intTypePromotion=3

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Chia sẻ: Huc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
4
lượt xem
0
download

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm mục đích kiểm định mối quan hệ giữa quản trị công ty và giá trị kiểm toán báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

 1. 012345627892 2
 2. 62 62 32
 3. 4229242 292722 2 2 27 32 !"2#32 2 7 32 2 2 2 34"29$2%2&329'#22 %2 (29)32 *2 +423452,-24./2 6522 05629562 429-29'#2959276#2340,2 4"/2* 2 42 40 2#/2  2 2 2 2 2 !12 52 42 232 3 2 2 652  4 2 22 2 2 2142526789:
 4. 012345627892 2
 5. 62 62 32
 6. 4229242 292722 2 22  !2"2!2"32 2 7#32 327#32 2 2 2 2 34!29$2%2&329'"22 %2 (29)32 *2 +423452,-24./2 6522 05629562 429-29'"2959276"2340,2 4!/2* 2 42 40 2"/2  9123452567518292:;?@2:;
 7. 0 20 34567896 8
 8. 6 2000020000202000!"00!#"00$%0 20 6 &0'(0)*"0+&0+00,0!*"00"2-0.0/0+#020002000'"020 0/-01000!"00!#"00$%0 0 234567849:3;444449:444449?@4ABCD4 6 6
 9. EFGHI6JKL6MGIF6 6 6 3H6NLOIE6PQIE6 6 6 3H6NLOIE6PQIE6 6 1
 10. 0 22 34567896 6
 11. 0000000 000020!"0#$0%&02' 00 (0)0*0+,0 -%./0201020220(00320452067080!09$0:2702; 100 ?$ 0!>20@1020@0A200B C0D(0!E0>0!2' 0 2;0 04F20!020004 00,0 -20220320452067080( 0G0!0H:?,-?,0I J0-K0H.80L$0.520 ./0DM0$0@0#$04 010!E00N02020 O0$0)'0P20D 1020 +0)0.800200+ 070Q0>0!P040R00202000 4 00,0 S C20T1020220(00320452067080!02$0!U10N0.5204 0 !+0!V0$ 0#0P10!P0)2002$0W00X0)/2020%0 C05202$0@00 )0200+ ,0 -20220(006708Y0 1
 12. 0 222 34567456 78965 36
 13. 61 7896536 661 3456745661 63456696661 63456 661 63456 661 5 669 969!"6 9# 65$"661 1%&6'()6*+,*6'-.6)/+0)6'12661 3134'6*026)/+0)6'126651 67876719:;00
 14. 0 23 45651789
 15. 9 
 16. 9 99
 17. 99
 18. 998
 19. 9999 9!"9#
 20. 9 $%&%95555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559'41 45(51%99 )9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản