intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ (1961 - 1965) - ĐH Quốc gia TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:254

0
202
lượt xem
59
download

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ (1961 - 1965) - ĐH Quốc gia TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ (1961 - 1965) trình bày có hệ thống về phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược của quân và dân miền Đông Nam Bộ (1961 - 1965), nghiên cứu vai trò và nghệ thuật đấu tranh cách mạng sáng tạo của quần chúng nhân dân,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ (1961 - 1965) - ĐH Quốc gia TP.HCM

 1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ LÒCH SÖÛ HUYØNH THÒ LIEÂM PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG, PHAÙ AÁP CHIEÁN LÖÔÏC ÔÛ MIEÀN ÑOÂNG NAM BOÄ (1961-1965) THAØNG PHOÁ HOÀ CHÍ MINH –NAÊM 2006 -1-
 2. LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu neâu treân trong luaän aùn laø trung thöïc. Nhöõng keát luaän khoa hoïc cuûa luaän aùn chöa ñöôïc ai coâng boá trong baát kyø coâng trình naøo khaùc. Taùc giaû luaän aùn Huyønh Thò Lieâm -2-
 3. MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi .............................................................................. 1 2. Muïc ñích nghieân cöùu ....................................................................... 4 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu ................................................. 5 4. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà ............................................................6 5. Nguoàn taøi lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu ..................................13 6. Ñoùng goùp khoa hoïc cuûa luaän aùn ....................................................14 7. Boá cuïc cuûa luaän aùn .........................................................................15 CHÖÔNG 1 – NHÖÕNG NHAÂN TOÁ CHI PHOÁI PHONG TRAØO CHOÁNG PHAÙ AÁP CHIEÁN LÖÔÏC ÔÛ MIEÀN ÑOÂNG NAM BOÄ .....17 1.1. Ñòa lyù töï nhieân, xaõ hoäi vaø nhaân vaên mieàn Ñoâng Nam boä. .......17 1. 1. 1. Ñòa lyù töï nhieân ....................................................................................... 17 1. 1. 2. Ñaëc ñieåm xaõ hoäi- nhaân vaên vaø truyeàn thoáng yeâu nöôùc ......................... 21 1. 2. Chính saùch cuûa Myõ ñoái vôùi mieàn Nam Vieät Nam .................................... 24 1. 2. 1. YÙ ñoà cuûa Myõ ñoái vôùi Vieät Nam................................................. 24 1.2. 2. Myõ vaø chính quyeàn mieàn Nam phaù hoaïi hieäp ñònh Geneøve, thi haønh chính saùch “toá coäâng, dieät coäng”. ..................... 27 1.2. 3. Myõ vaø chính quyeàn Dieäm loaïi Phaùp vaø caùc phaàn töû thaân Phaùp, thaønh laäp quoác gia choáng coäng mieàn Nam Vieät Nam. 32 1.3 . Phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa nhaân daân mieàn Ñoâng Nam boä nhöõng naêm 1954-1960 .......................................35 1. 3. 1. Phong traøo ñaáu tranh ñoøi thi haønh hieäp ñònh Geneøve, ñoøi caùc quyeàn lôïi daân sinh, daân chuû choáng “caûi caùch ñieàn ñòa”.. 35 1.3. 2. Phong traøo ñoàng khôûi naêm 1960............................................... 42 1.4. Myõ trieån khai chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät vaø thöïc hieän quoác saùch aáp chieán löôïc” ôû mieàn Nam ..................48 1. 4. 1. Myõ trieån khai chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”. .................... 48 -3-
 4. 1.4.2. Myõ – Dieäm thöïc hieän “quoác saùch aáp chieán löôïc” ôû mieàn Ñoâng Nam boä ............................................................................... 52 1.4.3. Trieån khai chính saùch aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä ...... 58 CHÖÔNG 2 - PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG, PHAÙ AÁP CHIEÁN LÖÔÏC ÔÛ MIEÀN ÑOÂNG NAM BOÄ (1961 – 1963)......68 2.1. Chuû tröông cuûa Trung öông Ñaûng vaø Trung öông Cuïc mieàn Nam veà nhieäm vuï choáng, phaù aáp chieán löôïc ..................68 2.1. 1. Nhöõng ñieàu kieän môùi, nhieäm vuï môùi cuûa caùch maïng mieàn Nam sau Ñoàng Khôûi ..................................................................... 68 2.1. 2. Trung öông Ñaûng vaø Trung öông Cuïc mieàn Nam chæ ñaïo phong traøo choáng phaù aáp chieán löôïc ................................................. 75 2.2. Quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä choáng, phaù aáp chieán löôïc töø naêm 1961 ñeán cuoái naêm 1963 ............................................. 83 2.21. Chieán thaéng Phöôùc Thaønh vaø buoåi ñaàu keát hôïp quaân ................. 83 söï vôùi noåi daäy choáng phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä naêm 1961...................................................................................... 83 2.2.2. Phaù aáp chieán löôïc Beán Töôïng kieåu maãu cuûa ñòch, ñaåy maïnh phong traøo du kích chieán tranh ôû mieàn Ñoâng Nam boä 1962 ................................................................... 87 2.2. 3. Höôûng öùng phong traøo “Thi ñua AÁp Baéc gieát giaëc laäp coâng” ñaåy maïnh choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä naêm 1963............................................................... 102 CHÖÔNG 3 –PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG, PHAÙ AÁP CHIEÁN LÖÔÏC ÔÛ MIEÀN ÑOÂNG NAM BOÄ (1964 – 1965 ...............123 3.1. Chöông trình laäp aáp chieán löôïc cuûa Myõ trong keá hoaïch Johnson- Mc.Namara ................................................................................123 3.1.1. Tình hình mieàn Nam sau ñaûo chính thaùng 11 naêm 1932 keá hoaïch Johnson Mc.Namara .................................................................... 123 3.1. 2. Myõ vaø chính quyeàn tay sai ôû mieàn Nam thöïc hieän chöông trình“ -4-
 5. aáp taân sinh”.................................................................................. 132 3.2. Quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä ñaåy maïnh phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc trong nhöõng naêm 1964-1965..........................135 3.2.1. Chuû tröông môùi cuûa Ñaûng veà choáng, phaù aáp chieán löôïc trong thôøi kyø môùi ...........................................................................135 3.2. 2. Keát hôïp ba muõi giaùp coâng treân ba vuøng chieán löôïc ñaåy maïnh phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc .........................................140 3.2.3 Tích cöïc xaây döïng thöïc löïc caùch maïng, xaây döïng vuøng giaûi phoùng, caên cöù ñòa, taïo theá vaø löïc cho phong traøo choáng phaù aáp chieán löôïc ...................................................................................148 3.2. 4. Chieán dòch Bình Giaõ vaø phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc . 151 3.2. 5. Chieán dòch Ñoàng Xoaøi, phoái hôïp tieán coâng quaân söï vôùi choáng, phaù aáp chieán löôïc ........................................................................ 158 KEÁT LUAÄN .......................................................................................................... 166 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ................................................................................... 176 PHUÏ LUÏC ............................................................................................................. 201 HÌNH AÛNH .......................................................................................................... 202 PHUÏ LUÏC 1 .......................................................................................................... 217 PHUÏ LUÏC 2 ................................................................................................225 PHUÏ LUÏC 3 .................................................................................................231 PHUÏ LUÏC 4 ................................................................................................235 PHUÏ LUÏC 5 ................................................................................................249 -5-
 6. MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Mieàn Ñoâng Nam boä laø ñòa baøn chieán löôïc quan troïng, laø chieán tröôøng giaønh giaät quyeát lieät, dai daúng giöõa ta vaø ñòch trong suoát 30 naêm chieán tranh, ñaëc bieät laø trong 21 naêm khaùng chieán choáng Myõ. Trong aâm möu xaâm löôïc mieàn Nam Vieät Nam, Myõ-Dieäm coi vieäc bình ñònh, laäp aáp chieán löôïc laø moät giaûi phaùp chieán löôïc coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï thaønh baïi cuûa caùc keá hoaïch xaâm löôïc cuûa chuùng, nhaát laø trong giai ñoaïn chuùng thöïc hieän chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”. Muïc ñích cuûa vieäc gom daân laäp aáp chieán löôïc cuûa ñòch laø nhaèm “taùt nöôùc baét caù”, chia reõ quaàn chuùng nhaân daân vôùi caùn boä caùch maïng, thöïc hieän möu ñoà coâ laäp vaø tieâu dieät löïc löôïng caùch maïng, nhaèm aùp ñaët chuû nghóa thöïc daân môùi leân mieàn Nam Vieät Nam. Luaän aùn nghieân cöùu phong traøo ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä giai ñoaïn 1961-1965, bôûi caùc lyù do sau ñaây: 1.1. Choáng phaù aáp chieán löôïc laø moät hoaït ñoäng raát quan troïng trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc. Nghieân cöùu veà choáng, phaù aáp chieán löôïc nhaèm goùp phaàn laøm roõ vaø saâu saéc hôn lòch söû cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc; ñoàng thôøi qua ñoù phaân tích ñeà xuaát moät soá luaän cöù khoa hoïc phuïc vuï cho nhieäm vuï xaây döïng löïc löôïng caùch maïng ñeå thöïc hieän nhieäm vuï xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác hieän nay . 1.2. Veà thôøi gian, trong giai ñoaïn 1961-1965, Myõ–Dieäm chuyeån töø chính saùch “toá coäng, dieät coäng” sang chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”. Ñaây laø giai ñoaïn khaù ñieån hình veà trieån khai aáp chieán löôïc cuûa keû ñòch ôû mieàn Ñoâng Nam boä. Sau Ñoàng khôûi 1960-1961, chính saùch “toá coäng, dieät -6-
 7. coäng” cuûa Myõ- Dieäm bò thaát baïi, buoäc ñòch phaûi thay ñoåi chieán löôïc, chuyeån sang duøng baïo löïc chieán tranh ñeå ñaøn aùp phong traøo caùch maïng mieàn Nam, trong ñoù vieäc laäp aáp chieán löôïc laø bieän phaùp chieán löôïc cô baûn coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán vieäc thaønh baïi cuûa chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”. Chuû tröông laäp aáp trong giai ñoaïn chieán löôïc naøy ñöôïc Myõ - Dieäm trieån khai quyeát lieät nhaát vaø ñaõ ñöôïc chuùng naâng leân thaønh quoác saùch. Ñeå naâng cao hieäu quaû chieán löôïc cuûa chuû tröông naøy, Myõ – Dieäm ñaõ môøi nhöõng chuyeân gia, coá vaán coù kinh nghieäm nöôùc ngoaøi nhö Robert Thompson toát nghieäp ñaïi hoïc Cambridge(Anh) naêm 1937, trong ñaïi chieán theá giôùi thöù hai phuïc vuï ôû maët traän Vieãn Ñoâng; naêm 1948 ñeán Malayxia vaø giöõ nhieàu chöùc vuï quan troïng trong hoaït ñoäng “choáng coäng” ôû ñoù; töø 1960- 1961 laø Boä tröôûng Quoác phoøng thöôøng tröïc cuûa Lieân bang Malayxia; töø thaùng 9 naêm 1961 ñeán thaùng 3 naêm 1965 laø chuyeân gia choáng chieán tranh “noåi loaïn” ; Taylor - Tröôûng ñoaøn coá vaán Anh taïi mieàn Nam Vieät Nam ñeán giuùp vieäc trieån khai nhöõng keá hoaïch doàn daân laäp aáp raát taøn baïo, nhö: keá hoaïch Staley–Taylor, keá hoaïch Johnson–Mc.Namara. Nhaèm hoã trôï ñaéc löïc cho vieäc thöïc hieän aâm möu gom daân laäp aáp chieán löôïc, chuùng ñaõ huy ñoäng cao nhaát löïc löôïng quaân ñoäi vaø caùc phöông tieän chieán tranh tieán haønh lieân tuïc caùc cuoäc haønh quaân caøn queùt, ñaùnh phaù töø noâng thoân ñeán röøng nuùi, nhaát laø nhöõng vuøng giaûi phoùng vaø caùc caên cöù caùch maïng, nhaèm thöïc hieän cho ñöôïc tham voïng laäp 16.000 aáp chieán löôïc treân toång soá 17.000 aáp ôû mieàn Nam. Ñeå thöïc hieän cho kyø ñöôïc muïc tieâu treân, chuùng tieán haønh nhöõng thuû ñoaïn cöïc kyø thaâm ñoäc, daõ man, khoác lieät. Ñeå ñaùnh traû aâm möu vaø thuû ñoaïn laäp aáp chieán löôïc thaâm ñoäc cuûa keû thuø, Ñaûng vaø nhaân daân mieàn Nam noùi chung vaø mieàn Ñoâng Nam boä noùi -7-
 8. rieâng xem vieäc choáng, phaù aáp chieán löôïc laø nhieäm vuï caáp baùch, ñoàng thôøi laø nhieäm vuï cô baûn laâu daøi cuûa caùch maïng mieàn Nam. Choáng, phaù aáp chieán löôïc trong giai ñoaïn ñòch thöïc hieän chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” 1961 – 1965, laø moät nhieäm vuï caùch maïng heát söùc quan troïng trong tieán trình lòch söû 21 naêm choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta. Veà khoâng gian, mieàn Ñoâng Nam boä laø chieán tröôøng ñaùnh tieâu dieät ñòch chuû yeáu cuûa Nam boä; ñoàng thôøi cuõng laø chieán tröôøng dieãn ra cuoäc ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc gay go vaø quyeát lieät nhaát, ñieån hình nhö traän ñaùnh phaù aáp chieán löôïc kieåu maãu Beán Töôïng ôû Bình Döông. Treân chieán tröôøng naøy, quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä ñaõ taäp trung noã löïc thöïc hieän nhieäm vuï choáng, phaù aáp chieán löôïc kieân quyeát, beàn bæ vaø ñaõ thu ñöôïc thaéng lôïi . Tröôùc ñaây, trong giai ñoaïn choáng chính saùch “toá coäng, dieät coäng”, nhaân daân ta chuû yeáu laø duøng giaûi phaùp ñaáu tranh chính trò ñeå choáng laïi nhöõng haønh ñoäng baïo löïc cuûa ñòch. Chuû tröông ñaáu tranh chính trò ñôn thuaàn ñaõ gaây cho caùch maïng mieàn Nam nhöõng toån thaát voâ cuøng to lôùn, phong traøo caùch maïng bò dìm trong bieån maùu. Ñaáu tranh chính trò tuy heát söùc quan troïng, nhöng neáu chæ thöïc hieän ñaáu tranh chính trò ñôn thuaàn thì khoâng theå giaønh ñöôïc thaéng lôïi trong baát kyø cuoäc caùch maïng naøo, nhaát laø khi keû thuø söû duïng baïo löïc ñeå ñaøn aùp caùch maïng. Ñoù laø baøi hoïc ñau ñôùn maø caùch maïng mieàn Nam phaûi traû giaù quaù ñaét. Töø baøi hoïc xöông maùu treân, chuyeån sang giai ñoaïn caùch maïng môùi, döôùi aùnh saùng cuûa Nghò quyeát Trung öông 15, quaân vaø daân Ñoâng Nam boä ñaõ keát hôïp ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh quaân söï nhaèm ñaùnh traû aâm möu vaø haønh ñoäng duøng baïo löïc chieán tranh cuûa ñòch. Neùt ñaëc tröng cuûa -8-
 9. nhieäm vuï choáng, phaù aáp chieán löôïc trong giai ñoaïn naøy laø ñaõ phaùt huy ñöôïc söùc maïnh toång hôïp cuûa ñaáu tranh quaân söï vôùi ñaáu tranh chính trò vaø binh vaän treân caû ba vuøng chieán löôïc. Choáng, phaù aáp chieán löôïc vaãn coi troïng ñaáu tranh chính trò cuûa quaàn chuùng, nhöng nhaát thieát phaûi coù söï phoái hôïp chaët cheõ vôùi tieán coâng quaân söï vaø binh vaän. Do phaùt huy ñöôïc söùc maïnh toång hôïp, neân vieäc choáng, phaù aáp chieán löôïc trong giai ñoaïn naøy laø moät cuoäc ñaáu tranh caùch maïng khoâng chæ quyeát lieät maø coøn ñaày tính saùng taïo, dieãn ra döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù, ñem laïi nhieàu keát quaû khaû quan vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù giaù. 1.3. Tröôùc ñaây ñaõ coù moät vaøi coâng trình nghieân cöùu chung veà vaán ñeà phaù aáp chieán löôïc, nhöng chöa coù moät coâng trình naøo nghieân cöùu vieäc choáng, phaù aáp chieán löôïc chuyeân saâu treân ñòa baøn chieán löôïc mieàn Ñoâng Nam boä, nôi dieãn ra cuoäc ñaáu tranh gay go, aùc lieät mang tính ñieån hình nhaát trong giai ñoaïn chieán tranh ñaëc bieät. Vì vaäy, toâi ñaõ choïn vieäc choáng, phaù aáp chieán löôïc trong giai ñoaïn 1961-1965- töùc laø giai ñoaïn ñaáu tranh caùch maïng soâi ñoäng vaø giaøu tính saùng taïo cuûa quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä laøm ñeà taøi luaän aùn tieán só cuûa mình. 2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU - Trình baøy coù heä thoáng veà phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc cuûa quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä trong giai ñoaïn ñaáu tranh soâi ñoäng vaø quyeát lieät ñaùnh thaéng chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa ñòch. - Töø thöïc tieãn phong phuù cuûa cuoäc ñaáu tranh ñoù, luaän aùn ñi saâu nghieân cöùu vai troø vaø ngheä thuaät ñaáu tranh caùch maïng saùng taïo cuûa quaàn chuùng nhaân daân; söï gaén boù ñoaøn keát giöõa nhaân daân vôùi Ñaûng; vieäc phaùt huy söùc -9-
