intTypePromotion=3

Lựa chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ III

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Lựa chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đã có hội thảo quốc tế về điện hạt nhân của Việt Nam ở Hà Nội tháng 10/2008. Ở đây báo cáo lựa chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân thế hệ thức ba của TS. Đinh Đức Hữu. Ông đang là cố vấn cho Viện Năng lượng hạt nhân quốc gia Việt Nam và còn làm cố vấn chương trình điện hạt nhân cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt nhận thấy đây là một bản báo cáo có nhiều thông tin tốt, đáp ứng nhu cầu hiện nay về lựa chọn công nghệ điện hạt nhân nên xin được giới thiệu nội dung cơ bản trong bản báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ III

  1. KH&CNN-90*11/2009*2 LUA CHON CONG NGHE NHA MAY DIEN HAT NHAN THE HE THUf HI • • • • • • Da CO hoi thao qudc teve dien hat nhan cua Viet Nam d Ha Noi thang 10/2008. & day CO ban bao cao Ida chgn cong nghe nha may dien hat nhan the he thffba cua TS. Dinh Due Hffu. Ong dang la cd vain cho Vien Nang luang hat nhan qudc gia Viet Nam va con lam cd van Chuang trinh dien hat nhan cho nhieu qudc gia tren the gidi. Tap chi Khoa hoc & Cong nghe Nhiet nhan thaiy day la mot ban bao cao CO nhieu thong tin tdt, dap ung nhu cau hien nay ve Ida chgn cong nghe dien hat nhan nen xin duac gidi thieu noi dung ca ban trong ban bao cao. 1. GIOI THIEU TONG QUAT nffdc vdi ap suat Idn dffgc dan thang den tuarbin de quay may phat dien. Nhieu qudc gia tren the gidi da xay dffng nha may dien hat nhan (NMDHN) san xua't Lo nffdc ap suat gdm 2 he thdng nffdc dien nang. Hien nay dien hat nhan chiem tach biet (Two separate loops) va nffdc khoang 16% tdng san Iffdng dien tren the gidi. khong pha trdn vao nhau. He thdng so cap Cac qudc gia cd be day cdng nghiep va ve (Primary loop) cd nhiem vu hap thu nhiet tff dien hat nhan tren the gidi, d i n dau la Hoa Ky cac phan ffng trong 16 dffdi ap suat rat cao tiep do la Phap, Nhat Ban,Nga, Han Qudc, va d6ng nffdc ndng nay dffgc chay qua he Canada, Trung Qudc... c6 nhieu loai Id khac thdng dng hap thu nhiet de sinh hai trong n-hau nhffng tffu chung cd hai loai 16 chinh la binh giai nhiet (Steam Gnerator tubing). Tai Boiling Water Reactor (BWR) - Id nffdc soi day nhiet dffgc he thdng nffdc thff hai (hinh 1) va Presure Water Reactor (PWR) - I d (secondary loop) nhan nhiet va bien nffdc nffdc ap suat (hinh 2). Hoa Ky la qudc gia dan thanh hai nffdc dffdi ap suat eao, dong hoi dau trong cac n6 Iffc nghien cffu, che tao va nffdc nay dffgc dSn vao tuarbin de chay may xay dffng hang loat cac NMDHN the he I va phat dien. san xua't Iffdng dien hat nhan kha Idn trong Boiling Water Reactor System cac thap nien 60 va.70 cua the ky trffdc. Tap doan General Electric (GE) tap trung che tao 16 nffdc soi va tap doan Westing House che tao 16 nffdc ap suat. Nhat Ban hop tac ca GE va Westing House de che tao ra ca 16 nffdc soi va 16 nffdc ap suat. Phap hgp tac vdi Westing House tap trung duy nhat che tao 16 nffdc ap suat. Rieng Canada che tao 16 nffdc ap suat nhffng sff dung nffdc nang de giai nhiet 16, loai 16 nay c6n ggi la 16 ap suat nffdc nang. Han Qudc hgp tac vdi Westing House xay dffng 16 nffdc ap suat va nhd Canada xay Hinhl. Lo nudc soi. dffng 02 16 ap suat nffdc nang nhffng den nay Han Qudc da tap trung vao 16 nffdc ap suat. Trung Qudc da hgp tac vdi Hoa Ky va Phap xay dffng hang loat cac 16 nudc ap suat va khong phat trien 16 nudc sdi. Nhffng khac biet ve cong nghe giffa 16 nffdc soi va 16 nffdc ap suat, ffu nhffgc diem cua hai loai 16 nay la: L6 nffdc soi duy tri mot he thdng nffdc (One single loop), nffdc hap thu nhiet tff cac phan ffng Hinh 2. Lo ap suat hat nhan trong 16 de bie'n thanh hoi nffdc va hci
  2. KH&CNN - 91*01/2010*3 L6 nffdc soi c6 ffu diem la khong can binh giai rat Idn cho nha dau tff. Day cung la ly do chinh nhiet, van hanh dffdi ap suat va nhiet do thap nen khien nganh dien hat nhan da phai ngffng lai nudc dan vao van hanh true tiep tuarbin ma khong trong hdn 20 nam qua tai Hoa Ky va cac nffdc can phai qua he thdng trao ddi nhiet nen thiet ke va Chau Au. xay dffng d5 tdn kem hdn. Nhffgc diem la hOi nudc Xay dffng tai hien trffdng khien keo dai thdi cd chffa chat phdng xa va c6 kha nang thoat ra gian xay dffng qua 10 nam: NMDHN the he II ngoai moi trffdng. dffgc xay dffng tai hien trffdng, cd qua nhieu Ld ap suat c6 ffu diem la hai nffdc dan vao cdng viec can tien hanh mgt liic hoac theo mgt van hanh tuarbin khdng chffa chat phdng xa do chu ky nhat dinh, cac ddi hoi ve kiem tra chat vay, tranh dffgc chat phdng xa thoat ra ngoai. Iffgng, giam sat an toan, thdi tiet khien cac hoat Nhffng c6 nhffgc diem la cac dng d i n nffdc dgng xay dffng cho hieu qua thap dan tdi thdi trong binh giai nhiet d l bi nfft, thiing dan de'n gian va khdi Iffgng cong viec vffgt dinh mffc lam nffdc CO nhiem phong xa tran sang he tuan tang gia thanh va thdi gian thi cong. hoan nffdc thff 2 va thoat ra mdi trffdng ben 3. N H A M A Y DIEN HAT N H A N THE HE THU' III ngoai. Ap suat va nhiet do van hanh Id rat eao Tai nan NMDHN Three Mile Islands tai Hoa nen van hanh khd khan han. Ky va Chernobyl tai UCraina la hai bai hgc dat 2. NHA M A Y D I E N HAT NHAN THE HE THLF II gia d6i hdi c6 bffdc dot pha ve cai tien cong L6 the he thff 2 c6 he thdng cap nffdc an nghe dan den che tao NMDHN the he thff III: toan trong trffdng hgp khan cap. He thdng an Tai nan nha may Three Mile Island tai Hoa toan giai nhiet ciia 16 qua cong kenh va phffc Ky vao nam 1979. Day la nha may sff dung Id tap, de dam bao an toan cho 16 phan ffng khong ap suat do hang Westing House che tao, cong bi mat nffdc d i n den chay 16 va dam bao nha suat 1.000MW. Khdi dau do true trac nhd va chan 16 khdng bi vd. Mgt he thdng cung cap mat nguon nffdc d he thdng thff 2 d i n den thieu nffdc lam nguoi 16 va lam mat nha' chan 16 dffgc nffdc trong binh giai nhiet khien he thdng nffdc xay dffng. He thdng nay bao gom hai nhanh trong 16 tang ap suat va nhiet do d i n den van doc lap nhau, mdi nhanh c6 cong suat 100% an toan tff dgng md ra de ha ap suat 16. Nffdc bao gom motd, bdm, van, dng d i n , nguon dien, nong chay qua van an toan va nhiet ke d dffdi day cap dien, he thdng may dieu hda khong khf, dudi van v i n chi 100°C do ap suat dffdi van cac thiet bi phu trg chdng dgng dat, thie't bi do thong vdi ap suat khdng khi. Ky sff chi huy nha chuan mffc an toan, chffdng trinh chay thff va may da lam tffdng la van an toan v i n ddng va bao dffdng dinh ky. He thdng nay can rat nhieu khong biet rang 16 dang bi mat nffdc tram trgng vat lieu xay dffng, chiem nhieu dien ti'ch, dau tff (Ky sff chua hieu thau dao nguyen ly nhiet ddng ban dau tdn kem, chi phf bao hanh va bao hgc Isentropic process). Dang le d thdi diem dffdng rat Idn. He thdng nay v i n tiem an nhieu nay van phai dffgc d6ng lai va he thdng cung nil ro vi le thugc vao cac bd phan ca dien va cap nffdc an toan cho 16 can dffgc van hanh de ngudn dien de van hanh cac ca phan ciia he cung cap day dii nffdc cho 16. Trai lai ky sff chi thdng. huy da cho ngffng bam nffdc vao 16 dan den 16 Luat le CO nhieu bat cap, can 2 giay phep de cang thieu nffdc nhieu han. 8 gid trdi qua , lanh xay dffng va van hanh nha may, viec nay tao riii dao nha may mdi dieu chinh va cung cap nffdc ro cao cho nha dau tff: Trffdc day, mudn xay lai cho 16, nhffng da qua t r i va gay ra thiet hai dffng NMDHN, nha dau tff can cd giay phep xay n|ng ne. Tuy nhien, cac he thdng an toan khac dffng (Construction licence), khi nha may xay v i n hoat dgng tdt va chat phdng xa khdng thoat gan xong thi xin giay phep van hanh (Operation ra ngoai mdi trffdng. Qua tai nan nay, da rut ra licence). Hai giay phep nay tao ra ca hgi cho dffgc bai hgc quy gia; Thiet bi nha may dffng eac nhom chdng ddi dtmg luat phap de gay kho vffng trffdc mgt tai nan nghiem trgng cho thay khan cho nha dau tff xin dffgc giay phep van tieu chuan an toan ky thuat dat cac chi tieu thiet hanh NMDHN. Tai Hoa Ky, da cd nhieu nha ke. Tai nan xay ra do yeu td con ngffdi chffa may xay xong nhffng phai bd dd va trd thanh dffgc dao tao diing mffc. Sau tai nan nay chiing ddng sat vun, gay thiet hai nhieu chuc ti USD. ta da riit ra dffgc nhieu kinh nghiem de sffa Hoac cd nhieu nha may keo dai them 5 den 7 chffa ke ca phan thiet ke he thdng va phan quan nam mdi cd giay phep van hanh gay thiet hai ly van hanh nha may.
  3. 4*KH&CNN - 91*01/2010 rat nhieu den ngUdi va vat chat: 02 ngUdi chet tai hanh cac he thdng an toan cua NMDHN vdn la cho va sau dd c6 56 ngUdi chet do bui phdng xa, van nan hang dau ciia cac nha van hanh vi phai c6 khoang 4.000 ngUdi mang benh do nhiem dd'i dien vdi trudng hdp mat dien din den nhieu phong xa. Day la tai nan hat nhan Idn nhat cho he thdng phdng ngU an toan bi mat dieu khien. tdi thdi diem nay. Mpt lan nffa tai nan xay ra do Sau day la bang so sanh cac chi tieu kinh te ye'u td con ngUdi bat can, vd ky luat va khdng ky thuat cac NMDHN the he III tan tien nhat dugc thuc hien cac cdng viec nhU da quy dinh, vi pham cac nudc gidi hieu va ban tren thi trUdng the gidi nghiem trong luat an toan 16 hat nhan. (Bangl). ChUdng trinh cai tien 16 tffng budc Mffc dp hoan thien ciia NMDHN the he rhff III (Evolutionary Technology) va chUdng trinh thiet dUdc the hien d hinh 3. ke Id mdi (Development Technology). Vao nhffng nam 1980, tai Hoa Ky va cac nudc 100 -r-- Chau Au ngoai trff Phap da ngffng xay dgng ^^X"-"''^' NMDHN vi cac ly do chinh nhu xin giay phep qua khd khan vi ap lUc tff cac nhdm chdng ddi, thdi /L, gian xay dUng ntia may lau, anh hUdng tieu cue / 1 cua tai nan Three Mile Island, cac yeu td nay day \ gia thanh NMDHN len qua cao so vdi cac nha 1 y 1 f^ ma/^dien sff dung than, khi ddt...chua ke nha dau tu rat lo so khoan dau tu bi mat trang do 1 / .1 . 1 ,.J €Xibng 1:Mifc 36 hoan thifen khdng dugc cap phep de van hanh. Trong thdi ky j J ve ky t>«4t x ^
  4. KH&CNN - 91*01/2010*5 Bdng I. So sdnli cdc c/ti tieu Iiy thuat cua cdc nhd mdy dien hat nhdn the he thd III LOAILO EPR API 000 ! ""^"^2'"' 1 APRUOO APWR APWR ESBWR \ AER1000 AES1200 ; : OAC TiNH t 6 \ i , 1 : * Cong ty AREVA WMMisubishi Rosatom ; KHNP [Vlitsubishi T Tr/U GE , AECL ; Toshiba/ GE I 1600- 1400 1538-1700 Cong sua't 1100 1160 1700 1560 1 1085 I 1700 Tuoi tho 60 60 50 60 60 60 60 60 Th6i gian xay dung 57 36 54 48 46 48 35 42 i (thang) 1 Hieu 37 j 35,6 36,2 35 34,5 38 \ 34,7 36,6 suat % Chu trinh nhien IVILTC (JO lam Thanh Upto 5%/ lieu thCr nhat v6i 3,3-5%
  5. 6*KH&CNN - 91*01/2010 chuan qudc gia de ra; giam thieu thiet bi ve Van an toan 50%, bdm 36%, dng d i n nffdc 83%, day cap MIA MAY mim HAT MIAN dien 87% va the tich nha may chffa cac thiet bi lien quan tdi an toan 56%. Gia thanh 3,5cen/kWh cho DAU TIEN CIJA VIKT NAM AP1000 va 4,8cen/kWh cho nha may chay than da. Ld cai tien the he thff 111"" cua Nhat Ban Sll Dl/ilfC XAY DlJlNG ESBWR1600 va 16 nffdc ap suit APWR1700. / ' ' ^ h e o thdng bao sd 29, ky hgp thff Hitachi cgng tac vdi GE - Hoa Ky thiet ke va che ^ I sau, Qudc hdi khoa XII ngay tao 16 Economic Simplify Boiling Water Reactor

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản