Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 7

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

108
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 7: MỘT VIỆC TRÊN SỨC Lãnh Thu Hồn nhìn hắn: -Trương huynh tính hỏi nàng điều gì chăng ? Y điểm một nụ cười, ánh mắt và nụ cười của y tàn khốc quá, y không đợi Trương Khiếu Lâm đáp, hỏi xong lại tiếp luôn:.. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 7

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MOÄT VIEÄC TREÂN SÖÙC Laõnh Thu Hoàn nhìn haén: -Tröông huynh tính hoûi naøng ñieàu gì chaêng ? Y ñieåm moät nuï cöôøi, aùnh maét vaø nuï cöôøi cuûa y taøn khoác quaù, y khoâng ñôïi Tröông Khieáu Laâm ñaùp, hoûi xong laïi tieáp luoân: -Giaû söû, Tröông huynh hoûi naøng coù bao nhieâu tình nhaân naøng seõ khai haøng taù cho maø xem ! Tröông Khieáu Laâm daëng haéng moät tieáng böôùc tôùi gaàn beân cuùi ñaàu saùt maët Traàm San Coâ hoûi : -Ngöôi coù nhaän ra ta chaêng ? Traàm San Coâ göông maët thaát thaàn nhìn haén moät luùc roài ñoät nhieân naøng baät cöôøi khan: -Ta nhaän ra ngöôi roài ! Ngöôi laø tình nhaân cuûa ta, moät tình nhaân laøm cho ta maõn nguyeän nhaát ! Nhöng ngöôi laø moät teân cuoàng baïo, moät teân suùc sanh… Laõnh Thu Hoàn cöôøi laïnh: -Bì naøng só maéng laø suùc sanh, töùc nhieân Tröông huynh phaûi coù baûn lónh gheâ gôùm laém ! Hai tieáng suùc sanh do thieáu nöõ thoát leân Coù caùi yù nghóa ñaëc bieät khoâng noåi ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi khoå, ñöa tay vuoát nheï choùt muõi töø toán hoûi: -Taïi sao ngöôi muoán tìm hieåu bí maät cuûa ta ? Traàm San Coâ buoâng coäc loác: -Ngöôi hoûi taïi sao ? Taïi vì ngöôi vaø Laõnh Thu Hoàn coù nhöõng haønh ñoäng kyø quaùi luùc ñaàu hoâm, ta muoán bieát caùc ngöôi thöông luôïng nhöõng gì ? Tröông Khieáu Laâm taëc löôõi: -Nhöng ñieàu ñoù coù lieân quan gì ñeán Thieân tinh bang ? Traàm San Coâ höø laïnh : -Khoâng lieân quan ? Cho ngöôi bieát, Thieân tinh bang ñeán Teá nam laàn naøy vôùi muïc ñích duy nhaát laø tìm Chu sa moân dñaây ! Maø Laõnh Thu Hoàn laø moät nhaân vaät quan troïng trong Chu sa moân ! Laõnh Thu Hoàn ñieåm phôùt moät nuï cöôøi : -Töø bao laâu nay, Chu sa moân vôùi Thieân tinh bang khoâng heà lieân laïc vôùi nhau, thì laøm gì phaûi tìm nhau ngoaøi vaïn daëm chöù ? Traàm San Coâ traàm gioïng: -Chöôûng moân nhaân Thieân tinh bang laø Thaát Tinh Ñoaït Hoàn Taû Höïu Tranh ñoät nhieân maát tích, laàn cuoái cuøng xuaát ngoaïiñeå roài maát tích luoân, ngöôøi coù toû cho trong bang bieát laø seõ ñeán Chu sa moân tìm gaëp Saùt Thuû Thö Sinh Taây Moân Thieân ! 68 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tröông Khieáu Laâm saùng ngôøi aùnh maét : -Ngöôi bieát chöôûng moân tìm Taây Moân Thieân ñeå laøm gì chaêng ? -Khoâng ! Tröông Khieáu Laâm alò hoûi : -Ngaøy thöôøng, Taû Höïu Tranh vaø Taây Moân Thieân coù hay lui tôùi vôùi nhau chaêng ? Traàm San Coâ laéc ñaàu: -Chaúng bao giôø ! Tröông Khieáu Laâm cau maøy: -Ngöôi coù bieát laø hieän taïi, Taây Moân Thieân ñaõ maát tích chaêng ? Traàm San Coâ laéc ñaàu : -Khoâng ! Tröông Khieáu Laâm laïi cau maøy moät tyù, haén khoângnoùi gì nöõa. Ñoâi maét ñaêm ñaêm nhìn moät nôi, traàm tö maëc töôûng. Laõnh Thu Hoàn boãng nhieân cao gioïng hoûi: -Thaøm aùn phaùt sinh taïi boån moân ñeâm qua, coù lieân quan gì ñeán Thieân tinh bang khoâng ? Traàm San Coâ troá maét: -Thaûm aùn gì ? Ta coù bieát chi ñaâu ? Laõnh Thu Hoàn laïi ñöa maét nhìn sang Tröông Khieáu Laâm. Tröông Khieáu Laâm khoâng ñeå yù ñeán caùi nhìn cuûa y, haén thaûn nhieân ñöa maét trôû laïi Traàm San Coâ: -Tröôùc luùc xuaát ngoaïi, taû Höïu Tranh coù tieáp nhaän moät phong thö kín chöù ? Traàm San Coâ khoângngaïc nhieân veà caâu hoûi ñoät ngoät cuûa haén. naøng suy nghó moät chuùt, ñoaïn ñaùp: -Coù ! Tröông Khieáu Laâm saùng maét: -Ngöôi bieát phong thö ñoù hieän giôø ôû ñaâu chaêng ? Traàm San Coâ laïi suy nghó moät chuùt: Chöôûng moân nhaân cuûa ta trao laïi cho nhò sö huynh ta ! Tröông Khieáu Laâm nhìn söõng naøng: -Nhò sö huynh cuûa ngöôi laø ai ? Traàm San Coâ ñaùp nhanh: -Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang. Tröông Khieáu Laâm hoûi doàn: -Hieän giôø haén ôû ñaâu ? Traàm San Coâ khoâng giaáu dieám: -Hieän taïi, nhò sö huynh ta ôû Töø Chaâu ñang chaïy baïc traû tieàn thuø lao cho Nhaát Ñieåm Hoàng. Noäi ñeâm nay, ngöôøi seõ coù maët taïi Teá Nam. Laõnh Thu Hoàn giöït mình voäi chen lôøi: 69 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ? Coù phaûi teân saùt thuû, maùu laïnh nhö giaù baêng sinh hoaït baèng ngheà gieát möôùn ? Thieân tinh bang caùc ngöôøi vì lyù do gì laïi cung öùng cho haén moät soá thuø lao troïng ñaïi ? Traàm San Coâ cöôøi móa : -Vì lyù do gì ? Höø ! Muïc ñích laø ñeå ñoái phoù vôùi Chu sa moân caùc ngöôi ñoù thoâi ! Chöù coøn lyù do gì nöõa ? Neáu boïn ta xeùt ra Chu sa moân caùc ngöôi coù moät nghi ngôø gì trong möu toan saùt haïi chöôûng moân nhaân cuûa ta, thì Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng coù nhieäm vuï laøm coû taát caû boïn ngöôi ! Laõnh Thu Hoàn bieán saéc, maët aùi nhôït ñeán khoâng coøn moät haït maùu, y khoâng hay bieát laø tay ñaõ naém chuoâi ñao giaét beân caïnh söôøn töø luùc naøo. Y traàm gioïng noùi: -Soá thuø lao leân ñeán bao nhieâu ! Traàn San Coâ thaûn nhieân buoâng moät con soá, thaûn nhieân nhö ngöôøi maát moät sôïi loâng chaân: -Moät vaïn löôïng ! Ñoù laø tieàn öùng tröôùc. Coøn nhö gieát ngöôøi, cöù moãi nhaân maïng theâm moät ngaøn löôïng. Rieâng chieác ñaàu Laõnh Thu Hoàn thì theâm naêm ngaøn löôïng ! Laõnh Thu Hoàn ñaõ laáy laïi bình tænh, baät cöôøi khanh khaùch: -Hay quaù ! Baây giôø ta môùi roõ laø chieác ñaàu ta coù giaù cao hôn moïi ñaàu khaùc ! Nhöng, naêm ngaøn löôïng phoûng coù laø bao ! Ta coù theå caáp cho Nhaát Ñieåm Hoàng moät vaïn, hai vaïn löôïng… Traàn San Coâ laéc ñaàu: -Voâ ích ! Duø ngöôi coù chi ra gaáp möôøi soá ñoù, vò taát ngöôi ñöôïc toaïi nguyeän ! Nhaát Ñieåm Hoàng laø ngöôøi troïng chöõ tín nhaát trong thieân haï, ñaõ nhaän lôøi vôùi giaù moät vaïn, thì duø ngöôi coù ñem traêm vaïn daâng hieán y cuõng chaúng heà ñoåi yù. Laõnh Thu Hoàn taét ngang nuï cöôøi. Baøn tay y naém chaët chuoâi ñao hôn, maét y chuyeån höôùng veå cöûa soå, sôï moät söï xuaát hieän baát thaàn. Y khoâng cöôøi nöõa, thì ñeán löôït Traàn San Coâ cöôøi. Naøng vöøa cöôøi vöøa nhìn Tröông Khieáu Laâm, hoûi: -Ngöôi teân hoï chi ? Ñaùng leõ, ngöôi neân laáy danh hieäu Thieân Cöôøng Tinh môùi ñuùng ! Nhi sö huynh ta, duø mang danh hieäu ñoù, nhöng chaúng cöôøng traùng tyù naøo ! Tröông Khieáu Laâm nheï tay ñieåm vaøo huyeät nguû cuûa naøng, roài laåm nhaåm: -Laø nöõ nhaân, ngöôi khoâng neân laém moàm laém mieäng. Neáu ngöôi laém moàm laém mieäng, coøn ai daùm röôùc ngöôi veà laøm vôï leõ nöõa ! Ngöôi khoâng sôï eá choàng aø ! Ta thì ta raát gheùt caùi thöù eá choàng, treân theá gian naøy, neáu ñöøng coù nhöõng gaùi eá choàng thì ñôøi soáng eâm dòu laøm sao ! Chæ coù thöù eá choàng môùi taïo nhieàu thò phi nhaát ! *** 70 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traàn San Coâ bò ñieåm huyeät nguû say lieàn. Laõnh Thu Hoàn vaãn coøn ñaêm ñaêm nhìn qua cöûa soå y laåm nhaåm: -Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ! Kieám phaùp cuûa y nhö theá naøo ? Nhanh, aùc ñoäc, ñuùng nhö lôøi truyeàn thuyeát treân giang hoà chaêng, khoâng leõ y… Tröông Khieáu Laâm baät cöôøi moät tieáng: -Laõnh huynh thaéc maéc laøm gì ? Trong giaây phuùt ñaây, y seõ ñeán Laõnh huynh seõ bieát y hôn ! Laõnh Thu Hoàn vuït ñöùng leân, tay naém chaët chuoâi ñao, keâu kheõ: -Y seõ ñeán ñaây trong giaây phuùt ! Tröông Khieáu Laâm gaät ñaàu: -Neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm. Laõnh Thu Hoàn boùp maïnh chuoâi ñao ñeán ñoä maáy ngoùn tay traéng daõ khoâng coøn moät haït maùu. Ñoät nhieân, y voã tay kia xuoáng baøn, keâu boáp moät tieáng, cao gioïng thoát: -Ñöôïc roài ! Y muoán ñeán, cöù ñeán ! Duø cho Ñaïo Soaùi Löu Höông coù ñeán ñaây, vò taát ta seõ sôï, saù gì Nhaát Ñieåm Hoàng chöù ? Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Ñaïo Soaùi Löu Höông lôïi haïi hôn Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng aø ? Laõnh Thu Hoàn höø moät tieáng: -Treân ñôøi naøy, coøn tay naøo ñaùng sôï hôn gaõ Löu Höông chöù ? Tröông Khieáu Laâm mô maøng: -Theo taïi haï nghó, gaõ Löu Höông lôïi haïi chöù khoâng ñaùng sôï. Haén hoøa dòu, löông thieän laém maø ! Trong thieân haï, khoâng ai hoøa dòu, löông htieän baèng haén ! Haén nhö vaäy coùù gì ñaùng sôï ñaâu ? Laõnh Thu Hoàn baät cöôøi ha haû: -Buoàn cöôøi thay cho nhaän xeùt cuûa Tröông huynh ! Neáu Löu Höông nghe ñöôïc caâu noùi cuûa Tröông huynh, haén seõ cöôøi vôõ buïng maø cheát ! Tröông Khieáu Laâm thôû daøi, cöôøi khoå: -Con ngöôøi ! Nghó cuõng kyø quaùi ! Söï thaät thì khoâng tin laïi tin nhöõng ñieàu bòa ñaët phao truyeàn sai söï thaät ! Vöøa luùc moät tieáng “caùch” kheõ vang treân maùi saûnh coù baøn tay voâ hình gôõ maát moät mieáng ngoùi. Laõnh Thu Hoàn ngöng baët tieáng cöôøi, ñeà cao caûnh giaùc ñeán caû töø sôïi loâng quanh mình. Y lao vuùt thaân mình ñeán caïnh cöûa goïi to: -Vò baèng höõu naøo ñoù ñaõ ñeán ñaây, xin cöù vaøo, caàn gì phaûi laáp loù beân ngoaøi ? Tröông Khieáu Laâm xoâ veït caùnh cöûa, böôùc ra ngoaøi ñieàm nhieân ñieåm moät nuï cöôøi: 71 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Neáu caùc vò muoán ñaùnh nhau, thì vaøo trong maø tìm y, coøn nhö muoán gaày moät vaøi canh baïc, thì taïi haï ñaây ! Thieát töôûng ai ñeán Khoaùi yù ñöôøng naøy cuõng khoâng ngoaøi hai muïc ñích ñoù ! Döôùi aùnh sao, coù nhieàu boùng ngöôøi dao ñoäng laêng xaêng, hoï ñang nhoùm tuï moät nôi, hoï thì thaàm baøn luaän, sau moät luùc coù naêm ngöôøi nhaûy xuoáng saân. Treân maùi ngoùi cuûa gian nhaø ñoái dieän, coù moät ngöôøi ñöùng laëng tay chaép sau löng, thaàn thaùi nhaøn nhaõ voâ cuøng, ñoâi maét cuûa ngöôøi naøy saùng laï luøng, chæ nhìn ñoâi maét ñoù maø khoâng caàn nhìn ngöôøi Tröông Khieáu Laâm cuõng bieát ngay laø Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng. Trong boïn naêm ngöôøi, ngöôøi nhaûy xuoáng tröôùc heát vaän y phuïc boù saùt mình, coù haøm raâu roàng quaù raäm, thaân hình oám nhoû, khoâng caân xöùng vôùi boä raâu. Boán ngöôøi kia coù voùc daùng bình thöôøng, song taát caû ñeàu coù thaân phaùp voâ cuøng nhanh nheïn, chöùng toû hoï ñaõ luyeän thuaät khinh coâng ñeán möùc cao tuyeät. Ngöôøi ñöùng ñaàu nhìn Tröông Khieáu Laâm moät thoaùng, voøng tay laïnh luøng hoûi: -Caùc haï laø chuû nhaân ngoâi nhaø naøy ? Ngoùn giöõa vaø moät ngoùn voâ danh cuûa baøn tay taû, moãi ngoùn coù ba ngoùn baèng ñoàng ñen, raát coù theå nhöõng chieác nhaãn ñoù laø tín vaät cuûa y. Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Caùc haï laø Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang, vì quyeàn chöôûng moân trong Thieân Tinh Bang ? Ngöôøi ñoù gaät ñaàu: -Chính taïi haï ! Tröông Khieáu Laâm môû roäng caùnh cöûa, neùp mình qua moät beân, ñieàm nhieân chæ tay vaøo trong: -Chuû nhaân ngoâi nhaø naøy ñang chôø caùc haï trong aáy, xin môøi vaøo ! *** Laõnh Thu Hoàn ñaõ ngoài laïi treân chieác gheá baønh, thanh ñao saùng loaùng vaãn coøn nôi tay, nhöng löôõi ñao ñaët nôi coå Traàn San Coâ, saün saøng aán xuoáng, neáu caàn. Löôõi ñao troâng saéc beùn voâ cuøng, töôûng chöøng neáu aán xuoáng taûng ñaù daøy cuõng phaûi bò cheû laøm hai, huoáng hoà da thòt con ngöôøi ? Y laïnh luøng nhìn Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang ñang böôùc ñeán ngöôõng cöûa, thaûn nhieân thoát: -Toáng nhò tieân sinh ñeán raát ñuùng luùc ! Taïi haï vöøa toùm ñöôïc nöõa taëc, ñònh thaåm vaán ñaây ! Neáu tieân sinh thaáy höùng, chuùng ta cuøng laøm vieäc ñoù cho vui ! Toáng Cang ñöùng taïi ngöôõng cöûa, coá traàm khí uaát khoâng phaùt tieát ra ngoaøi, göông maët bieán sang maøu tím. Y ñaén ño, khoâng bieát neân tieán vaøo, neân ñöùng ñoù, hay phaûi lui ra veà ? 72 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõnh Thu Hoàn baät cöôøi ha haû: -Boä y phuïc cuûa tieân sinh hôi chaät ñ6aùy, thaûo naøo maø chaúng khoù chòu ! Tieân sinh ñaët may ôû hieäu naøo maø thôï vuïng ñeán theá ? Neáu caàn taïi haï seõ giôùi thieäu cho moät nôi ñaëc bieät ! baûo ñaûm seõ ñöôïc haøi loøng troïn veïn ! Maáy teân ñeä töû Thieân tinh bang ñöùng beân ngoaøi bieán saéc, cuøng heùt leân moät tieáng, cuøng xoâng vaøo. Toáng Cang hoaønh tay ra sau, khoaùt nheï. Nhöõng teân ñoù bò caùi khoaùt cuûa y, baät voäi trôû laïi y nhö quaû boùng doäi vaøo töôøng. Ñoaïn y göôïng ñieåm moät nuï cöôøi, voøng tay nheï gioïng: -Coù leõ … ñaây laø moät söï nhaàm laån … Laõnh Thu Hoàn sôø hai vai: -Nhaàm laån ? Toáng Cang gaät ñaàu: -Keû ñang naèm döôùi löôõi ñao cuûa Laõnh coâng töû laø sö muoäi cuûa Toáng Cang naøy ! Laõnh Thu Hoàn keâu leân: -A ! Vaäy thì taïi haï loãi quaù ! Neáu leänh sö muoäi chòu noùi ra lai lòch sôùm moät chuùt laø taïi haï laøm gì daùm voâ leå nhö theá naøy ! Noùi thì vaäy, nhöng Laõnh Thu Hoàn khoâng ruùt ñao veà traùi laïi döôøng nhö löôõi ñao coøn naëng hôn moät chuùt. Toáng Cang duø traàm tænh ñeán ñaâu cuõng phaûi khaån tröông ra maët. Tuy nhieân, y vaãn göôïng cöôøi tieáp noùi : -Neáu huynh ñaøi roäng löôïng giao hoaøn sö muoäi taïi haï, thì taïi haï caûm kích voâ cuøng! Laõnh Thu Hoàn cöôøi lôùn: -Giöõa nam nöõ, neáu ñuùng laø coù söï lieân heä phi thöôøng thì khoù maø che giaáu ñöôïc caùi lieân heä ñoù ! Toáng Cang bieán saéc: -Laõnh coâng töû noùi sao ? Laõnh Thu Hoàn ngaång maët leân khoâng, gioïng traàm traàm: -Taïi haï noùi raèng, tieân sinh quaù lo cho soá phaän ngöôøi sö muoäi ña tình, maø queân ñi hoaøn caûnh cuûa vò sö huynh bieät tích ! Toáng Cang ñoû maët, ñoû vì theïn maø cuõng ñoû vì phaãn noä. Y baät cöôøi cuoàng daïi: -Sö muoäi cuûa ta ! Sö huynh cuûa ta ! Boãng, Laõnh Thu Hoàn ñöùng leân, cao gioïng: -Ngöôøi chính khoâng baøn vieäc toái, ta neân thaúng thaéng vôùi ngöôi, Taû Höïu Tranh soáng hay cheát nhö theá naøo, ñi veà ñaâu, ôû nôi ñaâu, ñieàu ñoù khoâng maûy may lieân quan ñeán Chu sa moân. Coøn sö muoäi ngöôi, neáu muoán ta phoùng thích, thieát töôûng khoâng phaûi ngöôi muoán maø ñöôïc deã daøng ! Toáng Cang naém chaët tay quyeàn rung rung gioïng: 73 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nghóa laø ngöôi muoán ñaët ñieàu kieän ? Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu: -Ngöôi thoâng minh ñoù ! Ngöôi phaûi tuyeân theä, vónh vieãn Thieân tinh bang khoâng beùn maûng ñeán vuøng Teá nam, vaø luoân caû vò ñöùng treân noùc nhaø ñoái dieän, ngöôi haõy môøi y cuøng rôøi khoûi Teá Nam ngay ! Laõnh Thu Hoàn vöøa döùt tieáng, moät tieáng gioù nheï rít leân, moät boùng ngöôøi töø cöûa soå beân naøy, vuùt vaøo phoøng, roài voït trôû ra, xuyeân qua cöûa soå beân kia. Thoaùng maét, boùng ñoù ñaõ ñöùng ñuùng choã cuõ treân maùi nhaø ñoái dieän. Ñöông bay cuûa boùng ñoù veû leân nhö moät veät khoùi môø, vöøa hieän vöøa tan, trong luùc hieän moät tieáng leng keng vang kheõ, thanh ñao trong tay Laõnh Thu Hoàn baén voït ñi moät nôi. Khoâng caàn suy nghó, taát caû nhöõng ngöôøi hieän dieän cuõng dö hieåu boùng ñoù laø Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng thích noùi chæ thích laøm. Laõnh Thu Hoàn buoäc Toáng Cang phaûi ñöa laõo ra khoûi Teá nam, laõo muoán toû cho Laõnh Thu Hoàn bieát, ñi hay ôû tuøy ôû laõo, cuõng nhö muoán vaøo nhaø laø laõo vaøo, muoán ra laø laõo ra, chaúng ai cöôõng baùch laõo ñöôïc ! Laõnh Thu Hoàn bieán saéc, nhöng laáy ngay bình tænh, söûa gioïng dòu laïi moät chuùt, tieáp noái: -Taïi haï khoâng mong muoán gì hôn laø töø nay huynh ñaøi ñöøngt bao giôø can döï ñeán baát cöù vieäc rieâng tö naøo cuûa Chu sa moân caû. Thieân tinh bang coù nhöõng phaàn vieäc phaûi to hôn laø phí coâng can thieäp vaøo vieäc ngöôøi. Taïi haï höùa laø neáu Thieân tinh bang coù caàn phaûi ñeán Teá nam, xin cöù baùo tröôùc Chu sa moân seõ laøm höôùng ñaïo cung caáp ñuû moïi tieän nghi ! Nhaát Ñieåm Hoàng thaùch thöùc Laõnh Thu Hoàn. Laõnh Thu Hoàn lôø ñi laïi höôùng sang Toáng Cang, Toáng Cang khoâng ñaùp lôøi Laõnh Thu Hoàn laïi traùch cöù Nhaát Ñieåm Hoàng: -Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ! Ngöôi gieát cheát ñeä töû cuûa ta, ta khoâng oaùn, traùi laïi, ta coøn maéng chuùng daùm voâ leã vôùi ngöôi, thieát nghó, ta ñoái xöû vôùi ngöôi nhö vaäy coøn hôn vôùi cha ta. Taïi sao ngöôi ñaõ vaøo nhaø, maø khoâng cöùu sö muoäi cuûa ta ? Neáu ngöôi muoán cöùu thì coù gì khoù khaên ñaâu ? Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng laïnh: -Ta xöa nay chæ bieát gieát ngöôøi, chöù khoâng bieát cöùu ngöôøi ! Toáng Cang maáp maùy moâi ñònh mæa haén vaøi caâu cho haû töùc, nhöng khi chaïm phaûi tia maét laïnh hôn aùnh theùp cuûa haén, Toáng Cang ñaâm ngaùn, thuït luoân. Moät luùc sau, gaõ môùi raùng leân noùi ñöôïc moät caâu: -Theá … theá sao ngöôi khoâng gieát haén cho roài ? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaùp: 74 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta gieát ngöôøi chöù khoâng aùm toaùn ngöôøi. Ngöôi baûo y böôùc ra ñaây, ta seõ gieát y cho ! Laõnh Thu Hoàn baät cöôøi saèng saëc: -Chæ sôï laø taïi haï tröôùc khi böôùc ra, chieác ñaàu cuûa leänh sö muoäi ñaõ rôi tröôùc xuoáng ñaát roài ! Toáng Cang voâ keá xoay sôû, ñaønh daäm chaân töùc toái: -Ñöôïc roài, ta thuaän theo lôøi mi, baét ñaàu töø hoâm nay, Thieân tinh bang höùa seõ khoâng bao giôø ñaët nöõa böôùc vaøo ñòa phaän Teá Nam ! Tuy ñòa vò cuûa Toáng Cang treân giang hoà chaúng maáy cao, nhöng theå dieän cuûa toaøn bang laø ñieåu troïng ñaïi, taát nhieân caâu noùi cuûa moät quyeàn chöôûng moân thoát ra, hoï seõ tuyeät ñoái giöõ gìn, quyeát khoâng ñeå maát ñi chöõ tín ! Laõnh Thu Hoàn cöôøi khoan khoaùi: -Ñaõ vaäy thì… Nhöng moät gioïng cöôøi kheõ ñaõ ngaét ngang lôøi haén: -Laõnh huynh ñöøng queân raèng, baét vò coâ nöông naøy taïi haï cuõng coù döï moät phaàn coâng khoù nhoïc ñaáy ! Toáng Cang quay phaét ngöôøi, tia maét nhö baén ra löûa chieáu thaúng vaøo khuoân maët Tröông Khieáu Laâm ñang mæm cöôøi ñuûng ñænh tieán vaøo. Gaõ haàm haàm quaùt lôùn: -Ngöôi laø caùi gioáng gì, daùm vaøo ñaây laém chuyeän ? Nuï cöôøi cuûa Tröông Khieáu Laâm vaãn dính treân vaønh moâi: -Ta khoâng laø gioáng gì caû. Ta laø ngöôøi ! Toáng Cang roáng leân nhö coïp ñieân, moät quyeàn theo ñoù bung ra, chieác nhaãn hình caùnh sao treân ngoùn tay, aùnh theùp chôùp ngôøi, chính nhöõng caùnh sao beùn ngoùt treân chieác nhaån laø vaät gieát ngöôøi cheát trong nhaùy maét. Nhöng ngoïn quyeàn cuûa gaõ vöøa ñöa ra môùi nöõa ñaø, boùng ngöôøi tröôùc maët vuït bieán ñaâu maát. Nhìn laïi, Tröông Khieáu Laâm ñang ung dung vaét veûo treân traàn nhaø, cöôøi ha haû: -Taïi haï sôùm ñaõ coù noùi, ñaùnh nhau laø moät chuyeän maø taïi haï gheùt nhaát ! Toáng Cang vöøa giaän laïi gôøm ñoái phöông, tay kheõ haát haát ra daáu maáy löôït vôùi Nhaát Ñieåm Hoàng, nhöng haén cöù lôø ñi nhö khoâng heà nghe thaáy ! Khoâng laøm sao hôn, Toáng Cang ñaønh leân tieáng giuïc: -Hoàng huynh, chöa … chöa phaûi luùc Hoàng huynh gieát ngöôøi aø ? Nhaát Ñieåm Hoàng neùm nhanh tia maét veà phía Tröông Khieáu Laâm vaø chaäm raõi laéc ñaàu: -Baát kyø ai treân ñôøi, ta cuõng coù theå gieát heát, nhöng … nhöng ngöôøi naøy ngöôi chòu khoù tìm vò cao nhaân naøo khaùc vaäy ! Noùi xong, haén neùm phòch bao baïc xuoáng tröôùc maët Toáng Cang vaø luûi thuûi phoùng ñi, khoâng buoàn quay ñaàu laïi ! 75 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toáng Cang haù hoác moàm söõng ngöôøi ra. Haén quaû khoâng ngôø moät keû gieát ngöôøi khoâng gôùm tay nhö Nhaát Ñieåm Hoàng, maø laïi coù luùc cheâ ngöôøi, khoâng chòu gieát ! Tröông Khieáu Laâm nhaøn nhaõ chaáp tay, moâi ñieåm nuï cöôøi: -Thaät ra, ñieàu kieän cuûa ta, so ra coøn ñôn giaûn hôn Laõnh coâng töû nhieàu ! Toáng Cang ñaønh daäm chaân töùc toái: -Vaäy ngöôi muoán gì ? Noùi ñi ! Tröông Khieáu Laâm noùi thaät chaäm vaø thaät roõ: -Chæ caàn toân giaù chòu ñem phong thö, maø lònh sö huynh tröôùc khi ñi ñaõ trao laïi toân giaù, cho ta xem moät chuùt, thì chaúng nhöõng taïi haï cung kính ñöa lònh sö muoäâi ra cöûa, möôïn moät coã kieäu thaät to, coøn ñoát moät phong phaùo thaät to nöõa. Toáng Cang laïi moät phen söûng soát: -Ñieàu kieään cuûa ngöôi laø chæ caàn xem roõ qua phong thö thoâi aø ! Tröông khieáu Laâm gaät ñaàu : -Phaûi ! Xem xong xin hoaøn traû laïi ngay ! Nhíu maøy ngaãm nghó moät luùc, Toáng Cang ñaùp: -Phong thô ñoù tuy laø ñaõ huûy roài, nhöng noäi dung phong thô ta coøn nhôù roõ. Coù ñieàu ta hôi thaéc maéc laø: phong thô aáy vôùi ngöôi coù chi quan heä, taïi sao ngöôi nhaát ñònh ñoøi xem? Tia maét Tröông Khieáu Laâm thoaùng loä neùt möøng: -Toân giaù khoâng caàn hoûi toâi taïi sao. Maø chæ neân hoûi toân giaù coù muoán ngöôøi sö muoäi myõ mieàu cuûa mình naèm goïn trôû laïi trong voøng tay mình chaêng. Toáng Cang nhíu maøy ñaén ño, choác choác laïi nhìn khuoân maët ñeïp nhö hoa cuûa ngöôøi sö muoäi, giôø ñaây taùi nhôït döôùi aùnh ñeøn, troâng naøng caøng uû ruõ ñaùng thöông …. Maùu noùng chôït nhö böøng leân tim, Toáng Can heát coøn nghó gì ñeán haäu quaû noùi leân nhö heùt: -Ñöôïc roài, ta seõ noùi ! Thaät ra phong thô ñoù chaúng coù gì bí maät caû, chæ laø … Ñang noùi, Toáng Cang vuït roáng leân moät tieáng ñau ñôùn vaø ngaõ saáp xuoáng ñaát. Ñeä töû cuûa Thieân tinh bang nhoán nhaùo keâu leân, cuøng xoâng tôùi vaây quanh hoï Toáng… Treân ngöôøi y haàu nhö chaúng coù veát thöông naøo, nhöng thoaùng choác sau, töø nôi ñoát xöông soáng thöù baûy ri ræ töôm ra moät chaám maùu thaät nhoû. Laõnh Thu Hoàn bieán saéc keâu leân: -Ñaây laø naïn nhaân thöù hai cheát vì phong thô ñoù, Tröông huynh aø ! Gaõ chôït ngaång ñaàu leân, Tröông Khieáu Laâm môùi coøn vaét veûo ngoài treân trính nhaø, nhaùy maét ñaõ bieán ñi ñaâu maát ! *** 76 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khi Toáng Cang vöøa roáng leân vaø ngaõ chuùi xuoáng, thì töø trong boùng toái aâm u cuûa moät goùc nhaø coù boùng ngöôøi nhoaùng ñoäng ! Caùi nhoaùng ñoäng cuûa boùng bí maät ñoù thaät nhanh, tuy khoâng noät ai nhìn thaáy, nhöng khoâng laøm sao thoaùt khoûi maét Tieåu Phi ñang ñoäi loát Tröông Khieáu Laâm hieän thôøi. chæ kheõ nhaán tay leân maùi ngoùi ngöôøi chaøng ñaõ vöôït qua khoâng khí maáy tröôïng ngoaøi, laomtheo boùng noï. Khoâng ngôø, môùi vöøa thaáy ñoù, boùng ngöôøi aáy löôùt xa ngoaøi möôøi tröôïng. Thuaät khinh coâng cuûa Tieåu Phi hieän thôøi coù theå noùi laø voâ song trong thieân haï, nhöng thaân phaùp cuûa keû phía tröôùc, hình nhö chaúng thua gì chaøng ! Hai ngöôøi, moät tröôùc moät sau, vun vuùt baêng mình giöõa baàu ñeâm khoâ raùo, heät nhö hai ñöôøng chæ thaúng coät laáy hai chieác dieàu. Ñoâi beân tröôùc sau vaãn giöõ maûi moät khoaûng caùch nhö luùc khôûi ñaàu. Keû chaïy tröôùc duø muoán böùc ñi xa khoâng sao böùc noãi, keû ñuoåi coá heát söùc thu daàn khoaûng caùch vaãn maõi khoâng thu noãi. Cöù theá, keû chaïy ngöôøi ñuoåi, thoaùng choác sau ñaõ ra khoûi khung caûnh soùng nöôùc mòt muø : caûnh hoà Ñaïi Minh döôùi aùnh traêng ñeâm ! Hoà ! Coù hoà naøo khoâng ñeïp döôùi aùnh traêng, trong moät ñeâm trôøi eâm gioù nheï ! Huoáng chi, Ñaïi Minh hoà laø moät thaéng caûnh cuûa ñaát Teá Nam, dó nhieân noù phaûi ñeïp. Ñaønh raèng, boùng ngöôøi ñoù coù thuaät khinh coâng raát cao song döôùi gaàm trôøi naøy, coù tay naøo daùm saùnh khinh coâng vôùi Tröông Khieáu Laâm ! Thoaït ñaàu, ngöôøi ñoù coøn ñaày ñuû khí löïc, toi61c ñoä coøn tuyeät vôøi, daàn daàn khí löïc tieâu hao, toác ñoä cuõng keùm giaûm theo. Keû chaïy keùm giaûm toác löïc, thì keû ñuoåi deã daøng thu heïp khoaûng caùch, sau cuøng thì Tröông Khieáu Laâm theo kòp trong vöøa ñuû ñoái thoaïi maø khoâng caàn phaûi cao gioïng laém. Haén cöôøi moät tieáng, goïi: -Baèng höõu ôi ! Taïi sao baèng höõu khoâng döøng chaân nghæ moät luùc chöù ! Taïi haï baûo ñaûm laø khoâng ai ñoäng ñeán moät loâng chaân cuûa baèng höõu ! Duø sao baèng höõu cuõng khoâng neân coù yù nghó nhaûy xuoáng hoà nheù ! Ñeâm khuya, söông laïnh, traàm mình döôùi nöôùc keå cuõng khoå ñaáy ! Ngöôøi ñoù baät cöôøi nhö tieáng chim ñeâm keâu choai choaùi: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ta nhaän ra ngöôi roài ! Ñoät nhieân, moät vaàng khoùi tím boác leân quanh mình ngöôøi ñoù, che khuaát thaân hình y, vaàng khoùi tím lan roäng nhanh choùng bao quanh luoân Tröông Khieáu Laâm. Khoùi thì phaûi nheï, nhöng loaïi khoùi tím naøy laïi naèng naëng, töïa hoà coù theå chaát, csôø moù ñöôïc vaø naëng neân laâu tan, vì naëng neân daøy che khuaát nhaûn quang cuûa Tröông Khieáu Laâm. 77 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Duø taøi gioûi ñeán ñaâu, Tröông Khieáu Laâm cuõng phaûi luùng tuùng trong vaàng khoùi tím ñaët ñoù. Baét buoäc haén phaûi ngöøng thôû, ñònh thaàn traàm khí, roài voït mình ra khoûi vaàng khoùi. Voâ ích ! Chaäm maát roài, ñoái phöông ñaõ maát taêm daïng. Nôi maët hoà nhöõng voøng troøn nöôùc gôïn laên taên, chôm chôùp, môû roäng daàn, tan daàn. *** Tröông Khieáu Laâm thöø ngöôøi ñöùng laëng caïnh bôø hoà, nhìn nhöõng voøng troøn soùng nöôùc taûn roäng ra daàn, cuoái cuøng tieâu tan töøng ñôït, töøng ñôït. Haén laåm nhaåm: -Haén laø ai ? Haén laø moät vuõ só thaàn bí trong phaùi “Nhaãn thuaät” taïi Ñoâng doanh ? Ta chöa töøng nghe ngöôøi Trung Nguyeân noùi ñeán moät moân coâng naøo gaàn nhö taø thuaät naøy ! Cöù theo lôøi truyeàn thuyeát treân goang hoà, thì trong Voõ laâm Trung nguyeân coù moät phaùi voõ só chuyeân luyeän moät moân coâng coù caùi teân laø Nhaãn thuaät, ñöùng tröôùc maët ñòch, hoï coù phöông phaùp bieán mình tan nhö maây khoùi. Muoán luyeän “Nhaãn thuaät”, tröôùc heát phaûi dieät moïi tình caûm, tuyeät duïc, roài baét ñaàu taäp nhaãn naïi, chòu moïi ñau khoå, moïi cöïc hình thöû thaùch, nhieân haäu taäp ñeán bí quyeát cuûa thuaät bieán mình. Taïi Ñoâng doanh, daân ñòa phöông ví boõn voõ só Nhaãn thuaät nhö quyû, nhö ma, coù haønh tung voâ cuøng kyø bí. Khoâng ai bieát töôøng taän veà hoï, chaúng haïn nhö hoï luyeän Nhaãn thuaät vôùi muïc ñích gì. Duø sao, maõi ñeán baây giôø, hoï chöa heà can döï vaøo söï vieäc giang hoà. Do ñoù, ngöôøi maø Tröông Khieáu Laâm cho laø moät voõ só Nhaãn thuaät, ñaáy baát quaù laø do öùc ñoaùn, chöù chöa coù theå quaû quyeát ñöôïc. Ñoät nhieân, coù tieáng ngöôøi thoát leân ñaâu ñaây, gioïng laïnh luøng: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Côûi kieám caàm tay ñi ! Tieáp theo caâu noùi, moät boùng ñen töø trong moät taøng caây gaàn ñoù, ñaùp xuoáng tröôùc maët Tröông Khieáu Laâm. Boùng ñen, chính Nhaát Ñieåm Hoàng. Tröông Khieáu Laâm giaät mình, keâu leân: -Ngöôi ! Ngöôi ôû ñaây ? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Phaûi ! Ta theo doõi ngöôi töø Khoaùi YÙ ñöôøng ñeán ñaây ! Ta töôûng ngöôi khoângneân ñeå ta thaát voïng ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi khoå: -Theo doõi ta ? Ñeå laøm gì ? Nhaát Ñieåm Hoàng ruøn vai: -Thoïc muõi kieám naøy vaøo yeát haàu cuûa ngöôi ! 78 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tröông Khieáu Laâm giaät mình löôït nöõa: -Trôøi ! Ngöôi muoán gieát ta ? Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân: Hay ngöôïc laïi, ta bò ngöôi gieát ! Y gaèn gioïng, tieáp noái: -Trong hai chuùng ta phaûi coù moät cheát ! Tröông Khieáu Laâm laéc ñaàu: -Ngöôi bieát laø ta khoâng thích gieát ngöôøi kia maø ! Baát cöù ai, khoâng phaûi chæ moät mình ngöôi maø thoâi ! Nhaát Ñieåm Hoàng baät cöôøi ha haû: -Ngöôi khoâng thích gieát ta, ta laïi thích gieát ngöôi thì sao ? Tröông Khieáu Laâm troá maét: -Vöøa roài, ngöôi ñaõ noùi vôùi Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang… Nhaát Ñieåm Hoàng chaän laïi: -Ta khoâng thích gieát ngöôi do yù nguyeän keû khaùc, nhöng ta thích gieát ngöôi do yù nguyeän cuûa ta ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: Taïi sao theá ? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm gioïng: -Ñöôïc cuøng Ñaïo Soaùi Löu Höông so kieám moät laàn laø khoaùi nhaát trong ñôøi ta, neáu phaûi cheát trong tay Ñaïo Soaùi Löu Höông, keå nhö cuõng laø moät caùi cheát khoaùi. Tröông Khieáu Laâm luoân luoân laéc ñaàu. Haén chaáp tay sau löng, toû loä roõ reät caùi yù khoâng chòu gaio thuû vôùi Nhaát Ñieåm Hoàng. Haén cöôøi: -Raát tieác laø ta khoâng thaáy khoaùi nhö ngöôi ! Vì khoâng khoaùi, ta khoâng theå tuoát kieám ñöôïc ! Neáu ngöôi muoán khoaùi, haõy tìm keû khaùc taïo caùi khoaùi cho ! Nhaát Ñieåm Hoàng nhaán maïnh: -Khoaùi hay khoâng khoaùi, do ! Ngöôi khoâng muoán cuõng chaúng ñöôïc ! Nhaát ñònh ngöôi phaûi ñoäng thuû ! oOo 79 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2