Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 77

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

92
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 77: LẤY ÂN BÁO OÁN....Đi phía trước, thỉnh thoảng Bình cô nương quay đầu lại mỉm cười với Hồ Thiết Hoa. Tự nhiên y đắc ý phi thường, mà cũng khoan khoái vô cùng. Đắc ý vì rất có thể tìm ra tung tích bọn Tô Dung Dung, và khoan khoái vì Bình cô nương có vẻ tình tứ với y. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 77

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI BAÛY LAÁY AÂN BAÙO OAÙN Ñi phía tröôùc, thænh thoaûng Bình coâ nöông quay ñaàu laïi mæm cöôøi vôùi Hoà Thieát Hoa. Töï nhieân y ñaéc yù phi thöôøng, maø cuõng khoan khoaùi voâ cuøng. Ñaéc yù vì raát coù theå tìm ra tung tích boïn Toâ Dung Dung, vaø khoan khoaùi vì Bình coâ nöông coù veû tình töù vôùi y. Nghó ñeán caùi caûnh Tieåu Phi möøng rôõ khi gaëp laïi boïn Toâ Dung Dung, y nghe loøng phôi phôùi. Chaøng phí troïn maáy thaùng trôøi, khoâng tìm ra hoï, boãng döng y laïi tìm ñöôïc, y coù theå haõnh dieän vôùi baïn ñöôïc laém chöù ? Hôn nöõa, tìm ñöôïc Toâ Dung Dung, Toáng Ñieàm Nhi, Lyù Hoàng Tuï, coù caû Haéc Traân Chaâu roài, y seõ daãn boán ngöôøi, hieäp löïc vôùi Tieåu Phi thì coù lo gì khoâng san baèng UÛng Thuùy sôn trang naày nhö baõi hoang ? Y thaàm nghó: -Laõo Xuù Truøn phuïc ta voâ töôûng ! Nieàm khoan khoaùi laøm cho Hoà Thieát Hoa nheï böôùc thoaên thoaét tieán saùt beân sau Bình coâ nöông. Y laïi nghó: -Ñeán luùc ñoù, giaû nhö ta thích caùi vò coâ nöông teân Bình hay hoï Bình naøy, ta chæ caàn vuoát tay qua maù naøng laø naøng nhaøo vaøo loøng ta ngay ! Mieân mang vôùi nhöõng yù nieäm ñoù, y khoâng löu yù ñeán ñöôøng loái quanh co do Bình coâ nöông höôùng daãn. Boãng Bình coâ nöông hoûi: -Ñaõ ñeán nôi roài, ngöôi coøn muoán ñi tôùi nöõa sao ? Hoà Thieát Hoa chôït tænh côn mô, cöôøi nheï: -ÔÛ ñaây aø ? Bình coâ nöông mæm cöôøi: -Khoâng ôû ñaây thì ôû ñaâu ? Trong nhaø ñoù ? Reøm chaâu buoâng cuoáng, beân trong vaéng laëng ñeán laïnh luøng. Choác choác, moät laøn höông thoaûng ra, chaúng roõ höông cuûa loaøi hoa gì, hay muøi höông cuûa ngöôøi. Coù ñieàu, höông thanh vaø dòu quaù ! Bình coâ nöông laïi cöôøi haéc haéc: -Sao ngöôi söõng sôø ? Haõy trao chieác maâm cho ta ! 716 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät tay tieáp nhaän chieác maâm, tay kia voã nheï leân ñaàu vai Hoà Thieát Hoa, thaáp gioïng baûo: -Ñeâm nay, ngöôi nhôù ñeán tìm ta nheù ? Nhôù nheù ! Hoà Thieát Hoa möøng rôn, song laïi luyeán tieác, bôûi y nghó laø duø sao thì y cuõng khoâng theå ñaùp öùng thònh tình cuûa naøng thieáu nöõ ña tình naày. Y toan noùi maáy tieáng, ñeå roài sau ñoù seõ ñoäng thuû, ngôø ñaâu … Ngôø ñaàu, Bình coâ nöông laïi ñoäng thuû tröôùc. Baøn tay coøn ñaët nôi ñaàu vai cuûa Hoà Thieát Hoa, nhanh nhö chôùp naøng haï baøn tay ñoù xuoáng, ñieåm nhanh vaøo boán huyeät nôi caùnh tay taû cuûa y. Tay taû bò ñieåm huyeät, tay höõu coøn naâng chieác maâm, Hoà Thieát Hoa chöa kòp laøm gì, Bình coâ nöông chuïp tay vaøo coå tay caàm maâm cuûa y tay kia tieáp chieác maâm ngay. Xong, naøng buoâng coå tay Hoà Thieát Hoa, roài thuaän theá, naøng ñaùnh ra moät chöôûng. Hoà Thieát Hoa ngaõ nhaøo. Naøng nhìn y, ñieåm moät nuï cöôøi: -Tieåu töû ña tình ôi, ngöôi ñoái vôùi ta raát toát, song ta phaûi phuï loøng ngöôi, baét buoäc phaûi vaäy, ngöôi ñöøng haän ta nheù ! naøng goïi to: -Coù ai ñoù chaêng ? Ñeán ñaây gaáp ! Töø trong nhaø, maáy ñoàng töû vaän aùo xanh, toùc boû daøi phuû bôø vai, nhö toùc gaùi chaïy ra. Bình coâ nöông baûo: -Mang gaõ ñi, laáy da traâu coät haén, roài chaïy baùo phu nhaân thieáu trang chuû hay, caùi ngöôøi maø phu nhaân baûo ta löu yù ñoù, ta ñaõ baét ñöôïc roài. Thanh y ñoàng töû cuùi ñaàu: -Vaâng ! Bình coâ nöông laïi tieáp: -Coøn vieäc naày nöõa ! Baûo Tröông quaûn gia tìm gaõ tröôûng toaùn chaên ngöïa, ñaùnh haén naêm möôi oc6n, roài daãn haén qua Huyønh quaûn gia trò toäi haén thoâng ñoàng vôùi ñòch. Hoà Thieát Hoa coøn tænh trí chöù chöa deán ñoåi hoân meâ, troá maét hoûi: -Khoâng leõ … ngöôi bieát tröôùc ta laø ai ? Bình coâ nöông mæm cöôøi: -Moät con ngöôøi coù thinh danh chaán doäi khaép giang hoà nhö Hoà ñaïi hieäp coøn ai khoâng bieát chöù ? Hoà Thieát Hoa aáp uùng: -Nhöng ngöôi … Bình coâ nöông chaän lôøi: 717 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phu nhaân thieáu trang chuû ñoaùn theá naøo ngöôi cuõng ñi tìm boán vò coâ nöông ñoù, neân daën ta löu yù ñeà phoøng. Ta nghó, giôø naày laø giôø ñieåm taâm, theá naøo ngöôi cuõng ñeán truø phoøng, truy ra manh moái. Tröø nôi ñoù ra, ngöôi khoâng coøn ñeán ñaâu nöõa, bôûi moät khu trang vieän meânh moâng nhö theá naøy, ngöôi coøn bieát tìm ñaâu trong thôøi gian kyû luïc vaø khoâng gaây neân söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi ? Naøng mæm cöôøi roài tieáp: -Neáu khoâng theá taïi sao ta tin ngöôi quaù deã daøng chöù ? Ñoù cuõng laø moät nhöôïc ñieåm cuûa nam nhaân, cöù töôûng laø noùi moät vaøi caâu löøa gaït ñöôïc nöõ nhaân ngay ! Thöïc ra thì nöõ nhaân löøa gaït nam nhaân deã hôn gaáp maáy laàn ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi laåm nhaåm: -Mình bieát quaù roõ caùi ñaïo lyù laø theá, taïi sao mình laïi quaù tin naøng ! Coù leõ taïi mình töï tin cöïc ñoä ! oOo Tieåu Phi caàm muõi kieám, duøng chuoâi kieám taán coâng ñòch. Muõi kieám voán khoù naém, caàm ñöôïc cuõng khoâng vöõng chaéc, xöû duïng laïi khoâng phaùt huy ñuùng coâng löïc. Duøng chuoâi kieám coâng ñòch, dó nhieân khoâng baèng muõi kieám roài. Treân theá gian naøy, coù leõ töø nghìn xöa, chaúng coù moät ai caàm kieám vôùi tö theá ñoù, tröø ra coù yù khinh mieät ñoái phöông khoâng xem ñoái phöông ra caùi quaùi gì. Nhöng hieän taïi, Tieåu Phi khoâng theå coù caùi yù khinh mieät ñoái phöông, bôûi ñoái phöông laø nhöõng tay kieám khaùch löøng danh khoaûng thôøi gian maáy möôi naêm veà tröôùc, bôûi ñoái phöông goàm nhöõng naêm ngöôøi, ngöôøi naøo cuõng coù theå laày maïng chaøng deã daøng. Hôn theá, ôû ñaây chaúng phaûi moät ñoái moät, maø chaøng phaûi ñoái phoù vôùi caû moät theá traän, caû moät ñaàu phaùp lieân thuû. Ngoaøi ra, traän theá vöøa phaùt ñoäng kieám phaùp cuûa ñoái phöông ñaõ phaùt huy roài, chæ qua maáy chieâu ñaàu, chaøng nghe muõi kieám cuûa ñòch phôùt ngang hoâng laøm raùch soaït moät ñöôøng tuy khoâng saâu laém. Tuy vaäy chaøng khoâng thay ñoåi tö theá caàm kieám. Taïi sao ? Caùi duïng yù cuûa chaøng khoâng ai hieåu noåi, dó nhieân tröø chaøng ra. Ai ai cuõng bieát, chaúng khi naøo Tieåu Phi laøm moät vieäc gì voâ ích song tröôùc söï tình naøy chaúng ai ñoaùn ra caùi yù cuûa chaøng. Nhöng ai thöøa coâng ñaâu hoûi chaøng ? Duø coù hoûi, chöa chaéc gì chaøng noùi thaät. Vaø cuõng khoâng ai dö thôøi gian suy nghieäm, bôûi chaúng phaûi luùc duøng trí xeùt ñoaùn. Ai ai cuõng chuyeân taâm thi trieån kieám phaùp, coá giöõ khoûi phaân taâm thì coøn ai hoûi gì veà caùi loái caàm kieám quaùi dò cuûa chaøng ! 718 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Kieám quang ngôøi eân, xeït vuøn vuït, nhö nhöõng caùi moáng baïc daøi coù, ngaén coù, thaúng coù, uoán caàu voàng coù. Moät phuùt giaây, moãi ngöôøi coù theå ñaùnh ra haèng möôi chieâu, maø toaøn laø nh74ng chieâu tuyeät ñoäc. Chuyeân taâm ñoái phoù, sôï khoâng ñuû öùng bieán, coøn ñaàu yù trí suy nghó vaån vô ? Tinh thaàn taäp trung vaøo thanh kieám, kieám vaø taâm hôïp nhaát, coù nhö theá, ñöôøng kieám môùi lôïi haïi. Saùu thanh kieám ngaén daøi baát nhaát, phaùt huy nhöõng chieâu baát ñoàng, nhöng saùu thanh hôïp nhaát, caùc chieâu hôïp nhaát, roài tính, khí, thaàn vaø löïc cuûa saùu ngöôøi cuõng hôïp nhaát. Treân theá gian naøy, coøn ai ngaên chaën noåi caùi aùp löïc hôïp nhaát ñoù ? Kieám quang taïo thaønh chieác löôùi bao quanh, chieác löôùi daàn daàn thu heïp. Trong maøn löôùi ñoù, Tieåu Phi nhö con caù. Con caù maéc trong löôùi roài, laøm sao thoaùt khoûi ? Kieám quang phuû kín, kieám khí laïi laïnh rôïn, chòu caùi laïnh cuûa kieám khí, cuõng ñuû meät roài, noùi chi ñeán vieäc thoaùt khoûi maøn löôùi ? Thaàn saéc cuûa Lieãu Voâ My bieán ñoåi luoân luoân, cho ñeán baây giôø, naøng môùi ñieåm nheï moät nuï cöôøi. Bôûi naøng chaéc chaén Tieåu Phi khoâng theå xoâng phaù noåi kieám traän. Bôûi theo naøng nhaän xeùt, kieám traän naày kín ñaùo hôn taát caû nhöõng kieám traän ñaõ coù töø xöa ñeán nay. Ñeán laõo nhaân taøn pheá kia, saép veà loøng ñaát laïnh, cuõng loä veû khích ñoäng. Kieám khí töø traän theá phaùt ra, traän theá do laõo saùng cheá, nhö gieo vaøo ngöôøi laõo moät nguoàn sinh löïc, giuùp laõo hoài döông sau nhieàu naêm teâ lieät. Baøn tay laõo, ngaøy thöôøng thay vì cöû ñoäng chæ rung rung thoâi, rung maõi ngaøy naày qua ngaøy khaùc, suoát thaùng quanh naêm, giôø ñaây choác choác laïi vöôn ra, thaân hình nhuù nhuù nhö muoán ñöùng leân, muoán naém chuoâi kieám tham gia chieán dòch. Ngoài yeân moät choã maø nhìn, töï nhieân laõo phaûi ngöùa ngaøy, khoâng ngöùa xaùc thòt, cuõng ngöùa tinh thaàn. Trong khi ñoù, taïi kieám traän maøn löôùi thu heïp daàn daàn . Y phuïc cuûa Tieåu Phi raùch daàn daàn, kieám khí ñaõ roïc ngang, roïc doïc, y phuïc tôi taû hôn y phuïc cuûa moät gaõ haønh khaát. Chöøng nhö töø luùc phaùt ñoäng traän theá, chaøng khoâng hoaøn thuû moät laàn naøo. Cuõng trong luùc ñoù moät thanh y ñoàng töû ñeán tìm Lieãu Voâ My, thì thaàm maáy caâu beân tai naøng. Naøng ñöôïc baùo tin, Hoà Thieát Hoa ñaõ sa löôùi roài. Caùi tin ñoù laøm cho Lieãu Voâ My theâm khoan khoaùi. Vaø naøng cöôøi. Nuï cöôøi beân caïnh kieám traän, nuï cöôøi trong khung caûnh naëng kieám khí, coù veû taøn khoác phi thöôøng ! 719 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boãng … Kieám khí ngöng ñoïng, kieám quang ngöng ñoïng, boùng ngöôøi ngöng ñoïng. Taát caû ñeàu ngöng ñoïng, nhö moät boä maùy goàm nhieàu boä phaän döøng laïi khi cô quan chaùnh döøng laïi. Kieám quang ngöng ñoïng, saùu thanh kieám hieän nguyeân hình, saùu thanh kieám gaùt cheùo vaøo nhau, beân treân ñaàu Tieåu Phi. Oai löïc cuûa kieám traän doàn Tieåu Phi vaøo giaùc ñoä cuoái cuøng cuûa töû caûnh. Moät thanh kieám neáu nhích ñoäng trong luùc naày laø Tieåu Phi keå nhö höu hæ. Haø huoáng, saùu thanh kieám ñang trong tö theá nhích ñoäng. Duø chaøng coù thaân phaùp nhanh hôn tia saùng, cuõng chaúng hy voïng thoaùt cheát. Döôùi gaàm trôøi naøy, khoâng moät ai traùnh ñöôïc döôùi saùu thanh kieám trong tö theá ñoù! Boãng moät tieáng coong vang leân ngaân daøi. Saùu thanh kieám maát haún caùi oai löïc böùc ngöôøi saùu thaân hình thöø ra nhö saùu töôïng goã. Lmv ngöng ngay nuï cöôøi ñaùng leõ coøn nôû roäng, nôû ñeán baøy raêng, nôû ñeán thaønh tieáng. Nuï cöôøi ngöng nôû, veû töôi vui treân göông maët naøng bieán maát maøu traéng nhôït hieän ra. Tieåu Phi ñaõ tieáp caän saùt naùch Lyù Ngoïc Haøm, moät tay aùn nôi ngöïc haén, tay kia kieàm cöùng coå tay caàm kieám cuûa haén. Thanh kieám cuûa Tieåu Phi ñaõ rôøi tay chaøng, chaøng caàm coå tay Lyù Ngoïc Haøm, chuyeån höôùng thanh kieám cuûa Lyù Ngoïc Haøm qua laõo nhaân coù veû quaéc thöôùc vôùi thaân hình cao lôùn. Chaøng duøng thanh kieám cuûa Lyù Ngoïc Haøm, chaän ngang thanh kieám cuûa laõo nhaân ñoù song vaãn do Lyù Ngoïc Haøm naémchuoâi, chaøng chæ naém coå tay haén ñieàu khieån. Laõo nhaân oám nhoû, thaáp voùc hai tay caàm hai thanh kieám traùi vôùi luùc vaøo cuoäc, laõo chæ coù moät thanh thoâi. Khoâng roõ töø luùc naøo, taïi sao, thanh kieám trong tay Tieåu Phi laïi sang qua tay laõo. Kieám traän kín ñaùo, lôïi haïi, do saùu thanh kieám phoái hôïp maø thaønh. Phaûi coù ñuû saùu thanh, traän theá môùi linh ñoäng, traän theá môùi coù hoàn. Thieáu moät thanh, guoàng maùy maát moät boä phaän, khoâng hoaït ñoäng ñöôïc . Thöøa moät thanh, guoàng maùy bò ngaên trôû, khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. Naêm laõo nhaân, thuû saùu thanh kieám, coäng theâm moät thanh cuûa Lyù Ngoïc Haøm, thaønh baûy thanh. Theá laø thöøa, thöøa laø côù ngaên trôû, traän theá khoâng hoaït ñoäng ñöôïc duø Tieåu Phi tay khoâng, duø chaøng chaúng caàn lôïi duïng tö theá uy hieáp Lyù Ngoïc Haøm, traän theá khoâng coøn hieäu löïc ñoái vôùi chaøng nöõa. Nhö vaäy laø kieám traän bò phaù vôõ. 720 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traän bò phaù, neáu coù moät laõo nhaân naøo taán coâng, thì söï taán coâng ñoù naèm trong khuoân khoå caù nhaân, chöù khoâng do chieán löôïc cuûa traän theá. Moät laõo nhaân naøo trong soá, duø muoán taán coâng, cuõng chaúng laøm sao thöïc hieän caùi yù ñoù ñöôïc. Bôûi caû saùu ngöôøi, chöa ñuû thaéng noåi tröôùc moät Tieåu Phi, thì moät ngöôøi ñôn ñoäc xuaát thuû laøm gì ? Giaû nhö xuaát thuû maø khoâng ñaéc thuû, thì vöøa mang tieáng tieàn boái böùc hieáp haäu sanh, laïi vöøa theïn nhuïc thaát baïi. Huoáng chi Tieåu Phi ñang uy hieáp Lyù Ngoïc Haøm, neáu chaøng xuaát noäi löïc aán maïnh vaøo ngöïc haén, nguõ taïng cuûa haén seõ bò daäp tan maø cheát laäp töùc. Ai khoâng sôï vôõ ñoà vaät nhaø, khi muoán lieäng cho cheát moät con chuoät. Naêm laõo nhaân baát ñoäng. Lieãu Voâ My nghe moà hoâi laïnh öôùt ñaãm loøng baøn tay. Moät luùc sau, Tieåu Phi nhìn qua laõo nhaân oám nhoû coù voùc thaáp, ñieåm moät nuï cöôøi thoát: -Töø hai möôi tröôùc, taïi haï töøng ngöôõng moä oai danh cuûa Laêng laõo tieàn boái, tuyeät hoïc Xuaát Thuû Song Tuyeät Uyeân Öông thaàn kieám cuûa tieàn boái töø bao nhieâu naêm qua vaãn giöõ ngoâi vò ñoäc toân trong thieân haï voõ laâm. Khoâng ngôø hoâm nay laïi ñöôïc tieáp xuùc vôùi tieàn boái thöïc laø moät vinh haïnh raát lôùn cho taïi haï ! Laõo nhaân höø moät tieáng, hoûi: -Ngöôi ñaõ sôùm nhaän ra laõo phu ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Vöøa troâng thaáy naêm vò taïi haï chæ nhaän ra ñöôïc moät, nhöng moät ñoù chaúng phaûi laø laõo tieàn boái ! Noùi nhö theá, coù nghóa laø thoaït ñaàu chaøng chöa nhaän ra laõo nhaân maõi ñeán luùc kieám traän phaùt ñoäng, chaøng môùi hieåu laõo laø ai. Laõo nhaân thaáp nhoû ñoù laïi hoûi: -Ngöôi nhaän ra ai tröôùc tieân ? Tieåu Phi höôùng aùnh maét sang laõo caàm thanh kieám goã, thoát: -Taïi haï thoaït ñaàu nghó raèng, vò tieàn boái caàm thanh kieám goã kia laø Ngoïc Kieám Tieâu Thaïch, moät baäc ñaïi hieäp töøng gieo khieáp ñaûm khaép soâng hoà maáy möôi naêm veà tröôùc. Chaøng nôû nuï cöôøi hoøa dòu, tieáp: -Thanh Ngoïc kieám cuûa Tieâu ñaïi hieäp laø moät vaät chí baùu trong voõ laâm, maø Tieâu ñaïi hieäp thì laïi laø moät kieám khaùch thöôïng ñænh, treân giang hoà soá ngöôøi ñöôïc lieät ngang haøng, ñeám chaúng ñuû ñaàu ngoùn baøn tay. Coù leõ ñaïi hieäp sôï taïi haï nhìn vaät maø nhaän ra ngöôøi, neân môùi duøng thanh kieám goã, ñaùnh laïc höôùng suy ñoaùn cuûa taïi haï ! Ngoïc Kieám Tieâu Thaïch traàm ngaâm moät luùc laâu, roài töø töø thaùo vuoâng vaûi bao maët, ñoaïn thoát: 721 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi noùi ñuùng. Laõo phu laø Tieâu Thaïch. Ngöôi ñaõ bieát lai lòch cuûa laõo phu haún cuõng bieát luoân moái lieân quan giöõa laõo phu vaø Lyù Quan Ngö. Ñieàu ñoù laõo phu khoâng caàn phaûi daãn giaûi. Tieâu Thaïch coù göông maët traéng troøn, ñoâi maét saùng phi thöôøng, raâu vaø toùc ñeàu baïc. Khoaûng giöõa ñoâi my coù maáy ñöôøng nhaên, chöùng toû thuôû thieáu thôøi töøng traûi qua laém ñoä phong traàn. Maõi veà sau môùi phaùt phuùc. Tieåu Phi laïi cöôøi roài tieáp: -Taïi haï thöøa hieåu, naêm vò coù lieân quan maät thieát vôùi Lyù laõo trang chuû, bôûi ñoù, taïi haï nghó ra trong naêm vò, theá naøo cuõng coù Laêng Phi Caùc laõo tieàn boái, ngoaïi hieäu Song Kieám Voâ Ñòch, Laêng laõo tieàn boái coù thaân tình vôùi Lyù laõo tieàn boái, haún phaûi coù maët trong dòp naày beân caïnh caùc vò khaùc. Baát quaù trong nhaát thôøi taïi haï chöa bieát ñöôïc vò naøo laø laêng laõo tieàn boái ! Laêng Phi Caùc cau maøy hoûi: -Ñeán luùc naøo, ngöôi môùi nhaän ra laõo phu ? Tieåu Phi ñaùp: -Sau khi laõo tieàn boái xuaát chieâu. Nhìn qua chieâu thöùc taïi haï nhaän ra ngay. Laêng Phi Caùc höø moät tieáng: -Laõo phu khoâng xöû duïng kieám phaùp cuûa boån moân ngöôi baèng vaøo ñaâu laïi nhaän ra ngöôøi qua voõ coâng ? Tieåu Phi giaûi thích: -Duø tieàn bi61i xöû duïng moät kieám phaùp ñaëc bieät, song caùi daáu veát quenthuoäc vaãn coøn, bôûi bình sanh tieàn boái chuyeân duøng Uyeân Öông kieám, loaïi kieám ñi ñoâi môùi phaùt huy ñuû aûo dieäu. Quen duøng song kieám, boãng nhieân laïi duøng moät thanh, thì duø sao cuõng phaûi luùng tuùng phaàn naøo … Chaøng cöôøi, roài tieáp: -Söï luùng tuùng cuûa laõo tieàn boái, chaúng phaûi do nôi tay caàm kieám maø noù hieän ra ôû nôi tay khoâng caàm kieám. Ñaønh raèng baøn tay khoâng ñoù, tieànboái baét quyeát, nhöng luùc khaån tröông thay vì giöõ vöõng aán quyeát tieàn boái laïi naèm chaët laïi, nhö naèm moät chuoâi kieám. Ñoù laø moät thoùi quen, bôûi baøn tay ñoù töø maáy möôi naêm qua, luoân luoân caàm kieám baáy giôø ñeå khoâng, aán töôïng vaãn coøn nhö thöôøng. Laêng Phi Caùc suy nghó moät luùc laâu, ñoaïn hoûi: -Bôûi theá ngöôi naém muõi kieám, duøng chuoâi kieám taán coâng laõo phu ? Ngöôi ñinh ninh laø vì thoùi quen, ta phaûi chuïp chuoâi kieám ñoù, khi ngöôi chaïm noù vaøo loøng baøn tay ta ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ñoù, laõo tieàn boái. Vaø voâ hình chung tieàn boái chuïp lieàn, tröïc giaùc cuõng khoâng phaùt hieän kòep, bôûi thoùi quen laán aùt caû moïi caûm giaùc. 722 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laêng Phi Caùc thôû daøi: -Ñuùng nhö ngöôi vöøa noùi ! Laõo phu naém chuoâi kieám trong tayroài vaãn chaúng bieát taïi sao thanh kieám laïi veà tay, vaø cöù töôûng mình ñang xöû duïng song kieám nhö ngaøy naøo ! Tieåu Phi tieáp: -Tuy nhieân, tieàn boái cuõng thöøa hieåu laø kieám traän naøy maø cuõng nhö taát caû moïi kieám traän trong voõ hoïc, coù moät soá kieám nhaát ñònh, khoâng theå thieáu, khoâng theå thöøa, duø chæ thieáu moät hoaëc thöøa moät. Neáu thieáu hoaëc thöøa chæ moät thanh kieám thoâi, traän theá seõ khoâng linh ñoäng aên khôùp nöõa, do ñoù töï noù vôõ tan, ñoái phöông khoâng caàn phaûi xuaát löïc coâng phaù. Laêng Phi Caùc ñang suy nghó veà moät vieäc gì ñoù, taâm tö traàm troïng, khoâng noùi gì theâm. Tieåu Phi laïi tieáp: -Noùi laø traän theá vôõ, baát quaù phaûi noùi nhö vaäy thoâi, söï thöïc thì thieáu moät thanh kieám hoaëc thöøa moät thanh kieám traän theá chæ loä phaàn naøo sô hôû vaø vôùi taøi ngheä caùc vò söï sô hôû ñoù seõ ñöôïc söõa chöõa deã daøng nhanh choùng. Cho neân … Laõo nhaân cao lôùn quaéc thöôùc chaän lôøi: -Ngöôi böùc hieáp Lyù theá huynh, doànboïn ta vaøo caùi theá lieäng chuoät sôï beå ñoà, baét buoäc phaûi deïp kieám traän ? Tieåu Phi thôû daøi: -Taïi haï ôû trong caùi theá chaúng ñaëng ñöøng. Tuy nhieân, taïi haï khoâng coù loøng naøo saùt haïi Lyù huynh ! Ñoät nhieân, Lieãu Voâ My voït mình tôùi, cao gioïng hoûi: -Ñaõ theá sao ngöôi coøn uy hieáp ngöôøi ta ? Naøng ñaõ ra maët choáng ñoái roài, khoâng coøn giöõ leã ñoä giaû vôø nöõa. Tieåu Phi ñieàm nhieân hoûi laïi: -Taïi haï buoâng tha Lyù huynh, caùc vò coù buoâng tha taïi haï chaêng ? Lieãu Voâ My nghieán raêng: -Chæ caân ngöôøi khoâng laøm gì haïi ñeán chaøng, ta ñaùp öùng … Lyù Ngoïc Haøm ñang cuùi gaàm ñaàu nhaän baïi, luùc ñoù vuït ngaång maët leân, heùt: -Lieãu muoäi khoâng theå ñaùp öùng haén vieäc gì caû ! Lieãu muoäi ñöøng queân … Lieãu Voâ My daäm chaân: -Khi naøo tieåu muoäi laïi queân ! Chæ … Lyù ca … Lyù ca …Tieåu muoäi laøm sao ñeå haén laøm haïi ñeán Lyù ca … Lyù Ngoïc Haøm traàm gioïng: -Ngu ca coù laøm sao cuõng chaúng quan heä gì. Duø ngu ca coù cheát cuõng khoâng buoâng tha haén ñöôïc ! Lieãu Voâ My suyùt baät khoùc: -Tieåu muoäi bieát ! Lyù ca vì tieåu muoäi maø khoâng tieác … 723 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chôït Lyù Ngoïc Haøm heùt leân moät tieáng lôùn. Ñoàng thôøi gian haén huùc ñaàu vaøo ngöïc Tieåu Phi, phoùng hai chaân theo theá lieân hoaøn, vaøo daï döôùi cuûa Tieåu Phi. Ñeán Laêng Phi Caùc cuõng bieán saéc. Bôûi ai ai cuõng hieåu laø neáu Tieåu Phi aán maïnh baøn tay, thì taâm maïch cuûa Lyù Ngoïc Haøm phaûi ñöùt ñoaïn. Vaø haén cheát tröôùc khi ñaïp truùng ñoái phöông. Hai tieáng binh binh vang leân. Ñoâi chaân Lyù Ngoïc Haøm truùng ñích. Haén loaïng choaïng luøi laïi, thanh trong tay haén bay leân cao. Nhöng haén khoâng ngaõ. Nhö vaäy laø haén khoâng vieäc gì. Nhö vaäy laø Tieåu Phi khoâng xuaát thuû. Vaø traùi laïi, chính Tieåu Phi ngaõ nhaøo. Gieát ngöôøi ñeå khoûi cheát chaøng khoâng laøm. Chaøng khoâng haï thuû thaø chòu haïi. Lyù Ngoïc Haøm luøi laïi, Tieåu Phi ngaõ xuoáng, thanh kieám bay leân. Lieãu Voâ My nhuùn chaân vuùt mình theo, chuïp chuoâi kieám loän ngöôøi moät voøng, töø beân treân cheùm xuoáng. Dó nhieân nhaùt kieám ñoù nhaém Tieåu Phi laøm ñích. Bò hai caùi ñaïp, Tieåu Phi nghe toaøn thaân chaán ñoäng, moà hoâi ñoå ra öôùt mình maët xanh dôøn. Trong tình theá ñoù, chaøng laøm sao traùnh ñöôïc phaùt kieám thaàn toác cuûa Lieãu Voâ My? Ñoât nhieân moät tieáng coong vang leân ngaân daøi. Löûa baén töù phía. Naêm laõo nhaân cuøng xuaát thuû, saùu thanh kieám cuøng chôùp. Saùu thanh kieám keát thaønh moät chieác giaù, ngaên chaën thanh kieám cuûa Lieãu Voâ My. Thanh kieám cuûa naøng chaïm phaûi giaù kieám ñoù, doäi trôû laïi leân khoâng naøng cuõng bò chaán doäi, loän ngöôøi moät voøng ñaùp xuoáng. Caùnh tay caàm kieám teâ daïi, nhöng thanh kieám khoâng vuoät, naøng vaãn coøn naém chaéc. Naøng rung gioïng hoûi: -Taïi sao … tai sao caùc vò tieàn boái cöùu haén ? Tieâu Thaïch cao gioïng : -haén khoâng ôõ gieát choàng ngöôi, neân môùi bò ñaïp ngaõ nhö theá ngöôi laïi nhaân luùc haén thaát cô vì tha cheát cho choàng ngöôi, laïi toan haï saùt haén nhö vaäy chaúng hoùa ra nhaø hoï Lyù taïi ñaát Hoå Khaâu naày baát nhaân baát nghóa sao ? Lieãu Voâ My cuùi ñaàu, khoâng noùi gì ñöôïc. Lyù Ngoïc Haøm quyø xuoáng, cuùi thaáp ñaàu traàm gioïng thoát: -Haén nöông tay tha cheát, vaõn boái bieát ôn ! Ôn ñoù, vaõn boái troïn ñôøi ghi nhôù. Voâ luaän laøm caùch naøo, ñeå ñaùp ôùn ñoù vaõn boái khoâng töø. Tieâu Thaïch höø moät tieáng: 724 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuùng ta laø ngöôøi trong voõ laâm, aân oaùn phaûi phaân minh ! Ñoù laø leõ dó nhieân roài ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Ôn cuûa haén, vaõn boái phaûi baùo ñaùp. Nhöng ngaøy nay, voâ luaän nhö theá naøo, vaõn boái cuõng khoâng theå buoâng tha haén ! Tieâu Thaïch naït: -Ngöôi noùi gì theá ? Lyù Ngoïc Haøm cuùi thaáp ñaàu hôn moät chuùt nöõa, tieáp: -Ñoái vôùi vaõnboái caùi ôn tha cheát duø naëng, vaãn khoâng naëng baèng ôn sinh thaønh. Ngaøy nay, neáu vì tình rieâng vaõn boái buoâng tha haén, thì gia phuï laïi oâm haän suoát ñôøi. Trong hai ñöôøng hieáu vaø nghóa vaõn boái choïn hieáu boû nghóa. Vaø chaéc aùcv ò khoâng nôõ naøo cöôõng baùch aõn boái laøm ngöôøi baát hieáu ! Tieâu Thaïch traàm ngaâm laâu laém, sau ñoù laïi ñöa maét nhìn sang Lyù Quan Ngö. Göông maët maát saéc, nhö da caây khoâ cuûa laõo nhaân hoï Lyù, luùc ñoù öûng ñoû leân. Vaønh moâi cuûa laõo rung rung, ñoâi maét cuõng ngôøi nieàm bi phaãn. Moät ngoïn löûa thieâng ñang nung naáu nôi laõo, giuùp laõo hoài sinh ñeå chöùng kieán söï tình, moät söï tình laõo chôø ñôïi keát thuùc töø nhieàu naêm tröôùc. Tieâu Thaïch thôû daøi. Ñaûo aùnh maét nhình quanh ñoàng ñaïo, laõo hoûi: -Caùc vò nghó sao ? Boánvò kia loä veû heát söùc khoù khaên. Khoâng moät ai ñaùp lieàn caâu hoûi ñoù. Lyù Ngoïc Haøm nhìn qua töøng vò, tieáp: -Vaõn boái bieát roõ, caùc vò laø nhöõng baäc ñaïi anh huøng, coù oai voïng lôùn, thaân phaän cao, khoâng bao giôø lôïi duïng caùi nguy cuûa ngöôøi haï ñoäc saùt haïi ngöôøi. Song vì choã giao tình ngaøy tröôùc, chaéc caùc vò khoâng ôõ ñeå gia phuï thoáng khoå ngay tröôùc maét caùc vò ! Haén ngaång ñaàu leân, cao gioïng hôn : -Baûy naêm qua, gia phuï khoå luyeän kieám traän naày, roài luyeän luoân kieám khí, trong moät phuùt khoâng thaän troïng phaûi laâm vaøo tình traïng taåu hoûa nhaäp ma. Töø ñoù, soáng cuõng nhö cheát, thaø cheát coøn söôùng hôn soáng. Ngöôøi coá gaéng soáng ñeå chôø ñôïi coù ngaøy nay, caùc vi nôõ naøo … Tieâu Thaïch heùt leân: -Thoâi ñi, ngöôi khoâng caàn phaûi noùi nöõa. Baây giôø, ta hoûi ngöôi moät caâu, ta gieát Löu Höông roài gia gia ngöôi coù lôïi gì ? Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Thöïc ra vaõn boái khoâng hieåu ñöôïc nguyeân nh6n naøo khieán gia phuï quyeát laáy maïng soáng cuûa haén. Vaõn boái laø con, boån phaän laøm con phaûi tuaân lònh cha, giaû nhö caùc vò coøn nghó ñeán choã giao tình vôùi gia phuï ngaøy naøo, thì … Tieâu Thaïch chaän lôøi: 725 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi khoûi phaûi ñeà tænh ta, Lyù Quan Ngö ñoái vôùi ta raát toát. Thaø ta phuï thieân haï, chöù khoâng theå phuï gia gia ngöôi ! Laõo ruùt thanh kieám veà. Giaù kieám goàm saùu thanh do naêm ngöôøi gaùt cheùo, ñaõ maát ñi moät thanh roài. Laõo hoûi caùc vò kia: -YÙ laõo phu ñaõ quyeát, coøn caùc vò nghó nhö theá naøo ? Laõo nhaân coù thaân voùc cao lôùn, thôû daøi moät tieáng: -Laõo Thaïch ñaõ quyeát ñònh nhö vaäy, laõo phu coøn noùi gì hôn ! Laêng Phi Caùc tieáp noái: -Laõo phu ñoái vôùi Lyù Quan Ngö keå nhö chí thaân roài. Caùi caûnh cuûa laõo phu laïi caøng khoù xöû hôn caùc vò nhieàu ! Cho neân … cho neân … Boãng laõo quay mình, ñoaïn buoâng luoân: -Ngaøy nay, voâ luaän caùc vò gieát hay tha Löu Höông, laõo phu caàm nhö khoâng hay bieát. Caùc vò cöù xem laø khoân g coù maët laõo phu ! Ba ngöôøi leân tieáng boán thanh kieám ñöôïc thu hoài. Laõo nhaân coù hình daùng thoâng thöôøng, traàm maëc töø luùc ñaàu, baây giôø môùi thoát: -Laõo phu ñoàng thaùi ñoä vôù Laêng Phi Caùc ! Chöøng nhö laõo ta khoâng thích noùi nhieàu. Noùi maáy tieáng ñoù roài, laõo quay mình böôùc ra. Naêm thanh kieám ñöôïc thu hoài. Giaù kieám khoâng coøn nöõa, bôûi hieän taïi chæ thöøa laïi moät thanh, moät thanh kieám khoâng taïo thaønh giaù kieám, cuõng nhö moät coäi caây khoâng theå taïo thaønh röøng. Khoâng thaønh röøng, chim khoâng nôi ñoå. Khoâng thaønh giaù kieám, Tieåu Phi maát söï chôû che. Coøn laïi moät laõo nhaân cao lôùn. Laõo naém chaéc chuoâi kieám, song muõi kieám rung rung. Tieâu Thaïch cau maøy: -Laõo phu bieát, Lyù Quan Ngö ñoái vôùi caùc haï giao tình thaâm haäu hôn taát caû. Taïi sao caùc haï khoâng noùi gì ? Laõo nhaân cao lôùn thôû daøi: -Lyù Quan Ngö ñoái vôùi laõo phu coù caùi ôn cöùu maïng, neáu söï tình chæ lieân quan rieâng moät taïi haï, thì caù nhaân naày coù keå gì ! Duø laõo phu xuoáng tay haï saùt Löu Höông, ñieàu ñoù raát deã laøm. Raát tieác … Tieâu Thaïch traàm gioïng: -Raát tieác laøm sao ? Laõo nhaân ñaùp: -Laïo Thaïch cuõng htöøa hieåu, trong hieän taïi, moät lôøi noùi, moät haønh ñoäng cuûa laõo phu, coù aûnh höôûng ñeán maáy ngaøn ngöôøi treân Voõ Ñang Sôn. Laõo phu laøm sao … laøm sao … 726 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieâu Thaïch cao gioïng: -Thì ra caùc haï coá kî vì thaân phaän moät ñaïi hoä phaùp trong phaùi Voõ Ñang ! Neáu ngaøy tröôùc, Lyù Quan Ngö khoâng cöùu caùc haï, caùc haï coøn soáng ñöôïc ñeán ngaøy nay chaêng ? Taïi sao caùc haï khoâng theå töø khöôùc chöùc vò hoä phaùp chöù ? Laõo nhaân laø vò ñeä nhaát hoä phaùp trong phaùi Voõ Ñang, ñaïo hieäu laø Thieát Sôn. Bieát ñöôïc ñieàu ñoù, Tieåu Phi thôû daøi. Tieâu Thaïch tieáp: -Caùc haï neân hieåu ngaøy nay, laõo phu ñaùp ôn Lyù Quan Ngö, thì vónh vieãn laõo phu khoâng coøn öôùc thuùc ñeä töû Ngoïc Kieám moân nöõa roài ! Sau caùi vieäc naày, laõo phu tìm ñeán röøng saâu, nuùi cao, quy aån, khoâng heà chöôøng maët vôùi ngöôøi ñôøi nöõa, neáu caùc haï ñoàng yù, chuùng ta seõ keát hôïp vôùi nhau ! Thieát Sôn ñaïo tröôûng bieán saéc maët, hôi thôû doàn daäp. Moà hoâi laïnh ñoå öôùt ñaàu. Tieåu Phi boãng ñieåm moät nuï cöôøi: -Ñaïo tröôûng khoâng phaûi khoù nghó ! Ñaïo tröôûng coù theå laøm nhö caùc vò tieàn boái kia ! haï saùt taïi haï, cho troïn nhôn tình. Bôûi, coù nhieàu caùch daãn giaûi ñaïo nghóa giang hoà, daãn giaûi theá naøo cho hôïp lyù laø ñöôïc. Bôûi ñaïo nghóa giang hoà khoâng coù quy cuõ thöôùc ngoïc khuoân vaøng, maø moïi ngöôøi phaûi noi theo chieàu duy nhaát. Ngaøy nay, ñaïo tröôûng haï saùt taïi haï treân giang hoà khoâng ai coù theå buoäc toäi ñaïo tröôûng baát nghóa baát nhaân. Traùi laïi, haøo kieät voõ laâm coøn ca ngôïi ñaïo tröôûng aân oaùn phaân minh. Thoï ôn, ñaùp ôn, laø vieäc maø ñaïi tröôïng phu phaûi laøm, neân laøm. Neáu ñaïo tröôûng buoâng tha taïi haï, thì chaúng hoùa ra ñaïo tröôûng khoâng xöùng ñaùng laøm ngöôøi sao ? Thieát Sôn ñaïo tröôûng daäm chaân. Boãng laõo ñöa cao tay taû, chaët xuoáng vai höõu. Moät tieáng raéc vang leân. Caùnh tay höõu gaõy lìa. ---------------------oOo--------------------- 727 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2