Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 76

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

79
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 76: THẾ GIA VỌNG TỘC ....Tràng cười chưa dứt, thanh trường kiếm trong tay Liễu Vô My đã sang tay Tiểu Phi. Chàng không dùng trọn bàn tay đoạt kiếm. Hai ngón tay kẹp mũi kiếm, giật nhẹ, kẹp thêm một ngón nữa giữ cho vững thanh kiếm, bởi hai ngón thì dù sao cũng khó kềm mọi vật vừa dài, vừa nặng..... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 76

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI SAÙU THEÁ GIA VOÏNG TOÄC Traøng cöôøi chöa döùt, thanh tröôøng kieám trong tay Lieãu Voâ My ñaõ sang tay Tieåu Phi. Chaøng khoâng duøng troïn baøn tay ñoaït kieám. Hai ngoùn tay keïp muõi kieám, giaät nheï, keïp theâm moät ngoùn nöõa giöõ cho vöõng thanh kieám, bôûi hai ngoùn thì duø sao cuõng khoù keàm moïi vaät vöøa daøi, vöøa naëng. Nhìn qua thì ai ai cuõng töôûng chaøng coøn trong tö theá ñoaït kieám. Song söï thaät thì ngoùn tay thöù ba ñöôïc vaän duïng ñeán laø ñeå chuyeån höôùng ñoác kieám ngay ngöôøi cao vaø oám. Roài ñoác kieám lao thaúng vaøo ngöïc nguôøi ñoù. Theá laø nhaân ñoaït kieám, chaøng taán coâng lieàn. Ngöôøi cao oám heùt lôùn: -Thuû phaùp tuyeät dieäu ! Chæ noùi leân boán tieáng thoâi, laõo nhaân cao oám ñaõ laøm ñöôïc ba ñoäng taùc: traùnh neù chieâu coâng cuûa Tieåu Phi, ñoàng thôøi traû laïi hai chieâu. Song phöông ñaõ ñoäng thuû roài, Lieãu Voâ My vaãn chöa hoaøn hoàn. Naøng ñöùng söõng sôø taïi choã, trong khi ñoù traän theá baét ñaàu phaùt ñoäng toaøn dieän. Lyù Ngoïc Haøm daäm chaân maáy löôït, khoâng laøm sao ñöôïc, ñaønh khoa kieám vaøo cuoäc, neáu khoâng thì theá traän thieáu ngöôøi. Kieám quang chôùp leân taïo thaønh moät löôùi baïc, phuû quanh mình Tieåu Phi. Lieãu Voâ My chaäp chôøn luøi laïi, luøi ñeán goùc töôøng, maët traéng nhôït, nôi vaønh my, leä töøng haït, töøng haït traøo ra laên daøi xuoáng maù. oOo Taát caû nhöõng dieãn tieán ñoù nhö phaùt sanh ñoàng thôøi, töø vieäc Tieåu Phi ñoaït kieám, xuaát chieâu laõo nhaân phaûn coâng, Lyù Ngoïc Haøm vaøo cuoäc traän theá phaùt ñoäng. Hoà Thieát Hoa coøn ñöùng ñoù, muïc kích tình hình, heát söùc kinh hoaøng maø cuõng heát söùc möøng rôõ. Neáu khoâng kìm haõm noåi caùi höùng boác maïnh, haún y ñaõ reo leân hoa hoâ Tieåu Phi vang doäi. Thuû phaùp cuûa Tieåu Phi quaû thaät ñaùng ñöôïc taùn thöôûng. 704 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cuoäc chieán chöa bieát ngaõ nguõ ra sao, beân naøo thaéng, beân naøo baïi song Tieåu Phi ñaõ chieám tieân roài, ít nhaát traän theá chöa phaùt huy noåi oai löïc ñuùng thôøi gian döï ñònh cuûa ñoái phöông. Huoáng chi, Lyù Ngoïc Haøm khoâng raønh traän phaùp naøy baèng Lieãu Voâ My laø caùi chaéc, baèng côù laø haén nhöôøng vôï traán ñoùng moät vò trí. Neáu haén thay theá cho Lieãu Voâ My, thì cuõng laø moät söï mieãn cöôõng thoâi. Trong moät traän phaùp, söï kín ñaùo toaøn dieän laø ñieàu toái caàn, haén mieãn cöôõng tram khoaûng troáng, thì traän phaùp ñoù phaûi yeáu veà vò trí do haén traán giöõ. Tuy nhieân, hcaúng phaûi vì vaäy maø traän phaùp keùm lôïi haïi, vaø söï thaät thì Hoà Thieát Hoa khoâng nôõ boû Tieåu Phi moät mình vôùi bao nhieâu nguy hieåm. Song phaàn vieäc cuûa y cuõng quan troïng laém, y khoâng theå khoâng thi haønh. Hôn nöõa, y coù ñi khoûi nôi ñoù roài, Tieåu Phi môùi an taâm chieán ñaáu. Y coøn ñöùng laï, laø chaøng phaûi phaân taâm. Trong moät cuoäc chieán kinh hoàn nhö vaäy, neáu ñaáu