Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 94

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

209
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 94: CÁI HÔN GIẾT NGƯỜI ....Đúng là một cuộc chiến không tiền khoáng hậu ! Một cuộc chiến quái lạ nhất trên đời, ngàn năm trước chưa xảy ra, ngàn năm sau chẳng xảy ra, một cuộc chiến giữa hai con giao long, giành thủy phận, cực kỳ ác liệt biến hóa, cực kỳ ảo diệu ! Nếu không mục kích tận mắt, một người giàu tưởng tưởng đến đâu, cũng không thể hội nổi ! Cung Nam Yến sững sờ, nước bắn lên, bay vào miệng, nàng cũng chẳng hề hay biết. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 94

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI TÖ CAÙI HOÂN GIEÁT NGÖÔØI Ñuùng laø moät cuoäc chieán khoâng tieàn khoaùng haäu ! Moät cuoäc chieán quaùi laï nhaát treân ñôøi, ngaøn naêm tröôùc chöa xaûy ra, ngaø n naêm sau chaúng xaûy ra, moät cuoäc chieán giöõa hai con giao long, giaønh thuûy phaän, cöïc kyø aùc lieät bieán hoùa, cöïc kyø aûo dieäu ! Neáu khoâng muïc kích taän maét, moät ngöôøi giaøu töôûng töôûng ñeán ñaâu, cuõng khoâng theå hoäi noåi ! Cung Nam Yeán söõng sôø, nöôùc baén leân, bay vaøo mieäng, naøng cuõng chaúng heà hay bieát. Naøng khoâng theå töôûng laø treân theá gian naøy coù ngöôøi daùm giao thuû vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô. Laïi giao thuû döôùi nöôùc ! Maø chöøng nhö coù phaàn thaéng theá ! Trong nhöõng côn xoaùy cuûa nöôùc hoà, Cung Nam Yeán khoâng nhaän ñöôïc ngöôøi giao thuû vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô laø ai ! Nhöng, naøng möôøng töôïng ñoaùn ra. Ngöôøi ñoù, phaûi laø Löu Höông Ñaïo Soaùi ! Ngoaøi Löu Höông Soaùi ra coøn ai daùm so taøi vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô ? Naøng ñieåm moät nuï cöôøi, gaät guø: -Löu Höông ! Löu Höông ! Ñuùng laø ngöôi ! Khoâng theå laø ai khaùc hôn ngöôi ! oOo Thöïc ra, Tieåu Phi ñang khoå voâ cuøng ! Neáu chaøng khoân nhôø caùi taøi öùng bieán, nöông theo töøng côn nöôùc dôïn, thì chaéc chaén laø chaøng ñaõ chìm luoân roài ! Chìn töø laâu roài ! Daàn daàn chaøng caûm thaáy aùp löïc quanh mình raát naëng, caùc maïch maùu nhö coù theå vôõ tung baát cöù phuùt giaây naøo. Maùu löu chuyeån maïnh voâ töôûng, cô hoà voït qua thaát khieáu, ra ngoaøi. Baây giôø chaøng môùi bieát, ôû döôùi nöôùc chaøng vaãn khoâng hy voïng tìm ñöôïc sanh loä! Chaøng khoâng coøn tin töôûng ôû caùi taøi thuûy chieán cuûa chaøng ! Thuûy Maãu AÂm Cô toû roõ coù sôû tröôøng ñaùnh nhau trong nöôùc ! Coù ñieàu chöôûng theá cuûa baø keùm maõnh lieät phaàn naøo nhoû moïn thoâi ! Baø vaãn lôïi haïi nhö treân ñaát baèng ! 893 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng thaàm than, treân ñôøi naøy laïi coù ngöôøi tinh töôøng thuûy taùnh hôn chaøng ! Theá laø Tieåu Phi caàm chaéc caùi cheát trong tay ! Roài chaøng laïi caûm thaáy nöôùc caøng phuùt caøng daøy ñaëc, ñaëc ñeán ñoä chaøng day trôû heát söùc khoù khaên. Cuoái cuøng, chaøng haàu nhö khoâng coøn di ñoäng ñöôïc nöõa ! Cheát, nhö vaäy cheát laø caùi chaéc ? Caùi cheát, phôùt qua, phôùt laïi, quanh chaøng, caùi cheát saép len loûi vaøo cô theå chaøng ! Ngôø ñaâu, ñuùng luùc ñoù, thaân phaùp cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô chaäm laïi. Tay chaân baø cuõng chaäm theo. Tay chaân cuûa baø nhö khoâng coøn vaâng theo söï ñieàu khieån nöõa ! Tieåu Phi thaáy roõ hieän töôïng ñoù. Chaøng heát söùc möøng rôõ, song laáy laøm laï chaúng hieåu taïi sao boãng nhieân coâng löïc cuûa baø suy giaûm. Nhöng lieàn theo ñoù, chaøng thöùc ngoä ngay ! Thì ra, baø khoâng laâm vaøo caûnh löïc kieät maø chính laø chaân khí kieät queä ! Khí kieät, vì trong nöôùc, baø khoâng thôû ñöôïc. Baát quaù, baø gioûi chòu ñöïng nín thôû hôn ngöôøi, song baát cöù vieâc gì, cuõng coù giôùi haïn cuûa noù. Söùc chòu ñöïng, töï nhieân, cuõng coù giôùi haïn. Hieän taïi, baø ñaõ vöôït qua giôùi haïn ñoù roài ! ÔÛ döôùi nöôùc nín thôû suoâng, söùc chòu ñöïng coøn daøi laâu. Nín thôû maø phaûi giao ñaáu vôùi toaøn coâng löïc, töï nhieân giôùi haïn cuûa söùc chòu ñöïng phaûi thu heïp laïi. Caùi khoái khí toàn tröõ trong mình, khoâng boài boå, laïi coøn tieâu phí quaù côû, taát phaûi tieâu hao nhanh choùng. Hieän taïi, Thuûy Maãu AÂm Cô toû loä söï nhoïc meät thaáy roõ. Neáu baây giôø, baø leân bôø thôû moät luùc, boå tuùc söï tieâu hao cuûa caùi khoái löôïng khí, thì chaøng phaûi bò baø ñaùnh baïi ngay ! Nhaát ñònh khoâng theå cho baø boài boå caùi phaàn khí tieâu hao ñoù ñöôïc ! Baø thöøa noäi löïc song thieáu khí, laø caùi may cho chaøng, trong khi chaøng thöøa khí nhöng löïc kieät. Khí, coù theå thay, löïc, khoâng theå thay, duø löïc aáy coù theå thay, cuõng phaûi chaäm hôn hôn thay khí ! Ñöôïc caùi may ñoù, chaøng phaûi lôïi duïng trieät ñeå, môùi mong thuû thaéng. Tieåu Phi töø luùc nhoû soáng treân thuyeàn töøng taäp luyeänthuûy tính thuaàn thuïc, chaøng thôû ñöôïc döôùi nöôùc neân chaúng moät ngöôøi naøo laøm hôn ! ÔÛ döôùi nöôùc, chaøng thôû haàu nhö deã daøng nhö treân caïn. Ñoät nhieân, Thuûy Maãu AÂm Cô chuyeån mình, ngaõ ngöõa ngöôøi ra, traàm ñaàu xuoáng choång chaân leân ñaïp baûy löôït. Cöôùc löïc cuûa baø raát maïnh, nöôùc dôïn thaønh soùng, boït nöôùc boác cao, soùng nöôùc doàn tôùi coù theå ñaäp vôõ ngöïc Tieåu Phi. 894 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traùnh nhöõng ngoïn soùng cuûa baø, laø vieäc raát deã daøng ñoái vôùi Tieåu Phi, baát quaù chaøng chuoàn mình qua moät beân. Song, chaøng khoâng traùnh nhö vaäy, traùi laïi, chaøng voït mình leân phía haäu. Nöông baûy caùi ñaïp ñoù, Thuûy Maãu AÂm Cô troài leân maët hoà. Soùng cuoán doøn, nhoâ leân boït nöôùc baén theo, tung luoân baø leân cao. Trong tröôøng hôïp ñoù, Tieåu Phi laøm sao ngaên chaën baø leân bôø ñöôïc ? Chaøng khaån caáp phi thöôøng. Neáu chaøng phaûn öùng chaäm moät chuùt laø baø leân bôø ngay, hoaëc giaû baø khoâng leân bôø, baø cuõng thôû ñöôïc maáy hôi. Ñöôïc tieáp teá phaàn khí, baø trôû xuoáng nöôùc, chaøng coøn mong gì choáng traû vôùi baø ? Vieäc gaáp phaùt lieàu, Tieåu Phi voït theo, chuïp hai chaân cuûa AÂm Cô. AÂm Cô naèm moän g cuõng khoâng töôûng noåi laø Tieåu Phi maïo hieåm ñeán ñoä ñoù. Nhöng, quaù baát ngôø, baø cuõng khoâng bieát laøm sao töï giaûi thoaùt voøng tay cuûa chaøng. Roài baø bò Tieåu Phi trì xuoáng nöôùc. Baø vöøa kinh haõi vöøa giaän döõ, vung chöôûng ñaùnh xuoáng ñaàu chaøng. Hai tay oâm chaët ñoâi chaân AÂm Cô, Tieåu Phi khoâng laøm sao choáng ñôõ ñöôïc maø chaøng khoâng theå buoâng tay, duø bieát raèng khoâng buoâng tay ñôõ chöôûng laø maát maïng ! Bôûi chaøng nghó neáu buoâng tay, chaøng chaúng bao giôø coøn coù dòp ngaên chaën baø leân bôø. Baø leân bôø ñöôïc, chaøng cuõng phaûi cheát. Vaû laïi, chaøng buoâng tay thì ñoâi chaân cuûa AÂm Cô ñöôïc töï do baø seõ tung cho chaøng maáy ñaù, chaøng cuõng cheát ! Laäp töùc chaøng haát maïnh chieác ñaàu vaøo roán baø. Caøhng haát quaù maïnh , baø baät ngöõa veà phía haäu. Theo ñaø baät ngöõa caùnh tay quaät trôû leân. Caùi chöôûng ñoù khoâng giaùng xuoáng ñöôïc. Thaät laø moät cuoäc chieán kyø laï ! Song phöông ñeàu laø cao thuû, nhöng hoï khoâng ñaùnh nhau baèng moät chieâu thöùc naøo. Hoï ñaùnh, nhö hai ngöôøi chaúng bieát voõ coâng ! Keå laïi chuyeän hoï ñaùnh nhau cho ngöôøi nghe, chaéc chaén laø ai ai cuõng cho laø chuyeän hoang ñöôøng ! Thuûy Maãu AÂm Cô nghe toaøn thaân teâ daïi. Caùi caûm giaùc teâ daïi naøy , khoâng khoù chòu, traùi laïi taïo cho baø moät ñeâ meâ kyø thuù. Bình sanh baø chæ teâ daïi khi baø loït trong voøng tay cuûa Huøng Nöông Töû. Duø baø töøng möôïn Cung Nam Yeán thay theá taïm, thay theá giaû vôø Huøng Nöông Töû, song baø vaãn khoâng teâ daïi, ñeâ meâ. Bôûi, ñoái vôùi Cung Nam Yeán, caùi xuùc giaùc chæ laø moät nöõ nhaân vôùi nöõ nhaân. Vôùi Huøng Nöông Töû, xuùc giaùc ñoù môùi thaät laø nam nhaân vôùi nöõ nhaân. 895 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø Tieåu Phi chaïm vaøo da thòt baø, laïi chaïm vaøo choã kín, caùi choã deã gaây ñeâ meâ nhaát. Tröø ra baø thaät söï maát thôû, hieän taïi thì baø nhuõn ngöôøi, nhö saün saøng hieán daâng, khoâng coøn moät phaûn öùng naøo caû. Tieåu Phi cuõng bieát, duøng ñeán caùi loái coâng kích ñoù, thaät khoâng ñeïp chuùt naøo. Song, trong luùc giaønh caùi soáng, chaøng coøn ñaén ño laøm sao ñöôïc ? Nhaân luùc baø ngöõa ngöôøi ra chaøng choàm leân moät chuùt, oâm chaëc quanh ngöïc baø, ñoàng thôøi ñoâi chaân keïp cöùng ñoâi ñuøi cuûa baø. Trong tö theá ñoù, chaøng coá ñeø baø xuoáng, caøng xuoáng saâu trong nöôùc caøng coù lôïi cho chaøng. Thuûy Maãu AÂm Cô ngheït thôû roõ reät. Choác choác, baø traøo boït meùp, hôi thôû qua mieäng bieán thaønh boït, boït soâi uïc uïc, noåi leân maët nöôùc. Khoâng hít voâ, laïi thôû ra, laøm sao chòu ñöïng laâu hôn ? Tieåu Phi thaéng theá roài. Caùi thaéng khoâng vinh quang gì, song vaãn laø thaéng. Coù thaéng, môùi coù soáng. Mieãn soáng ñöôïc thì thoâi, thaéng baèng caùch naøo, duø thaéng dô daùy, vaãn hôn caùi baïi. Chæ trong vaøi phuùt giaây nöõa laø Thuûy Maãu AÂm Cô phaûi cheát. Baø cheát laø caùi chaéc ! Ngôø ñaâu, baát thình lình, Tieåu Phi cuøng Thuûy Maãu AÂm Cô bò tung boång ngöôøi leân. Tieåu Phi heát söùc kinh haõi, töï hoûi aùp löïc naøo beân döôùi ñaùy hoà, maõnh lieät ñeán ñoä ñaå caû hai leân maët nöôùc, trong khi chaøng duøng taän coâng löïc ghìm baø xuoáng cho baø maát thôû. Thì ra, hoï loay hoay vôùi nhau, caû hai cuøng di ñoäng ñeán taûng ñaù ngaên con ñöôøng haàm bí maät. Cung Nam Yeán ôû treân bôø, aán nuùt côù quan, taûng ñaù xeâ dòch, nöôùc töø trong con ñöôøng haàm bí maät, voït ra baén thaønh thuûy truï, ñoän caû hai leân. Truï nöôùc ñoù, maïnh phi thöôøng, coù theå xoi thuûng moät lôùp ñaát daøy huoáng hoà hai xaùc thaân ngöôøi ? Nguy ! Caû hai leân khoûi maët nöôùc roài. Neáu Thuûy Maãu AÂm Cô thôû ñöôïc vaøi hôi thoâi, baø seõ laáy laïi khí löïc vaø baø vuøng khoûi söï kieàm haõm cuûa chaøng ngay. Baø seõ chuyeån nguy thaønh an, töø baïi thaønh thaùng, töø cheát trôû veà soáng. Tình theá seõ thay ñoåi vaø Tieåu Phi phaûi maát maïng ! Baát giaùc chaøng lieàu moät laàn nöõa. Chaøng aùp maët vaøo maët baø, duøng mieäng bít mieäng baø, duøng muõi bít muõi baø. Chaøng nhaát ñònh khoâng cho baø thôû. 896 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ghì baø nhö vaäy, muõi keà muõi, mieäng keà mieäng, chaúng khaùc naøo ñoâi nam nöõ ñang hoâ nhau meâ ly, thoáng khoaùi ! Vuõ truï coâ ñoïng laïi trong nuï hoân ñeâ meâ ñoù ! Thuûy Maãu AÂm Cô coù caûm giaùc gì ? Tieåu Phi coù caûm giaùc gì ? Thuûy Maãu AÂm Cô rung rung. Tieåu Phi caøng ghì maïnh. Thuûy Maãu AÂm Cô rung, vì ñeâ meâ hay vì giaõy cheát ? Tieåu Phi ghì maïnh vì khoaùi caûm hay vì caùi yù saùt nhaân ? Voâ luaän laøm sao, chaøng khoâng cho baø thôû ! oOo Boïn ñeä töû Thaàn Thuûy Cung taûn maùt khaép nôi, leà nhaø, goùc caây, bôø hoà, hoaëc moät vaøi naøng, hoaëc ba boán naøng, ung dung, phaân taùn. Ñoù laø caùi caûnh luùc bình thöôøng. Nhön, giôø ñaây, taát caû ñeàu quy tuï laïi, beân bôø hoà. Taát caû ñeàu ngaây ngöôøi nhö töôïng goã. Chuùng laø nhöõng coâ nhi, do Thuûy Maãu AÂm Cô nhaët töø boán phöông trôøi mang veà ñaây, bình sanh chöa töøng tieáp caän moät nam nhaân, song taát caû ñaõ tröôûng thaønh, xuaân taâm phôi phôùi, tình duïc raït raøo. Coù naøng naøo thaáy caûnh nam ghì nöõ, maø laên loän maø quaèn quaïi, maø quaán quíu nhau nhö theá chöa ? Chuùng ngaãn ngô vöøa kinh haõi, vöøa raïo röïc, maø cuõng vöøa ñeâ meâ töïa hoà chính mình ñang quaèn quaïi trong voøng tay cuûa moät nam nhaân mieäng uoáng hôi, muõi hít hôi nhau ! Chuùng chöa nhaän roõ, caëp nam nöõ ñang dieãn troø daâm daät ñoù laø ai. Nhöng truï nöôùc, voït leân, baén ñoâi nam nöõ leân theo. Thì ra, nöõ laø sö phoù, nam laø con ngöôøi laï maët. Nam caøng ghì maïnh, nöõ caøng quaèn quaïi. Chæ ñeán luùc naøy, chuùng môùi thaáy roõ nuï hoân meâ ly, khoaùi traù, chöù luùc caû hai coøn ôû trong nöôùc, chuùng chæ thaáy hoï nhaäp moät laïi, chuùng töôûng töôïng thoâi … Thaáy roõ roài, chuùng caøng raïo röïc. Song phuùt giaây khoaùi traù tröôùc caûnh töôïng dieãn ra khoâng keùo daøi ñöôïc chuùng trôû veà thöïc taïi, vaø nhaän ngay caùi nguy cô cuûa sö phoù. Sö phoù cuûa chuùng laø moät thaùnh nöõa, nam nhaân naøo laïi daùm chaïm vaøo ? Chaúng leõ sö phoù chuùng laïi ñoàng tình cho caùi söï ghì nhau, oâm nhau nhö theá ? Sö phoù laø moät ngöôøi ñaùng kính, chaúng leõ baø laïi laøm caùi vieäc ñoù, ngay tröôùc maét chuùng, laøm moät caùch loä lieãu, giöõa khoaûng troáng traûi nhö theá naøy ? Nhaát ñònh laø coù moät söï xaâm phaïm, moät söï cöôõng hieáp roài. Maø treân theá gian naøy, ai cöôõng hieáp noåi sö phoù chuùng ? 897 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chuùng söõng sôø, maét tôïn tröøng, nhìn caû hai ghì nhau … oOo Tieåu Phi caøng coá bít mieäng, bòt muõi Thuûy Maãu AÂm Cô. Thaân hình cuûa baø caøng phuùt caøng nhuõn laïi. Luùc quaèn quaïi, coá vuøng thíat khoûi söï keàm haõm cuûa Tieåu Phi, phaàn ngheït thôû, baø ñoû maët leân. Göông maët ñoù daàn daàn bieán thaønh traéng nhôït. Baø ñaõ maát khí löïc troïn veïn, vaø baø saép cheát ñeán nôi roài ! Tieåu Phi khoâng daùm nhaém maét, bôûi nhaém maét laïi laø coâng löïc maát lieân tuïc laäp töùc. Cho neân, chaøng thaáy roõ töøng caùi giaät cuûa caùc ñöôøng gaân, thôù thòt, töøng caùi nhít ñoäng cuûa nhöõng sôïi loâng tô treân maët baø. Chaøng bieát gaân, thòt, loâng coøn giaät maïnh, laø tim baø coøn ñaäp maïnh, chæ khi naøo gaân, thòt, loâng yeáu laïi thì baø cuõng yeáu, laø luùc gaân, thòt, loâng ngöng giaät thì tim baø nhöng ñaäp, baø cheát ! Chaøng caøng coá eùp muõi, eùp mieäng saùt hôn kín hôn. Trong phuùt giaây, chaøng nhö thöông caûm cho baø, bôûi nam nhaân naøo laïi khoâng thöông caûm khi moät nöõ nhaân naèm ngoan ngoaõn trong voøng tay cuûa mình ? Baø cöông cöôøng, kieân quyeát, ai ai cuõng ngaùn, theá maø giôø ñaây, baø nhuõn ngöôøi trong tay chaøng, baø ngoan ngoaõn quaù chöùng, loøng nhaân cuûa chaøng ñoät nhieân bò khích ñoäng, chaøng thöông caûm baø laø leõ töï nhieân. Nhöng, thöông caûm baø laø moät leõ, chaøng thöông chính chaøng laø moät leõ khaùc. Chaøng giaønh quyeàn soáng, chaøng khoâng theå nhöôøng quyeàn soáng cho baø, coøn chaøng chaáp nhaän caùi cheát. Khoâng, khoâng ai nhaân ñaïo nhöôøng caû caùi soáng cuûa mình, chòu cheát cho keû khaùc soáng nhaát laø keû ñoù muoán gieát chaøng, vì thaát theá maø khoâng thöïc hieän ñöôïc yù nguyeän. Nhöôøng quyeàn soáng cho ngöôøi khaùc, khoâng phaûi laø nhaân ñaïo. Nhöôøng quyeàn soáng cho ngöôøi khaùc laø ngu. Tröø ra tröôøng hôïp nhöôøng cho cha, cho meï, thì laïi laø moät vaán ñeà khaùc ! Chaøng khoâng nôõ gieát baø, cuõng baét buoäc phaûi gieát baø ! Vì laø moät söï giaønh quyeàn soáng, khoâng hôn khoâng keùm. Söï soáng vaø caùi cheát cuûa caû hai, chæ caùch bieät baèng ñöôøng tô keû toùc. oOo Thuûy Maãu AÂm Cô tröøng maét nhìn Tieåu Phi. 898 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong aùnh maét cuûa baø, nieàm phaån noä oaùn ñoäc ngôøi leân saùng röïc, song daàn daàn aùnh saùng ñoù dòu xuoáng, cuoái cuøng thì baø khoâng coøn moät ñieåm khí löïc naøo nöõa ñeå phaãn noä, ñeå oaùn haän. Thay vaøo ñoù, nieàm bi ai hieän ra, roài nhöõng haït leä trong traéng keá tieáp vöôït bôø mi, rôi xuoáng nöôùc hoà, hoøa vôùi nöôùc hoà ! Baø khoùc ! Thuûy Maãu AÂm Cô khoùc ! Treân theá gian naøy, coù ai töôûng laø Thuûy Maãu AÂm Cô bieát khoùc chaêng ? Ñem söï vieäc ñoù thuaät laïi cho khaùch giang hoà nghe, chaúng nhöõng hoï khoâng tin, maø hoï coøn maéng vaøo maët ngöôøi thuaät, laø bòa chuyeän … Khoâng chaúng phaûi laø chuyeän bòa ! Chuyeän ñoù ñuùng söï thaät bôûi töû vong laø moät caùi gì coâng bình nhaát, con ngöôøi luùc soáng, oanh lieät, hung aùc ñeán ñaâu, vó ñaïi nhö theá naøo, luùc cheát vaãn nhö ngöôøi thöôøng. Tieåu Phi töø töø buoâng tay. Chaøng coù theå giôû moät thuû phaùp naøo ñoù saùt haïi baø. Chaøng cuõng coù theå ñieåm huyeät baø, phoøng ngöøa baø phaûn coâng khi tænh laïi. Song, chaøng khoâng laøm nhö vaäy, bôûi Thuûy Maãu AÂm Cô ñaõ khoùc maø chaøng thì bình sanh khoâng böùc hieáp moät nöõ nhaân naøo, huoáng hoà moät nöõ nhaân ñang khoùc ? Baø khoùc, baø laïi chaúng coøn moät ñieåm khí löïc naøo ñeå khaùng cöï, chaøng haï thuû ñoaïn sao ñaønh ? Chaøng khoâng laïnh luøng, khoâng taøn khoác nhö moät soá ngöôøi ñaõ phao truyeàn treân giang hoà. Ngoaøi ra, chaøng cuõng chaúng thoâng minh toät ñoä nhö nhieàu ngöôøi ca tuïng. Coù luùc, chaøng ngu xuaån hôn caû nhöõng keû ngu xuaån nhaát treân ñôøi. Caây truï nöôùc boãng nhieân naõg xuoáng, Thuûy Maãu AÂm Cô vaø Tieåu Phi rôi theo. Trong phuùt giaây rôi xuoáng, Tieåu Phi cô hoà queân maát thöïc caûnh. Dó nhieân, chaøng khoâng phoøng bò. Hôn theá, trong ñöôïc truï nöôùc naâng leân, chaøng caûm thaáy nheï nhaøng, roài truï nöôùc tan, chaøng rôi xuoáng, khoaûng troáng khoâng gian vaø caùi rôi laøm chaøng suyùt hoân meâ. Chaøng ñeå rôi luoân Thuûy Maãu AÂm Cô, khoâng laøm sao oâm baø laïi nhö cuõ kòp ñöôïc. Vöøa luùc ñoù, moät baøn tay xuaát hieän, ñieåm vaøo ngöôøi chaøng. Ngh nhoùi ôû moät huyeät ñaïo, chaøng chôït nhôù ñeán moät caâu noùi, chaúng roõ do ai noùi: -Gioït leä cuûa nöõ nhaân, laø vuõ khí toái lôïi haïi ñoái vôùi nam nhaân ! oOo Tieåu Phi giöông troøn maét thaáy, Cung Nam Yeán ñang nhìn chaøng cöôøi laïnh. Chaøng ñaõ ñöôïc ñöa trôû laïi gian phoøng cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô. 899 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hieän taïi, AÂm Cô ñang ngoài xeáp baèng troøn, ñoái dieän vôùi chaøng. Treân göông maët baø, chaúng moät caûm nghó naøo hieän loä. Baø ñaõ khoâi phuïc veû laïnh luøng nhö muoân thuôû. Vaø göông maët ñoù vaãn giöõ neùt kieân cöôøng nhö muoân thuôû. Möôøng töôïng baø chaúng coù traûi qua moät côn nguy, caùi cheát caùch moät ñöôøng tô. Cung Nam Yeán ñieàm nhieân thoát: -Ta töøng noùi, baát cöù ai cuõng khoâng theå chieám tieän nghi trong khu vöïc Thaàn Thuûy Cung naày ! Löu Höông Soaùi vaãn khoâng ngoaïi leä ñoù ! Naøng tröøng maét nhìn chaøng tieáp: -Baây giôø, ngöôi ñaõ nhaän laø baïi cuoäc chöa ? Tieåu Phi thôû daøi: -Khoâng nhaän cuõng khoâng ñöôïc coâ nöông ôi ! Cung Nam Yeán höø moät tieáng : -Ngöôi coøn lôøi gì ñeå noùi laàn cuoái chaêng ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Coù leõ khoâng, coâ nöông ! Cung Nam Yeán gaät guø, day qua Thuûy Maãu AÂm Cô: -Mình xöû trí haén nhö theá naøo ñaây, hôû baø ? Naøng khoâng goïi laø sö phoù, naøng hgoïi laø baø ! Nhö tröôùc ñoù ! Loái xöng hoâ ñoù thaânmaät quaù, nhö tình nhaân xöng hoâ tình nhaân ! Ñöông nhieân laø vaäy, hoï laø ñoâi tình nhaân quaùi dò. Thuûy Maãu AÂm Cô traàm ngaâm moät luùc laâu, ñoaïn thong thaû buoâng töøng tieáng: -Haén laø teân tuø, theo leû, haén phaûi do ngöôi quyeát ñònh soá phaän haén ! Tuø cuûa ngöôi, ngöôi ñöôïc quyeàn xöû trí tuøy thích ! Ñoâi maét cuûa Cung Nam Yeán saùng röïc nieàm oaùn ñoäc, naøng ñieåm moät nuï cöôøi khoâng keùm oan ñoäc, roài naøng thoát: -Toát ! Theá thì baø giao haén cho toâi ! Naøng böôùc ñeán gaàn Tieåu Phi. Boång, Thuûy Maãu AÂm Cô hoûi: -Ngöôi ñònh aùp duïng caùi bieän phaùp ñaõ aùp duïng vôùi Huøng Nöông Töû ? Cung Nam Yeán söõng sôø. Daàn daàn, göông maët naøng bieán saéc. Cuoái cuøng, naøng thôû ra maáy löôït, ñoaïn hoûi laïi: -Haén ñaõ tieát loä vôùi baø ? AÂm Cô höø moät tieáng: -Theá ngöôi khoâng töôûng laø haén ñaõ thaáy vieäc laøm bí maät cuûa ngöôi ? Cung Nam Yeán khoâng ñaùp. Tieåu Phi thaáy roõ ñoâi tay naøng rung leân, tay caøng rung, naøng caøng naém chaëc laïi coá gaéng giöõ cho ñöøng rung, song caøng coá gaéng, tay naøng caøng rung maïnh, rung caû ñeán caùnh tay. Nhöõng ñaàu ngoùn tay, voán ñoû, baây giôø bieán saéc traéng nhôït. 900 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laâu laém, töøng phuùt giaây troâi qua, chaäm chaïp naëng neà. Boãng, naøng cao gioïng: -Phaûi ! Chính toâi gieát ngöôøi ñoù ! Giaû nhö toâi gieát laàm, thì toâi xin ñeàn maïng. Toâi cheát, cho vöøa loøng baø, nhöng gaõ kia, gaõ ñaõ nhìn troäm söï bí maät cuûa toâi, gaõ phaûi cheát! Baøn tay naøng xoeø ra soáng tay bieán thaønh ñao, naøng chaët soáng tay xuoáng Tieåu Phi. Naøng nhaém vaøo yeát haàu chaøng. Ñieåm moät ngoùn, naøng thöøa gieát chaøng, song naøng muoán chaët troïn soáng tay xuoáng, cho chaøng cheát nhanh hôn, cho naøng chaéc laø gieát cheát chaøng. Naøng löôùt tôùi, chaët soáng tay ngang qua yeát haàu chaøng. Chaúng roõ töø luùc naøo, tröôùc hay sau, hay ñoàng thôøi Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng ñöùng leân. Göông maët baø vaãn laïnh luøng khoâng moät caûm tình. Chaúng roõ baø ñaõ laøm gì. Moät tieáng bình vang leâ, Cung Nam Yeán nhaøo laên treân neàn phoøng. Naøng day maët laïi nhìn baø tröøng tröøng. Naøng aáp uùng qua nieàm kinh ngaïc: -Baø … baø … ? Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng aáp uùng: -Ta … ta … Ñoät nhieân Cung Nam Yeán baät khoùc. Naøng hoûi qua nöùc nôû: -Taïi sao … taïi sao baø khoâng nôû ñeå toâi gieát haén ? Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng ñaùp, laïi hoûi naøng: -Taïi sao ngöôi nhaãn taâm gieát haén ? Cung Nam Yeán rít leân: -Haén ? Ai ? Haén laø ai ? Löu Höông ? Huøng Nöông Töû ? AÂm Cô nín laëng. Tieåu Phi troâng thaáy ñoâi tay baø rung leân. Cung Nam Yeán ngöng khoùc, gaøo leân: -Thì ra baø coøn yeâu haén ? Thì ra, baø duøng toâi laøm vaät töôïng tröng, qua con ngöôøi toâi, baø töôûng ñeán con ngöôøi khaùc ? Baø haän haén song baø tieác haén, baø khoâng bieát ñöôïc, toâi gieát thay, toâi baùo thuø cho baø ! Baø co bieát khoâng, toâi vì baø môùi gieát haén ! Thuûy Maãu AÂm Cô thôû daøi: -Ta bieát ! Cung Nam Yeán haèn hoïc: -Theá taïi sao … baø muoán … baø muoán … AÂm Cô tieáp: -Ngöôi khoâng gieát haén, ta cuõng gieát haén. Song, ngöôi gieát haén, ta phaûi vì haén, baùo thuø ! Voâ luaän laø ai gieát haén, ta cuõng baùo thuø cho haén ? 901 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cung Nam Yeán traàm laëng giaây laâu, ñoaïn caát gioïng traàm buoàn thoát: -YÙ töù cuûa baø, toâi hieåu ! Caùi yù töù cuûa AÂm Cô, thaät ra, chaúng coù gì khoù hieåu. Moät ñöùa beù laàm loãi, cha meï noù phaûi phaït noù, ñaùnh noù, nhöng chæ coù cha meï noù ñöôïc phaït, ñöôïc ñaùnh thoâi. Neáu ngöôøi ngoaøi daùnh noù, cha meï noù phaûi ñau loøng, coù theå sanh söï vôùi ngöôøi ñoù. Bôûi, cha meï noù thöông noù, yeâu noù. Bôûi, ai ai cuõng ích kyû, khoâng nhieàu thì ít. Huøng Nöông Töû coù loãi vôùi baø, baø coù theå laøm gì laõo thì cuõng ñöôïc. Nhöng nhaát ñònh laø khoâng dung thöù cho gaõ chaïm ñeán laõo. Chaïm ñeán laõo laø khinh thöôøng tình aùi cuûa baø, chaïm töï aùi cuûa baø. Baø thôû daøi: -Ngöôi hieåu ñöôïc laø toát ! Ta hy voïng ngöôi hieåu ! Cung Nam Yeán traàm gioïng: -Tuy nhieân, baø ñöøng queân, neáu chaúng phaûi toâi, baø … AÂm Cô chaän laïi: -Ta bieát, ngöôi cöùu ta, nhöng ñoù laø vieäc khaùc, ta coù caùch khaùc ñaùp ôn ngöôi ! Baø tieáp luoân: -Ta mai taùng ngöôi troïng theå ! Cung Nam Yeán traàm ngaâm moät luùc. Sau cuøng, naøng nheách moâi, veõ moät nuï cöôøi theâ thaûm, thoát: -Baây giôø, toâi môùi hieåu roõ, taïi sao baø muoán gieát toâi ! AÂm Cô ñieàm nhieân: -AÏ ? Cung Nam Yeán laïnh luøng: -Baø gieát toâi vì toâi ñaõ cöùu baø ! AÂm Cô vaãn ñieàm nhieân: -AÏ ? Cung Nam Yeán tieáp: -Toâi cheát roài, treân ñôøi naøy coøn ai bieát baø bò Löu Höông ñaùnh baïi ? Coøn ai bieát toâi ñaõ cöùu baø ? Bình sanh, baø khoâng chòu noåi caùi theïn bò ñaùnh baïi. Cho neân, baø khoâng theå khoâng gieát toâi ! Gieát toâi ñeå dieät khaåu, gieát toâi ñeå khoâng nhuïc, gieát toâi ñeå ngöôøi ñôøi cöù töôûng baø laø voâ ñòch ! Thuûy Maãu AÂm Cô thôû daøi: -Ta bieát töø laâu, ngöôi raát thoâng minh, caøng ngaøy ngöôi caøng thoâng minh hôn ! Cung Nam Yeán giaät mình, laåm nhaåm: -Toâi thoâng minh hay toâi ngu xuaån, chính toâi cuõng khoâng bieát roõ ! Naøng nhaém maét laïi, khoâng noùi gì nöõa. 902 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoâng gian traàm ñoïng, naëng neà. Moãi ngöôøi ñeàu nghe moät aùp löïc ñeø maïnh leân taâm tö. Chöøng nhö ai ai cuõng nín thôû ? Tieåu Phi khoâng muoán phaù vôõ caùi traàm laëng quanh chaøng. Ñuùng ra, chính chaøng khoâng daùm ! Thôøi khaéc troâi qua trong im laëng naëng neà ñoù, chaàm chaäm, chaàm chaäm. Boãng, Thuûy Maãu AÂm Cô höôùng maét sang Tieåu Phi, nhìn chaøng tröøng tröøng, moät luùc laâu hoûi: -Ngöôi coù nhaän laø ta gieát naøng vì naøng cöùu ta chaêng ? Tieåu Phi traàm ngaâm giaây laâu, ñaùp: -Taïi haï nghó baø khoâng thuoäc haïng ngöôøi quen haønh ñoäng nhö vaäy ! AÂm Cô höø moät tieáng: -Naøng phaân taùch ta nhö vaäy chaúng leõ ngöôi khoâng nghe ? Tieåu Phi thaûn nhieân: -Naøng thuoäc haïng ngöôøi ñoù, naøng töôûng baø cuõng nhö naøng, neân laäp luaän nhö vaäy thoâi ! AÂm Cô nhö aùnh maét nhìn veà phöông trôøi xa, mô maøng laåm nhaåm: -Phaûi ! Naøng thuoäc haïng ngöôøi nhö vaäy, neân coù laäp luaän ñoù ! Ngöôi khoâng thuoäc haïng ngöôøi cuûa naøng, neân coù yù nghó khaùc ! Cuõng bôûi ngöôi khoâng thuoäc haïng ngöôøi cuûa naøng, neân naøng môùi coù cô hoäi cöùu ta ! Neáu Tieåu Phi taøn ñoäc, thì baø ñaõ maát maïng roài ! Chaøng khoâng töôûng laø baø cuõng hieåu ñöôïc ñieàu ñoù ! Chaøng hy voïng Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng cuøng haïng ngöôøi vôùi Cung Nam Yeán. Bôûi neáu laäp luaän cuûa Cung Nam Yeán ñuùng, baø cuõng gieát chaøng luoân nhö gieát naøng, gieát ñeå dieät khaåu ! Chaúng nhöõng dieät khaåu, baø laïi coøn phoâ tröông moät thaønh tích laø baø ñaõ ñaùnh baïi Löu Höông Soaùi ! Nhöng thöïc söï, baø coù phaûi maãu ngöôøi do Cung Nam Yeán neâu ra chaêng ? Tieåu Phi laøm gì daùm quaû quyeát ? Ñieàu maø chaøng chaéc chaén, laø tính maïng chaøng ñang ôû trong tay AÂm Cô ! Hoaøn caûnh, tröôùc cuõng nhö sau, khoâng thay ñoåi gì caû, chung quy vaãn nguy nhöø thöôøng ! Nghó ñeán ñoù, Tieåu Phi xuaát moà hoâi laïnh. Caû hai khoâng noùi gì vôùi nhau laâu laém. Sau cuøng AÂm Cô hoûi: -Ngöôi bieát taïi sao laàn naøy, ngöôi thaát baïi chaêng ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Bieát vôùi chaúng bieát, coù khaùc gì ñaâu ? Bieát cuõng theá, khoâng bieát cuõng theá ! Chung quy vaãn laø moät keát cuoäc thoâi ! 903 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÂm Cô laïnh luøng: -Ngöôi thaát baïi laàn naøy, laø taïi caùi taâm cuûa ngöôi quaù meàm ! Tieåu Phi hoûi laïi: -Coøn baø ? Caùi taâm cuûa baø cöùng laém sao ? AÂm Cô traàm ngaâm moät luùc. Boãng baø cöôøi laïnh: -Caùi taâm cuûa ta ? Ngöôi cho laø ta coù moät caùi taâm nhö moïi ngöôøi ? Tieåu Phi thôû daøi khoâng ñaùp. Baø khoâng coù taâm ? Theá thì chaøng heát hy voïng roài ! Ngôø ñaâu, Thuûy Maãu AÂm Cô traàm buoàn göông maët tieáp: -Chæ vì ta khoâng coù chi caû, ñeán caùi taâm cuõng khoâng, cho neân ngöôi soáng hay cheát, ñieàu ñoù khoâng quan heä gì ñeán ta. Vaû laïi, ta cuõng löôøi quaù, löôøi caû vieäc gieát ngöôi ! Boãng, baø phaát baøn tay, giaûi khai huyeät ñaïo cho chaøng. Tieåu Phi söõng sôø. Chaøng naèm moäng cuõng khoâng töôûng baø daønh cho chaøng moät loái cö xöû nhö vaäy ! Laâu laém, chaøng môùi aáp uùng: -Baø … chaúng leõ baø … ñaõ nghó … AÂm Cô cao gioïng: -Ta nghó sao, ñieàu ñoù khoâng quan heä ñeán ngöôi. Haõy ñi ñi ! Ñi gaáp ! Ñöøng chaàn chôø, ta thay ñoåi chuû yù, ngöôi seõ cheát ! Baø goïi moät ñeä töû baûo: -Ñöa ngöôøi naøy, ñeán gaëp Tam thô ngöôi, baûo Tam thô ngöôi phoùng thích luoân ba ngöôøi kia ? Tieåu Phi xoác laïi y phuïc, nghi6ng mình: -Ña taï Cung chuû ! Thuûy Maãu AÂm Cô baát ñoäng, nhö moät laõo taêng nhaäp ñònh. Chöøng nhö baø vónh vieãn khoâng muoán tænh laïi. oOo Thaïch moân töø töø kheùp laïi ngaên chaän taàm maét cuûa Tieåu Phi. Beân trong thaïch moân, Thuûy Maãu AÂm Cô khuaát mình, khuaát nhaõn tuyeán cuûa chaøng, khuaát luoân vôùi theá giôùi ! Cöûa ñoù, do baø cheá taïo. Tieåu Phi thôû daøi. Chaøng bieát, töø nay ngöôøi ñôøi seõ khoâng coøn ai mong gaëp baø ta ! Neáu chaøng khoâng ñöôïc ñoái dieän vôùi baø trong dòp naøy, thì vónh vieãn chaøng chæ nghe noùi ñeán baø nhö nghe noùi ñeán moät nhaân vaät trong thaàn thoaïi ! Vaø chaøng phaûi aân haän veà ñieàu ñoù ! 904 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Song, chaøng ñaõ gaëp baø roài ! Keå ra, chaøng cuõng coøn may maén hôn moät soá ngöôøi khaùc ! Chaúng hieåu nghó sao, chaøng thöông caûm cho baø voâ cuøng ! Ñeä töû tuùc tröïc haàu haï baø, vöøa kinh haõi, vöøa hieáu kyø, hieån nhieân chuùng töï hoûi giöõa chaøng trai anh tuaán kia vôùi sö phoù chuùng, coù moái quan heä gì. Tieåu Phi quay mình, traàm gioïng: -Ñi thoâi ! Chaøng khoâng töôûng ñöôïc moät baát ngôø laïi ñeán lieàn vôùi chaøng sau ñoù. Chaøng chöa böôùc ñi moät böôùc, thì Hoà Thieát Hoa, Hoaøng Loã Tröïc vaø Ñaùi Ñoäc Haønh ñaõ ñeán. Hoï ñeán vôùi veû voäi vaøng thaáy roõ. Thaáy Tieåu Phi, hoï söõng sôø ra maët. Hoà Thieát Hoa keâu to leân: -Laõo Xuù truøn ! Sao ngöôi thoaùt ñöôïc ? Tieåu Phi cuõng keâu leân : -Taïi sao caùc vò thoaùt ñöôïc ? Caû hai cuøng keâu leân, ñoàng thôøi, roài cuøng baät cöôøi, ñoàng thôøi. Hoï gaëp nhau, vöøa kinh haõi, vöøa möøng rôõ, bôûi hoï khoâng töôûng laø coøn soáng ñöôïc, coøn gaëp nhau ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Ngöôi noùi tröôùc ñi ! Tieåu Phi cuõng thoát: -Ngöôi tröôùc ñi ! Vieäc cuûa ta daøi laém ! Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Hoaøng Loã Tröïc vaø Ñaùi Ñoäc Haønh, nheách nuï cöôøi khoå: Noùi ra, thaáy theïn voâ cuøng ! Caû ba chuùng ta, hieäp söùc laïi vaãn chöa phaûo laø ñoái thuû cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô ! Neáu khoâng nhôø ngöôøi coâ cuûa Dung Nhi, coù leõ boïn ta khoâng coøn troâng thaáy ngöôi ! Tieåu Phi troá maét: -Baø aáy phoùng thích caùc vò ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Phaûi ! Baø vôùi caùi naøng Cöûu muoäi naøo ñoù, hoûi cung chuùng ta. Töï nhieân, chuùng ta chaúng noùi chi caû. Naøng Cöûu muoäi ñoù, quaû thaät laø tay hung aùc ! Naøng toan duøng cöïc hình, böùc baùch boïn ta, song ngöôøi coâ cuûa Dung Nhi khoâng ñoàng yù, baûo raèng boïn ta ñeàu coù thaân phaän treân giang hoà, phaûi laáy leã ñoái xöû vôùi boïn ta. Lieãu ñaàu Cöûu muoäi baát maõn, cho laø ngöôøi coâ Dung Nhi thoâng ñoàng vôùi boïn ta … Y caêm hôøn rít leân: 905 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 14. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Con lieåu ñaàu ñoù, ñaùng gheùt thaät ! Naøng buoâng nhieàu tieáng khoù nghe voâ cuøng. Baø aáy thoaït ñaàu coøn coá nhaãn, cuoái cuøng khoâng nhaãn ñöôïc nöõa, baát thình lình xuaát thuû ñieåm huyeät naøng. Tieåu Phi thoaùng bieán saéc : -Baø maïo hieåm ! ---------------------oOo--------------------- 906 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2