Lòng mẹ

Chia sẻ: Do Nhat Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

7
2.327
lượt xem
238
download

Lòng mẹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản nhạc lòng mẹ gồm lời và nốt nhạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lòng mẹ

  1. Lòng mË Y Vân &b c Ó ‰ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ . Lòng mË bao la nhÜ bi‹n Thái Bình dåt dào, Tình mË tha œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ Lòng mË chan chÙa trên bao xóm làng gÀn xa. Tình mË dâng b œ . œj ˙ ‰ 4 & J thi‰t nhÜ giòng suÓi bi‹n ng†t ngào, L©i mË êm ái nhÜ ÇÒng lúa chiŠu rì rào. Ti‰ng ru bên œ t§i træng ngàn ÇÙng l¥ng Ç‹ nghe. L©i ru xao xuy‰n nuÓi ÇÒi suÓi rØng r¥ng tre. Sóng ven Thái & b œ œ œ œ œ . œj ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ j ˙ ‰ œ œ 8 œ. œ œ œ œ œ . thŠm træng tà soi bóng mË yêu. Lòng mË thÜÖng con nhÜ vÀng træng tròn mùa thu. Tình mË yêu œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ Bình im lìm khi ti‰ng mË ru. M¶t lòng nuôi nÃng v‡ vŠ nh»ng ngày còn thÖ. M¶t tình thÜÖng b œ . œj ˙ ‰œ 12 & J m‰n nhÜ làn gío qua m¥t hÒ. L©i ru man mác êm nhÜ sáo diŒu dÆt d©. N¡ng mÜa s§m œ œ. œ J œ œ œ . œj œ œ m‰n êm nhÜ ti‰ng Çàn l©i ca. MË hiŠn s§m tÓi khuyên ngû bao l©i m¥n mà. Kh¡c ghi bên &b œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ 16 œ J J chiŠu vui cùng ti‰ng hát trÈ thÖ. ThÜÖng con thao thÙc bao Çêm trÜ©ng con Çã yên œ œ œ ˙ Œ œ œ. œ œ œ . œj œ œ lòng con trÈ muôn bܧc ÇÜ©ng xa. ThÜÖng con mË hát bao êm ÇŠm, run lòng thÖ & b œ . œj œ œ œ œ J 20 J J giÃc mË hiŠn vui sܧng bi‰t bao. ThÜÖng con khuya s§m bao tháng ngày l¥n lôi gieo œ. œ œ. œ #œ œ œ Ãu quän gì khi thÙc tr¡ng Çêm Bao næm nܧc m¡t nhÜ suÓi nguÒn, Chäy vào tim &b ˙ ‰ œ œ œ œ. j ˙ ‰ œ œ 24 J œ œ œ œ œ neo nuôi con t§i ngày l§n khôn. Dù cho mÜa gío không quän thân gÀy mË hiŠn. M¶t sÜÖng hai œ œ œ œœ œ œ œ œ. œ b œ con mái tóc chót Çành ÇÅm sÜÖng. Dù ai xa v¡ng trŠn ÇÜ©ng s§m chiŠu vŠ Çâu. Dù khi mÜa œ œ œ œ j œ œ œ. J . œ 28 & J n¡ng cho båc mái ÇÀu buÒn phiŠn. Ngày Çêm s§m tÓi vui cùng con nhÕ m¶t ˙ w gío tháng ngày trong Ç©i b‹ dâu. Dù cho phai n¡ng nhÜng lòng thÜÖng ch£ng låt œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J œ œœœ 31 & œ œ œœ niŠm. Ti‰ng ru êm ÇŠm mË hiŠn næm tháng triŠn miên. mÀu. VÅn mong quay vŠ vui vÀy dܧi bóng mË yêu. Ti‰ng Hát Quê HÜÖng http://www.tienghatquehuong.com
Đồng bộ tài khoản