roõ ? Nhìn Thaïch quan AÂm chaøng mæm cöôøi : -Phu nhaân muoán ñoäng thuû, ít nhaát cuõng phaûi maëc y phuïc vaøo. Phu nhaân khoâng nhaän ra mình hieän taïi gioáng moät con toâm luoäc sao ? Ñoû röïc nhö theá kia, troâng chaúng ñeïp tyù naøo caû! Thaïch quan AÂm duø co muoán maëc y phuïc vaøo, cuõng khoâng laøm sao kòp. Tieåu Phi vöøa döùt caâu laø xuaát thuû lieàn. Treân giang hoà, coøn ai khoâng hieåu Ñaïo soaùi löuHöông xuaát thuû nhö theá naøo. Ngöôøi coù thuû phaùp nhanh baäc nhaát taïi Trung Nguyeân laø Nhaát ñieåm Hoàng cuõng phaûi khaâm phuïc chaøng. Nhaát ñieåm Hoâng ñaùnh ñöôïc naêm chieâu, laø Tieåu Phi ñaùnh ñöôïc möôøi chieâu. Nhö vaäy caùi nhanh cuûa chaøng gaáp hai laàn hôn caùi nhanh cuûa ngöôøi coù tieáng laø nhanh nhaát nöôùc. Cho neân, chaøng xuaát thuû ñaùnh ñöôïc ba chieâu, Thaïch quan AÂm môùi phaûn coâng. Vöøa ñaùnh, Thaïch quan AÂm vöøa cöôøi thoát : -Thaûo naøo treân giang hoà, ngöôøi ta chaúng cho ngöôi laø tay giaûo quyeät thöù nhaát! Ñeán baây giôø ta môùi thaáy taän maét. Nhöng ngöôi khoan ñaéc yù voäi! Ta tin ngöôi, neân laàm ngöôi moät laàn, vaø chæ moä laàn thoâi, chaéc chaén laø chaúng coù laàn thöù hai ñöôïc! Baø vöøa döùt caâu, thì Tieåu Phi cuõng ñaõ baét ñaàu thaáy nguy, chaøng saép söûa rôi vaøo voøng khoáng cheá cuûa baø. Vaø baø phaûn coâng laïi möôøi chieâu thì Tieåu Phi chæ traû laïi ñöôïc baûy chieâu thoâi. Baây giôø, chaøng tin chaéc laém roài, chöù tröôùc kia thì chaøng vaãn hoaøi nghi. Chaøng tin chaéc Thaïch quan AÂm quaû laø tay voâ ñòch. Chaøng ñaõ töøng traûi vuõ coâng cuûa caùc moân phaùi treân giang hoà song chaøng phaûi nhìn nhaän thuû phaùp cuûa Thaïch quan AÂm laø ñoäc ñaùo. Voâ luaän laø danh thuû naøo trong vuõ laâm, vöøa chôùp tay leân laø Tieåu Phi bieát ngay laø ngöôøi ñoù seõ ñaùnh chieâu thöùc gì. Song, chaøng khoâng sao nhaän ñònh ñöôïc ñaáu phaùp cuûa Thaïch quan AÂm. Treân giang hoà, theo choã hieåu bieát cuûa Tieåu Phi thì chæ coù boán naêm ngöôøi ñaùng ñöôïc goïi laø nhaát löu cao thuû. Nhö Thieân Phong ñaïi sö, chöôûng moân phaùi Thieáu laâm ly khai laø Nam Thieáu laâm, nhö Loâi ñinh thôïng Nhaân, toâng chuû phaùi Coân Luaân, nhö Du Hieäp huyeát y Nhaân. Nhöng chaøng nhaän thaáy, taát caû nhöõng ngöôøi ñoù, chaúng moät ai duy trì ñuû ba traêm chieâu vôùi Thaïch quan AÂm. Vaø chaøng nhaän thaáy, chính chaøng, chaéc chaén laø khoâng chòu noåi naêm möôi chieâu vôùi baø. oOo 566 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaúng hieåu taïi sao Thaïch quan AÂm ñoät nhieân chaäm tay laïi. Neáu ñoái thuû naøo chaäm tay nhö baø, Tieåu Phi ñöông nhieân nhaän ra nhöõng sô hôû ngay, khoâng nhieàu thì ít. Song, Thaïch quan AÂm chaäm tay, ñaáu phaùp coøn kín ñaùo hôn luùc baø nhanh tay. Chæ vì baø töï tin, coù töï tin, môùi daùm chaäm tay. Maø, laøm caùi gì nhanh cuõng ñeå sô xuaát, hôn laø laøm chaäm. Caùi gì nhanh laø phuø phieám, bôûi vì quaù gaáp ruùt. Caùi gì chaäm laø chaéc chaén vöõng vaøng. Nhanh laø hö nhieàu, thöïc ít coøn chaäm thì thöïc nhieàu, vaø chöøng nhö cuõng chaúng coù ñieåm naøo hö. Do ñoù, ñaáu phaùp raát vöõng, raát kín ñaùo, duø sô hôû thì caùi sô hôû ñoù chæ duøng ñeå duï ñòch. Tieåu Phi daàn daàn luùng tuùng. Thaïch quan AÂm cöôøi laïnh : -Ñaïo soaùi löu Höông! Ngöôi coøn coù theå duy trì ñöôïc hai möôi chieâu nöõa chaêng ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Chaéc laø khoâng roài, phu nhaân! Chaøng laïi buoät mieäng thôû daøi. Thaïch quan AÂm tieáp : -Ngöôi coù nghó laø coù ngöôøi ñeán cöùu ngöôi chaêng ? Tieåu Phi laïi thôû daøi : -Khoâng nghó nhö vaäy ñaâu, phu nhaân! Bôûi laøm gì coù ngöôøi ñeán ñay baát ngôø ? Baây giôø cöù trong phuùt giaây naøo, Thaïch quan AÂm cuõng coù theå haï ñoäc thuû caû. Tieåu Phi hoaøn toaøn bò baø cheá ngöï. Vaø cuõng coù theå noùi raèng, taát caû baûy vò chöôûng moân baûy phaùi kieám lôùn coù cuøng ñeán ñay moät löôït, cuõng khoâng theå cöùu chaøng ñöôïc. Vaø, duø chi taát caû quan binh treân ñôøi, quan binh cuûa taát caû caùc quoác gia hôïp laïi, keùo ñeán ñaây, cuõng khoâng cöùu noåi chaøng. Bôûi tröôùc khi hoï ñeán, laø baø haï saùt chaøng roài. ---------------------oOo--------------------- 567 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2