Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 71

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

104
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 71: PHẢI CHIẾM TIÊN CƠ ....Tiểu Phi gật đầu: -Ngươi có lý ! Song, họ vừa về đến khách sạn, chưa vào phòng đã giết thích khách trước. Trong khách sạn nơi nào cũng có đèn sáng rõ, trừ gian phòng ta, tối đen. Nếu họ không biết trước là có thích khách trong phòng ta, thì làm gì họ thấy có bóng người mà phóng ám khí ?... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 71

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI MOÁT PHAÛI CHIEÁM TIEÂN CÔ Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ngöôi coù lyù ! Song, hoï vöøa veà ñeán khaùch saïn, chöa vaøo phoøng ñaõ gieát thích khaùch tröôùc. Trong khaùch saïn nôi naøo cuõng coù ñeøn saùng roõ, tröø gian phoøng ta, toái ñen. Neáu hoï khoâng bieát tröôùc laø coù thích khaùch trong phoøng ta, thì laøm gì hoï thaáy coù boùng ngöôøi maø phoùng aùm khí ? Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Neáu thích laø ngöôøi do hoï thueâ, taïi sao hoï laïi gieát ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Gieát ñeå dieät khaåu ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät chuùt: -Nhöng ngöôøi duï daãn ta ñuoåi theo laïi laø Hoïa My Ñieåu, chaúng leõ Hoïa My Ñieåu cuõng ñoàng möu vôùi hoï ? Tieåu Phi ñaùp: -Chaéc ngöôi cuõng hieåu laø moät ngöôøi naøo ñoù, ñoåi teân, giaû daïng laøm Hoïa My Ñieåu! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñieàu ñoù thì ta hieåu ! Tieåu Phi hoûi: -Do ñaâu maø ngöôi bieát ñöôïc ñieàu ñoù ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø moät luùc: -Tuy Hoïa My Ñieåu haønh ñoäng nguïy dò nhöng ñoái vôùi chuùng ta khoâng coù aùc yù. Cho neân ta nghó khoâng khi naøo Hoïa My Ñieåu chòu hôïp taùc vôùi boïn Lyù Ngoïc Haøm, vì ngöôi cho raèng Lieãu Voâ My coù yù haïi ngöôi kia maø ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Taïi sao laïi khoâng theû hôïp taùc ? Ta ñaõ noùi : Hoïa My Ñieåu laøm theá laø muoán ta ñaùp ôn y. Y coá yù thi ôn, ñeå mong ta ñaùp ôn thoâi ! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Ngöôi noùi gì khoù hieåu theá ? Ñaõ muoán haïi ngöôi, roài laïi muoán ngöôi baùo ñaùp ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ngöôi gaëp Hoïa My Ñieåu, song ngöôi khoâng haï thuû saùt haïi y, phaûi vaäy chaêng ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ta khoâng theå gieát y ! Tieåu Phi tieáp: 649 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoïa My Ñieåu thi ôn vôùi ta, thì töï haäu ta khoâng theå gieát y ! Duø cho ta bieát roõ Lieãu Voâ My laø Hoïa My Ñieåu, ta bieát naøng muoán gieát ta, ta cuõng phaûi buoâng tha naøng nhö thöôøng, bôûi leõ giaûn dò nhaát laø naøng coù ôn vôùi ta ! Tröôùc khi naøng gieát ta, naøng ñaõ doïn saün moät con ñöôøng ruùt lui roài ! Ñeà phoøng baát traéc ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Taïi sao ngöôi cöù nghi quyeát Lieãu Voâ My laø Hoïa My Ñieåu ? Tieåu Phi tieáp: -Coù nhieàu nguyeân nhaân ! Hoà Thieát Hoa vuït cao gioïng: -Nhöng, ít nhaát, caùi ngöôøi phoùng Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh, ñònh saùt haït ngöôi, aãn chaúng phaûi laø chính hoï ? Tieåu Phi höø moät tieáng: -Taïi sao khoâng phaûi chính hoï ? Hoà Thieát Hoa ruøn vai: -Vì luùc ñoù, hoï ñang ôû trong phoøng ! Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi coù troâng thaáy hoï khoâng ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Nhöng ta coù nghe tieáng hoï ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Tieáng hoï noùi chuyeän vôùi nhau hay hoï vuøng vaãy, laên loän, keâu la, reân ræ ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø: -Ñuùng vaäy ! Tieåu Phi tieáp: -Keâu la, reân ræ, trong luùc ñau cöïc ñoä, thinh aâm phaûi bieán ñoåi khaùc vôùi luùc thöôøng. Vì chuùng ta ñang khaån caáp vì hoï, neân khoâng löu yù nhaän ñònh söï thay ñoåi ñoù. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Laâu laém, y môùi laåm nhaåm: -Khoâng leõ luùc ñoù, hoï khoâng coù maët taïi phoøng, vaø keû naøo khaùc giaû maïo hoï ? Tieåu Phi hoûi: -Taïi sao khoâng theå nhö vaäy ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Cuõng coù lyù ! Tieåu Phi tieáp: -Ngöôi ñinh ninh laø hoï ôû trong phoøng, cho neân ngöôim khoâng heà chuù yù deán aâm thinh. Do ñoù, laøm gì ngöôi nhaän ñònh ñöôïc söï khaùc bieät ? Roài chaøng cuõng thôû daøi, tieáp luoân: 650 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Lieãu Voâ My raát thoâng minh, haønh söï raát caån thaän. Naøng thöøa hieåu,haïi ñöôïc ta khoâng phaûi laø vieäc deã laøm. Cho neân tröôùc khi thöïc hieän moät möu ñònh gì, laø coù chöøa moät con ñöôøng thoaùi haäu, cho ta vónh vieãn khoâng hoaøi nghi ! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi, laåm nhaåm: -Ta chöa minh baïch, neân chöa tin ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Thöïc ra ta cuõng chöa minh baïch laém, bôûi laøm sao minh baïch ñöôïc moät möu toan cuûa con ngöôøi, khi möu toan ñoù chöa thöïc hieän roõ reät ? Baát quaù, ta nhaân tình huoáng maø suy dieãn ra thoâi ! Hoà Thieát Hoa thoát: -Ngöôi coù yù nghó nhö theá naøo haõy noùi cho ta bieát xem ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Vôï choàng Lieãu Voâ My, vì moät nguyeân nhaân naøo ñoù, coá ñi tìm ta. Khi caëp thuyeàn ta roài, hoï môùi phaùt giaùc ra ta vaéng maët. Roài luùc trôû veà hoï gaëp boïn Dung nhi. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Laøm sao hoï gaëp ñöôïc boïn Dung nhi ? Tieåu Phi tieáp: -Dung nhi muoán tìm ta, neân phaûi trôû eà. Nhöõng ngöôøi nhö boïn naøng, ñi ñöôøng thì ñöông nhieân phaûi bò ngöôøi löu yù. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -ÖØ ! Tieåu Phi tieáp: -Lyù gia trang taïi Hoà Khaåu, coù thinh danh raát lôùn, töï nhieân giang hoà xu phuï, do ñoù coù tai maét khaép nôi, haún phaûi bieát söï lieân heä giöõa ta vaø boïn Dung nhi nhö theá naøo. Hoï bieát ñöôïc tin töùc veà boïn naøng laø tìm ñeánn gay ! Hoà Thieát Hoa laïi gaät ñaàu: -ÖØ ! Tieåu Phi tieáp: -Ngöôøi nhö Lieãu Voâ My muoán trôû thaønh baèng höõu cuûa Toâ Dung Dung, thieát töôûng khoâng khoù khaên gì ? Dung nhi thì ít noùi, traùi laïi Ñieàm Nhi laïi co caùi löôõi maùy ñoäng luoân, nhö ngöôi ! Naøng cuõng cöông tröïc nhö ngöôi ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ngöôi taâng boác ta, hay maéng ta ? Tieåu Phi khoâng löu yù nhöõng gì y noùi, cöù tieáp tuïc luoân: -Lieãu Voâ My ñöông nhieân khai thaùc Ñieàm Nhi ñeå bieát tin töùc veà ta. Ñieàu ñoù, naøng thaønh coâng deã daøng ! … Hoà Thieát Hoa chaän lôøi: -Vaø naøng coøn bieát ngöôi coøn ôû taïi sa maïc, neân laäp töùc ñeán ñoù ! Tieåu Phi gaät ñaàu: 651 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñoù laø caùi chaéc ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Nhöng taïi sao boïn Dung nhi khoâng cuøng ra sa maïc vôùi naøng maø laïi ñeán Uûng Thuùy sôn trang ? Tieåu Phi thôû daøi: -Coù theå boïn Dung nhi vì ta, coù theå bò cöôõng baùch, coù theå … Chaøng döøng laïi. Nieàmöu tö loä roõ treân göông maët, aån öôùt coù veû khaån tröông. Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Coù leõ ngöôi nghó raèng, boïn Dung nhi khoâng ôû taïi UÛng Thuùy Sôn Trang ? Vaø cuõng coù theå vôï choàng Lieãu Voâ My ñaõ haï ñoäc thuû ? Tieåu Phi thôû daøi: -Raát coù theå nhö vaäy laém ! Tuy nhieân ta coøn moät ñieåm hy voïng nhoû laø Lieãu Voâ My khoâng phaûi laø moät keû thích saùt haïi nhöõng ngöôøi voâ coá. Caùi ñích cuûa naøng laø ta. Naøng thi aân vôùi ta laø ñeå chuaån bò moät con ñöôøng thoaùi haäu, thì naøng cuõng chöa haõm haïi gì boïn Dung nhi ñaâu ! Hoà Thieát Hoa cau maøy moät luùc laâu boãng hoûi: -Suy tính theo thôøi gian, thì naøng ñeán sa maïc laø gaëp ngay chuùng ta, coù ñuùng vaäy khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng ! Hoà Thieát Hoa tieáp : -Lyù Ngoïc Haøm ñaõ laø ñeä töû cuûa theá gia voõ laâm, laøm gì bieát ñöôïc hình theá sa maïc roõ nhö baøn tay, chaúng khaùc naøo moät ngöôøi daân ñòa phöông. Choã aån truù cuûa Thaïch Quan AÂm bí maät voâ cuøng hoï laøm gì tìm ñöôïc moät caùch quaù deã daøng ? Tieåu Phi töø töø thoát: -Giôø ñaây, ta coøn hoaøi nghi hai ñieåm. Maø ñieàu ngöôi vöøa neâu ra ñoù laø moät trong hai. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Coøn ñieåm kia ? Tieåu Phi thôû daøi: -Lyù do khieán hai vôï choàng muoán saùt haïi ta ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Hieän taïi hoï ñaõ bieát ngöôi nghi ngôø roài, hoï phaûi bieát luoân laø ñeâm vöøa qua, ngöôi giaû bònh, duø muoán duø khoâng, hoaøn caûnh cuûa ngöôi vuït trôû neân nguy hieåm ! Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Nhöng ta chöa noùi gì veà möu moâ cuûa hoï, hoï khoâng theå thuù nhaän vieäc ñaõ laøm ! Hoï ñaõ bieát ta hoaøi nghi, thì doïc ñöôøng hoï caøng deû daët, khoâng daùm laøm gì khieán ta 652 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long nghi theâm ! Cho neân ta nghó, ít nhaát cuõng traùnh ñöôïc phaàn naøo phieàn phöùc trong moät thôøi gian ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Khoâng leõ hoï ñôïi khi naøo ñeán UÛng Thuùy sôn trang, môùi haï thuû ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Chaéc vaäy ñoù ! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Neáu theá, taát hoï coù chuaån bò raát chu ñaùo taïi UÛng Thuùy sôn trang. Hoï boá trí moïi phöông phaùp, ñoái phoù vôùi ngöôi. Ngöôi phaûi bieát vuøng Hoà Khaåu cuûa nhaø hoï Lyù khoâng theå noùi laø ai muoán vaøo muoán ra luùc naøo cuõng ñöôïc ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ta bieát ñieàu ñoù ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ñaõ bieát vaäy, sao ngöôi coøn muoán ñeán ñoù ? Theá ngöôi chaùn soáng roài chaêng ? Tieåu Phi thôû daøi: -Söï tình ñaõ nhö theá roài. Ta khoâng theå khoâng ñeán ! Hoà Thieát Hoa traàm tö moät luùc: -Ngöôi noùi ñuùng ! Chuùng ta khoâng theå boû maëc boïn Dung nhi trong tay hoï ! Bôûi … Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ngöôi khoâng neân quaù baän taâm ! Ñaønh raèng chuùng ta seõ gaëp hieåm nguy, song chaúng coù hieåm nguy naøo baèng Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh nöõa ñaâu ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ngöôi daùm chaéc ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ngöôi ñöøng queân hoï Lyù laø theá gia, moät ñaïi theá gia trong voõ laâm, thanh danh toái troïng. Neáu muoán aùm toaùn ta, hoï phaûi thöïc hieän caùi yù ñoù ôû beân ngoaøi, quyeát chaúng khi naøo hoï laøm ngay trong nhaø hoï. Laøm ôû beân ngoaøi, hoï coøn ñoå cho ngöôøi naøy ngöôøi khaùc. Laøm taïi UÛng Thuùy sôn trang, hoï phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc haøo kieät giang hoà. Vaø khi naøo hoï daùm chuoác laáy tieáng nhô qua haønh ñoäng ñeâ tieän ? Chaúng bao giôø hoï vì moät vieäc gieát ta, maø huûy boû danh döï taïo döïng hôn maáy möôi naêm daøi? Gieát ngöôøi, hoï phaûi thaän troïng choïn nôi choïn luùc ! Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Phaûi ! Hoï khoâng duøng aùm khí cuûa hoï, maø laïi duøng Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh, sôû dó theá, laø hoï sôï caùi danh phaûi hoen oá qua haønh ñoäng aùm toaùn. Phaøm nhöõng baäc ñaïi anh huøng, coù ai daùm haønh ñoäng môø aùm ? Giaû nhö ngöôi cheát vì Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh, thì coù ai daùm nghó UÛng Thuùy sôn trang haï thuû ñoaïn ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Baây giôø ngöôi minh baïch chöa ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: 653 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thaûo naøo, thích khaùch thaát baïi roài, quaêng ngay caùi hoäp quyù baùu ñoù ! Hoï sôï ngöôi phaùt hieän vaät ñoù nôi tay hoï ! Tieåu Phi tieáp: -Thöïc ra ngöôi phaûi minh baïch sôùm hôn ! Ngoaøi ñeä töû Lyù gia ra, treân ñôøi naøy coøn ai coù vaät ñoù ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Vaø ngoaøi Lyù gia cöï phuù ra, coøn ai daùm chi hai möôi vaïn löôïng cho caùi vieäc thueâ ngöôøi gieát möôùn ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Raát tieác, hoï duøng thoùc nhöû gaø, gaø khoâng aên heát thoùc , thaønh ra keû maát Trung Nguyeân ra teân troäm ! Vaø haït thoùc ñoù, laïi rôi vaøo tay ngöôi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Nhöng ta khoâng thích haït thoùc ! Ta ham hai möôi vaïn löôïng hôn ! Caû hai cuøng cöôøi vang. Hoï queân ñi laø ñang tieán saâu vaøo voøng nguy hieåm, hoï queân ñi UÛng Thuùy Sôn Trang coù theå laø moà choân cuûa hoï. Vaø, sau khi hoï cheát roài, hai möôi löôïng, veà keû khaùc, chieác hoäp Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh cuõng veà keû khaùc ! Trong ñaàu oùc hoï, chaúng coù moät ñieåm sôï lo. Trong mình hoï, coù moät ngaân phieáu hai möôi vaïn löôïng vaø chieác hoäp … oOo Hoå Khaâu laø teân nuùi. Nuùi caïnh bieån, beân ngoaøi thaønh Toâ Chaâu, theo truyeàn thuyeát thì Ngoâ Vöông Haïp Lö yeângiaác ngaøn thu taïi ñoù. Ví coù caùi tích, sau ba hoâm hoaøn thaønh moä phaàn, coù baïch hoå xuaát hieän naèn treân moà. Do ñoù, maø coù caùi teân Hoå Khaâu. Nuùi khoâng cao, phong caûnh cuõng bình thöôøng, song coù caùi danh laø vì coù nhieàu thaàn thoaïi phaùt xuaát nôi ñoù. Dó nhieân, nôi ñoù phaûi thu huùt raát nhieâu du khaùch. Ñuùng nhö Tieåu Phi döï ñoaùn, caû hai ñöôïc bình an treân ñoaïn ñöôøng coøn laïi. Hoï hoaøn toaøn voâ söï khi ñeán Coâ Toâ. Hoï khoâng voøng quanh thaønh, hoï xuyeân ngang thaønh maø ñi. Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My cöôøi noùi haøo höùng voâ cuøng. Coøn ai bieát ñöôïc beân trong thaàn saéc ñoù, coù cuoäc cô möu gieát ngöôøi ? Theá thì Tieåu Phi ñoaùn sai chaêng ? 654 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñeán moät nôi naøo nhieät, loøng ngöôøi coù côûi môû phaàn naøo. Vaø caùi gì qua thaúng tröôùc ñoù, cuõng phaûi ñuøn laïi, taïm thôøi duøn, duø caùi yù gieát ngöôøi soâi leân suïc suïc, cuõng laéng nhieät ñoä. Gaùi ôû ñaây, sao maø ñeïp theá ? Naøng naøo cuõng ñeïp, ôû löùa tuoåi naøo cuõng ñeïp, tuy nhieân moãi löùacoù moät saéc thaùi ñeïp rieâng. Nuï cöôi cuûa nöõ nhaân ôû ñaây hoàn nhieân quaù, ñoái vôùi keû laï, vaãn thaønh thaät, duyeân daùng nhö ñoái vôùi ngöôøi thaân. Hoà Thieát Hoa nhìn moät luùc, boãng cöôøi khan: -ÔÛ ñaây nöõ nhaân khoâng thích mang giaøy ! Hoï ñi chaân khoâng, baøn chaân loä ra, raát ít coù baøn chaân naøo thoâ keäch ! Ñi chaân khoâng maø chaân vaãn traéng, vaãn no troøn, vaãn mòn, laø moät söï kieän laï luøng. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Caùc vò coù bieát taïi sao hoï khoâng thích mang giaøy chaêng ? Taïi haï phaùt hieän ra roài ñaáy ! Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Taïi sao ? Hoà Thieát Hoa xoa hai tay: -Taïi vì chaân hoï ñeïp, neáu hoï mang giaøy, thì coøn ai thaáy caùi veû ñeïp ñoù ? Giaáu ñi thì phí cuûa trôøi quaù ! Gaùi Coâ Toâ noåi tieáng laø coù ñoâi chaân ñeïp, roài hoï mang laún hoa, roài hoï coù saéc ñeïp, taát caû ñeàu laøm taêng veû ñeïp cuûa daùng ñi, hoï laïi coù caùi loái nhaûy nhoùt nheï nhaøng nhö chim quyeân chuyeàncaønh, hoï laïi coù aâm thinh dòu nhö tieáng oanh vaøng, hoï laø ngöôøi baùn hoa, coù khaùch naøo khoâng thích mua ho cuûa hoï ? Ngöôøi khoâng chôi hoa cuõng phaûi mua vaøi ñoùa ! Mua hoa ñeå mua maáy phuùt giaây ngaém caùi ñeïp ! Hoå Khaâu Sôn caùch thaønh Coâ Toâ baûy daëm. Ra khoûi thaønh, laø thaáy toøa nuùi xa xa. Nuùi coù hình con maõnh hoå choàm choàm. Khí theá cuûa toøa nuùi raát huøng maïnh. Hoï xuoáng xe ñeå qua ngang thaønh, ra khoûi thaønh hoï leân xe. Hoà Thieát Hoa höôùng sang Tieåu Phi, cöôøi thoát: -Daùng daáp cuûa boïn thieáu nöõ ñoù nheï naøhng quaù, neáu hoï hoïc voõ thì tuyeät ! Nhaát laø luyeän khinh coâng thì hoï coù theå thaønh töïu nhö ngöôi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Hoï ñaõ quen chaïy nhaûy töø luùc nhoû, töï nhieân hoï phaûi nheï nhaøng ! Vöøa luùc ñoù, moät naøng maëc aùo boá ngaén, maøu xanh, toùc vaán bính, öôùp daàu boùng saùng, nhaûy leân caøng xe, tay chìa hoa, mieäng nôû nuï cöôøi: -Thôm laém ! Hoa leâ naøy thôm nhaát ñaáy ! Coâng töû mua moät vaøi ñoùa ñi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi töôi: 655 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoa thôm hay tay thôm ? Y nhìn chaèm chaëp vaøo ban tay thieáu nöõ. Thieáu nöõ ñoû maët cöôøi duyeân: -Hoa thôm môùi ñuùng chöù ! Khoâng tin, coâng töû ngöûi xem ! Hoà Thieát Hoa chöïc ñöa tay tieáp hoa, Tieåu Phi voäi ngaên, roài cöôøi: -Hoa ñeïp laø hoa coù gai, hoa naøy ñeïp, song chaúng bieát coù gai chaêng ? Ñöøng laøm traày choùt muõi cuûa ta ñaáy ! Tieåu coâ nöông laïi baät cöôøi khanh khaùch: -Coâng töû ñuøa vui quaù ! Bao giôø hoa leâ laïi coù gai ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Neáu vaäy, ta mua maáy ñoùa. Raát tieác, hoa coù ñeïp, maø khoâng ngöôøi mang hoa ! Ñaønh laø mua hoài, ta xin taëng laïi ngöôøi baùn hoa. Boãng chaøng tung hoa vaøo maët thieáu nöõ. Thieáu nöõ chôït bieán saéc. Naøng nhuùn chaân, nhaûy leân cao cheách veà phía haäu xa hôn tröôïng. Ñaùp xuoáng, naøng xoay nhanh mình chaïy ñi lieàn. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ngöôi doïa khieáp cho ngöôøi ñeïp chaïy maát roài ! Tieåu Phi thôû daøi: -Neáu ta khoâng doïa naøng, thì ngöôi maát maïng ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ngöôi noùi gì ? Tieåu Phi khoâng ñaùp. Chaøng chuïp voøng hoa coøn boû taïi choã, boùp naùt hoa. Hoa rôi, bay chieác voøng, chaøng beû luoân chieác voøng. Hoân möôøi muûi chaâm ñen laùng chôùp leân. Hoà Thieát Hoa bieán saéc: -Ñoäc chaâm ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Neáu ta khoâng kòp thôøi ngaên chaën, lieäu ngöôi coøn soáng ñöôïc chaêng ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Moà hoâi laïnh öôùt ñaãm mình. Laâu laém, y laåm nhaåm: -Do ñaâu, ngöôi khaùm phaù ñöôïc ? Tieåu Phi thôû daøi: -Caùc vò tieåu coâ nöông ñoù, töø luùc nhoû, ñaõ baùn hoa treân con ñöôøng naày, taát caû ñeàu xuaát thaân töø nhöõng gia ñình cuøng khoå. Ngaøy baùn hoa, ñeâm giuùp vieäc vaët trong gia ñình. Nhö vaäy, laøm sao coù ñoâi baøn tay vöøa traéng vöøa mòn nhö naøng vöøa roài ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc, nheách nuï cöôøi khoå: -Ñoâi maét cuûa ngöôi quaû thaät lôïi haïi ! 656 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi tieáp: -Huoáng chi, nhöõng naøng baùn hoa taïi ñaây, toaøn laø daân ñòa phöông, chaát phaùc thaät thaø, quen duøng thoå ngöõ. Taïi sao coù moät coâ nöông noùi naêng hoaït baùt, laïi duøng ñöôïc tieáng quan thoaïi, daønh cho nhöõng ngöôøi caàn xuoâi ngöôïc ñoù ñaây ? Ta vöøa nghe naøng noùi maáy caâu, laø bieát ngay coù vieäc khoâng giaûn dò roài. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Xem ra, giang hoà truyeàn thuyeát raát ñuùng ! Ñaïo Soaùi Löu Höông ñuùng laø con linh quyû trong voõ laâm ! Boãng y thaáp gioïng hoûi: -Ngöôi nghó, coù phaûi laø vôï choàng hoï Lyù sai naøng laøm caùi vieäc ñoù chaêng ? Tieåu Phi laáy moät chieác khaên, boïc maáy muûi chaâm laïi, roài ñieàm nhieân ñaùp: -Taïi ñòa phöông naøy, coøn ai daùm ñeán laøm troø quyû ! Neáu naøng baùn hoa thaønh coâng, hoï seõ baûo laø khoâng hay bieát. Neáu söï vieäc baát thaønh, thì hoï cuõng chaúng mang tieáng taêm gì. Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc laâu: -Ñuùng ra, chuùng ta ñi chuyeán naøy, chaúng phaûi ñeán Hoå Khaâu, maø laø ñeán hoå huyeät! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Muoán baét hoå phaûi vaøo taän hang hoå ! Hoà Thieát Hoa cuõng cöôøi: -Vaø con hoå, phaûi laø hoå caùi ! oOo Ñeán cöûa chaùnh nuùi Hoå Khaâu, taát caû ñeàu xuoáng xe. Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My vaãn cöôøi noùi vui veû nhö thöôøng, chöøng nhö hoï khoâng hay bieát gì veà vieäc ñaõ xaûy ra vöøa roài. Vò tieåu coâ nöông baùn hoa, khoâng lieân quan ñeán hoï sao ? Tieåu Phi doaùn sai sao ? Beân ngoaøi sôn moân, coù moät chôï nhoû, quy tuï moät soá ngöôøi, chôï nhôø ngöôøi maø thaønh laäp, ngöôøi nhôø chôï maø soáng. Coù con soâng nhoû xuyeân ngang chôï, taïi bôø soâng coù maáy chieác thuyeàn, sôn pheát hoa myõ. Trong thuyeàn, choác choác coù tieáng cöôøi trong treûo vang leân. Beân trong sôn moân, coù nhieàu daõy phoá, doïc theo ñöôøng phoá, coù raát nhieàu haønh khaát. Chuùng thaáy ngöôøi laø aøo ñeán bao vaây. Coù keû troâng thaáy boïn Lyù Ngoïc Haøm coøn caùch xa, maø vaãn cöôøi vuoát cao gioïng: -Lyù coâng töû trôû veà ñaáy aø ? Phu nhaân maïnh roài chöù ? 657 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cuûng Hoà Thieát Hoa nhìn nhau. Trong thaâm taâm moãi ngöôøi coù moät caâu hoûi: -Trong boïn khaát caùi ñoù, coù maáy teân chaân chính ? Hay chæ toaøn laø boïn giaû ? Hoï ñaõ ñeán Thieân Nhaân Thaïch. Thieân Nhaân Thaïch laø moät phieán ñaù vuoâng, chöùa ñöôïc ngaøn ngöôøi ngoài. Dó nhieân phaûi roäng lôùn. Ñaàu phía baéc coù moät Thaïch Ñaøi. Lieãu Voâ My caát tieáng : -Theo lôøi cuûa caùc vò coá laõo löu truyeàn, thì naêm xöa, Ngoâ Vöông Haïp Lö xaây moä, duøng haøng ngaøn daân coâng, xong vieäc roài, gieát heát ñeå baûo veä hoaøn toaøn söï bí maät. Xaùc haøng ngaøn daân coâng ñoù, ñöôïc choân döôùi phieán ñaù, cho neân coù caùi teân Thieân Nhaân Thaïch. Nhaéc ñeán moät ñieàu taøn khoác, naøng khoâng heà chôùp maét, hôn nöõa nôi khoeù mieäng, aån öôùt coù nuï cöôøi. Coøn boïn Tieåu Phi thì nghe muøi maùu tanh phaûng phaát ñaâu ñaây, töïc hoà cuoäc thaûm saùt chæ môùi dieãn ra hoâm qua, hoâm kia … Hoà Thieát Hoa hoûi: -Thaïch Ñaøi kia coù söï tích ra sao ? Lieãu Voâ My tieáp: -Nôi ñoù, ngaøy tröôùc vò thaàn taêng Tröôùc Ñaïo Sanh giaûng kinh. Beân caïnh Thaïch Ñaøi, coøn coù moät phieán ñaù teân Ñieåm Ñaáu Thaïch. Theo lôøi truyeàn thuyeát thì luùc Tröôùc Ñaïo Sanh giaûng kinh, taûng ñaù ñoù luoân luoân gaät ñaàu, toû veû am töôøng giaùo lyù. Naøng thanh thaûn giaûi thích, thanh thaûn böôùc ñi. Gioù nuùi loàng leân boùc môù toùc ñen huyeàn cuûa naøng tung phaát phô trong gioù. Taø aùo cuûa naøng, boïc gioù chao chao, troâng naøng nhö bò gioù ñöa ñi, hôn laø chính naøng caát böôùc. Hoà Thieát Hoa nghe meâ, maø nhìn cuõng meâ. Y thaàm nghó: -Moät tieân nöõ cuõng khoâng hôn naøng ! Coù theå ñoù laø moät tay gieát ngöôøi tuyeät xaûo ñöôïc sao ? Hoï ñeán Kieám trì. Chung quanh, caây moïc saàm uaát, chung quanh baát cöù vaät gì, cuõng toaøn laø xanh bieác. Phaûn aûnh maøu xanh bieác ñoù, ñoäc nhaát coù chieác caàu, sôn maøu ñoû, caàu naèm treân maët ao, caàu hình caùi moùng cao vuùt. Maët ao coù maáy cuïm luïc bình, ñöa ñaåy theo chieàu gioù. Tieåu Phi nhìn maëc ao, loøng nghe laïnh. Chaøng nghó trong vuõng nöôùc kia haún phaûi coù saùt khí truøng truøng, chæ chôø moät baøn tay khuaáy ñoäng laø boác böøng leân, laø maùu ngöôøi chaûy xuoáng ao, cho ao luoân luoân ñaày … 658 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Xa xa, maây thu töø muoân neûo keùo veà, keát tuï giaêng maéc, che khuaát neàn trôø. Trong gioù chieàu, phaûng phaát coù tieáng chuoâng chuøa. Tieåu Phi cöôøi nheï: --Theo söï phaåm bình cuûa moät vò danh söû nhaø Ñöôøng laø Lyù Tuù Khanh, thì gioøng nöôùc naøy laø gioøng thöù naêm trong caùc gioøng ñöôïc ca tuïng nhaát. Vò danh só aáy coù bieát ñaâu, nöôùc ôû ñaây con coù ñieåm quyù, laø duøng maøi kieám, kieám saéc phi thöôøng. Ngaøy xöa, kieám khaùch ñeán ñaây maøi kieám. Ngaøy nay kieám khaùch cuõng ñeán ñaây, kieán taïo cô nghieäp. Thì ra, nôi naøy haáp daãn bao nhieâu kieám khaùch töï coå chí kim. Caùi teân Kieám trì, ai ñaët ra cho gioøng nöôùc naøy, quaû thaät laø con ngöôøi tinh ñôøi, môùi tìm ñöôïc caùi teân thích hôïp ! Ao, sao goïi laø gioøng ? Bôûi taïi ñaây gioøng suoái löu thoâng, ñoïng nôi naày thaønh vuõng cuoái vuõng laïi coù ñöôøng nöôùc thoaùt ñi, thaønh suoái. Nhôø ñoù, nöôùc ao khoâng öù ñoïng nhö nhöõng vuõng cheát ôû nhöõng nôi khaùc. Lieãu Voâ My chænh laïi: -Nghe noùi, caùi teân ñoù coù moät laïi lòch. Tieåu Phi chôùp maét : -AÏ ? Lieãu Voâ My tieáp: -Phaàn moä cuûa Ngoâ Vöông ôû döôùi ñaùy ao, luùc laõo ta cheát, coù hôn ba möôi thanh kieám baùu ñöôïc choân theo xaùc laõo, trong soá ñoù coù caû Ngö Tröôøng kieám, Can Töông kieám, Maïc Taø kieám. Bôûi coù quaù nhieàu kieám baùu beân döôùi, neân ngöôøi ñöông thôøi goïi laø Kieám trì. Töø ñoù, ao trôû thaønh moät ñòa ñieåm höõu danh ! Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Neáu taïi haï ñöôïc cheát taïi ao naày, cuøng Ngoâ Vöông keát thaønh moät ñoâi quyû huøng, thì caùi nguyeän bình sanh caàm nhö thoûa maõn troïn veïn ! Cheát nhö theá môùi ñaùng cheát! Lieãu Voâ My khoâng dao ñoäng thaàn saéc, nôû nuï cöôøi töôi: -Löu Höông huynh bieát ñaây laø gioøng nöôùc thöù naêm, maø coù bieát luoân gioøng nöôùc thöù ba ôû taïi ñòa phöông naøo chaêng ? Tieåu Phi böôùc qua caàu, nhìn moät mieäng gieáng roäng ñoä tröôïng, caïnh mieäng gieáng coù moät toøa löông ñình, hình luïc giaùc. Chaøng nhìnquanh khung caûnh, roài ñaùp: -Coù leõ ñaây laø gioøng nöôùc thöù ba, coù caùi teân laø Luïc Vuõ Traø Tænh. Naêm xöa, Lyù laõo tieàn boái vôøi taát soá ñaïi kieám khaùch trong toaøn quoác ñeán ñaây uoáng traø, luaän kieám ! Caùi phong caùc h thanh tao cuûa Lyù laõo tieàn boái, ñaùng ñöôïc ngöôøi muoân ñôøi ngöôõng moä ! Boãng, coù tieáng thôû daøi: -Raát tieác, caûnh khoâng ñoåi khaùc, maø ngöôøi ñaõ thay xöa ! ---------------------oOo--------------------- 659 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2