intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp May Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
103
lượt xem
31
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp May Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án là làm rõ hơn cơ sở lý luận về vận dụng thẻ điểm cân bằng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp may Việt Nam hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp May Việt Nam

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> Vò ThïY D¦¥NG<br /> <br /> VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG<br /> CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM<br /> Chuyªn ngµnh: KÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch<br /> M· sè: 62340301<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: pgs.ts. nguyÔn NGäC QUANG<br /> <br /> Hµ Néi - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi<br /> cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi<br /> phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.<br /> <br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> Vũ Thùy Dương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ<br /> LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ............................. 7<br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về vận dụng Thẻ điểm cân<br /> bằng - BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động ........................................... 7<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước về vận dụng Thẻ điểm cân<br /> bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động..................................................... 24<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .................................................................................... 30<br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG<br /> ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ......................................................................... 31<br /> 2.1. Tổng quan về Thẻ điểm cân bằng........................................................... 31<br /> 2.1.1. Khái niệm Thẻ điểm cân bằng ................................................................... 31<br /> 2.1.2. Quá trình phát triển của Thẻ điểm cân bằng .............................................. 36<br /> 2.1.3. Chức năng của Thẻ điểm cân bằng ............................................................ 39<br /> 2.2. Tổng quan về hiệu quả hoạt động .......................................................... 44<br /> 2.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động.................................................................... 44<br /> 2.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động ...................................................................... 45<br /> 2.2.3. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động.......... 47<br /> 2.3. Vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của<br /> doanh nghiệp ........................................................................................... 54<br /> 2.3.1. Khía cạnh Tài chính ................................................................................... 54<br /> 2.3.2. Khía cạnh Khách hàng ............................................................................... 56<br /> 2.3.3. Khía cạnh Quy trình nội bộ ........................................................................ 58<br /> 2.3.4. Khía cạnh Đào tạo và phát triển ................................................................. 60<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .................................................................................... 63<br /> Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 64<br /> 3.1. Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu ............................................................ 64<br /> 3.2. Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu<br /> định lượng ............................................................................................... 66<br /> 3.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính ............................................................ 66<br /> <br /> 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng ......................................................... 69<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .................................................................................... 77<br /> Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN<br /> BẰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM............................................................... 78<br /> 4.1. Tổng quan về các doanh nghiệp May Việt Nam .................................... 78<br /> 4.1.1. Đăc điểm ngành May Việt nam ................................................................. 78<br /> 4.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của các doanh nghiệp May Việt Nam ............... 84<br /> 4.1.3. Chiến lược phát triển của các doanh nghiệp May Việt Nam ...................... 88<br /> 4.2. Kết quả nghiên cứu định tính ................................................................. 93<br /> 4.2.1. Kết quả phỏng vấn sâu .............................................................................. 93<br /> 4.2.2. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm ............................................................. 96<br /> 4.3. Kết quả nghiên cứu định lượng ............................................................ 103<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 4 .................................................................................. 118<br /> Chương 5: THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM<br /> CÂN BẰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> TRONG<br /> CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM ................................................... 119<br /> 5.1. Thảo luận về kết quả nghiên cứu vận dụng Thẻ điểm cân bằng để<br /> đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp may Việt<br /> Nam........................................................................................................ 119<br /> 5.1.1. Thảo luận về thực trạng vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu<br /> quả hoạt động tại các doanh nghiệp May Việt Nam................................. 119<br /> 5.1.2 .Thảo luận về vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt<br /> động trong các doanh nghiệp May Việt Nam .......................................... 128<br /> 5.2. Khuyến nghị về giải pháp nâng cao việc vận dụng Thẻ điểm cân<br /> bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các doanh nghiệp<br /> May Việt Nam ....................................................................................... 135<br /> 5.2.1. Đối với doanh nghiệp May ...................................................................... 135<br /> 5.2.2 . Đối với Nhà nước ................................................................................... 141<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 5 .................................................................................. 143<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................... 144<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ..................................................................... 146<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 147<br /> PHỤ LỤC ......................................................................................................... 153<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Từ viết tăt<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Balanced Scorecard<br /> <br /> BSC<br /> <br /> Hiệu quả hoạt động<br /> <br /> HQHĐ<br /> <br /> Hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> HQKD<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> HTK<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor anlysis)<br /> <br /> EFA<br /> <br /> Lợi nhuận trên vốn đầu tư<br /> <br /> ROI<br /> <br /> Thu nhập trên vốn cổ phần<br /> <br /> ROE<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản<br /> <br /> ROA<br /> <br /> Thu nhập trên vốn sử dụng<br /> <br /> ROCE<br /> <br /> Giá trị kinh tế gia tăng<br /> <br /> EVA<br /> <br /> Giá trị thị trường gia tăng<br /> <br /> MVA<br /> <br /> Dòng tiền thu nhập trên vốn đầu tư<br /> <br /> CFROI<br /> <br /> Chỉ số đo lường hiệu quả (Key performance indicator)<br /> <br /> KPI<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế<br /> <br /> EP<br /> <br /> Thu nhập trên mỗi cổ phiếu<br /> <br /> EPS<br /> <br /> Hệ thống đo lường hiệu quả tích hợp<br /> <br /> IPMS<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CBCNV<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản