intTypePromotion=1
ADSENSE

Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đòn chân tấn công sử dụng trong đối kháng của nam sinh viên vovinam năm thứ 3 chuyên ngành Huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ các bài tập (BT) sơ bộ được lựa chọn qua 02 lần phỏng vấn các chuyên gia đã xác định được 30 BT gồm có 17 BT bổ trợ và 13 BT chuyên môn nâng cao hiệu quả đòn chân tấn công trong đối kháng Vovinam. Các BT được ứng dụng trong một học kỳ 120 tiết trong học kỳ II năm học 20172018, thời lượng mỗi tuần tập 4 buổi, mỗi buổi tập 4 bài trong khoảng thời gian 25 phút trên tổng thời gian 90 phút của 1 buổi học cho 10 nam sinhh viên (SV) chuyên sâu Vovinam K38 chuyên ngành HLTT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đòn chân tấn công sử dụng trong đối kháng của nam sinh viên vovinam năm thứ 3 chuyên ngành Huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 23 Löïa choïn vaø öùng duïng moät soá baøi taäp naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng söû duïng trong ñoái khaùng cuûa nam sinh vieân vovinam naêm thöù 3 chuyeân ngaønh Huaán luyeän theå thao tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao thaønh phoá Hoà Chí Minh TS. Leâ Vaên Beù Hai Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Töø caùc baøi taäp (BT) sô boä ñöôïc löïa choïn qua 02 From the preliminary exercises selected laàn phoûng vaán caùc chuyeân gia ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 30 through 02 interviews, the experts identified 30 BT goàm coù 17 BT boå trôï vaø 13 BT chuyeân moân exercises, including 17 supplementary exercises naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong ñoái and 13 professional exercises to improve the khaùng Vovinam. Caùc BT ñöôïc öùng duïng trong moät effectiveness of the leg attack in Vovinam. The hoïc kyø 120 tieát trong hoïc kyø II naêm hoïc 2017- exercises are applied in a 120-semester period in 2018, thôøi löôïng moãi tuaàn taäp 4 buoåi, moãi buoåi taäp the second semester of the 2017 - 2018 school 4 baøi trong khoaûng thôøi gian 25 phuùt treân toång year, the duration of each week is 4 sessions, each thôøi gian 90 phuùt cuûa 1 buoåi hoïc cho 10 nam sinhh session is 4 lessons within a period of 25 minutes vieân (SV) chuyeân saâu Vovinam K38 chuyeân ngaønh on the total time of 90 minutes of 1 session. Study HLTT. for 10 Vovinam Course-38 intensive male students Töø khoùa: baøi taäp naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân specialized in sports training. taán coâng söû duïng trong ñoái khaùng, nam SV, Keywords: exercises to improve the efficiency vovinam, huaán luyeän theå thao. of leg attack to be used in fighting, male students, Vovinam, sport training. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Vovinam laø moät moân môùi ñöa vaøo chöông trình 2.1. Löïa choïn caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân giaûng daïy chuyeân saâu töø khoùa ñaïi hoïc chính quy 32 vôùi taán coâng söû duïng trong ñoái khaùng cuûa nam SV caû hai ngaønh Giaùo duïc theå chaát (GDTC) vaø Huaán luyeän Vovinam naêm thöù 3 chuyeân ngaønh HLTT theå thao (HLTT) taïi tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao Qua keát quaû tham khaûo caùc taøi lieäu, coâng trình thaønh phoá Hoà Chí Minh nhöng ñöôïc khaù nhieàu SV yeâu nghieân cöùu vaø trao ñoåi kinh nghieäm vôùi chuyeân gia, nhaø thích vaø tham gia taäp luyeän. Tuy nhieân ñeå taäp luyeän toát quaûn lyù, giaûng vieân chuyeân moân taïi tröôøng, ñaõ toång hôïp ñöôïc moân theå thao naøy ñoøi hoûi vaän ñoäng vieân vaø SV ñöôïc 30 caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng söû khoâng nhöõng phaûi naém vöõng caùc yeáu toá, theå löïc, taâm duïng trong ñoái khaùng cuûa nam SV Vovinam naêm thöù 3 lyù,… maø coøn phaûi bieát keát hôïp khaû naêng thöïc hieän toát ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. nhöõng kyõ thuaät ñaëc tröng cuûa Vovinam. Treân cô sôû phaân Tieán haønh phoûng vaán 2 laàn caùch nhau 1 thaùng vôùi 18 tích yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa nhöõng vaán ñeà treân, laø huaán luyeän vieân, giaûng vieân coù kinh nghieäm trong chuùng toâi xaùc ñònh nghieân cöùu: “Löïa choïn vaø öùng duïng coâng taùc huaán luyeän moân voõ Vovinam ôû moät soá ñôn vò, moät soá baøi taäp naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng söû ñeå xem xeùt löïa choïn 30 BT nhaèm naâng cao hieäu quaû ñoøn duïng trong ñoái khaùng cuûa nam sinh vieân Vovinam naêm chaân taán coâng söû duïng trong ñoái khaùng cuûa nam SV thöù 3 chuyeân ngaønh huaán luyeän theå thao tröôøng Ñaïi Vovinam, vôùi soá phieáu phaùt ra laø 18 phieáu, ñeà taøi quy hoïc Theå duïc theå thao thaønh phoá Hoà Chí Minh”. öôùc caùc BT ñaït tyû leä töø 75% cuûa toång ñieåm trôû leân seõ Nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp sau: toång hôïp ñöôïc chính thöùc choïn vaøo hoä thoáng caùc BT naâng cao vaø phaân tích taøi lieäu, phoûng vaán, quan saùt sö phaïm, kieåm hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong ñoái khaùng cuûa nam SV tra sö phaïm, thöïc nghieäm sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. Vovinam k38 HLTT. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
  2. Baûng 1: Keát quaû phoûng vaán löïa choïn BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong ñoái khaùng Vovinam TT Chæ tieâu ñaùnh giaù Thöôøng Ít söû Laàn 1 Khoâng Toång Tyû leä Thöôøng Ít söû Laàn 2 Khoâng söû Toång Tyû leä Toång tyû leä % 2 24 söû duïng duïng söû duïng ñieåm % söû duïng duïng duïng ñieåm % laàn 1 Baät buïc cao 60cm 30s x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 10 8 0 46 85.19 11 7 0 47 87.04 86.12 2 Baät buïc ñoåi chaân lieân tuïc 15s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 9 9 0 45 83.33 10 8 0 46 85.19 84.26 3 Baät coùc toác ñoä vôùi 20m x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 10 8 0 46 85.19 8 10 0 44 81.48 83.34 4 Baät nhaûy naâng cao goái – naèm saáp choáng ñaåy 30 laàn x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 5 Baät xa taïi choã x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 12 6 0 48 88.89 12 6 0 48 88.89 88.89 VAØ TRÖÔØNG HOÏC 6 Di chuyeån toác ñoä trong - ngoaøi baèng thang daây 5m x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 11 7 0 47 87.04 11 7 0 47 87.04 87.04 7 Duoãi löng 1 phuùt x 3 toå (nghæ giöõa 30s). 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 8 Gaäp buïng 30 laàn x 3 toå (nghæ giöõa 30s). 15 3 0 51 94.44 15 3 0 51 94.44 94.44 9 Chaïy 30m XPC x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 13 5 0 49 90.74 14 4 0 50 92.59 91.67 10 Chaïy 100m XPC x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 12 6 0 48 88.89 12 6 0 48 88.89 88.89 11 Chaïy bieán toác x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 11 7 0 47 87.04 12 6 0 48 88.89 87.97 12 Chaïy con thoi (4x10m) x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG 13 Chaïy baäc thang 15m x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 15 3 0 51 94.44 17 1 0 53 98.15 96.30 14 Nhaûy daây 1 phuùt x 3 toå (nghæ giöõa 30s). 13 5 0 49 90.74 12 6 0 48 88.89 89.82 15 Nhaûy loø coø 1 chaân 20m x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 12 6 0 48 88.89 13 5 0 49 90.74 89.82 16 Nhaûy tieán 2 böôùc - luøi 1 böôùc baèng thang daây 5m x 3 toå (nghæ giöõa 1 phuùt) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 17 Coõng ngöôøi di chuyeån 20m x 4 toå (thay phieân leân xuoáng) 12 6 0 48 88.89 12 6 0 48 88.89 88.89 18 Ñaù toáng thaúng lieân tuïc trong 30s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 11 7 0 47 87.04 11 7 0 47 87.04 87.04 19 Ñaù voøng caàu chaân tröôùc toác ñoä vaøo lampô 15s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 20 Ñaù voøng caàu chaân sau toác ñoä vaøo lampô 15s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 15 3 0 51 94.44 15 3 0 51 94.44 94.44 21 Ñaù voøng caàu chaân tröôùc phoái hôïp ñaù voøng caàu chaân sau x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 SOÁ 3/2019 22 Ñaù voøng caàu 2 chaân lieân tuïc vaøo muïc tieâu 30s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 14 4 0 50 92.59 18 0 0 54 100 96.30 23 Ñaù voøng caàu vôùi daây thun trong 30s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 16 2 0 52 96.3 17 1 0 53 98.15 97.23 24 Löôùt ñaù voøng caàu 2 chaân sang 2 beân khoaûng caùch 3m trong 30s x 3 toå 14 4 0 50 92.59 12 5 1 47 87.04 89.82 25 Löôùt ñaù voøng caàu chaân tröôùc vaøo muïc tieâu trong 30s x 3 toå 12 6 0 48 88.89 13 5 0 49 90.74 90.00 26 Ñaïpngang chaân tröôùc – ñaù voøng chaân sau vaøo muïc tieâu trong 30s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 13 5 0 49 90.74 13 5 0 49 90.74 90.74 27 Ñaïp ngang chaân tröôùc vaøo muïc tieâu 30s x 3 toå (nghæ giöõa 30s) 12 6 0 48 88.89 11 7 0 47 87.04 87.97 28 Luøi phaûn ñoøn chaân sau trong 2 phuùt x 3 toå 11 7 0 47 87.04 13 5 0 49 90.74 88.89 29 Löôùt ñaïp ngang chaân tröôùc – ñaù voøng chaân sau vaøo muïc tieâu x 3 toå 13 5 0 49 90.74 15 3 0 51 94.44 92.59 30 Löôùt ñaïp ngang sang 2 beân khoaûng caùch 3m trong 30s x 3 toå 15 3 0 51 94.44 13 5 0 49 90.74 92.59 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. Baûng 2: Tieán trình öùng duïng caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong ñoái khaùng cho nam SV Vovinam K38 (hoïc kyø II) BT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BT 1 x x x x x BT 2 x x x x BT 3 x x x x x KHOA HOÏC THEÅ THAO BT 4 x x x x x BT 5 x x x x BT 6 x x x x x BT 7 x x x x BT 8 x x x x x SOÁ 3/2019 BT 9 x x x x BT 10 x x x x BT 11 x x x x BT 12 x x x x BT 13 x x x x BT 14 x x x x BT 15 x x x x BT 16 x x x x BT 17 x x x x BT 18 x x x x x BT 19 x x x x BT 20 x x x x BT 21 x x x x BT 22 x x x x BT 23 x x x x BT 24 x x x x BT 25 x x x x BT 26 x x x x x BT 27 x x x x VAØ TRÖÔØNG HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG BT 28 x x x x BT 29 x x x x BT 30 x x x x x 25
  4. Baûng 3: (tt) Tieán trình öùng duïng caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong ñoái khaùng cho nam SV Vovinam K38 (hoïc kyø II) BT BT 1 33 x 34 35 36 37 38 39 40 x 41 42 43 44 45 46 47 48 x 49 50 51 52 53 54 55 x 56 57 58 59 60 x 26 BT 2 x x x x BT 3 x x x BT 4 x x x x BT 5 x x x x BT 6 x x x VAØ TRÖÔØNG HOÏC BT 7 x x x x x BT 8 x x x BT 9 x x x x x BT 10 x x x BT 11 x x x x BT 12 x x x x BT 13 x x x x THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG BT 14 x x x BT 15 x x x x x BT 16 x x x BT 17 x x x x BT 18 x x x BT 19 x x x BT 20 x x x x BT 21 x x x x BT 22 x x x SOÁ 3/2019 BT 23 x x x x BT 24 x x x BT 25 x x x x x BT 26 x x x BT 27 x x x BT 28 x x x x x BT 29 x x x BT 30 x x x KHOA HOÏC THEÅ THAO
  5. Qua keát quaû phoûng vaán 2 laàn cho thaáy, 30 BT ñeàu THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 27 Keát quaû phoûng vaán caùc chuyeân gia, giaûng vieân, cho ñöôïc löïa choïn vôùi toång ñieåm giöõa 2 laàn tyû leä > 70% ñöôïc thaáy söï truøng hôïp sau 2 laàn phoûng vaán. ÔÛ hai laàn phoûng öùng duïng ñeå naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân taán coâng trong vaán, nhöõng chæ tieâu naøo trong phoûng vaán laàn thöù nhaát ñoái khaùng cho SV Vovinam K38 HLTT goàm: 17 BT boå ñöôïc ñaùnh giaù cao thì laàn thöù hai cuõng ñöôïc ñaùnh giaù trôï vaø 13 BT chuyeân moân. cao. Töø keát quaû 2 laàn phoûng vaán, theo nguyeân taéc ñaõ neâu Ñeå thuaän tieän cho vieäc laäp keá hoaïch huaán luyeän, tieán ôû treân, chæ choïn nhöõng BT coù 75% yù kieán taùn ñoàng ôû caû haønh maõ hoaù caùc BT, chi tieát nhö sau: 1 töông öùng 2 laàn phoûng vaán. Do vaäy, coù 30 BT ñaït yeâu caàu ñeå ñöa BT1... ñeán 30 - BT 30. vaøo chöông trình thöïc nghieäm tieáp theo. Caùc BT ñöôïc löïa choïn phong phuù, vaø ñaûm baûo tính toaøn dieän ñeå phaùt 2.2. ÖÙng duïng caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn chaân trieån thaân treân vaø chi döôùi. taán coâng trong ñoái khaùng Vovinam ñaõ ñöôïc löïa choïn Nhö vaäy, vieäc xaây döïng heä thoáng caùc BT phaùt trieån Ñeå löïa choïn heä thoáng BT naâng cao hieäu quaû ñoøn theå löïc chính laø söï löïa choïn caùc BT naâng cao hieäu quaû chaân taán coâng söû duïng trong ñoái khaùng cuûa nam SV ñoøn chaân taán coâng trong ñoái khaùng cho nam SV Vovinam naêm thöù 3 chuyeân ngaønh HLTT vaø xaây döïng Vovinam, cuøng vôùi vieäc saép xeáp noäi dung giaûng daïy vaø ñöôïc chöông trình öùng duïng caùc BT, caên cöù vaøo caùc huaán luyeän theo heä thoáng moät trình töï nhaát ñònh moät nguyeân taéc huaán luyeän ñeå löïa choïn caùc BT vaø ñoøi hoûi caùch khoa hoïc, coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån heä thoáng BT phaûi phuø hôïp ñaùp öùng ñöôïc caùc nguyeân trình ñoä chuyeân moân cho SV Vovinam K38 chuyeân taùc sau: ngaønh huaán theå thao. Nguyeân taéc 1: caùc BT ñöôïc löïa choïn phaûi coù tính ñònh Quaù trình thöïc nghieäm sö phaïm ñaõ ñöôïc tieán haønh höôùng phaùt trieån caùc toá chaát theå löïc: söùc nhanh, söùc trong thôøi gian 4 thaùng (hoïc kyø II) baèng vieäc öùng duïng maïnh, söùc beàn, kheùo leùo roõ reät nhaèm taùc ñoäng tröïc tieáp thöïc nghieäm heä thoáng caùc BT naâng cao hieäu quaû ñoøn vaøo caùc nhoùm cô chuû chuû yeáu tham gia vaøo hoaït ñoäng chaân taán coâng trong ñoái khaùng cho nam SV Vovinam. Vovinam. Theo keá hoaïch hoïc taäp cuûa nhaø tröôøng vaø tieán trình huaán Nguyeân taéc 2: vieäc löïa choïn caùc BT phaûi ñaûm baûo luyeän ñöôïc saép xeáp theo thôøi löôïng, moãi tuaàn SV taäp 4 tính khaû thi, coù nghóa caùc BT coù theå thöïc hieän ñöôïc treân buoåi, moãi buoåi taäp 90 phuùt vaø trong 90 phuùt taäp coù ñoái töôïng vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa boä moân (saân baõi, khoaûng 25 phuùt öùng duïng 4 BT naâng cao hieäu quaû ñoøn thieát bò duïng cuï taäp luyeän…). chaân taán coâng trong ñoái khaùng cho SV. Töø ñaëc ñieåm tính Nguyeân taéc 3: caùc BT löïa choïn phaûi ñaûm baûo tính chaát cuûa caùc BT trong moãi buoåi taäp, ñeà taøi ñeàu saép xeáp hôïp lyù, nghóa laø noäi dung, hình thöùc, khoái löôïng vaän öùng duïng caùc buoåi taäp ñaûm baûo phaùt trieån 2 toá chaát trôû ñoäng phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm ñoái töôïng, ñieàu kieän leân ñaûm baûo tính logic trong quaù trình thöïc nghieäm. thöïc tieãn (ñaëc ñieåm sinh lyù löùa tuoåi, giôùi tính vaø phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa ñoái töôïng). 3. KEÁT LUAÄN Nguyeân taéc 4: caùc BT phaûi coù tính hieäu quaû, nghóa Döïa treân cô sôû lyù luaän vaø nguyeân taéc phuø hôïp thöïc laø caùc BT phaûi naâng cao ñöôïc hieäu quaû ñoøn chaân taán tieãn huaán luyeän SV Vovinam, ñeà taøi toång hôïp 30 BT, coâng trong ñoái khaùng cho nam hoïc sinh chuyeân saâu tieán haønh phoûng vaán vaø ñaõ löïa choïn ñöôïc 30 BT ñuû ñieàu Vovinam. kieän ñeå xaây döïng tieán trình öùng duïng thöïc nghieäm huaán Nguyeân taéc 5: caùc BT phaûi coù tính ña daïng, taïo höùng luyeän cho SV chuyeân saâu Vovinam K38 HLTT trong thuù taäp luyeän cho SV. 120 tieát ôû hoïc kyø II (naèm hoïc 2017-2018), moãi tuaàn taäp Nguyeân taéc 6: caùc BT phaûi coù tính tieáp caän vôùi 4 buoåi, moãi buoåi taäp 4 baøi trong khoaûng thôøi gian 25 phuùt xu höôùng söû duïng caùc bieän phaùp vaø phöông phaùp treân toång thôøi gian 90 phuùt ñaûm baûo loä trình giaûng daïy huaán luyeän vaø coù tính khoa hoïc trong coâng taùc huaán luyeän. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Leâ Quoác AÂn (2008), Kyõ thuaät Vovinam, Taäp 1, Nxb TDTT. 2. Leâ Quoác AÂn (2012), Kyõ thuaät Vovinam, Taäp 2, Nxb TDTT. 3. Nguyeãn Duy Chöùc (2015), “Nghieân cöùu, ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa ñoäi tuyeån Vovinam Quoác gia Vieät Nam sau 1 naêm taäp luyeän”, luaän vaên thaïc só khoa hoïc giaùo duïc, Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Tp.HCM Nguoàn baøi baùo: ñeà taøi caáp cô sôû: “Nghieân cöùu BT phaùt trieån ñoøn chaân taán coâng trong thi ñaáu ñoái khaùng cho nam SV moân Vovinam chuyeân ngaønh HLTT” - Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT Tp.Hoà Chí Minh, 2018 (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 24/2/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 25/3/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 15/5/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2