Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 84

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

101
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 84: CHIẾC MẶT NẠ DA NGƯỜI ....Chàng lo ngại, bởi chàng biết tự lượng sức mình, sức người. Võ công của Thạch Quan Âm, chàng thử so tài rồi, đúng là cao thâm, siêu việt. Thạch Quan Âm lại sợ Thuỷ Mẫu Âm Cơ. Như vậy, võ công của Thuỷ Mẫu Âm Cơ phải cao siêu vô tưởng. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 84

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BOÁN CHIEÁC MAËT NAÏ DA NGÖÔØI Chaøng lo ngaïi, bôûi chaøng bieát töï löôïng söùc mình, söùc ngöôøi. Voõ coâng cuûa Thaïch Quan AÂm, chaøng thöû so taøi roài, ñuùng laø cao thaâm, sieâu vieät. Thaïch Quan AÂm laïi sôï Thuyû Maãu AÂm Cô. Nhö vaäy, voõ coâng cuûa Thuyû Maãu AÂm Cô phaûi cao sieâu voâ töôûng. Huoáng chi, Thaàn Thuyû Cung laø moät ñòa phöông thaàn bí, moät nôi thaàn bí haún phaûi coù nhöõng nguy hieåm khoân löôøng chôø ñôïi ngöôøi ñoät nhaäp. Chaøng lo ngaïi trong khi moïi ngöôøi döûng döng, hoï caáu tình nhau, ve vuoát nhau, hôn laø ñaët vaán ñeà thaùm hieåm. Chaúng phaûi hoï voâ taâm ñoái vôùi an nguy cuûa chaøng, chaúng qua hoï quaù tin töôûng nôi taøi vaø trí cuûa chaøng. Boãng Hoà Thieát Hoa hoûi: -Caùi laõo giaø cuøng ñeán, Laêng Phi Caùc, Tieâu Thaïch, Thieát Sôn ñaïo tröôûng, Hoaøng Loã Tröï caùc vò tieàn boái ñoù laø ai? Lyù Hoàng Tuï hoûi laïi: -Ngöôi muoán noùi ñeán laõo nhaân khoâng cöôøi khoâng noùi? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Chính laõo! Lyù Hoàng Tuï tieáp: -Troâng thaáy laõo, ta heát söùc kyø quaùi, muoán hoûi lai lòch laõo, chöa kòp hoûi, laõo laïi boû ñi. Toâ Dung Dung cöôøi nheï: -Caùc vò ñoù sao maø ñi gaáp theá? Chöøng nhö ai ai cuõng sôï mình hoûi lai lòch laõo giaø aáy! Lyù Hoàng Tuï quay qua Lyù Ngoïc Haøm: -Chuùng toâi khoâng bieát ñaõ ñaønh, chaúng leõ Lyù coâng töû cuõng khoâng bieát luoân? Lyù Ngoïc Haøm laéc ñaàu: -Ñuùng vaäy. Taïi haï cuõng nhö caùc vò, chaúng bieát gì veà vò tieàn boái ñoù. Chính Hoaøng laõo tieàn boái môøi ñeán cho ñuû soá ngöôøi thuû traän. Hoaøng laõo tieàn boái baûo raèng vò cao nhaân ñoù, kieám thuaät raát cao, nhöng khoâng tieát loä danh hieäu. Lyù Hoàng Tuï cau maøy: -Taïi sao Hoaøng laõo hieäp khoâng giôùi thieäu? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp: 790 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Naøo taïi haï hieåu ñöôïc yù töù cuûa Hoaøng laõo hieäp ñaâu? Luùc ñoù taïi haï heát söùc kyø quaùi song khoâng daùm hoûi. Taïi haï ñinh ninh laø khi Tieâu laõo hieäp vaø caùc vò kia ñeán, hoï chaøo hoûi nhau, töï nhieân taïi haï hieåu ñöôïc. Lyù Hoàng Tuï gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Tieâu laõo hieäp giao du saâu roäng trong thieân haï. Chaéc chaén laø hoï nhìn nhaän nhau. Lyù Ngoïc haøm thôû daøi: -Nhöng Tieâu laõo hieäp laïi khoâng nhaän ra. Bôûi, laõo nhaân ñoù laø ngöôøi hoaøn toaøn xa laï, chaúng nhöõng ñoái vôùi Tieâu laõo hieäp, maø caùc vò kia cuõng chaúng ai bieát. Toâ Dung Dung vuït cöôøi maáy tieáng: -Toâi hieåu roài! Treân theá gian naøy, khoâng moät ai nhaän ra ñöôïc laõo. Lyù Hoàng Tuï höø moät tieáng: -Taïi sao? Toâ Dung Dung tieáp: -Toaø maät thaát thieáu aùnh saùng, cho neân caùc vò khoâng troâng thaáy roõ. Lyù Hoàng Tuï keâu leân: -Theá ra ngöôøi ñoù coù göông maët giaû? Toâ Dung Dung mæm cöôøi, nhìn sang Tieåu Phi moät thoaùng, tieáp luoân: -Ngöôøi ñoù coù thuaät caûi söûa dung maïo raát tinh vi, laïi mang chieác maët naï cöïc kyø xaûo dieäu, cho neân caùc vò khoâng nhaän thaáy cuõng phaûi. Tieåu Phi cöôøi nheï khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa xì moät tieáng: -Caùc vò xem haén cöôøi kia. Haén cöôøi khoù thöông quaù. Haén laøm nhö vieäc gì xaûy ra, haén bieát tröôùc, haén hieåu taát caû moïi vieäc, coù ñieàu haén khoâng chòu noùi ñaáy thoâi. Nuï cöôøi cuûa haén sao maø gian traù theá! Haén gieo söï hoaøi nghi cho thieân haï, chaúng ai hieåu noåi haén hieåu nhieàu hay ít! Ñaùng gheùt thaät! Lyù Hoàng Tuï gaät ñaàu: -Ngöôi ñuùng laø tri kyû cuûa haén! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Ngöôøi ñoù coù göông maët cheát, suoát thôøi gian hieän dieän, khoâng heà loä moät tình caûm naøo. Taïi haï ngôø laø laõo daïo noï, song tìm maõi maø chaúng thaáy coù moät ñieåm naøo ñeå chöùng minh ñieàu ñoù. Toâ Dung Dung thoát: -Chæ vì laõo mang moät chieác maët naï khoâng gioáng loaïi maët naï treân giang hoà. Ngöôøi naøo cheá ra maët naï ñoù, haún phaûi laø tay tuyeät xaûo! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät chuùt: -Treân giang hoà, nhöõng ngöôøi chuyeân cheá luyeän maët naï khoâng coù bao nhieâu, trong voøng naêm möôi naêm trôû laïi ñaây, baát quaù chæ ñoä möôi ngöôøi, maø trong soá ñoù, laïi coù ba ngöôøi ñaùng keå nhaát! 791 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My hoûi gaáp: -Ba ngöôøi ñoù laø ai? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Ngöôøi thöù nhaát laø Tieåu Thaàn Ñoàng. Y bieát laøm maët naï ngay töø luùc baûy taùm tuoåi. Song y cheát khi chöa troøn hai möôi. Thöïc ra, nhöõng chieác maët naï cuûa y cuõng khoâng kheùo laém, coù ñieàu duøng laâu vaø khoâng ñeán noãi quaù vuïng. Y döøng laïi ñoät ngoät, bôûi y vöøa thaáy Toâ Dung Dung loä veû bi thöông, duø caùi veû ñoù cuûa naøng chæ thoaùng hieän thoâi. Chöøng nhö ñoâi maét cuûa naøng cuõng ñoû leân moät chuùt. Lyù Hoàng Tuï noái lôøi: -Ngöôøi thöù hai laø Thieân Dieän Nhaân ma. Maáy möôi naêm tröôùc ñaây, laõo aáy bò chöôûng moân nhaân Thieát Huyeát Ñaïi Kyø Moân laø Thieát Trung Ñöôøng ñaïi hieäp haï saùt roài. Ngoaøi ra, cô sôû Vaïn Dieäu Cung do haén hao phí bao taâm löïc döïng leân, cuõng bò Thieát ñaïi hieäp phaù huyû. Bao nhieâu chieác maët naï do laõo cheá taïo ñeàu bò huyû dieät luoân trong dòp ñoù. Lieãu Voâ My laïi hoûi: -Coøn ngöôøi thöù ba? Lyù Hoàng Tuï nghieán raêng, tieáp: -Ngöôøi thöù ba, nhaéc ñeán teân y laø toâi nghe khí uaát traøo daâng lieàn. Toâi khoâng taøi naøo noùi daøi doøng veà y ñöôïc. Lieãu Voâ My cau maøy: -Chaúng leõ y coøn taøn ñoäc hôn Thieân Dieän Nhaân Ma? Lyù hoàng Tuï quaéc maét saùng ngôøi: -Thieân Dieän Nhaân Ma duø taøn ñoäc cuõng coù nhaân caùch. Chöù ngöôøi thöù ba naøy, heøn haï khoâng töôûng noåi. Khoâng moät vieäc voâ sæ naøo y chaúng daùm laøm. Y ñuùng laø con thuù ñoäi loát ngöôøi. Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc: -Coù leõ coâ nöông muoán noùi ñeán ngöôøi baùn nam baùn nöõ ngoaïi hieäu laø Huøng Nöông Töû ñoù chaêng? Lyù Hoàng Tuï caêm haän: -Chöù coøn ai nöõa! Treân giang hoà, voâ luaän haéc hay baïch hai phaùi ai ai cuõng oaùn gheùt y, ai ai cuõng muoán gieát y caû. Töø xöa ñeán nay, chöa moät ngöôøi naøo coù nhieàu thuø nhaân baèng y. Cho neân, suoát ñôøi y cöù troán traùnh thieân haï, luùc ôû Ñoâng, luùc ôû Taây, khi veà Nam, khi leân Baéc, khoâng ôû nôi naøo laâu. Do ñoù, y caàn phaûi hoïc thuaät caûi söûa dung maïo vaø chuyeân cheá luyeän maët naï haàu che maét ngöôøi ñôøi. Lieãu Voâ My cau maøy: -Vaäy ra, laõo nhaân do Hoaøng Loã Tröïc ñaïi hieäp ñöa ñeán, chính laø ngöôøi ñoù? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Hoaøng ñaïi hieäp laø ngöôøi chính tröïc, khi naøo laïi giao du vôùi haïng baïi hoaïi nhö Huøng Nöông Töû? Huoáng chi, Huøng nöông Töû ñaõ ñeàn toäi möôøi naêm veà tröôùc roài. 792 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My thaáy mình keùm hieåu bieát quaù, hôi theïn, voäi thoát: -Taïi töø nhoû, ñaõ ñeán sa maïc roài lôùn leân taïi ñoù, neân khoâng ñöôïc hieåu raønh söï vieäc voõ laâm Trung Nguyeân cho laém! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taåu phu nhaân khoâng hieåu cuõng phaûi, bôûi vöøa vaøo Trung Nguyeân laø veà laøm daâu nhaø hoï Lyù roài, maø Öng Thuyù sôn trang laø nôi gia phaùp raát nghieâm, khi naøo baøn baïc ñeán nhöõng chuyeän xaáu xa, nhô nhôùp treân giang hoà? Do ñoù, ngöôøi toát thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán, ñeå noi göông maø ngöôøi xaáu khoâng heà ñöôïc ñeà caäp. Thì taåu phu nhaân laøm sao bieát ñöôïc haønh vi cuûa Huøng Nöông Töû ngaøy tröôùc. Thôøi ñoù, tin Huøng Nöông Töû bò gieát gaây chaán ñoäng khaép giang hoà, thieân haï anh huøng boán phöông ñaát nöôùc, chaúng quaûn ñöôøng xa vaïn daëm, keùo ñeán taän nôi, ai ai cuõng muoán töï tay mình caét moät maûnh thòt treân ngöôøi Huøng Nöông Töû. Laøm ñöôïc vieäc ñoù môùi haû giaän bình sinh. Lieãu Voâ My hoûi: -Ngöôøi ta khoâng ai bieát ñöôïc maët thaät cuûa y, thì laøm sao daùm quaû quyeát ngöôøi bò gieát chính laø y? Tieåu Phi ñaùp: -Xaùc cuûa y ñöôïc treo cao, treân xaùc coù taám bieån ñeà teân hoï, danh hieäu cuûa y vaø ghi maáy lôøi tuyeân boá cuûa Thaàn Thuyû Cung, gieát Huøng nöông Töû ñeå cöùu naïn taát caû nöõ nhaân khoûi bò haïi nôi tay daâm taëc. Lieãu Voâ My keâu leân: -Thaàn Thuyû Cung? Theá ra, Huøng Nöông Töû cheát nôi Thuyû Maãu AÂm Cô? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Chính Thaàn Thuyû Cung chuû gieát Huøng Nöông Töû. Ngöôøi trong thieân haï, thaáy taám bieån phaûi tin ngay, bôûi Thuyû Maãu AÂm Cô bình sinh khoâng heà haønh ñoäng hoà ñoà. Neáu khoâng ai bieát ñöôïc maët thaät cuûa Huøng Nöông Töû, thì coøn coù Thuyû Maãu AÂm Cô bieát ñöôïc. Treân ñôøi naøy, coù söï vieäc gì qua loït aùnh maét cuûa baø? Hoà Thieát Hoa nhìn sang Toâ Dung Dung, tieáp lôøi Tieåu Phi: -Huøng Nöông Töû duø cheát, nhöng chieác maët naï cuûa y phaûi coøn, coù theå laõo nhaân thaàn bí kia mang loaïi maët naï ñoù. Lyù Hoàng Tuï laéc ñaàu: -Khoâng theå coù vieäc ñoù ñaâu! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Chieác maët naï khoâng mang daáu hieäu ngöôøi cheá ra, laøm sao coâ nöông daùm khaúng ñònh? Lyù Hoàng Tuï tröøng maét nhìn y: -Huøng Nöông Töû töï phuï laø ñeä nhaát myõ nam töû, nhöõng chieác maët naï do y cheá ra, haún phaûi ñeïp, khi naøo laïi cheá thöù maët naï bình thöôøng? Laõo nhaân thaàn bí ñoù, mang 793 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long chieác maët naï chaúng ra hoàn, töï nhieân chaúng phaûi laø saûn phaåm cuûa Huøng Nöông Töû, suy lyù taát hieåu vieäc, ñôïi gì phaûi coù daáu hieäu? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Coù theå ñuùng! Lyù Hoàng Tuï höø moät tieáng: -Ñoù laø caùi chaéc roài, coøn coù theå sao ñöôïc? Roài naøng tieáp: -Bôûi nhöõng chieác maët naï cuûa y raát tinh xaûo, y quyù troïng vaø gìn giöõ raát kyõ. Y cheát roài, chaúng theå coøn moät chieác naøo löu laïi treân ñôøi. Chöù nhö maët naï cuûa Tieåu Thaàn Ñoàng, hoaëc cuûa Thieân Dieän Nhaân Ma, voán laø loaïi thöôøng, coù theå coøn löu laïi moät vaøi chieác treân giang hoà, sau khi hoï cheát. Tieåu Phi phuï hoaï: -Haø huoáng, y laïi cheát nôi tay Thaàn Thuyû Cung chuû, duø coù löu laïi bao nhieâu chieác maët naï, cung chuû cuõng laáy heát, laøm gì coøn laïi chieác naøo cho ngöôøi ngoaøi söû duïng? Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Toâ Dung Dung, thoát: -Thieân Dieän Nhaân Ma vaø Huøng Nöông Töû khoâng löu laïi moät chieác maët naï naøo thì chieác maët naï cuûa laõo nhaân thaàn bí ñoù, haún laø cuûa Tieåu Thaàn Ñoàng roài! Toâ Dung Dung vuït thoát: -Khoâng theå theá ñöôïc! Hoà Thieát Hoa nhaän ra moãi laàn noùi ñeán Tieåu Thaàn Ñoàng, y ñeàu thaáy Toâ Dung Dung bieán ñoåi thaàn saéc. Do doù, y khoâng hoûi gì, y bieát laø tröôùc sau gì naøng cuõng noùi ra ñieàu suy nghó cuûa naøng. Naøng tieáp: -Nhöõng chieác maët naï cuûa Tieåu Thaàn Ñoàng, tuyeät nhieân khoâng heà löu laïi treân giang hoà. Hoà Thieát Hoa vôø keâu leân: -A? Toâ Dung Dung ñoû maét, naøng saép rôi leä. Naøng cuùi ñaàu thoát: -Nhöõng chieác maët naï cuûa Tieûu haàn Ñoàng deàu do toâi caát giöõ. Toâi laø em gaùi cuûa y. Hoà Thieát Hoa giaät mình, ñieàu tieát loä cuûa Toâ Dung Dung laøm cho y söûng soát phi thöôøng. Y khoâng noùi gì, troá maét nhìn naøng. Y töøng nghe Tieåu Phi taâm söï vôùi y. Qua nhöõng laàn taâm söï ñoù, Tieåu Phi coù cho y bieát Toáng Ñieàm Nhi, Lyù Hoàng Tuï, Toâ Dung Dung laø ngöõng ngöôøi ñaùng thöông haïi nhaát treân ñôøi. Hoï laø nhöõng coá nhi ra ñôøi laø gaëp toaøn caûnh bi ñaùt. Nhöng, y coù ngôø ñaâu Toâ Dung Dung laïi laø baøo muoäi cuûa Tieåu Thaàn Ñoàng. Y tröøng maét nhìn Tieåu Phi nhö ngaàm baûo: 794 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thaûo naøo maø ngöôi chaúng bieán hoaù thieân hình vaïn traïng! Ngöôi qua maët luoân caû ta. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Neáu ngöôøi ta khoâng thích chöôøng maët thaät vôùi ñôøi, thì ñoù laø quyeàn töï do cuûa ngöôøi. Mình baát taát truy cöùu vieäc rieâng tö cuûa ngöôøi ta laøm chi. Huoáng chi ngöôøi ta khoâng coù aùc yù vôùi mình. Chaøng khoâng ñeå ai noùi gì, tieáp luoân: -Vöøa roài, ta caùo bieät caùc vò tieàn boái, Lyù laõo anh huøng coù cho ta bieát rieâng moät vieäc... Hoà Thieát Hoa hoûi gaáp: -Vieäc gì? Tieåu Phi ñaùp: -Lyù laõo tieàn boái baûo laø ngöôøi thaàn bí ñoù ñaùng thöông haïi laém, chuùng ta neân tha thöù cho ngöôøi aáy. Lyù Hoàng Tuï hoûi: -Hoaøng Loã Tröïc coù noùi chi chaêng? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Coù chöù! Chính Hoaøng ñaïi hieäp môøi laõo nhaân thaàn bí ñeán Öng Thuyù sôn trang maø. Ñaïi hieäp cho bieát chính laõo nhaân ñoù baûo laø muoán ñeán Thaàn Thuyû Cung phaûi qua Boà Ñeà am. Hoaøng ñaïi hieäp yeâu caàu chuùng ta ñöøng truy cöùu. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Vaø ngöôi baèng loøng boû qua? Tieûu Phi thôû daøi: -Ta tin Hoaøng ñaïi hieäp, khoâng löøa ta, khoâng coù yù haõm haïi ta, ta ñaùp öùng lôøi yeâu caàu ñoù. Chaøng nghieâm saéc maët, tieáp: -Con ngöôøi, ai cuõng coù quyeàn baûo veä söï bí maät cuûa mình. Neáu ngöôøi ñoù ñöøng nuoâi döôõng aùc taâm ñoái vôùi ngöôøi ñôøi, laø ñuû. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Ñuùng! Tìm toøi vieäc rieâng tö cuûa ngöôøi, laø gian aùc, laø heøn haï! *** Haéc Traân Chaâu töø laâu traùnh aùnh maét cuûa Tieåu Phi, naøng khoâng daùm nhìn chaøng. Luùc ñoù, boãng nhieân naøng ñöùng leân, nhöng laïi cuùi ñaàu, thoát: -Toâi... thöïc ra, toâi ñoái xöû khoâng ñeïp vôùi caùc vò... Cuõng may caùc vò ñöôïc ñoaøn tuï roài, toäi cuûa toâi ñöôïc giaûm nheï phaàn naøo. Lyù Hoàng Tuï môû to ñoâi maét: -Ñaïi thô, taïi sao ñaïi thô noùi theá? 795 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haéc Traân Chaâu cöôøi thaûm: -Chæ vì... toâi muoán ra ñi! Toâi phaûi ra ñi, neân toâi muoán noùi lôøi cuoái cuøng. Toâi... Toáng Ñieàm Nhi vaø Lyù Hoàng Tuï cuøng chuïp tay naøng. Toáng Ñieàm Nhi thoát: -Chuùng ta ñaõ keát giao chò em vôùi nhau roài, taïi sao ñaïi thô boû ra ñi moät mình ñöôïc? Chaúng ai cho ñaïi thô ra ñi nhö vaäy ñaâu! Haéc Traân Chaâu cöôøi buoàn: -Sa maïc chaúng phaûi laø moät tieân caûnh, song toâi sinh tröôûng taïi ñoù... Naøng chôït nhôù ra, mình laø keû khoâng nhaø, chaïnh nieàm cô khoå, leä daâng ngheïn ngaøo, khoâng noùi ñöôïc nöõa. Lyù Hoàng Tuï voäi thoát: -Nhaø cuûa chò em toâi, laø nhaø cuûa ñaïi thô... Ñaïi thô haø taát... Toâ Dung Dung tieáp lôøi: -Ñuùng vaäy! Chuùng ta khoâng theå xa nhau! Chuùng ta laø nhöõng tyû muoäi moät nhaø! Toáng Ñieàm Nhi cao gioïng: -Neáu ñaïi thô boû ñi, toâi cuõng ñi luoân! Gioïng naøng thaønh thaät quaù! Haéc Traân Chaâu khoùc lieàn. Naøng nhìn sang Tieåu Phi qua maøn leä, chöøng nhö ñeå hoûi: -Hoï khoâng muoán cho ta ñi, coøn ngöôi? Ngöôi nghó sao? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Chuùng ta tuy khoâng phaûi laø ngöôøi thaân thích, song tình thaân hôn baèng höõu. Taïi haï ñang côn hoaïn naïn, coâ nöông nôõ boû ñi sao? Haéc Traân Chaâu thôû daøi: -Löu Höông huynh... Tieåu Phi tieáp: -Taïi öôùc mong coâ nöông cuøng Lyù Hoàng Tuï, Toáng Ñieàm Nhi, cuøng ñoaøn ñeán Boà Ñeà am, caû ba coøn non daïi quaù chöøng, tröôøng ñôøi chöa lòch laõm baèng coâ nöông! Haéc Traân Chaâu traàm ngaâm moät luùc, roài ngoài xuoáng. Caâu noùi cuûa Tieåu Phi coù chaïm töï aùi cuûa boïn Toáng Ñieàm Nhi phaàn naøo, song hoï lôø ñi, chæ mæm cöôøi heát söùc yù nhò. Tieåu Phi ñôïi cho moïi ngöôøi im laëng moät chuùt, ñoaïn cao gioïng thoát: -Lyù Hoàng Tuï vaø caùc coâ nöông, theo ngaû Boà Ñeà am maø vaøo Thaàn Thuyû Cung. Loä trình töø ñaây ñeán ñoù, haún phaûi nhôø Lyù coâng töû chæ ñieåm. Coøn taïi haï vaø Hoà Thieát Hoa do moät ngaû khaùc maø vaøo. Ngaû khaùc, ñöông nhieân do Toâ muoäi höôùng daãn. Hoâm nay laø ngaøy chín, heïn taát caû gaëp nhau ñeâm raèm taïi Thaàn Thuyû Cung. Lyù Hoàng Tuï thoát: -Boïn chuùng toâi, toaøn laø nöõ nhaân, neáu coù thaát baïi, baát quaù chæ laø khoâng vaøo ñöôïc Thaàn Thuyû Cung maø thoâi, chöù chaúng ñeán noãi gaëp hieåm nguy. Chöù Löu huynh thì... 796 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Coâ nöông yeân trí. Thuyû Maãu AÂm Cô laø nöõ nhaân, ñöông nhieân baø ta khoâng nôõ saùt haïi laõo Xuù Truøn ñaâu! Tieåu Phi vôø lyø maët: -Caùi ñoù ñaõ haún roài. Chaøng mæm cöôøi tieáp: -Neáu caàn gieát, baø chæ gieát moät mình ngöôi cuõng ñuû! Hoà Thieát Hoa coøn lyø maët hôn: -Ta ñaâu coù sôï baø aáy saùt haïi. Ñieàu ta sôï, laø baø aáy baét buoäc ta phaûi thaønh thaân, nhö ñaõ coù laàn Thaïch Quan AÂm cöôõng böùc ta. Toáng Ñieàm Nhi baät cöôøi khanh khaùch: -Neáu baø aáy öng laáy ngöôøi laøm choàng, thì Thaàn Thuyû Cung phaûi ñöôïc ñoåi teân laïi laø Thaàn Töûu Cung! *** Thôøi gian vaøo luùc hoaøng hoân. Boïn Tieåu Phi, Hoà Thieát Hoa vaø Toâ Dung Dung ñeán moät thò traán nhoû. Treân ñöôøng vaøo thò traán, luùc ñoù, khaùch boä haønh thöa vaéng. Ñoät nhieân, coù maáy ngöôøi töø phía tröôùc maët ñi vaø hoï. Nhìn thoaùng qua maáy ngöôøi ñoù, Hoà Thieát Hoa bieát ngay chuùng laø nhöõng con quyû röôïu, bôûi ngöôøi naøo ngöôøi naáy uoáng quaù cheùn roài, ñoâi maét vöøa ñoû, vöøa lôø ñôø, vaø hôi röôïu xoâng töø ngöôøi ra boác xa haøng möôi thöôùc. Chuùng vöøa ñi, vöøa khaùo chuyeän vang aàm. Moät ngöôøi hoûi ñoàng boïn: -Ta ñang uoáng ngon mieäng, sao ngöôi laïi keùo ta ñi! Moät ngöôøi khaùc khoâng ñaùp, chæ hoûi laïi: -Hai laõo vaøo Thaùi Baïch Laâu vöøa roài ñoù, ngöôi coù bieát laø ai chaêng? Ngöôøi tröôùc höø moät tieáng: -Chuùng laø ai thì maëc chuùng, coù phaûi chuùng ta laø cha ta hay cha ngöôi ñaâu maø phaûi traùnh neù? Ngöôøi kia phì cöôøi: -Neáu laø cha ta, thì toäi gì ta phaûi aån traùnh? Cho ngöôi bieát, moät trong hai laõo laø Quaân Töû Kieám Hoaøng Loã Tröïc, naêm xöa moät mình haï saùt möôøi laêm ngöôøi trong Ngoaï Cang traïi ñoù! Ngöôøi tröôùc giaät mình, khoâng daùm noùi chi nöõa. Ngöôøi thöù ba thoát: -Nghe noùi laõo aáy tröôùc khi giao ñaáu vôùi ai, ñeàu cho ñoái phöông bieát tröôùc laõo seõ ñaùnh ra chieâu thöùc gì. Ta cuõng chöa hieåu lôøi truyeàn thuyeát ñoù coù ñuùng chaêng! 797 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi thöù hai laéc ñaàu: -Ñuùng vôùi chaúng ñuùng, cuõng khoâng ích gì, boïn ta khoâng laøm sao choáng laïi laõo aáy. Röôïu, chaúng thieáu nôi baùn, mình tìm ñeán choã khaùc maø uoáng cho ñöôïc yeân thaân. Chuùng ñi ngang qua boïn Tieåu Phi. Moät ngöôøi nhìn Toâ Dung Dung taéc löôõi, hít haø nhö theøm khaùt laém. Nhöng nhôù laïi Quaân Töû Kieám Hoaøng Loã Tröïc coù maët taïi Thaùi Baïch Laâu, chuùng chaúm daùm ñöùng laïi. Chuùng ñi xa roài, Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi thoát: -Khoâng ngôø Hoaøng Loã Tröïc cuõng ñeán ñaây. Ñuùng laø nhaân sanh haø xöù baát töông oâ phuøng. Ta muoán ñeán ñoù, so töûu löôïng vôùi laõo xem sao. Tieåu Phi traàm gioïng: -Bieát ñaâu, laõo chaúng vì moät vieäc khaùc maø coù maët taïi ñaây, chöù chaúng phaûi vì chuùng ta. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Coøn vì vieäc chi khaùc nöõa chöù? Y chôùp maét, roài tieáp: -Boïn kia noùi laõo ñi vôùi moät ngöôøi nöõa. Chaéc laø laõo nhaân thaàn bí ñoù roài. Coù theå laø hoï cuõng ñònh vaøo Thaàn Thuyû Cung ñaáy. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, laâu laém chaøng chaúng noùi gì. Boãng Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Ñuùng nhö ngöôi döï ñoaùn! Laõo nhaân thaàn bí haún coù lieân quan ñeán Thaàn Thuyû Cung. Neáu khoâng thì taïi sao moät nam nhaân laïi bieát quaù roõ söï tình trong bí cung? Thuyû Maãu AÂm Cô bình sinh raát kî nam nhaân maø! Toâ Dung Dung chæ nghe Hoà vaø Tieåu ñoái ñaùp, khoâng chen moät lôøi naøo, naøng thaáy chöa phaûi luùc ñöa yù kieán, neân im laëng. Suy nghó moät luùc laâu, Tieåu Phi vuït cöôøi thoát: -Hoï coù nhöõng vieäc khoù noùi, hoï khoâng theå noùi ra, mình khoâng neân böùc hoï quaù. Nhöng caùi boïn ba ngöôøi vöøa roài, xem ra chaúng phaûi laø ngöôøi löông thieän, chuùng ta neân caån thaän, caàn phaûi ñeà phoøng. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu. Tieåu Phi tieáp: -Ñeà phoøng chuùng laø phaûi theo chuùng, bieát ñaâu, boïn mình chaúng can thieäp vaøo moät haønh ñoäng gì ñoù maø chuùng saép laøm? Hôn nöõa, boïn mình bieát ñöôïc nôi naøo coù baùn röôïu... Hoà Thieát Hoa reo leân: -Ngöôi ñuùng laø tri kyû cuûa ta! *** 798 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Theo ba ngöôøi ñoù, quaû nhieân boïn Hoà Thieát Hoa coù röôïu uoáng, song chaúng caàn can thieäp vieäc gì, bôûi chuùng chaúng laøm chi caû. Chuùng chæ laø nhöõng con saâu röôïu, ngoaøi caùi vieäc uoáng thính khaåu ra, chuùng chaúng laøm gì khaùc. Chuùng uoáng xong, thueâ luoân phoøng, khoaù cöûa laïi, moät luùc sau cuøng thôû vang leân nhö traâu xòt nöôùc. Tieåu Phi luoân luoân ñeà cao caûnh giaùc. Hoà Thieát Hoa thì thaûn nhieân uoáng, nhöng uoáng vöøa phaûi thoâi. Ñeâm xuoáng roài, hoï khoâng muoán vaøo nuùi lieàn, neân cuõng thueâ phoøng nghæ laïi ñoù. Theo thoùi quen, Hoà Thieát Hoa khoâng chòu veà phoøng sôùm, maõi ñeán canh ba roài, y naèm troø chuyeän vôùi Tieåu Phi. Tieåu Phi ngaùp daøi, hoûi: -Ngaøy mai, chuùng ta vaøo Thaàn Thuyû Cung, ngöôi khoâng nghó neân tónh döôõng moät luùc sao? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi: -Neáu ta nguû, laø bò nhöùc ñaàu ngay. Thaø... Boãng coù tieáng goïi beân ngoaøi: -Löu Höông, ngöôi ra ñaây! Caâu noùi goàm naêm tieáng, duø hôi chaäm ñeán ñaâu cuõng chaúng chieám bao nhieâu phuùt giaây, tieáng thöù naêm vöøa döùt aâm thinh, Hoà Thieát Hoa ñaõ voït mình qua cöûa soå, ra ngoaøi roài. Y khoâng sôï bò aùm toaùn. Tieåu Phi thaáy y ra roài, cuõng phaûi theo ra. Moät boùng ñen chôùp treân maùi nhaø, chöøng nhö boùng ñoù ñöa tay vaãy Tieåu Phi. Boùng ñoù coù thaân phaùp cöïc kyø nhanh nheïn. Thaân hình vöøa chôùp, tay vöøa vaãy, thoaùng maét y ñaõ voït ñi xa ngoaøi baûy taùm tröôïng. ---------------------oOo--------------------- 799 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2