Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 81

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

81
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 81: NGƯƠI CHẾT, TA SỐNG ....TLiễu Vô My nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ khinh miệt, chừng như nàng muốn nói: -Bằng một ngươi mà dám nói như vậy à? Cho dù trăm Hồ Thiết Hoa, ngàn Hồ Thiết Hoa đến gặp người đó, là cầm như lùa dê non vào hang cọp..... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 81

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI MOÁT NGÖÔI CHEÁT, TA SOÁNG Lieãu Voâ My nhìn thoaùng qua Hoà Thieát Hoa, trong aùnh maét naøng hieän roõ veû khinh mieät, chöøng nhö naøng muoán noùi: -Baèng moät ngöôi maø daùm noùi nhö vaäy aø? Cho duø traêm Hoà Thieát Hoa, ngaøn Hoà Thieát Hoa ñeán gaëp ngöôøi ñoù, laø caàm nhö luøa deâ non vaøo hang coïp. Nhöng naøng noùi ra laøm chi caùi yù nghó ñoù? Noùi voâ ích, laïi theâm uaát haän cho hoï Hoà. Naøng thôû daøi tieáp: -Tuy ta khoâng daùm ñeán, song tình theá böùc baùch, ta khoâng ñeán khoâng ñöôïc! Tröø ra ta khoâng muoán soáng! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Cuoái cuøng ngöôi coù gaëp y khoâng? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Gaëp. Hoà Thieát Hoa thaáp gioïng: -Ngöôøi ñoù giaûi ñoäc cho ngöôi ñöôïc chaêng? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Haén laø ñöôïc roài! Nhöng phaûi coù ñieàu kieän! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Ñieàu kieän gì? Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Baát quaù, tìm cho y moät vaät! Ñem vaät ñoù ñeán cho y, y giaûi ñoäc cho ta lieàn. Hoà Thieát Hoa caøng chuù yù hôn. Y coù veû khaån tröông, chöøng nhö y ñaõ ñoaùn ra vaät ñoù laø gì roài. Nhöng y phaûi hoûi: -Vaät gì? Lieãu Voâ My gaèn töøng tieáng: -Chieác ñaàu cuûa Löu Höông! *** Taát caû ñeàu söõng sôø. Laâu laém, Hoà Thieát Hoa nhìn sang Tieåu Phi, cöôøi khoå: 760 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaàu ngöôi quaû thaät laø moät böûu boái! Moät böûu boái voâ giaù, cho neân nhieàu ngöôøi muoán chieám cho kyø ñöôïc! Lieãu Voâ My cuùi ñaàu: -Ta vôùi ngöôi, khoâng thuø khoâng oaùn, ta nôõ naøo laïi saùt haïi ngöôi? Nhöng, ngöôøi ñoù baûo chaát ñoäc ñaõ nhieãm vaøo taän xöông tuyû cuûa ta, ta chæ coøn soáng ñöôïc ba thaùng nöõa thoâi, trong voøng ba thaùng ñoù, neáu ta khoâng ñem chieác ñaàu ngöôi ñeán cho ngöôøi ñoù, thì caàm nhö ta chòu cheát. Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùp muõi: -Thôøi gian ñaõ ñöôïc bao laâu roài? Lieãu Voâ My ñaùp: -Ñoä hai thaùng! Chæ coøn moät thaùng nöõa thoâi! Tieåu Phi hoûi: -Coù theå tin ñöôïc ngöôøi ñoù chaêng? Lieãu Voâ My thaûn nhieân: -Neáu ngöôi bieát ñöôïc ngöôøi ñoù laø ai, thì khoûi caàn hoûi caâu ñoù! Naøng khoùc. Vöøa khoùc, naøng vöøa rung gioïng thoát: -Ta khoâng sôï cheát! Chæ vì, baát quaù... Hoà Thieát Hoa hoûi gaáp: -Chæ vì laøm sao? Baát quaù laøm sao?... Lyù Ngoïc Haøm vuït ñaùp thay naøng: -Naøng vì ta! Chæ vì ta! Baát quaù vì ta maø naøng muoán soáng! Naøng khoâng muoán boû ta bô vô ñôn ñoäc treân coõi ñôøi naøy. Baây giôø caùc ngöôi minh baïch roài chöù? Tieåu Phi thôû daøi: -Minh baïch! Boãng haén heùt lôùn: -Baây giôø caùc ngöôi bieát naøng khoâng phaûi laø gian teá do Thaïch Quan AÂm ñöa ñeán. Naøng khoâng laø gian teá cuûa baát kyø ai. Naøng muoán gieát ngöôi chaúng qua naøng muoán baûo toaøn baûn thaân thoâi. Tieåu Phi thôû daøi: -Con ngöôøi, khoâng bieát baûo toaøn thaàn laø heát con ngöôøi roài. Con ngöôøi ñoù phaûi bò thieân tru ñòa dieät! Cho neân ta muoán giuùp ñôõ naøng! Lyù Ngoïc Haøm cao gioïng: -Ngöôi neân thanh toaùn chí nguyeän cuûa naøng! Tieåu Phi mô maøng: -Nhöng giuùp ñôõ naøng laø ta huyû hoaïi baûn thaân. Ta khoâng baûo toaøn baûn thaân laø thieân tru ñòa dieät! Ta bieát laøm sao baây giôø? Chaøng mæm cöôøi nhìn Lyù Ngoïc Haøm hoûi: 761 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi coù theå töï caét ñaàu trao cho ngöôøi, ñeå thanh toaùn chí nguyeän cuûa ngöôøi chaêng? Ngöôi baèng loøng laøm caùi vieäc ñoù chaêng? Lyù Ngoïc Haøm ñang traéng maët, göông maët thoaùng ñoû leân, song haén giaän, heùt to: -Ngöôi khoâng giuùp naøng khoâng ñöôïc! Khoâng theå ñöôïc! Cho ngöôi bieát! Tieåu Phi mæm cöôøi: -A! Thaät vaäy aø? Lyù Ngoïc Haøm gaèn gioïng: -Neáu ngöôi khoâng muoán cheát, thì ta seõ cho naêm ngöôøi kia cheát. Ngöôi coù theå giöông maét nhìn hoï cheát chaêng? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Neáu ngöôi gieát hoï, thì vôï choàng ngöôi... Lyù Ngoïc Haøm quaùt chaën: -Vôï choàng ta khoâng thieát soáng nöõa! Tieåu Phi thôû daøi: -Caùc ngöôi ñuùng laø moät ñoâi si tình! Vôï khoâng nôõ cheát ñeå choàng leû loi, choàng khoâng muoán maát vôï neân khoâng tieác moät haønh ñoäng naøo! Sao ngöôi khoâng duøng Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh ñoái phoù vôùi ta? Coù phaûi tieän hôn chaêng? Lyù Ngoïc Haøm nghieán raêng: -Ta khoâng tin laø gieát noåi ngöôi, ta khoâng theå haønh ñoäng lieàu, lieàu maø khoâng thaønh coâng thì nguy maát. Cho neân, ta phaûi duøng ñoøn giaùn tieáp nhö vaäy, ta môùi naém ñöôïc caùi cô taát thaéng! Tieåu Phi mæm cöôøi: -ít nhaát ngöôi cuõng noùi ñöôïc moät caâu thaønh thaät! Lyù Ngoïc Haøm traàm gioïng: -Hieän taïi, taát caû nhöõng thaéc maéc cuûa song phöông ñaõ ñöôïc giaûi thích roài, ngöôi ñöøng tìm caùch keùo daøi thôøi gian voâ ích. Ta cho ngöôi suy nghó roài quyeát ñònh. Ta ñeám ñeán naêm, sau ñoù ngöôi chöa quyeát ñònh, töùc nhieân ngöôi choïn caùi soáng, boïn kia phaûi cheát thay ngöôi! Tieåu Phi thôû daøi laåm baåm: -Ñeám ñeán naêm? Taïi sao ngöôi khoâng ñeám ñeán ba? Ñeám ñeán ba vöøa nhanh cho ngöôi, maø cuõng gaây khaån tröông cho ta, coù lôïi cho ngöôi hôn chöù? Lyù Ngoïc Haøm xaùm maët, khoâng ñaùp chæ ñeám: -Moät! Gioïng haén khaån tröông roõ raøng. Bôûi quaù khaån tröông, haén laép baép moät chuùt roài môùi buoâng roõ tieáng "Moät". Haén khaån tröông vì Tieåu Phi khoâng chòu cheát, duø boïn Hoà Thieát Hoa vaø Toâ Dung Dung coù cheát, cuõng chaúng ích lôïi gì cho haén, bôûi vôï choàng haén roài cuõng cheát luoân. Cho neân haén vöøa ñeám, vöøa khaån tröông, vöøa hy voïng. 762 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Treân ñôøi naøy, coù ai hy voïng kyø laï nhö theá? Hy voïng ngöôøi baèng loøng cheát cho mình soáng, ngöôøi cheát laø keû xa laï vôùi mình, bình sinh khoâng thoï moät caùi ôn nho nhoû. Coù kyø laï khoâng chöù? Vaäy maø Lyù Ngoïc Haøm hy voïng! Haén hy voïng, nhöng Tieåu Phi laïi thaûn nhieân, nhö khoâng nghó laø mình neân cheát, nhö coøn thích soáng vaø soáng laâu. Lyù Ngoïc Haøm caøng khaån tröôûng, ñeäm luoân: -Hai! Tieåu Phi cöôøi nheï. Lyù Ngoïc Haøm khoâng theå nhìn nuï cöôøi ñoù ñöôïc, khoâng nhìn chaøng thì haén nhìn sang boïn Hoà Thieát Hoa, Toâ Dung Dung. Haén cuõng bieát, chaúng bao giôø nhöõng ngöôøi naøy laïi khuyeân Tieåu Phi cheát, song haén hy voïng hoï khuyeân chaøng. Haén voâ lyù ñeán theá laø cuøng. Roài, haén ñeám tieáp: -Ba! Boãng Tieåu Phi cöôøi hì hì: -Baây giôø, ta minh baïch moät ñieàu! Bôûi quaù khaån tröông, Lyù Ngoïc Haøm maát ñi phaàn naøo töï chuû, buoät mieäng hoûi: -Ñieàu gì? Tieåu Phi ñaùp: -Boïn ñeä töû trong Öng Thuyù sôn trang chaúng khi naøo laøm ñieàu baïi hoaïi. Bôûi hoï chaúng bieát caùch thöùc laøm ñieàu baïi hoaïi, cho ñeán vieäc doaï ngöôøi khieáp sôï, hoï cuõng chaúng bieát noát! Chaøng laïi cöôøi, roài tieáp: -Neáu ngöôi muoán thieân haï sôï ngöôi, thì tröôùc heát ngöôi ñöøng sôï haõi. Chöa doaï thieân haï maø ngöôi sôï thieân haï tröôùc roài, thì coøn mong doïa ai nöõa? Coøn ai sôï ngöôi chöù? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ñuùng! Caùi ñaïo lyù ñuùng quaù. Phaøm moät teân heà, chuyeân moân choïc cöôøi thieân ha, chöa choïc ai cöôøi, töï mình cöôøi tröôùc thì coøn ai cöôøi theo? Moät teân heà baät cöôøi tröôùc khi choïc cöôøi, laø haén chaúng coù kyõ thuaät choïc cöôøi, haén laø moät keû taàm thöôøng! Lyù Ngoïc Haøm soâi giaän: -Caùc ngöôi töôûng... Tieåu Phi khoâng ñeå cho haén noùi, chaën lôøi lieàn: -Caùi boïn ñeä töû voïng toäc nhö ngöôi, coøn coù moät taät raát lôùn. Lyù Ngoïc Haøm quyeân haún töï chuû, suyùt buoät mieäng hoûi taät gì, song haén khoâng hoûi, haén cao gioïng ñeám: -Boán! 763 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thaûn nhieân maëc haén ñeám, duø haén ñeám ñeán boán roài. Chaøng tieáp noát caâu chuyeän: -Caùi taät lôùn cuûa caùc ngöôi laø khinh thöôøng moïi dieãn bieán ngoaøi ñôøi, khoâng löu yù ñeán sinh hoaï cuûa giang hoà, neân khoâng lòch duyeät cho roõ. Caùc ngöôi khoâng bao giôø tranh chaáp vôùi khaùch giang hoà, cho neân chaúng caàn hieåu saâu roäng veà hoï, do ñoù ngöôi keùm kinh nghieäm moät caùch ñaùng thöông! Bôûi keùm kinh nghieäm, bôûi töï toân töï ñaïi, neân khinh thöôøng moïi ngöôøi, cho raèng chaúng ai baèng mình, vaø ñöông nhieân laø phaàn caûnh giaùc bò boû queân moät caùch ñaùng traùch. Boãng chaøng ñöa tay chæ chieác hoäp Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh trong tay Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Ngöôi coù kieåm tra chieác hoäp chöa? Chaøng mæm cöôøi tieáp: -Chieác hoäp laø laù buøa hoä maïng cuûa vôï choàng ngöôi, giaû nhö noù truïc traëc moät boä phaän naøo ñoù, thì caùc ngöôi phaûi laøm sao? Chaøng khoâng ñeå Lyù Ngoïc Haøm noùi gì, tieáp luoân: -Giaû nhö ñoù laø moät chieác hoäp khoâng thì sao? Lyù Ngoïc Haøm coù caûm töôûng laø bò moät ngoïn roi quaát maïnh vaøo mình. Haén rung rung gioïng thoát: -Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh töø laâu khoâng heà voâ hieäu... Tieåu Phi ung dung tieáp: -Treân theá gian naøy, chaúng coù vieäc gì toaøn thieän toaøn myõ. Thì chieác hoäp ñoù traùnh sao khoûi ñöôïc moät truïc traëc baát ngôø, khoâng keå laø coù truïc traëc do ngöôi muoán. Chaún g haïn seùt ræ cô quan, saâu boï laáp bít caùc loã, ngaên trôû muõi ñinh bay ra? Lyù Ngoïc Haøm xuaát haït öôùt mình. Tieåu Phi laïi tieáp: -Huoáng chi, duø cô quan cuûa chieác hoäp coøn phaùt ñoäng toát ñeïp, keå ra cuõng voâ ích. Trong ñeâm qua, ñeå ñoái phoù vôùi vôï choàng Thieân La Ñòa Voõng, ta ñaõ baám nuùt cô quan, baén ñi taát caû soá ñinh roài! Lyù Ngoïc Haøm baät cöôøi cuoàng daïi. Cöôøi moät luùc, haén thoát: -Ngöôi ñöøng töôûng ta laø moät treû nít naêm ba tuoåi maø laàm! Ngöôi cho raèng ta khieáp ñaûm vôùi maáy lôøi bòa ñaët coát haêm doaï cuûa ngöôi aø? Cho ngöôi bieát, chaúng bao giôø ta tin ngöôi ñaâu! Haén noùi vôùi veû cöông quyeát nhöng tinh thaàn ñaõ baét ñaàu dao ñoäng roài. Bôûi con ngöôøi thaät söï khoâng tin, chaúng ai cöôøi cuoàng daïi, neáu muoán cöôøi thì baát quaù laø cöôøi maø thoâi! Cöôøi cuoàng daïi laø ñeå che ñaäy traïng thaùi taâm tö cuoàng loaïn, cöôøi ñeå mong laéng dòu dao ñoäng noäi taâm. Tieåu Phi thaûn nhieân: -Ngöôi khoâng tin? Cöù kieåm soaùt laïi xem! 764 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Ngoïc Haøm heùt leân: -Ta khoâng caàn kieåm soaùt! Khoâng caàn! Haén noùi khoâng caàn, song haén laïi nhìn xuoáng chieác hoäp. Vaø baøn tay haén xoa xoa, boùp boùp chieác hoäp. Thöïc ra, hoäp khoâng hay hoäp coù ñinh, haén naøo bieát ñöôïc? Cho neân thaàn kinh haén caêng thaúng cöïc ñoä. Haén khoâng keàm haõm noåi söï khaån tröông nôi haén! Ñuû roài! Chæ caàn haén nhìn xuoáng chieác hoäp thoâi! Chæ caàn moät giaây ñoù thoâi, nhanh hôn moät tia chôùp, Tieåu Phi nhö muõi teân rôøi giaây cung, voït ñeán haén lieàn. Lyù Ngoïc Haøm vöøa kinh haõi, vöøa phaõn noä. Song haén laøm sao traùnh neù kòp? Phaûi nhìn nhaän phaûn öùng cuûa haén cuõng nhanh, ñoäng taùc cuûa haén nhanh khoâng keùm Tieåu Phi. Tuy nhieân, haén coù nhanh cuõng chaúng ích gì. Bôûi, Tieåu Phi ñaõ naâng caùnh tay caàm hoäp cuûa haén leân cao. Vaø chaúng roõ haén hay Tieåu Phi baám nuùt cô quan. Moät tieáng vuø vang leân, taát caû Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh bay ra. Hai möôi baûy muõi Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh baén leân noùc nhaø. Taát caû ñeàu caém saâu vaøo ñaù! *** Khí löïc cuûa Lyù Ngoïc Haøm nhö rôøi thaân xaùc haén, bay theo caùc muõi ñinh. Moät tieáng coong vang leân, chieác hoäp khoâng rôi xuoáng neàn. Tieáp theo ñoù laø söï im laëng hoaøn toaøn. Söï im laëng cuûa caùi cheát Tay taû cuûa Tieåu Phi naâng boång caùnh tay höõu cuûa Lyù Ngoïc Haøm, caùnh tay höõu cuûa chaøng aán vaøo maïn söôøn beân taû cuûa haén. Caùi xaùc cuûa haén ñöùng ñoù, song hoàn ñaõ phieâu phöôûng ôû taän ñaâu ñaâu. Haén giöông maét leân traàn nhaø, nôi ñoù, hai möôi baûy muõi Baïo Vuõ Leâ Hoa Ñinh caém phaäp saâu vaøo! Haén khoâng nhìn Tieåu Phi duø Tieåu Phi coù theå xuaát thuû baát ngôø haï saùt haén. Haén khoâng nhìn ai bôûi haén tieác maáy muõi ñinh cöùu maïng vôï haén. Baây giôø, ñinh ñaõ maát, söï vieäc baát thaønh, chaúng vôï haén cheát, haén cheát! Haén khoùc. Lieãu Voâ My böôùc tôùi, vöøa ñöôïc moät böôùc, chaúng hieåu nghó sao naøng döøng chaân laïi. Naøng nhìn Tieåu Phi, khoâng khoùc nhö Lyù Ngoïc Haøm, song aùnh maét naøng coøn buoàn hôn khoùc. Naøng khoâng oaùn haän ai caû, naøng thöông thaân, xoùt phaän thoâi. Tieåu Phi thaønh coâng ñaùng leõ Hoà Thieát Hoa, Toâ Dung Dung vaø caùc naøng kia möøng, song chaúng ai reo hoø, thaäm chí chaúng ai thôû phaøo vaø noùi tieáng naøo. 765 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï bò kích ñoäng vì tình caûnh quaù theâ thaûm cuûa vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My. Toáng Ñieàm Nhi vuït rôi leä. Nöõ nhaân deã khoùc, haän cuõng khoùc, buoàn cuõng khoùc, caûm ñoäng cuõng khoùc. Baát cöù luùc naøo hoï cuõng khoùc ñöôïc. Cho neân tröôùc caûnh khoå cuûa ngöôøi, hoï rôi leä laø leõ ñöông nhieân. Roài Lyù Hoàng Tuï, Toâ Dung Dung, Haéc Traân Chaâu cuõng khoùc. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Nöõ nhaân! Nöõ nhaân! Hoï laø caùi gì khoù hieåu nhaát treân ñôøi! Tieåu Phi cöôøi kheõ: -Hoï khoùc laøm cho ta töôûng laõ ñaùng leõ ta neân cheát! Ta khoâng neân soáng chuùt naøo! Boãng Lyù Hoàng Tuï hoûi: -Löu huynh ñònh xöû trí nhö theá naøo? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Hoï baøy möu toan gieát ngu huynh! Lyù Hoàng Tuï thoát gaáp: -Nhöng töø ñaây veà sau, nhaát ñònh hoï khoâng coøn möu toan haõm haïi Löu huynh nöõa! Toâ Dung Dung dòu gioïng: -Vöøa roài, hoï coù noùi hoï seõ tìm moät nôi naøo ñoù vaéng boùng ngöôøi, soáng noát nhöõng ngaøy coøn laïi. Löu huynh neân ñeå hoï ñöôïc toaïi nguyeän! Haéc Traân Chaâu ñoàng yù ngay: -Phaûi ñaáy! Neân tha cho hoï! Tieåu Phi quay qua Hoà Thieát Hoa: -Ngöôi? Hoà Thieát Hoa ñaùp nhanh: -Khoâng theå ñeå... Toáng Ñieàm Nhi daäm chaân: -Taïi sao khoâng theå ñeå... Lyù Hoàng Tuï chaën lôøi: -Sao ngöôi aùc ñoäc theá? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Naøo taïi haï coù muoán gieát hoï ñaâu? Taïi haï nghó khoâng theå ñeå cho hoï ra ñi nhö vaäy. Bôûi ñeå cho hoï ñi, coù khaùc naøo chuùng ta gieát hoï? Lieãu Voâ My chæ coøn moät thaùng ñôøi maø naøng cheát thì Lyù Ngoïc Haøm cuõng cheát luoân! Nhö vaäy coù phaûi laø mình gieát hoï chaêng? Boïn Toâ Dung Dung giaät mình. Lyù Hoàng Tuï noùng naûy: -Ngöôi... chaúng leõ ngöôi muoán cöùu hoï? 766 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa laïi thôû daøi: -Neáu hoï gieát Löu Höông, hoï seõ laø keû thuø cuûa taïi haï. Nhöng hoï chöa gieát Löu Höông thì hoï chöa laø keû thuø. Huoáng chi hoï coù ôn cöùu maïng vôùi taïi haï. Hoï chaúng nhöõng laø baèng höõu maø coøn laø aân nhaân cuûa taïi haï! Ñoaïn, y cao gioïng tieáp: -Hoà Thieát Hoa khi naøo chòu laáy maét nhìn aân nhaân cheát? Toáng Ñieàm Nhi vuït choàm tôùi oâm chaàm laáy y: -Ngöôi toát quaù! Naøng cöôøi aâu yeám. Hoà Thieát Hoa reân ræ: -Buoâng taïi haï ra. Coâ nöông oâm nhö theá, taïi haï meàm loøng thì nguy maát! Toáng Ñieàm Nhi ñoû maët, buoâng tay ra. Hoà Thieát hoa baät cöôøi ha haû, nhìn sang vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm thoát: -Caùc ngöôi cöù noùi cho ta bieát ngöôøi coù theå cöùu ngöôi ñoù laø ai. Chuùng ta seõ giuùp caùc ngöôi, baét buoäc ngöôøi ñoù trao giaûi döôïc! Nhaát ñònh laø y phaûi baèng loøng, tröø ra y khoâng muoán soáng! Lieãu Voâ My nhìn Lyù Ngoïc Haøm. Caû hai khoâng ñaùp. Toâ Dung Dung dòu gioïng: -Caùc ngöôi cöù cho bieát. Hoï seõ coù phöông phaùp laáy giaûi döôïc cho caùc ngöôi. Lyù Hoàng Tuï böôùc tôùi naém tay Lieãu Voâ My, giuïc: -Duø khoù khaên ñeán ñaâu, Löu Höông cuõng thaønh coâng. Haõy cho hoï bieát ñi! Lieãu Voâ My baät khoùc: -Caùc vò toát quaù! Haûo yù cuûa caùc vò, trong kieáp naøy, toâi laøm sao baùo ñaùp ñöôïc?... Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi: -Phu nhaân cöù noùi ra, theá töùc laø baùo ñaùp ñoù! Hoï baét ñaàu ñoåi loái xöng hoâ. Lieãu Voâ My baát chôït ruùt tay laïi, laéc ñaàu: -Toâi khoâng theå noùi! Lyù Hoàng Tuï troá maét: -Taïi sao? Lieãu Voâ My rôi leä: -Chæ vì... toâi coù noùi ra cuõng caàm nhö voâ ích. Traùi laïi, coøn haõm haïi caùc vò. Baây giôø... baây giôø toâi thöïc khoâng coù loøng naøo haõm haïi caùc vò! Lyù Hoàng Tuï cau maøy: -Phu nhaân sôï hoï ñeán ñoù, roài ngöôøi aáy gieát hoï. Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Phaûi! Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi: -Phu nhaân khinh ngöôøi quaù chöøng! 767 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toáng Ñieàm Nhi daäm chaân: -Cho ñeán baây giôø phu nhaân cuõng chöa tin töôûng taøi naêng cuûa hoï nöõa hay sao? Lieãu Voâ My nheách nuï cöôøi thaûm: -Neáu coøn moät ai ñoaït giaûi döôïc treân tay ngöôøi ñoù, toâi coøn möu toan saùt haïi Löu huynh laøm gì? Toâi ñaõ môøi Soaùi Nhaát Phaøm, Tieâu Ngoïc Kieám, Thieân La, Ñòa Voõng, vaø caùc vò kia cuõng ñeán, vaây haõm Löu huynh, töï nhieân toâi cuõng coù theå nhôø caùc vò ñoù ñeán tìm ngöôøi aáy, laøm aùp löïc. Nhöng toâi khoâng theå laøm nhö vaäy, caùc vò ñuû bieát taïi sao... Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Caùc vò tieàn boái ñoù hieäp söùc laïi khoâng thaéng noåi y? Lieãu Voâ My laéc ñaàu: -Ñeán ñoù bao nhieâu ngöôøi laø cheát baáy nhieâu ngöôøi! Ñöøng ai mong soáng soùt trôû veà! Treân theá gian naøy, khoâng ai thaéng noåi y. Y laø con ngöôøi baát khaû xaâm phaïm! Hoà Thieát Hoa nhaûy döïng leân: -Phu nhaân cho raèng Soaùi Nhaát Phaøm, Tieâu Ngoïc Kieám, vaø caùc vò tieàn boái kia cuõng khoâng thaéng noåi y? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Chaéc nhö vaäy! Hoà Thieát Hoa giaät mình, traàm ngaâm moät luùc, sau cuøng laåm nhaåm: -Treân ñôøi naøy, laøm gì coù ngöôøi naøo nhö vaäy? Khoù tin quaù! ---------------------oOo--------------------- 768 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2