thuû naøo phaân taâm laø ñaáu thuû ñoù caàm chaéc caùi cheát trong tay ! Nôi moät goùc ñaïi saûnh, coù khung cöûa soå, caùnh cöûa môû roäng. Hoà Thieát Hoa caén raêng, thoaùt qua khung cöûa ñoù. Ra beân ngoaøi roài, y laéng nghe gioù kieám vuø vuø, song chöa coù tieáng theùp kieám chaïn nhau. Beân ngoaøi khoâng moät tieáng ñoäng, khoâng moät boùng ngöôøi Hoà Thieát Hoa nghe laïnh rôïn mình. Baát giaùc, y quay ñaàu nhìn vaøo ñaïi saûnh, thaáy kieám quang saùng röïc taïo thaønh nhöõng maøn baïc, ñeïp voâ cuøng. Ñaõ laø böùc maøn baïc, ñöông nhieân khoâng theå coù sô hôû. Y phaàn lo sôï, chaúng bieát Tieåu Phi coù phöông phaùp gì ra khoûi kieám traän chaêng ? Y quaù lo sôï, thaønh baát ñoäng taïi choã. Ñöùng ñoù khoâng laøm gì ñöôïc cho Tieåu Phi, y laïi nghó ñeán phaàn vieäc cuûa mình. Moät toøa trang vieän lôùn nhö theá naøy, coù bieát bao nhieâu nhaø ngang nhaø doïc, phoøng kín phoøng troáng khoâng keå nhöõng nhaø haàm. Tìm ba ngöôøi, naøo phaûi laø vieäc deã laøm ? Huoáng chi ba ngöôøi ñöôïc ñoái phöông giaáu kyõ ? Ñuùng laø caùi vieäc tìm kim nôi ñaùy bieån ! Y nghó : -Thaø ta ñöùng ñaây xem cuoäc chieán ngaõ nguõ nhö theá naøo, neáu haén coù thaát baïi, thì ta vaøo tieáp trôï cho haén, coøn hôn laø phí coâng luïc soaùt khaép nôi khi ta chaéc chaén khoâng theå tìm ra ñöôïc ba naøng ñoù ! Moät côn gioù thoaûng qua, khua nheï laù caønh rì raøo, aâm thinh buoàn thaûm voâ cuøng. Caùi quy cuõ cuûa moät theá gia, quaû nhieân sum nghieâm phi thöôøng. Moät söï vieäc quan troïng nhö vaäy xaûy ra, chaúng coù moät ai daùm loaïn ñoäng quy tuï nhau ñeán xem naùo nhieät. 705 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lònh ñaõ ban ra roài, coù leõ laø lònh muoân ñôøi ai ôû vaøo coâng vieäc naáy, khoâng ñöôïc vöôït phaïm vi, cho neân duø beân caïnh mình coù tröôøng saùt luïc khai dieãn, keû khoâng phaän söï chaúng heà daùm beùn maûng ñeán. Xa xa, coù ñôït khoùi vôøn quanh maùi nhaø, töø töø xoaén oác leân cao roài, gioù thoåi nheï ñeán Hoà Thieát Hoa mang theo moät muøi chaùo noùng. Coù leõ nôi ñoù laø nhaø truø vaø giai nhaân ñang söûa soaïn böõa aên saùng. Voâ luaän coù bieán coá coù gì xaûy ra ngay trong trang, ngöôøi trong trang khoâng heà thay ñoåi neáp sanh hoaït haøng ngaøy, ai ai cuõng lo phaàn coâng taùc cuûa mình, chaúng caàn bieát ñeán coâng taùc ñoù hoâm nay coù ñöôïc duøng ñeán hay khoâng, mieãn coù laøm thì thoâi, coøn duøng hay khoâng duøng laø tuøy chuû nhaân ñònh lieäu. Nhaát ñònh chaúng moät ai ñöôïc cheånh maõng phaàn vieäc thöôøng nhaät. Ngöôøi trong trang haønh söï nhö caùi maùy, neáu coù thay ñoåi moät boä phaän, hay toaøn dieän, laø do ngöôøi ñieàu khieån maùy, maùy cöù chaïy ñeàu ñeàu. Hoà Thieát Hoa thôû daøi, nghó ñeán caùi kieáp phieâu boàng khaép caùc neûo ñöôøng ñaát nöôùc, caûm thaáy tuy ñöùng chung trong traàn theá nhöng moãi haïng ngöôøi ñeàu coù caùi thöïc chaát rieâng bieät … Y nhaän ra, söï böøa baõi phoùng tuùng cuûa y khoâng ñaùng ngôïi cho laém beân caïnh moät neáp soáng coù quy cuõ ñaøng hoaøng. Höông vò chaùo noùng theo gioù ñöa ñeán, caøng phuùt caøng noùng. Hoà Thieát Hoa caûm thaáy ñoùi. Boãng, y naûy sanh ra moät yù nghó: -Voâ luaän trong tình huoáng naøo, con ngöôøi cuõng phaûi aên ! Ñeá vöông aên, daân chuùng aên, coù aên môùi coù soáng, ngöôøi trong UÛng Thuùy sôn trang aên ñeå soáng, thì Toâ Dung Dung vaø hai naøng kia cuõng phaûi aên ñeå soáng. Neáu sôn trang chöa muoán cho ba naøng cheát, hoï phaûi cho naøng aên. Vaø coù theå laø ba naøng phaûi aên ñoàng thôøi gian vôùi hoï. Vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm muoán duøng hoï ñeå lung laïc Tieåu Phi, töï nhieân caû hai phaûi nuoâi hoï no ñuû. Khoùi beáp boác leân töø phöông Ñoâng, nhaø beáp haún ôû veà phía ñoù. Coù theá gia naøo khoâng ñaët beáp nôi phöông Ñoâng ? Cho neân môùi coù thaàn vò Ñoâng truø töø meänh taùo phuû thaàn quaân, ñaët beáp ôû phöông höôùng khaùc laø baát hôïp. Hoà Thieát Hoa khoâng ñaén ño, löôùt mình veà höôùng ñoù. Luùc khoâng coù chuû yù, y quyeát ôû laïi phoøng cöùu trôï Tieåu Phi coù chuû yù roài, y voït mình ñi lieàn. Bôûi duø sao, vieäc cöùu ba naøng quan troïng hôn vieäc tieáp trôï Tieåu Phi. Beân ngoaøi khu chaùnh cuûa trang vieän, beân kia töôøng coù maáy daõy nhaø. Nôi ñoù, coù nhieàu ñöôøng giaây giaêng maéc, treân ñöôøng giaây, y phuïc treo ñaày y phuïc caàn phôi khoâ sau khi ñöôïc giaët giuõ. 706 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nôi ñoù, hieån nhieân laø cô sôû cuûa boïn gia nhaân trang vieän. Hieän taïi, coù maáy ngöôøi thöùc sôùm, baét ñaàu coâng taùc haèng ngaøy. Hoï maøi dao, maøi thöông coù leõ ñoù laø phaàn vieäc cuûa hoï, ñeå choác nöõa ñaây, ai caàn ñeán ñao, ñeán thöông coù saün maø duøng. Trong caùc daõy nhaø, cuõng coù nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ thöùc daäy, ai vaøo phaàn vieäc naáy. Xa xa, treân khoaûng troâng coù maáy ngöôøi taäp döôït, hoï luyeän ñao, luyeän kieám, coân quyeàn luyeän ñuû moïi moân coâng. Phaûi chöù, moät traùng ñinh phaûi hieåu ít nhieàu voõ coâng, nhaát laø trang vieän cuûa nhöõng nhaân vaät danh voïng treân giang hoà. Traùng ñinh cuûa hoï coù theå taïo thaønh moät löïc löôïng quan troïng, khi coù vieäc öùng ñòch. Trong caùc daõy nha ñoù, coù moät daõy daønh cho vieäc beáp nuùc. Thöïc söï, Hoà Thieát Hoa coù khaån tröông ít nhieàu, song vaøo ñaây roài y nhaän thaáy ai ai cuõng thaûn nhieân nhö trong trang chaúng coù vieäc gì xaûy ra. Hoï nhaøn haï ung dung quaù, hoï ñoâng ngöôøi nhöng ai ai cuõng thoaûi maùi phi thöôøng. Doái vôùi hoï, chöøng nhö treân theá gian naày chaúng bao giôø coù söï caïnh tranh maø duø coù ñi nöõa, thì cuõng saün ngöôøi lo thu doïn vieäc ñoù, khi naøo ñeán löôït hoï thu doïn, haún hay. Hoï thaûn nhieân ñeán ñoä gaàn nhö tin töôûng nhöõng cuoäc caïnh tranh ñoù chaúng bao giôø hoï can thieäp,bôûi ñaõ coù ngöôøi can thieäp roài vaø chaéc chaén laø khoâng heà bieán chuyeån quan troïng. Nhöõng caïnh tranh ñoù, ñöông nhieân phaûi bò phaù tan töø luùcvöøa töôïng tröùng. Vaø, hoï naèm moäng cuõng khoâng töôûng laø coù ngöôøi can ñaûm ñeán ñoä daùm vaøo ñaây, laøm cuoäc doï thaùm. Do ñoù, hoï caøng thaûn nhieân hôn. Hoï cuõng coù caùi lyù cuûa hoï. Vuõ truï bao la, thieáu chi nôi haønh ngheà khi naøo boïn troäm cöôùp laïi ñeán ñaây ? Neáu chuùng daùm ñeán, haún chuùng laø nhöõng keû ngu xuaån nhaát ñôøi. Treân giang hoà, cao thuû voõ laâm lieân minh toaøn theå chöa chaéc daùm keùo ñeán UÛng Thuùy sôn trang sanh söï, haø huoáng moät vaøi teân troäm cöôùp ? Cho neân chaúng moät ai chuù yù ñeán Hoà Thieát Hoa. Döôùi moät taøng caây to, beân caïnh truø phoøng coù moät soá ngöôøi ñang quaây quaàn nhau ngoài chuyeän vaõng, nam coù nöõ coù, hoï ñuøa côït vui nhoän. Trong caùc loaøi chim, quaï laø loaøi haï tieän nhaát vôùi saéc loâng ñen u toái, thì trong loaøi ngöôøi haøng noâ leä cuõng duøng maøu ñen cho y phuïc. ÔÛ ñaây, boïn noâ leä cuûa UÛng Thuùy sôn trang vaãn khoâng ra ngoaøi thoâng leä ñoù. ÔÛ ñaây, quy cuû co sum nghieâm, song quy cuû ñöôïc toân troïng khi naøo tôù ôû saùt beân caïnh chuû. Vaø moät khi xa maët tôøi, thì kyû luaät naøo cuõng vaãn bò lôøn ñi ít nhieàu. 707 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cho neân, chaû traùch ñöôïc boïn ngöôøi phuïc dòch trong trang trong löùa tuoåi xuaân coù ñöôïc phuùt giaây naøo roãi raûnh, laø lôïi duïng ngay phuùt giaây ñeå “thaû laù ñeà thô” … Trong soá lieãu ñaàu, co hai naøng xem ra cuõng khaù ñeïp. Gia dó naøng vaän y phuïc moûng, nhöõng ñöôøng neùt treân thaân theå phoâ ra roõ reät, boïn nam nhaân caøng nhìn caøng roõ daõi. Khoâng laâu laém, töø nôi truø phoøng coù tieáng kieång voïng ra. Boïn ngöôøi nôi coäi caây tuøng ñöùng leân. Moät gaõ mæm cöôøi, toû veû tieác nuoái: -Mau quaù ! Môùi ñoù maø côm ñaõ chín roài ! Caâu chuyeän chuùng ta vaãn chöa ñi ñeán ñaâu ! Moät naøng vaåu moû: -Hoâm nay chöa heát chuyeän, thì ngaøy mai noái tieáp khoâng ñöôïc sao ? Gaõ thieáu nieân chôùp maét saùng röïc: -Theá aø ? Ngaøy mai, coâ nöông cuõng … Haén taäp theo caùi loái ñoái thoaïi cuûa chuû nhaân, duøng hai tieáng coâ nöông xem coù veû trònh troïng moät caùch khoâi haøi. Hoï cuøng vaøo nhaø truø. Moät ñaïi haùn ñöùng taïi cöûa, thaân hình boùng nhôøn vôùi môû daàu, vôùi moà hoâi chaép tay su lön, gaét: -Ai cuõng coù phaàn, coù ai giaønh ñöôïc cuûa ai maø phaûi chen laãn chöù ? Moät ñaïi haùn maët daøi nhö maët ngöïa, cao gioïng: -Boïn ta coù nhieäm vuï saên soùc caùc con ngöïa, trôøi chöa saùng laø phaûi baét ñaàu coâng vieäc roài. Trieäu laõo ñaïi cho aên côm sôùm ñi, neáu khoâng chaéc phaûi chaäm treã maát, aét bò quôû naëng ! Trieäu laõo ñaïi khoâng löu yù ñeán gaõ ñoù hoûi: -Caùc coâ nöông ñaõ ñeán ñuû chöa ? Ngöôøi maët ngöïa höø moät tieáng: -Caùc coâ nöông ñoù aø ? laõo trieäu haù khoâng bieát laø thieáu trang chuû trôû veà, hoï aên nôi khaùc chöù coù aên ôû ñaây nöûa ñaâu maø ñôïi ? Trieäu laõo ñaïi nhìn sang boïn lieãu ñaàu, mæm cöôøi: -Caùc coâ nöông ñoù khoâng ñeán laø tieän nghi cho caùc ngöôi ñoù ! Thöùc aên laõnh cho töøng nhoùm, nhoùm naøo aên chung vôùi nhoùm ñoù chöùa ñöïng rieâng bieät. Nhìn phaàn aên daønh cho boïn lieãu ñaàu, moät naøng hoûi: -Sao ít quaù theá naøy, coù bao nhieâu ñaây, laøm sao ñeå cho taùm mieäng aên ? Trieäu laõo ñaïi cöôøi lôùn: -Nöõ nhaân ñoøi aên nhieàu laøm chi ? AÊn nhieàu, buïng lôùn, maát ñeïp ñi ! Boïn lieãu ñaàu böïc töùc, moät naøng gaèn gioïng: 708 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöôïc roài, ngöôøi aên xeùn phaàn cuûa boïn naày, ñeå ta maùch vôùi Thuùy Phöôïng thô thô, xem ngöôi coù bò phaït hay khoâng cho bieát. Trieäu laõo ñaïi haáp taáp thoát: -Laøm gì phaûi maùch, coù muoán aên nhieàu thì ta cho theâm coù chi ñaâu maø ong oùng caùi gioïng keâu ñoùi ? Boïn lieãu ñaàu cuøng cöôøi. Xong boïn lieãu ñaàu, ñeán boïn maõ phu. Gaõ maët ngöïa thaáy mình ñeán tröôùc laïi khoâng ñöôïc laõnh phaàn tröôùc noåi giaän heùt: -Phaàn aên cuûa boïn naày ñaâu ? Maëc haén heùt, Trieäu laõo ñaïi khoâng buoàn löu yù ñeán haén, thaûn nhieân ñöa tay chæ phaàn aên daønh cho boïn haén. Haén cöôøi tí toeùt, böôùc tôùi nhìn thoaùng qua phaàn ñoù, thoát: -Ta bieát maø ! Xong phaàn caùc coâ nöông, laø ñeán löôït boïn naày ! Nhöng, haén boãng suï maët, traàm gioïng tieáp: -Caùc coâ nöông, thaân voùc maûnh mai, laøm coâng vieäc nheï, aên ít laø phaûi, boïn ta quaân quaät nhö traâu, nhö ngöïa, aên ít theá naày söùc löïc ñaâu maø laøm vieäc chöù ? Trieäu laõo ñaïi laïnh luøng: -Ít nhieàu gì cuõng phaûi aên, tuøy tieän maø aên, neáu taát caû moïi ngöôøi trong trang ñeàu ñoøi aên ñaày ñuû nhö caùc ngöôi, thì trang chuû ñeán phaù saûn maát ! Hoï coøn traû qua, ñoái laïi maáy caâu nöõa, Hoà Thieát Hoa buoàn cöôøi heát söùc thaàm nghó: -Ñeán moät gaõ ñaàu beáp maø cuõng lôïi duïng chöùc vuï ñeå hoáng haùch, cho neân, nhöõng quan nhoû, quan to, hieáp ñaùp daân laønh laø caùi ñieàu hôïp lyù laém. Coøn laïi moät toaùn cuoái cuøng, ngöôøi toaùn tröôûng nhìn qua phaàn aên, bieán saéc hoûi: -Chuùng ta hoàm naêm ngöôøi, ngöôøi naøo cuõng coù thaàn voùc to lôùn, Trieäu laõo ñaïi caáp cho bao nhieâu ñaây, thì aên laøm sao ñuû ? Trieäu laõo ñaïi ñieàm nhieân: -Moùn chi cuõng ñaõ heát roài, ta coøn bieát laøm sao ? Ngöôøi ñoù giaän ñeán run tay, höø moät tieáng: -Laõo Trieäu ! Ngöôi khinh ngöôøi thaùi quaù ! Trieäu laõo ñaïi laïnh luøng: -Ngöôi muoán gì ? Ngöôi coù nhaän phaàn aên ñoù hay khoâng nhaän noùi cho ta bieát ! Ngöôøi ñoù quaùt to nhö saám: -Ta khoâng nhaän phaàn aên naày ! Ta chaúng caàn aên moùn ñoù, ta chæ muoán aên thòt ngöôi ! Haén chuïp chieác boàn ñöïng côm, quaêng vaøo ñaàu Trieäu laõo ñaïi. Ngôø ñaâu, Trieäu laõo ñaïi cuõng laø tay khaù, ñöa tay ra ñoùn baét boàn côm, ñoàng thôøi phoùng tôùi moät ngoïn cöôùc. Y cao gioïng khích: -Daùm ñeán nhaø truø, sanh söï vôùi ta, theá ngöôi khoâng muoán soáng chaéc ? 709 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bò ngoïn cöôùc cuûa Trieäu laõo ñaïi laøm cho haén ngaõ nhaøo, haén loàm coàm ngoài daäy, roài ñöùng leân ñònh lieàu sanh töû vôùi ñoái phöông. Nhöng töø trong nhaø beáp, saùu baûy ngöôøi böôùc ra, ngöôøi naøo cuõng coù göông maët haàm haàm. Hoà Thieát Hoa ñôïi maõi, coâng cuoäc phaân phaùt böõa aên saùng xong roài, chaúng thaáy ngöôøi naøo laõnh phaàn mang ñi cho boïn Toâ Dung Dung y khaån tröông voâ cuøng. Y thaàm nghó: -Hay laø caùc naøng ñoù khoâng coù maët taïi UÛng Thuùy sôn trang. Y toan rôøi khoûi nôi ñoù, boãng thaáy nhieàu ngöôøi caäy ñoâng chöïc hieáp ñaùp ngöôøi kia, maø ngöôøi kia thì chöøng nhö khoâng coøn nhòn noåi nöõa duø coù cheát cuõng quyeát ñaùnh nhau. Dó nhieân, yû ñoâng ñaùnh keû theá coâ laø söï kieän baát coâng bình, Hoà Thieát Hoa thì coù taùnh hay can thieäp vaøo nhöõng vieäc baát bình. Y nghó, luùc naày khoâng phaûi laø luùc neân sanh söï voâ ích, song chaúng hieåu taïi sao, y caûm thaáy ngöùa ngaùy voâ cuøng, neáu khoâng can thieäp chaéc chaén, y khoâng khoan khoaùi ñöôïc ñeå lo nhöõng vieäc gì khaùc. Trieäu laõo ñaïi vung naém tay to baèng caùi baùt, giaùng xuoáng ñaàu ñaïi haùn ñoù. Boãng moät boùng ngöôøi lao vuùt tôùi, phaát baøn tay taùt vaøo maët y. Ñoàng thôøi gian, ngöôøi ñoù vung tay kia ñaùnh haát haii teân nöõa, ngaõ nhaøo. Coøn laïi maáy teân chuùng cuøng heùt lôùn, cuøng xong tôùi, vaây chaëc ngöôøi can thieäp . Vaø ngöôøi can thieäp, khoâng ai khaùc hôn laø Hoà Thieát Hoa. Trong boïn chuùng coù teân caàm dao xaét thòt, coù teân caàm ñuõa saét, chuùng vôù ñöôïc moùn gì laø duøng moùn ñoù laø vuõ khí boå xuoáng ñaàu Hoà Thieát Hoa. Voâ ích ! Hoà Thieát Hoa chæ khoaùt tay moät voøng, taát caû ñeàu ngaõ loûng choûng treân neàn nhaø. Trieäu laõo ñaïi sôï haõi ñeán xaùm maët, haáp taáp hoûi: -Tieåu töû … tieåu töû thuoäc veà nhoùm naøo ? Nhoùm chaên ngöïa phaûi khoâng ? Ñaïi haùn bò chuùng hieáp ñaùp, thuoäc toaùn chaên ngöïa, chuùng thaáy Hoà Thieát Hoa tieáp trôï haén neân cho laø ñoàng boïn ! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Phaûi ! Ta thuoäc nhoùm chaên ngöïa ñaây ! Ngöôøi tron nhoùm chaên ngöïa ñaâu phaûi baát cöù ai cuõng coù theå khinh khi ? Boãng, Trieäu laõo ñaïi nhaët moät thanh ñao, nhanh leï phaït ngang qua chaân y. Y phoùng chaân ñaù bay thanh ñao ñoù, ñoaïn boài theâm moät ñaù nöõa, Trieäu laõo ñaïi ngaõ nhaøo. Ñaïi haùn kia laäp töùc voït mình tôùi, ñeø leân ngöôøi Trieäu laõo ñaïi, vung tay ñaám moät luùc hôn möôøi ñaám. Trieäu laõo ñaïi keâu to xin dung maïng. Hoà Thieát Hoa khoaùi traù voâ cuøng. 710 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chôït, coù ngöôøi quaùt to: -Caùc ngöôi laøm gì huyeân naùo theá, ñònh phaûn phaûi khoâng ? Taát caû ñeàu döøng tay cho ta ! Nhöõng ngöôøi coøn ñöùng ñoù xem song phöông ñaám ñaù nhau, baây giôø caáp toác ruùt lui. Ñaïi haùn ñang cung tay ñaám Trieäu laõo ñaïi, cuõng döøng tay, maët bieán saéc traéng nhôït. Ngöôøi vöøa quaùt to, coù aâm thinh raát aám dòu nghe aâm thinh ñoù coøn ai sôï haõi ? Theá maø aâm thinh vaãn coù moät oai löïc voâ bieân, vöøa vang leân laø bao nhieâu ngöôøi raêm raép tuaân theo, chaúng moät ai daùm ruïc ròch. Ngöôøi ñoù, dó nhieân laø moät nöõ nhaân, moät thieáu nöõ ñuùng hôn, maët troøn, tuy ñang giaän, tuy vaän y phuïc nhö moät lieãu ñaàu, song raát ñeïp, veû ñeïp khoâng vì y phuïc taàm thöôøng maø keùm giaûm. Hoà Thieát Hoa nhìn naøng, naøng cuõng tröøng maét nhìn Hoà Thieát Hoa. Naøng cao gioïng hoûi: -Vieäc gì theá ? taïi sao caùc ngöôi laïi sanh söï ñaùnh nhau ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùt muõi, mæm cöôøi, ñaùp: -Naøo phaûi chuùng toâi muoán sanh söï ñaùnh nhau ? Chæ vì caùi gaõ Trieäu laõo ñaïi naày khinh ngöôøi, chuùng toâi thuoäc nhoùm chaên ngöïa, heát söùc chieàu luïy haén, cung kính haén nhö toå tieân, haén vaãn khoâng vöøa loøng, ñaõ khoâng caáp böõa aên laïi coøn toan haønh hung. Nhö vaäy coøn ai chòu noåi ? Trieäu laõo ñaïi voäi phaân traàn: -Khoâng phaûi vaäy ñaâu, Bình coâ nöông ! Coâ nöông ñöøng tin lôøi haén ! Haén bòa chuyeän ñaáy ! … Bình coâ nöông traàm göông maët cöôøi laïnh : -Ta tin lôøi haén hay khoâng tin maëc ta, ngöôi baøy khoân baøy kheùo cho laøm chi ? Töø laâu roài, ta thöøa hieåu boïn caùc ngöôi taïi truø phoøng naày, caøng ngaøy caøng hoaønh haønh ngang ngöôïc ñoái vôùi taát caû ngöôøi trong trang … Trieäu laõo ñaïi sôï xaùm maët chaúng daùm noùi gì nöõa. Bình coâ nöông nhìn Hoà Thieát Hoa töø ñaàu ñeán chaân moät luùc laâu bình tònh hoûi: -Coâng phu cuûa ngöôi cuõng khaù laém ñoù, nhöng taïi sao ta chöa heà thaáy maët ngöôi laàn naøo ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Tieåu nhaân suoát ngaøy quaàn quaät caïnh nhöõng con ngöïa, coù roåi raûnh ñi ñaâu maø coâ nöông troâng thaáy ? Bình coâ nöông höø laïnh: -Khoâng ngôø trong nhoùm chaên ngöïa laïi coù moät tay khaù nhö ngöôi. Thì ra, ngöôøi laø keû ñaïi taøi, maø laïi sung vaøo choã tieåu duïng ! Naøng day laïi ñaïi haùn kia: 711 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haén coù ñuùng laø ngöôøi trong nhoùm chaên ngöïa khoâng ? Ñaïi haùn cuùi ñaàu ken leùn nhìn sang Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa tuy cöôøi cöôøi noùi noùi, song ñaõ chuaån bò saün saøng baát cöù luùc naøo, neáu thieáu nöõ kia xuaát thuû laø y nghinh ñoùn ngay. Sôû dó, y phaûi chuaån bò ñeå saün saøng öùng phoù laø vì y nhaän quan aùnh maét cuûa thieáu nöõ, moät coâng löïc phi phaøm, naøng haún laø moät cao thuû trong trang, coù moät ngoâi vò quan troïng laém. Ngôø ñaâu, ñaïi haùn tröôûng toaùn chaên ngöïa laïi gaät ñaàu, trong khi Hoà Thieát Hoa ñinh ninh laø haén phuû nhaän. Haén laïi cöôøi thoát: -Phaûi ! Ñoù laø ngöôøi caäu cuûa tieåu nhaân, môùi ñeán trang naày trong maáy hoâm thoâi, phuï giuùp tieåu nhaân trong coâng vieäc haøng ngaøy. Bình coâ nöông laïi nhìn sang Hoà Thieát Hoa, saé cmaët hoøa dòu phaàn naøo. Naøng caûnh caùo: -ñeán ñaây, ñeå phuï giuùp coâng vieäc cho haén laø ñöôïc, chöù ñeán ñeå trôï giuùp ñaùnh nhau laø khoâng ñöôïc. Ngöôi bieát ñieàu ñoù chöù ? Hoà Thieát Hoa nheï nhoõm ngöôøi. Y mæm cöôøi: -Phaûi ! Coâ nöông phaân phoù, tieåu nhaân xin tuaân theo ! Bình coâ nöông nheách moâi nhö cöôøi song khoâng phaûi cöôøi. Naøng ñieàm nhieân tieáp: -Ngöôi coù taøi ngheä nhö vaäy, duøng vaøo vieäc chaên ngöïa thì ñaùng tieác qua, aäy hai hoâm nöõa, ngöôi haõy tìm ta, ta seõ an trí cho ngöôi vaøo moät choã xöùng ñaùng hôn ! Ñaïi haùn tröôûng toaùn chaên ngöïa nhìn Hoà Thieát Hoa baûo: -Bình coâ nöông coù haûo yù nhö vaäy, caäu haõy caûm taï ñi ! Caäu coù phuùc laém ñaáy. Bình coâ nöông chòu noùi giuùp caäu vôùi phu nhaân thieáu trang chuû thì theá naøo caäu cuõng coù ñòa vò ñoù ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ña taï Bình coâ nöông ! Hai hoâm sau, tieåu nhaân seõ ñeán baùi kieán Bình coâ nöông ! Y nhaän ra, naøng coù chieác löng ong, ñoâi ñuøi raát thaúng, ñoâi tay traéng mòn, ñaùng ñöôïc y baùi kieán laém ! Trieäu laõo ñaïi cöôøi vuoát hoûi: -Bình coâ nöông ñeán ñaây, chaéc coù ñieàu chi phaân phoù tieåu nhaân ? Bình coâ nöông traàm göông maët: -Trong vieäc cung caáp caùi aên, ngöôi neân coâng bình, cuõng laø ngöôøi trong trang caû, thì khoâng ai khinh ai troïng. Trieäu laõo ñaïi cuùi ñaàu: -Tieåu nhaân tuaân leänh ! Bình coâ nöông hoûi: -Ta baûo ngöôi laøm maáy moùn ñieåm taâm ñoù, ngöôi laøm xong chöa ? 712 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trieäu laõo ñaïi kinh haõi xuaát haïn öôùt ñaàu. Bình coâ nöông cöôøi laïnh: -Vieäc gì theá ? Chaúng leõ ngöôi cuõng aên luoân phaàn cuûa chò em ta ? Trieäu laõo ñaïi boái roái: -Tieåu nhaân coù gan to baèng nuùi cuõng chaúng daùm laøm theá ? Tieåu nhaân ñaõ laøm xong, nhöng … baát quaù … baát quaù … Bình coâ nöông traàm gioïng: -Baát quaù laøm sao ? Hoà Thieát Hoa vuït cöôøi khan: -Ñieàu ñoù, cuõng khoâng neân traùch haén ! Haén nghó laø thieáu trang chuû trôû veà, thì coâ nöông taát aên taïi tieåu truø phoøng, cho neân haén ñaõ cung caáp nhöõng moùn ñieåm taâm ñoù cho ngöôøi khaùc roài ! Bình coâ nöông nhìn y, nhö cöôøi nhöng khoâng cöôøi, laïnh luøng thoát: -Khoâng ngôø ngöôi cuõng toát buïng, bieän baïch hoä haén ! Hoà Thieát Hoa boãng phaùt giaùc ra, con ngöôøi cuûa y cuõng khoâng ñeán ñoåi quaù xaáu xí, duø sao vaãn coù chuùt haáp löïc, neân caùi vò Bình coâ nöông naày môùi nhìn y vôùi aùnh maét ñaëc bieät. Moät nöõ nhaân ñeïp, khoâng quen bieát vôùi y, nhìn y vôùi aùnh maét ñoù, baûo sao yy khoâng khoaùi ? Cuõng may, y chaúng phaûi laø keõ quaù non daïi treân gaing hoà, ñeán ñoåi thaáy chi haáp daãn laø baùm theo lieàn, cho neân y coøn nhôù ñeán nhieäm vuï. Y ñaûo maét nhìn quanh, mæm cöôøi, tieáp: -Truø phoøng naøy, saùnh sao baèng tieåu truø phoøng kia, nôi coù vò ñaàu beáp naáu nöôùng kheùo leùo hôn nhieàu ? Haún coâ nöông cuõng hieåu nhö vaäy chöù ? Bình coâ nöông cöôøi laïnh: -Ñöông nhieân tieåu truø phoøng phaûi hôn ñaïi truø phoøng, nhöng phaûi caùi laø vò ñaàu beáp laø ngöôøi ñòa phöông naøy, khoâng bieát laøm moùn aên haïp khaåu vò ngöôøi Quaûng Ñoâng ! Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Tieåu nhaân nghó, tö vò cuûa tænh naày, cuõng chaúng hôn gì tö vò cuûa tænh khaùc baát quaù quen mieäng maø thoâi. Thænh thoaûng cuõng neân ñoåi moùn laï, heå laï laø aên ngon ! Ñaïi haùn tröôûng toaùn khoâng töôûng laø Hoà Thieát Hoa laém chuyeän ham noùi nhö vaäy. Y noùi maõi, khoâng chöøng Bình coâ nöông böïc boäi, phaùt caùu leân thì coù khoå vôùi nhau. Haén lo sôï. Naøo hay, Bình coâ nöông khoâng böïc , traùi laïi coøn cöôøi nheï, thoát: -Ngöôi cuõng coù lyù. Song ñaõi khaùch, phaûi chieàu khaùch. Ta coù maáy vò khaùch thích duøng ñieåm taâm theo loái Quaûng Ñoâng. Hoà Thieát Hoa laïi chôùp maét, nhoùng moät caâu qau tieáng thôû daøi: 713 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôøi caøng lôùn tuoåi caøng khoù tính ! Bình coâ nöông höø moät tieáng: -Ngöôi cho raèng khaùch cuûa ta lôùn tuoåi ? Hoà Thieát Hoa coá daèn côn khích ñoäng: -Chaúng leõ khaùch cuûa coâ nöông laïi ôû löùa tuoåi thanh thieáu ? Bình coâ nöông mæm cöôøi: -ÔÛ caùi löùa maø thieân haï goïi laø coâ nöông ñoù ? Vaø chaúng phaûi moät coâ nöông thoâi ! Coù ñeán maáy vò ñaáy ! Phaûi coá gaéng laém Hoà Thieát Hoa môùi traàm truï khí noåi. Y vôø thaûn nhieân, song duø sao aùnh maét cuûa y cuõng saùng röïc leân phaàn naøo. May thay, luùc ñoù Bình coâ nöông laïi nhìn sang Trieäu laõo ñaïi, neân khoâng nhaän ra thaàn saéc cuûa y bieán ñoåi. Naøng thoát: -Ngöôi khoâng coù maáy moùn ñoù cho ta, thì ta laøm sao trình laïi vôùi thieáu trang chuû chöù ? Trieäu laõo ñaïi bieán saéc: -Vieäc naày … Hoà Thieát Hoa vuït cöôøi maáy tieáng: -Thöïc ra, ngöôi khoâng neân quaù lo ngaïi. Neáu ngöôi chòu khoù theo ta, ta seõ bieän ra maáy moùn ñoù cho ngöôi ! Trieäu laõo ñaïi troá maét: -AÏ ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Moät vò ñaàu beáp naáu nöôùng cho thieân haï aên, chaéc chaén cuõng coù daønh phaàn laïi cho mình. Neáu khoâng vaäy, chaúng ai laøm caùi ngheà naáu nöôùng caû ? Ngöôi theo ta, ta tìm cho ! Hay laø ngöôi cöù mang ra, ta khoûi tìm ! Bình coâ nöông hoûi: -Taïi sao ngöôi bieát vaäy ? Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: -Vì ngöôøi naáu aên ngon, taát phaûi saønh aên. Ñaõ saønh aên, taát thích aên. Gaëp moùn ngon, haén phaûi daønh phaàn cho mình ! Haén laø ñaàu beáp, taïi sao haén khoâng naáu nöôùng dö ra moät phaàndaønh cho haén ? oOo Ñuùng nhö Hoà Thieát Hoa ñoaùn. Trieäu laõo ñaïi coøn giaáu laïi moät phaàn. Bình coâ nöông nhìn Hoà Thieát Hoa, loä veû thaùn phuïc: -Ngöôi thoâng minh ñaáy ! Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: 714 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng phaû tieåu nhaân thoâng minh ñaâu ! Baát quaù tieåu nhaân thích aên ngon, laïi coù hoïc ngheà naáu nöôùng, cho neân bieát roõ taùnh yù cuûa caùc vò ñaàu beáp. Phaøm laøm moät vò ñaàu beáp maø khoâng aên vuïng, aên xeùn, thì coù khaùc naøo meøo cheâ môû, choù cheâ phaân ! Y naâng chieác maâm coù loàng baøn ñaäy kín leân, nhong nhoùng tay, caân thöû ñoaïn thoát: -Cuõng khaù naëng ñaáy ! Bình coâ nöông haõy ñeå tieåu nhaân mang hoä nheù ! Bình coâ nöông mæm cöôøi: -Ngöôi lanh lôïi, sieâng naêng, chòu khoù nhö vaäy, trong töông lai haún phaûi laäp neân söï nghieäp ! Hoà Thieát Hoa nhìn laïi ñaïi haùn tröôûng toaùn chaên ngöïa, aùnh maét ngôøi nieàm caûm kích. Haén gaät ñaàu, daën kheùo: -Caån thaän ñaáy ! Nôi ñoù toân nghieâm, chaúng phaûi laø choã caäu muùa löôõi khua moâi nhö ôû ñaây ñöôïc ! Neáu coù beà gì, thì lieân luïy caû ñeán toâi nöõa ñaáy ! Caäu bieát chöù ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu. Y laëng leõ theo sau Bình coâ nöông. ---------------------oOo--------------------- 715 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2