Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và những gợi mở đối với Việt Nam

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

0
32
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và những gợi mở đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án "Vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và những gợi mở đối với Việt Nam" trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, lý luận chung về vận động chính sách công, vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và một số vấn đề gợi mở với Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và những gợi mở đối với Việt Nam

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHẠM THỊ HOA<br /> <br /> VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CÔNG Ở ANH, PHÁP, MỸ<br /> VÀ NHỮNG GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> Hà Nội năm 2017<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHẠM THỊ HOA<br /> <br /> VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CÔNG Ở ANH, PHÁP, MỸ<br /> VÀ NHỮNG GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC<br /> MÃ SỐ: 62 31 02 01<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS, TS. LƯU VĂN AN<br /> 2.PGS,TS. TRỊNH THỊ XUYẾN<br /> <br /> Hà Nội năm 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được<br /> trích dẫn đầy đủ theo quy định.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Hoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .........................8<br /> 1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về vận động hành lang, vận động chính sách công<br /> ở Anh, Pháp, Mỹ...................................................................................................8<br /> 1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về vận động hành lang, vận động chính sách công<br /> ở Việt Nam .........................................................................................................24<br /> 1.3. Đánh giá những công trình nghiên cứu ..............................................................28<br /> Chương 2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CÔNG ..............33<br /> 2.1. Khái niệm và cơ sở vận đông chính sách công ..................................................33<br /> 2.2. Mục đích và sự cần thiết vận động chính sách công ..........................................42<br /> 2.3. Chủ thể, đối tượng và phương thức vận động chính sách công .........................47<br /> 2.4. Quy trình vận động chính sách công ..................................................................54<br /> Chương 3. VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CÔNG Ở ANH, PHÁP, MỸ ...................60<br /> 3.1. Pháp luật về vận động chính sách ở Anh, Pháp, Mỹ..........................................60<br /> 3.2. Chủ thể và đối tượng của vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ ............73<br /> 3.3. Quy mô, tài chính cho vận động chính sách công .............................................86<br /> 3.4. Phương thức, phương tiện vận động chính sách công .......................................95<br /> 3.5. Một số nhận xét về vận động chính sách ở Anh, Pháp, Mỹ.............................102<br /> Chương 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ GỢI MỞ VỚI VIỆT NAM....................................117<br /> 4.1. Quan niệm về vận động chính sách công ở Việt Nam hiện nay ......................117<br /> 4.2. Biểu hiện vận động chính sách công ở Việt Nam ............................................120<br /> 4.3. Điều kiện, thách thức và xu hướng phát triển vận động chính sách ở Việt Nam<br /> thời gian tới .......................................................................................................133<br /> 4.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước nhằm ứng xử hợp lý với vận động chính<br /> sách công ở Việt Nam hiện nay ........................................................................141<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................150<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ<br /> CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................................................................152<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................153<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> EU<br /> <br /> Liên minh Châu Âu<br /> <br /> NGOs<br /> <br /> Các tổ chức phi chính phủ<br /> <br /> PNTR<br /> <br /> Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn<br /> <br /> VASEP<br /> <br /> Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam<br /> <br /> VCCI<br /> <br /> Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam<br /> <br /> VĐCS<br /> <br /> Vận động chính sách<br /> <br /> VĐHL<br /> <br /> Vận động hành lang<br /> <br /> VNGO<br /> <br /> Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam<br /> <br /> USD<br /> <br /> Đô la Mỹ<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản