Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 63

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

99
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 63 : GIÃ TỪ SA MẠC....Tự nhiên, Tiểu Phi có rất nhiều cừu nhân. Tự nhiên, những cừu nhân đó hận chàng đến thấu xương, nhập tuỷ. Họ hận chàng nhưng làm gì chàng được. Bởi không làm gì được, họ rủa thầm :.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 63

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI BA GIAÕ TÖØ SA MAÏC Töï nhieân, Tieåu Phi coù raát nhieàu cöøu nhaân. Töï nhieân, nhöõng cöøu nhaân ñoù haän chaøng ñeán thaáu xöông, nhaäp tuyû. Hoï haän chaøng nhöng laøm gì chaøng ñöôïc. Bôûi khoâng laøm gì ñöôïc, hoï ruûa thaàm : -Ñaïo soaùi löu Höông, ngaøy sau ngöôi phaûi cheát nôi tay nöõ nhaân, ngöôi cheát beân caïnh moät nöõ nhaân traàn truoàng! Nghieäp ñi cuûa ngöôi laø nhö theá ñoù! Neáu nhöõng cöøu nhaân cuûa chaøng coù maët hieän giôø, hoï seõ cöôøi thoaû maõn, cöôøi thích thuù. Thaân theå loaõ loà cuûa Thaïch Quan AÂm boãng nhieân ñeïp haún leân, ñeïp hôn traêm laàn ngaøn laàn. Moät veû ñeïp raïng rôõ! Ngöôøi raïng rôõ, boùng ngöôøi trong göông caøng raïng roõ hôn, bôûi caùi raïng rôõ cuûa maët göông. Baø ñieåm moät nuï cöôøi heát söùc quyeán ruõ thoát : -Ngöôi coù bieát chaêng ? Gieát moät ñoái thuû lôïi haïi ta caûm thaáy mình treû ñi moät tuoåi! Gieát ngöôøi, ñoái vôùi ta, coù ích ôû choã ñoù! Nhöng gieát ngöôi ta thaáy tieác reû phaàn naøo! Baø nhaän ra Tieåu Phi khoâng coøn choáng ñôõ noåi nöõa! Ngôø ñaâu Tieåu Phi thum mình laïi roài baát thình lình ñaùnh ra moät chöôûng. Chöôûng ñoù, khoâng nhaém Thaïch Quan AÂm, maø laïi höôùng veà taám göông. Chöôûng ñoù neáu nhaém baø chaúng khi naøo ñaùnh truùng baø ñöôïc. Nhöng taám göông laøm gì coù phaûn öùng ? Moät loaït tieáng raét vang leân, taám göông vôõ tan. Thaïch Quan AÂm trong göông vôõ tan! Neáu ñoái vôùi moät ngöôøi naøo khaùc, söï kieän ñoù chaúng coù aûnh höôûng gì. Nhöng ñang luùc Thaïch Quan AÂm saùng ñeïp, ñang luùc cöôøng maõnh bao nhieâu naêm qua, baø kyù thaùc vaøo taâm göông bao nhieâu yù nieäm, baø kyù thaùc luoân saéc ñeïp, nhìn vaøo göông baø yeâu boùng baø, töôûng chöøng boùng ñoù baèng xöông baèng thòt, ngöôøi lyù töôûng cuûa baø. Ngöôøi vaø boùng ngaên caùch baèng taám göông, song hôïp nhaát, boùng cheát laø ngöôøi cheát, ngöôøi cheát trong taâm töôûng! Ngöôøi cheát boùng phaûi tan bieán. Baây giôø boùng cheát, töùc nhieân baø cheát trong taâm töôûng! Thaïch Quan AÂm giaät mình, nhö chính baø bò chöôûng ñaùnh truùng! 568 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cao thuû giao ñaáu vôùi nhau, ñieàu toái kî laø giaät mình. Chôùp maét, Tieåu Phi ñaõ ñieåm vaøo naêm huyeät ñaïo treân mình baø. Bò ñieåm huyeät Thaïch Quan AÂm khoâng hay bieát gì caû. Maûnh göông vôõ ñaõ laøm cho baø söûng soát phi thöôøng, söûng soát ñeán ñoä Tieåu Phi haï baø roài maø baø vaãn chöa laáy laïi bình tónh. Maõi moät luùc laâu, baø môùi nhìn chaøng trong aùnh maét coøn phaûng phaát söï söûng soát laãn nghi hoaëc. Tieåu Phi thôû maïnh nhö vöøa haï xong moät thaân caây cuoái cuøng cuûa khu röøng giaø maø chaøng coù boån phaän phaù saïch, phaù lieân tuïc. Chaøng ñöa tay vuoát moà hoâi maët, song vuoát ñeå cho maët öôùt hôn, vì tay chaøng ñoå moà hoâi nhö vöøa nhuùng vaøo nöôùc. Y phuïc cuûa chaøng cuõng öôùt ñaãm, daùn saùt vaøo mình. Thaïch Quan AÂm laåm nhaåm : -Ngöôi... ngöôi ñaùnh ta ngaõ ? Tieåu Phi cöôøi nheï qua côn thôû doác : -Phaûi ñoù, baø! Taïi haï thöôøng thöôøng coù phöông phaùp ñaùnh ngaõ nhöuõng ngöôøi coù voõ coâng cao hôn taïi haï. Chính taïi haï cuõng khoâng tin töôûng laø mình laøm ñöôïc nhö vaäy, song söï thöïc laø taïi haï ñaéc thuû ñuùng nhö yù muoán! Thaïch Quan AÂm loä veû thoáng khoå voâ cuøng. Chöøng nhö baø coù nghó ñeán ñieàu gì muoán noùi, moâi maáp maùy maáy löôït, nhöng cuoái cuøng, baø nín laëng. Tieåu Phi thôû daøi : -Baø gieát cheát baèng höõu cuûa taïi haï, töï nhieän taïi haï muoán gieát laïi baø, nhöng taïi haï khoâng theå laøm vaäy, bôûi taïi haï phaûi ñöa baø ñeán... Boãng chaøng kinh haõi nhaän ra, Thaïc h Quan AÂm töø töø heùo hon, töø töø giaõn da, ruùt gaân, toùp thòt... Baø töï saùt. Cô theå ñöôïc giöõ gìn, myõ leä qua maáy möôi naêm, giôø ñaây phuùt choác hoaù ra caèn coãi, bieán thaønh xaùc cheát khoâ heùo. Treân theá gian, khoâng ai gieát ñöôïc baø. Chæ coù baø môùi gieát döôïc baø! oOo Ñeâm saép taøn. Bình minh chuaån bò trôû veà vaïn vaät vôùi maáy tia saùng ñaàu tieân, phöông ñoâng ñaõ sang maøu da caù. Khoâng gian coøn laïnh. Tieåu Phi ñau ñôùn voâ cuøng. 569 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng töï hoûi : -Ta thaéng ? Ta thaéng thaät sao ? Xaùc ngöôøi naèm ñoù, laø moät baèng chöùng! Nhöng bao nhieâu xaùc ngöôøi ñoåi laáy moät xaùc ngöôøi ? Chaøng haï ñöôïc Thaïch Quan AÂm, song chaøng coù thaät söï thaéng ñöôïc Thaïch Quan AÂm chaêng ? Ñaønh raèng chaøng bieát ñöôïc boïn Toâ Dung Dung voâ söï, song moät Thaïch Quan AÂm coù buø ñaép ñöôïc Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn khoâng ? Vónh vieãn, chaøng maát hai vò baèng höõu thaân nhaát cuûa ñôøi chaøng. Chaøng khoâng roõ laø mình ñaõ khoùc töø luùc naøo, vaø khoùc ñöôïc bao laâu. Khoùc baïn laø moät leõ, nghó ñeán caùi soáng laø leõ khaùc. Chaøng chöa coù theå cheát theo baïn. Chaøng coøn phaûi soáng, nhaát ñònh phaûi soáng. Chaøng coøn nhieäm vuï. Neáu chaøng cheát, laø voâ hình chung chaøng laïi gieát theâm maáy maïng ngöôøi nöõa. Bôûi, coøn bao nhieâu ngöôøi, neáu chaøng soáng hoï môùi soáng. Chaøng thu can ñaûm vaøo ñoâi tay, öôõn ngöïc böôùc ñi. Voâ Hoa bò chaøng ñieåm huyeät, daáu ôû moät nôi trong nuùi, voâ luaän laøm sao, chaøng cuõng phaûi mang haén trôû veà Trung Nguyeân, cho vuõ laâm xöû trí haén. Nhöng, chaøng khoâng laøm ñöôïc vieäc ñoù bôûi ñaõ qua muoän roài. Moät muõi teân daøi ñaõ xuyeân thuûng yeát haàu Voâ Hoa. Maùu chaûy ñaõm öôùt nôi ngöïc haén. Treân vuõng maùu, coù moät maûnh giaáy. Giaáy coù ghi maáy chöõ : -Ñaïo soaùi löu Höông khoâng thích gieát ngöôøi, Hoaï my Ñieåu xin laøm thay caùi vieäc ñoù. Tieåu Phi giaät mình. Hoaï my Ñieåu laø ai ? Taïi sao cöù baùm saùt beân chaøng, giuùp chaøng maõi ? Giuùp chaøng hay haïi chaûng ? Bôûi nhöõng vieäc y laøm, khoâng troïn veïn xöùng yù chaøng! Hoaï my Ñieåu coù muïc ñích gì ? Moät côn gioù töø xa queùt tôùi. Theo gioù, moät muõi teân bay. Teân ñeán chaøng. Tieåu Phi ñöa hai ngoùn tay keïp laáy muõi teân. Ñaàu teân bò beû gaãy. Hieån nhieân, ngöôøi baén khoâng coù aùc yù. Teân, coù coät moät ñöôøng giaây! Y ñôïi chaøng ? Troø ñuøa keå ra cuõng môùi laï! Voâ luaän coù söï gì nguy hieåm Tieåu Phi cuõng phaûi ñeán nôi, xem cho bieát söï tình. Chaøng voït ñi lieàn. Ñuùng nhö chaøng döï ñoaùn. Nôi ñaàu giaây, quaû coù ngöôøi ñang ñôïi chaøng. Chaúng phaûi laø moät ngöôøi, maø coù ñeán boán ngöôøi. Troâng thaáy chaøng, hoï cuøng ñöùng nhanh leân. Tieåu Phi söõng sôø. 570 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boán ngöôøi ñoù laø cha con Quy tö Vöông, Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn! Moäng chaêng ? Nhöng Hoà thieát Hoa chuïp vai chaøng, boùp maïnh. Nieàm ñau laøm cho chaøng thöùc ngoä laø khoâng phaûi moäng! Chaûng cöôøi khoå : -Söï thaät! Söï thaät! Nöøu laø moäng khi naøo ta nghe ñau ? Maø ngöôøi cheát bao giöøo soáng laïi! Theá laø nghóa laøm sao ? Hoà thieát Hoa cöôøi lôùn : -Theá nghóa laø khoâng cheát! Roài y tieáp : -Dieâm vöông ñoâng khaùch quaù, khoâng theå tieáp boïn ta, ñaønh heïn khi khaùc. Baét buoäc chuùng ta phaûi trôû veà. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Theá aø ? Thaûo naøo gaàn ñaây chaúng coù nhieàu ngöôøi cheát roài soáng laïi! Ñaëc bieät quaù! Cô baêng Nhaïn hoûi gaáp : -Taïi sao ngöôi bieát boïn ta truùng ñoäc ? Ngöôi coù gaëp Thaïch Quan AÂm ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -ÖØ ! Hoà thieát Hoa choàm tôùi : -Baø ta ?... Tieåu Phi thôû daøi : -Cheát roài! Hoà thieát Hoa, Cô baêng Nhaïn, Quy tö Vöông, Tyø baø coâng chuùa kinh ngaïc. Laâu laém, hoï môùi thôû vaøo. Hoà thieát Hoa hoûi : -Do ngöôi ? Tieåu Phi laïi thôû daøi : -Ngöôi coù nghe, thieân haï truyeàn thuyeát coù ngöôøi mang chaát ñoäc trong raêng, luùc naøo muoán töï saùt, laø caén beå raêng, uoán ñoäc cheát ngay chaêng ? Hoà thieát Hoa cau maøy : -Töï saùt ? Taïi sao baø phaûi laøm theá ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Bôûi chaúng coøn caùch naøo khaùc! Hoà thieát Hoa tröøng maét nhìn chaøng, nhö chöa bao giôø bieát chaøng. Tyø baø coâng chuùa hoûi gaáp : -Ngöôi ñaùnh baïi baø ta ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Caùc ngöôi kyø quaùi laém, phaûi khoâng ? 571 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaúng nhöõng hoï kyø quaùi, hoï laïi coøn khoâng tin! Hoà thieát Hoa thoeû ra maáy löôït, ñoaïn laéc ñaàu thoát : -Xong! Xong! Töû Coâng Keâ! Ngöôi nghó sao ? Ta vaø ngöôi hieäp söùc ñaùnh khoâng thaéng Thaïch Quan AÂm ? Tieåu töû moät mình, laïi ñaéc thuû! Tieåu Phi cöôøi khoå : -Cuõng khoâng deã daøng ñaâu! Cho ngöôi bieát, ta phaûi xuaát hôn hai traêm chieâu, song chaúng moät chieâu naøo böùc hieáp baø ta noåi! Hoà thieát Hoa laïi hoûi : -Theá ngöôi laøm sao ñaùnh baïi baø ta ? Tieåu Phi chöa ñaùp, Tyø baø coâng chuùa cöôøi nheï, chaën lôøi : -Töï nhieân haén coù phöông phaùp chöù ? Ñaáu löïc khoâng thaéng, phaûi duøng trí maø ñaáu chöù! Duø haén keùm vuõ coâng, song treân theá gian naøy chaúng coù ai thaéng noåi taâm trí haén! Naøng böôùc tôùi, naém tay Tieåu Phi, nhö vónh vieãn chaúng buoâng ra. Quy tö Vöông ñaèng haéng noùi tieáp : -Boån vöông thoï ôn troïng cuûa ba vò, chaúng hay ba vò coù chaáp nhaän laøm moät cuoäc vieã du ñeán Quy tö Quoác. Tyø baø coâng chuùa laïi chaën lôøi : -Ñöông nhieân laø hoï chaáp thuaän, phuï vöông! Voâ luaän laø ai, khoâng ai ñöôïc töø khöôùc! Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn khoâng ñaùp, chæ nhìn Tieåu Phi. Tieåu Phi cuõng ñaèng haéng moät tieáng : Töï nhieân taïi haï cuõng coù yù vieáng quyù quoác, baát quaù... Tyø baø coâng chuùa bieán saéc : -Baát quaù laøm sao ? Tieåu Phi sôø choùt muõi, nhìn thoaùng Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn, nhö baûo hai gaõ ñaùp lôøi. Song caû hai khoâng thaáy aùnh maét cuûa chaøng. Baét buoäc chaøng phaûi thôû daøi, ñaùp : -Baát quaù... boïn taïi haï coøn nhieàu vieäc phaûi laøm. Cho neân laàn naøy ñaønh phaûi phuï haûo yù cuûa vöông gia! Tyø baø coâng chuùa buoâng tay lieàn. Maët naøng bieán saéc, khoâng coøn moät haït maùu. Ñoâi tay naøng rung rung, naøng luøi laïi, luøi laïi, môû to maét nhìn Tieåu Phi, gioïng naøng rung rung : -Ngöôi khoâng ñi ? Thöïc söï khoâng ñi ? Tieåu Phi cöôøi khoå. Quy tö Vöông naém tay con gaùi than : -Ba vò khoâng muoán ñi, boån vöông thaát voïng voâ cuøng. Bieát laøm sao khi ba vò coøn nhieäm vuï khaùc ?... 572 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø baø coâng chuùa cuùi ñaàu, laåm nhaåm : -Phaûi! Cha con ta khoâng theå cöôõng eùp! Thöïc ra! Caùc vò khoâng ñi cuõng phaûi!Ta cuõng bieát tröôùc nhö vaäy roài! Ñoaïn naøng ngaång maët leân, ñieåm nuï cöôøi, tieáp : -Ta khoâng traùch caùc ngöôi! Maø cuõng khoâng theå ñi theo caùc ngöôi! Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi cuûa hai theá giôùi. Ngaãu nhieân maø gaëp nhau keå cuõng cao höùng laém roài ? oOo Gioù laïnh nhö dao caét. Tieåu Phi, Hoà thieát Hoa, Cô baêng Nhaïn ñöùng trong gioù, chaúng bieát ñöôïc bao laâu roài! Hoà thieát Hoa thôû daøi : -Naøng ñi, naøng khoâng khoùc! Chaúng phaûi deã daøng nhö theá ñaâu ? Bình sanh ta chöa bieát phuïc nöõ nhaân naøo! Ta phaûi phuïc naøng! Tieåu Phi buoàn ra maët : -Naøng noùi ñuùng! Chuùng ta vaø hai cha con naøng laø hai theá giôùi rieâng bieät. Mieãn cöôõng hieäp chung nhau laïi, cuoái cuøng cuõng chæ ñeå khoå cho nhau, thaø ngaãu nhieân maø gaëp, roài ai ñi con ngöôøi naáy, ai trôû veà theá giôùi naáy, nhö vaäy coøn giöõ ñöôïc nhöõng kyû nieäm ñeïp cho nhau! Hoà thieát Hoa cöôøi nhö meáu : -Voâ luaän laøm sao, naøng raát ñaùng yeâu, naøng raát thoâng minh, maãu ngöôøi nhö naøng chaúng phaûi deã gaëp treân theá gian naøy! Cô baêng Nhaïn laïnh luøng : -Duø coù gaëp, cuõng bò caùi mieäng hoâi röôïu cuûa ngöôi maø chaúng ai coøn daùm gaàn ñaâu! Hoà thieát Hoa cöôøi lôùn. Tieåu Phi voäi xoay chieàu caâu chuyeän : -Thaïch Quan AÂm noùi raèng caùc ngöôi ñaõ truùng ñoäc trong röôïu cuûa baø ta, coù leõ baø noùi ngoa chaêng ? Cô baêng Nhaïn ñieàm nhieân : -Laõo Hoà chuïp cheùn röôïu uoáng tröôùc, ñoä nöûa cheùn coøn laïi, bao nhieâu haén trao cho ta, ta uoáng ngay. Tng hoaøn caûnh ñoù, neáu khoâng choïn cía cheát thì laøm gì hôn ? Hoà thieát Hoa laïi thôû ra : -Ta cöù töôûng, haén xem trong sanh maïng laém, ngôø ñaâu... Y ngheïn ngaøo. Roài töøng gioït leän noùng vöôït bôø mi laên daøi xuoáng maù. Y voã tay leân vai Cô baêng Nhaïn boâm boáp, laåm nhaåm : -Toùm laïi, ta keát giao baèng höõu, ta khoâng tieác haän nieàm giao haûo ñoù chuùt naøo! Ta choïn ñuùng ngöôøi. 573 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi hoûi gaáp : -Maø laøm sao caùc ngöôi thoaùt naïn ? Hoà thieát Hoa ñaùp : -Trong khi chuùng ta chôø cheát, ñoät nhieân coù ngöôøi nheùt vaøo mieäng chuùng ta moät hoaøn thuoác. Ngöôøi ñoù coøn tæ beân tai chuùng ta! Neân nhôù Hoaï my Ñieåu bieát gieát ngöôøi, cuõng bieát luoân cöùu ngöôøi! Tieåu Phi giaät mình : -Chính y cöùu y cöùu caùc ngöôi ? Caùc ngöôi coù kòp nhaän ra con ngöôøi ñoù nhö theá naøo chaêng ? Hoà thieát Hoa ñaùp : -Luùc ñoù, ta nöûa meâ nöûa tænh, coù bieát gì ñaâu ? Tieåu Phi nhìn sang Cô baêng Nhaïn. Cô baêng Nhaïn laéc ñaàu. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn thôû daøi : -Hoaï my Ñieåu laø nhaân vaät nhö theá naøo ?... Taïi sao laøm theá ? Coá yù laøm cho ta thaáy y coù aân vôùi ta ? Cho ta thoï aân y ñeå laøm gì ? Hoà thieát Hoa mæm cöôøi : -Coù theå laø moät nöõ nhaân, muoán laáy ngöôi laøm choàng, coù theå laø moät ngöôøi coù con gaùi, muoán gaû con gaùi cho ngöôi. Chaúng roõ ngöôi gaëp ngöôøi con gaùi ñoù töø luùc naøo, ngöôi ñaõ laøm gì ñoái vôùi naøng khieán naøng meâ maån ngöôi nhö vaäy ?... Y khoâng ñôïi Tieåu Phi noùi gì, tieáp luoân : -Voâ luaän laøm sao, roài chuùng ta cuõng phaûi gaëp con ngöôøi ñ ? Coù ñuùng vaäy khoâng chöù ? Chuùng ta cöù tìm! Tieåu Phi nhìn leân trôøi cao, maây sôùm giaêng giaêng, traéng xoa giöõa neàn xanh, laåm nhaåm : -Chuùng ta khoâng caàn tìm ngöôøi. Ngöôøi seõ ñeán tìm chuùng ta! ---------------------oOo--------------------- 574 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2