intTypePromotion=1

Lựa chọn bài tập thể dục aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
11
lượt xem
0
download

Lựa chọn bài tập thể dục aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thông qua phương pháp phỏng vấn các giảng viên (GV) và các chuyên gia về lĩnh vực thể dục aerobic để lựa chọn ra các bài tập, căn cứ qua sự đánh giá của các giảng viên và chuyên gia đã lựa chọn được 14 bài tập thể dục aerobic để áp dụng cho sinh viên (SV) nữ học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVNNVN). Ngoài ra, đề tài còn phỏng vấn sâu các SV để tìm hiểu và nắm được các nguyện vọng, nhu cầu tập luyện và sự đánh giá ban đầu của SV khi tham gia tập luyện môn thể thao này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn bài tập thể dục aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam

  1. 58 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Löïa choïn baøi taäp theå duïc aerobic phaùt trieån theå löïc chung cho nöõ sinh vieân hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam ThS. Löông Thanh Hoa; TS. Ñaëng Ñöùc Hoaøn; ThS. Phan Thò Ñieàu Q TOÙM TAÉT: Ñeà taøi thoâng qua phöông phaùp phoûng vaán caùc giaûng vieân (GV) vaø caùc chuyeân gia veà lónh vöïc theå duïc aerobic ñeå löïa choïn ra caùc baøi taäp, caên cöù qua söï ñaùnh giaù cuûa caùc giaûng vieân vaø chuyeân gia ñaõ löïa choïn ñöôïc 14 baøi taäp theå duïc aerobic ñeå aùp duïng cho sinh vieân (SV) nöõ hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam (HVNNVN). Ngoaøi ra, ñeà taøi coøn phoûng vaán saâu caùc SV ñeå tìm hieåu vaø naém ñöôïc caùc nguyeän voïng, nhu caàu taäp luyeän vaø söï ñaùnh giaù ban ñaàu cuûa SV khi tham gia taäp luyeän moân theå thao naøy. Töø khoùa: theå duïc aerobic; theå löïc chung; sinh vieân; hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam. ABSTRACT: Using the method of interviewing Aerobic lecturers and experts to select exercises, based on the evaluation of lecturers and experts who selected 14 exercises to apply for female students of VietNam National University of Agriculture. In addition, the research also conducted in-depth (AÛnh minh hoïa) interviews with students to understand the aspirations, training demands and initial Theå duïc aerobic laø moät loaïi hình vì muïc ñích naâng evaluation of students when practicing Aerobic. cao söùc khoûe, mang tính môùi laï vaø vôùi söï vaän ñoäng ña Keywords: aerobic exercise; General fitness; daïng cuûa caùc ñoäng taùc: vaän ñoäng taïi choã vaø vaän ñoäng di Student; VietNam National University of chuyeån nhö chaïy, nhaûy, muùa, nhaøo loän… vaø caùc thao taùc Agriculture. trong söï phoái hôïp vôùi aâm nhaïc, coù söï truyeàn caûm cao, laøm haáp daãn ngöôøi taäp ôû caùc ñoái töôïng khaùc nhau. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Qua tìm hieåu thöïc tieãn cho thaáy vieäc taäp luyeän vaø thi ñaáu moân Theå duïc aerobic ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình Qua thöïc tieãn coâng taùc giaùo duïc theå chaát (GDTC) Hoäi khoûe Phuø ñoång trong nhöõng naêm qua, chuùng toâi cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm qua nhaän thaáy tính tích cöïc cuûa hoaït ñoäng naøy veà maët giaùo cho thaáy: Haàu heát cô sôû vaät chaát (CSVC), saân baõi duïng duïc ñoái vôùi hoïc sinh (HS), SV laø raát cao, theå hieän ôû söï cuï phuïc vuï cho vieäc thöïc hieän chöông trình GDTC laø toát vaø thöïc hieän chöông trình GDTC do Boä quy ñònh töông nhieät tình, haêng say, höùng thuù cao trong taäp luyeän. ñoái nghieâm tuùc. Tuy nhieân, noäi dung taäp luyeän coøn Ñaëc bieät vieäc nghieân cöùu caùc hình thöùc taäp luyeän ngheøo naøn, do ñoù daãn ñeán hieäu quaû ñaït ñöôïc coøn chöa ñaùp öùng vôùi nhu caàu hieän nay cho SV laø heát söùc caàn cao. Thöïc traïng ñoù ñoøi hoûi caàn phaûi nghieân cöùu tìm toøi thieát, quan troïng hôn ñoù laø vieäc löïa choïn caùc noäi dung öùng duïng nhieàu loaïi hình baøi taäp nhaèm naâng cao hieäu nhaèm naâng cao theå löïc cho SV ñöôïc caùc GV heát söùc quaû GDTC trong nhaø tröôøng. quan taâm vaø chuù troïng. Vì vaäy, ñeà taøi nghieân cöùu löïa SOÁ 2/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. choïn baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt trieån theå löïc THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2. Keát quaû phoûng vaán nöõ SV veà nguyeân nhaân 59 chung (TLC) cho nöõ SV hoïc vieän laø raát caàn thieát. ñoäng cô cuûa nöõ SV khi thích tham gia taäp luyeän theå duïc aerobic (n = 95) Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân cöùu, ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: phaân tích vaø Caùc nguyeân nhaân; ñoäng cô khi Soá Tyû leä toång hôïp taøi lieäu, quan saùt sö phaïm, phoûng vaán vaø toaùn TT baïn thích tham gia taäp luyeän ngöôøi % hoïc thoáng keâ. theå duïc aerobic 1 Söû duïng nhö hình thöùc vui chôi 42 44,2 giaûi trí 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 2 Muoán trôû thaønh ngöôøi hieän ñaïi 78 82,1 Ñeå löïa choïn caùc baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt 3 Coù theå löïc toát phuïc vuï cho hoïc 80 84,2 trieån TLC cho nöõ SV HVNNVN, ñeà taøi söû duïng chuû yeáu taäp lao ñoäng xaõ hoäi phöông phaùp toång hôïp taøi lieäu lieân quan phuïc vuï cho löïa 4 Laøm cho cô theå ñeïp haøi hoaø, 85 89,4 choïn caùc baøi taäp theå duïc aerobic, phöông phaùp quan saùt caân ñoái sö phaïm vaø phoûng vaán caùc GV vaø chuyeân gia tröïc tieáp 5 Laø moái giao löu vaên hoaù, taêng tham gia coâng taùc giaûng daïy nhaèm tìm hieåu veà nhu caàu tình ñoaøn keát, hieåu bieát, giuùp ñôõ 55 57,8 vaø thöïc traïng vieäc söû duïng caùc baøi taäp phaùt trieån TLC laãn nhau 6 Reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc: trong giôø hoïc chính khoaù caùc baøi taäp theå duïc aerobic cho 76 80,0 yù chí, loøng duõng caûm. nöõ SV HVNNVN. Ñaây chính laø cô sôû thöïc tieãn cho vieäc Muoán trôû thaønh VÑV thi ñaáu giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. 7 cho caùc giaûi SV caùc tröôøng ñaïi 50 52,6 2.1. Tìm hieåu veà nhu caàu taäp luyeän caùc moân hoïc, cao ñaúng theå thao Qua keát quaû phoûng vaán ôû baûng 2 ñeà taøi ñöa ra moät Ñeà taøi tieán haønh phoûng vaán baèng phieáu hoûi 95 nöõ SV soá nhaän xeùt sau: HVNNVN. Trong phieáu hoûi vaán ñeà ñöôïc neâu ra: Nhu - Coù 85 nöõ SV chieám tyû leä 89,4% caùc em thích taäp caàu taäp luyeän vaø sôû thích caùc moân theå thao trong giôø töï luyeän baøi taäp theå duïc aerobic ñeå coù cô theå ñeïp haøi hoøa, choïn. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. caân ñoái. Caùc em cho raèng taäp luyeän moân theå thao naøy Qua keát quaû phoûng vaán ôû baûng 1 cho thaáy: trong caùc seõ giuùp cho cô theå ñeïp hôn bôûi tính vaän ñoäng lieân tuïc Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán nöõ SV HVNNVN veà sôû trong taäp luyeän. thích taäp luyeän caùc moân theå thao trong giôø hoïc töï - Coù 80 nöõ SV chieám tyû leä 84,2% caùc em thích taäp choïn (n = 95) loaïi baøi taäp naøy ñeå coù theå löïc toát phuïc vuï cho hoïc taäp TT Caùc moân theå thao Soá ngöôøi Tyû leä % lao ñoäng xaõ hoäi. Caùc em ñaõ nhaän thöùc ñöôïc vieäc theå löïc 1 Khieâu vuõ theå thao 70 73,6 coù vai troø quan troïng ñoái vôùi con ngöôøi hieän ñaïi, vieäc coù 2 Theå duïc aerobic 77 81,1 ñöôïc moät theå traïng toát ñaùp öùng vôùi caùc yeâu caàu xaõ hoäi 3 Boùng ñaù 22 23,1 hieän nay laø raát caàn thieát. 4 Boùng chuyeàn 30 31,5 - Coù 78 nöõ SV chieám tyû leä 82,1% caùc em thích taäp 5 Boùng roå 15 15,7 baøi taäp ñeå trôû thaønh ngöôøi hieän ñaïi. Caùc em cho raèng 6 Caàu loâng 78 82,1 ngöôøi hieän ñaïi phaûi hoäi tuï caùc phaåm chaát veà naêng löïc 7 Voõ 38 40,0 chuyeân moân, hieåu bieát xaõ hoäi, coù caùc moái quan heä xaõ 8 Boùng baøn 55 57,8 hoäi vaø ñaëc bieät laø luoân töï tin khi thöïc hieän trong caùc moái 9 Côø vua 62 65,2 10 Bôi loäi 17 17,8 quan heä giao tieáp. Caùc em cho raèng vieäc coù ñöôïc moät söï töï tin veà caû theå chaát vaø tinh thaàn seõ coù lôïi theá trong xaõ moân theå thao töï choïn (TTTC) thì Theå duïc Aerobic trôû hoäi hieän nay. thaønh sôû thích vaø thu huùt ñöôïc söï chuù yù cuûa caùc nöõ SV - Coù 76 nöõ SV chieám tyû leä 80% caùc em thích taäp baøi chieám tyû leä cao vôùi 81,1% nöõ SV ñeàu traû lôøi thích tham taäp Theå duïc Aerobic ñeå reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc, gia taäp luyeän baøi taäp theå duïc aerobic. Beân caïnh ñoù Caàu yù chí vaø loøng duõng caûm. loâng vaø khieâu vuõ theå thao cuõng laø moân thu huùt ñöôïc khaù Nhö vaäy, coù theå khaúng ñònh caùc nöõ SV thích tham ñoâng höùng thuù taäp luyeän cuûa caùc nöõ SV. Ñeå phuïc vuï cho gia taäp luyeän moân theå duïc aerobic naøy vôùi ñoäng cô raát vieäc löïa choïn caùc baøi taäp, nhoùm nghieân cöùu tieán haønh laønh maïnh vaø chính ñaùng ñoù laø coù theå löïc toát, reøn luyeän böôùc tieáp theo laø tìm hieåu nguyeân nhaân vaø ñoäng cô caùc yù chí, loøng duõng caûm ñeå phuïc vuï cho hoïc taäp lao ñoäng. em thích taäp luyeän baøi taäp naøy. Keát quaû phoûng vaán thu Beân caïnh ñoù thì caùc em cuõng muoán trôû thaønh ngöôøi hieän ñöôïc trình baøy ôû baûng 2. ñaïi, coù taùc phong nhanh nheïn vaø phuø hôïp vôùi nhòp soáng hieän taïi. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2019
  3. 60 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 2.2. Xaùc ñònh yeâu caàu trong vieäc löïa choïn caùc baøi töø deã ñeán khoù, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Khoâng ñöôïc taäp theå duïc aerobic nhaèm naâng cao TLC cho ñoái xeáp caùc ñoäng taùc khoù lieàn nhau. töôïng nghieân cöùu - Yeâu caàu 4: trong caùc chuoãi ñoäng taùc ñöôïc saép xeáp Ñeå coù caên cöù löïa choïn caùc baøi taäp theå duïc aerobic theo möùc ñoä khoù vaø phöùc taïp taêng daàn vaø phaûi xem xeùt phaùt trieån TLC öùng duïng trong quaù trình giaûng daïy caùc ñeán löùa tuoåi vaø trình ñoä taäp luyeän cuûa ngöôøi taäp. nhoùm baøi taäp theå duïc aerobic ñöôïc löïa choïn phaûi ñaùp - Yeâu caàu 5: khi saép xeáp caùc ñoäng taùc (ÑT) lieàn nhau öùng caùc yeâu caàu sau : caàn phaûi chuù yù sao cho tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc naøy - Yeâu caàu 1: caùc baøi taäp löïa choïn phaûi ñaûm baûo ñònh laø tö theá chuaån bò ban ñaàu cuûa ñoäng taùc ngay sau ñoù. höôùng theo ñuùng yeâu caàu chuyeân moân ñoøi hoûi . - Yeâu caàu 6: baøi taäp phaûi keát hôïp vôùi aâm nhaïc - Yeâu caàu 2: caùc baøi taäp phaûi baét ñaàu ñôn giaûn veà caáu phuø hôïp. truùc chuyeån ñoäng, khoâng ñoøi hoûi söï caêng thaúng vaø chuù Sau khi toång hôïp taøi lieäu ñöôïc 6 yeâu caàu treân ñoái yù quaù cao. Sau ñoù laø caùc ñoäng taùc khoù hôn vaø cuoái cuøng vôùi vieäc löïa choïn baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt laø caùc baøi taäp phöùc taïp caàn khaû naêng phoái hôïp cao. trieån TLC cho nöõ SV. Ñeà taøi tieán haønh phoûng vaán caùc - Yeâu caàu 3: caùc baøi taäp löïa choïn phaûi ñöôïc naâng daàn GV vaø chuyeân gia ñeå coù tính khaùch quan vaø tin caäy Baûng 3. Keát quaû phoûng vaán caùc yeâu caàu löïa choïn baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt trieån TLC cho nöõ SV HVNNVN (n = 25) Keát quaû traû lôøi TT Caùc yeâu caàu n Tyû leä % 1 Caùc baøi taäp löïa choïn phaûi ñaûm baûo ñònh höôùng theo ñuùng yeâu caàu chuyeân moân ñoøi hoûi 25 100 Caùc baøi taäp phaûi baét ñaàu ñôn giaûn veà caáu truùc chuyeån ñoäng, khoâng ñoøi hoûi söï caêng thaúng 2 vaø chuù yù quaù cao. Sau ñoù laø caùc ñoäng taùc khoù hôn vaø cuoái cuøng laø caùc baøi taäp phöùc taïp 24 96 caàn khaû naêng phoái hôïp cao Caùc baøi taäp löïa choïn phaûi ñöôïc naâng daàn töø deã ñeán 3 khoù, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Khoâng ñöôïc xeáp caùc 25 100 ñoäng taùc khoù lieàn nhau Trong caùc chuoãi ñoäng taùc ñöôïc saép xeáp theo möùc ñoä khoù vaø phöùc taïp taêng daàn vaø phaûi 23 92 4 xem xeùt ñeán löùa tuoåi vaø trình ñoä taäp luyeän cuûa ngöôøi taäp Khi saép xeáp caùc ñoäng taùc lieàn nhau caàn phaûi chuù yù sao cho tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 21 84 5 naøy laø tö theá chuaån bò ban ñaàu cuûa ñoäng taùc ngay sau ñoù 6 Baøi taäp phaûi keát hôïp vôùi aâm nhaïc phuø hôïp 25 100 Baûng 4. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn caùc daïng baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt trieån TLC nöõ SV HVNNVN (n = 25) Keát quaû Caùc daïng baøi taäp Theå duïc Aerobic nhaèm TT Soá Tyû leä phaùt trieån TLC ngöôøi % 1 7 böôùc cô baûn baøi taäp theå duïc aerobic 25 100 2 Toå hôïp caùc ÑT phoái hôïp vuõ ñaïo, tay, chaân, thaân, mình 8 32 3 Toå hôïp caùc ÑT chaïy: chaïy thöôøng, chaïy naâng cao ñuøi… 22 88 4 Caùc ÑT keát hôïp vôùi duïng cuï bieåu dieãn 6 24 5 Toå hôïp caùc ÑT ñaù chaân keát hôïp vôùi tay 21 84 6 Toå hôïp caùc ÑT baät nhaûy: chuïm chaân, taùch chaân 24 96 7 Toå hôïp caùc ÑT baät nhaûy keát hôïp vôùi tay thaân mình 23 92 8 Toå hôïp caùc ÑT caét keùo tröôùc sau 21 84 9 Toå hôïp caùc ÑT böôùc vôùi tröôùc, ngang 9 36 10 Toå hôïp caùc ÑT phoái hôïp ñaù chaân xoaïc doïc 23 92 11 Toå hôïp caùc ÑT phoái hôïp chaân vôùi tay, löôøn 22 88 12 Toå hôïp caùc ÑT choáng saáp, choáng ngöûa, choáng nghieâng 22 88 13 Toå hôïp caùc ÑT ñöùng quay, ngoài quay 900, 1800, 3600 vaø ÑT baät keát hôïp quay 21 84 14 Toå hôïp caùc ÑT troàng ngöôøi (thaáp) 20 80 15 Baøi lieân hoaøn 25 - 35 ÑT 25 100 16 Nhoùm ÑT hoâng 22 88 17 Nhoùm ÑT buïng 22 88 18 Caùc baøi taäp thö giaõn thaû loûng 3 12 SOÁ 2/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. hôn. Ñoái töôïng ñöôïc phoûng vaán goàm 25 GV vaø chuyeân THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 61 gia. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. Qua baûng 3 coù theå nhaän thaáy: 6 yeâu caàu maø ñeà taøi ñöa ra phoûng vaán thì caû 6 yeâu caàu ñeàu ñöôïc taùn ñoàng raát cao chieám tyû leä töø 84% ñeán 100%. 2.3. Nhöõng daïng baøi taäp theå duïc aerobic nhaèm naâng cao TLC cho nöõ SV HVNNVN Ñaây laø caâu hoûi nhaèm löïa choïn caùc daïng baøi taäp nhaèm naâng cao TLC cho nöõ SV. Döïa vaøo caùc nguyeân taéc ñoái vôùi vieäc löïa choïn baøi taäp, qua tham khaûo taøi lieäu chuyeân moân, saùch giaùo khoa theå duïc vaø qua keát quaû kieåm tra, khaûo saùt coâng taùc giaûng daïy taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø caùc trung taâm böôùc ñaàu ñeà taøi xaây döïng ñöôïc 18 daïng baøi taäp vaø yeâu caàu traû lôøi theo theo hình thöùc phuû ñònh (coù hoaëc khoâng). Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 4. Caùc chuyeân gia vaø GV ñöôïc hoûi ñeàu nhaát trí cao vôùi caùc daïng baøi taäp cô baûn, caùc baøi taäp coù tính chaát lieân hoaøn (100%) soá ngöôøi taùn thaønh. Beân caïnh ñoù caùc nhoùm baøi taäp toå hôïp caùc ñoäng taùc baät nhaûy chuïm chaân, taùch chaân vaø toå hôïp keát hôïp hoaït ñoäng cuûa chaân vaø tay cuõng ñöôïc ñaùnh giaù cao. Bôûi söï taäp luyeän lieân tuïc, phoái hôïp theå duïc aerobic vôùi soá phieáu taùn thaønh cao töø 80% ñeán nhòp nhaøng cuõng laø nhöõng yeáu toá giuùp cho tính lieân hoaøn 100% ñöôïc ñeà taøi söû duïng ñeå aùp duïng treân ñoái töôïng cuûa baøi taäp ñöôïc naâng leân, thuùc ñaåy nhanh quaù trình hoâ nghieân cöùu. haáp do coù hoaït ñoäng toaøn thaân vaø nhieàu ñoäng taùc tay chaân phoái hôïp, coù taùc duïng tích cöïc trong vieäc naâng cao theå löïc chung cuûa ngöôøi taäp. 3. KEÁT LUAÄN Ngoaøi ra, trong quaù trình phoûng vaán tröïc tieáp lyù do - Ña soá caùc SV nöõ ñeàu coù nhu caàu taäp luyeän moân theå vì sao caùc nhoùm baøi taäp phoái hôïp vuõ ñaïo cuûa tay, chaân, duïc Aerobic, caùc em ñeàu yeâu thích moân theå thao naøy. thaân; caùc baøi taäp vôùi duïng cuï bieåu dieãn; toå hôïp caùc ñoäng Caùc em cho raèng taäp luyeän moân theå thao naøy seõ giuùp taùc böôùc vôùi tröôùc, ngang vaø caùc baøi taäp thaû loûng khoâng cho cô theå ñeïp hôn, seõ coù theå löïc toát phuïc vuï cho hoïc ñöôïc caùc chuyeân gia vaø GV löïa choïn. Chuùng toâi ñeàu taäp lao ñoäng xaõ hoäi vaø mong muoán taäp luyeän ñeå trôû nhaän ñöôïc caùc lyù do ñoù laø söï taùc ñoäng cuûa baøi taäp leân cô thaønh ngöôøi hieän ñaïi. theå ngöôøi taäp khoâng nhieàu, thieáu söï truyeàn caûm, khoâng - Döïa treân cô sôû khoa hoïc caùc nguyeân taéc löïa choïn, haáp daãn loâi cuoán ngöôøi taäp vaø ñaëc bieät hieäu quaû ñem laïi phoûng vaán, toång keát kinh nghieäm söû duïng caùc daïng baøi ñoái vôùi vieäc phaùt trieån theå löïc khoâng cao... taäp theå duïc aerobic nhaèm phaùt trieån TLC trong caùc GV Chính vì vaäy, töø caùc caên cöù ñaùnh giaù vaø keát quaû vaø chuyeân gia theå duïc, ñeà taøi löïa choïn ñöôïc 14 daïng baøi baûng 4 ñeà taøi ñaõ löïa choïn ñöôïc 14/18 toå hôïp baøi taäp taäp theå duïc aerobic. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. M.Ucôran (1975), Theå duïc duïng cuï - Nxb TDTT Maùtxôcôva. 2. Phaïm Ngoïc Vieãn, Leâ Vaên Xem, Mai Vaên Muoân, Nguyeãn Thanh Nöõ (1991), Taâm lyù hoïc TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. Nguyeãn Kim Xuaân (2003), Taøi lieäu giaûng daïy lôùp boài döôõng huaán luyeän vieân aerobic toaøn quoác naêm 2003. 4. Caùc baêng ñóa hình giaûi theå duïc nhòp ñieäu hoäi khoûe phuø ñoång. 5. Caùc baêng ñóa hình baøi qui ñònh theå duïc nhòp ñieäu caùc quaän huyeän töø naêm 2000- 2005. Nguoàn baøi baùo: ñeà taøi caáp hoïc vieän cuûa ThS Löông Thanh Hoa naêm 2016: “Löïa choïn baøi taäp theå duïc aero- bic phaùt trieån TLC cho nöõ SV HVNNVN”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 25/1/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 4/2/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 23/4/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2