 10. maïnh toång hôïp quaân söï, chính trò vaø binh vaän trong vieäc thöïc hieän thaéng lôïi phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä. - Ñoàng thôøi, thoâng qua cuoäc ñaáu tranh kieân cöôøng naøy, luaän aùn nghieân cöùu söùc maïnh truyeàn thoáng, nhöõng giaù trò vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc - moät tieàm naêng to lôùn ñaõ goùp phaàn taïo neân chieán thaéng oanh lieät cuûa quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä. - Töø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù giaù cuûa quaù trình ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc, luaän aùn ruùt ra moät soá vaán ñeà coù tính quy luaät veà tinh thaàn ñaáu tranh caùch maïng, veà tinh thaàn ñaïi doaøn keát daân toäc …, coù theå vaän duïng trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc tieán leân con ñöôøng coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa, sôùm ñöa nöôùc ta thoaùt khoûi caûnh ngheøo naøn, laïc haäu. 3. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Luaän aùn nghieân cöùu nhöõng aâm möu thuû ñoaïn cuûa Myõ –nguïy trong vieäc trieån khai “quoác saùch aáp chieán löôïc” ôû mieàn Ñoâng Nam boä. Nhöng troïng taâm laø phong traøo ñaáu tranh kieân cöôøng choáng, phaù aáp chieán löôïc cuûa quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä; trong ñoù noåi baät nhaát laø tinh thaàn caùch maïng kieân cöôøng cuûa nhaân daân mieàn Ñoâng Nam boä vaø ngheä thuaät phaùt huy söùc maïnh toång hôïp keát hôïp saùng taïo vieäc ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh quaân söï vaø binh vaän treân caû ba vuøng chieán löôïc. Giôùi haïn thôøi gian cuûa ñeà taøi baét ñaàu töø giöõa naêm 1961 ñeán giöõa naêm 1965. Ñaây laø giai ñoaïn ñeá quoác Myõ thöïc hieän chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” ôû mieàn Nam Vieät Nam. Khoâng gian nghieân cöùu cuûa luaän aùn laø caùc tænh mieàn Ñoâng Nam boä trong giai ñoaïn 1961 – 1965, goàm caùc tænh: Bình Long, Phöôùc Long, Taây - 10 -
 11. Ninh, Bình Döông, Bieân Hoøa, Long Khaùnh, Bình Tuy, Phöôùc Tuy, Vuõng Taøu, Long An, Haäu Nghóa, vaø thaønh phoá Saøi Goøn-Gia Ñònh. Tuy nhieân, trong moái quan heä môû, luaän aùn coù môû ra trong phaïm vi cho pheùp.Veà thôøi gian, luaän aùn coù ñeà caäp ñeán moät soá söï kieän trong giai ñoaïn tröôùc naêm 1961, tröôùc khi ñeá quoác Myõ chuyeån sang thöïc hieän chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”. Veà khoâng gian, luaän aùn coù môû ra vôùi moät soá khu vöïc coù lieân quan ñeán mieàn Ñoâng Nam boä, nhö: Taây Nguyeân, Khu V, cöïc Nam Trung boä vaø mieàn Taây Nam boä. 4- LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU VAÁN ÑEÀ Cuoäc chieán tranh choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa nhaân daân Vieät Nam laø moät söï kieän lòch söû coù yù nghóa thôøi ñaïi, vì vaäy thôøi gian qua coù raát nhieàu taùc phaåm vieát veà cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam cuûa ñeá quoác Myõ döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau. Chæ tính rieâng ôû nöôùc Myõ ñaõ coù haøng ngaøn cuoán saùch cuûa nhieàu taùc giaû vieát veà cuoäc chieán tranh Vieät Nam nhö taùc phaåm: “Giaûi phaãu moät cuoäc chieán tranh”, cuûa Giaùo sö söû hoïc Gabriel Kolko baét ñaàu vieát töø naêm 1964 vaø xuaát baûn naêm 1965 taïi New York , oâng vieát khaù sinh ñoäng vaø haáp daãn veà dieãn bieán quaù trình chieán tranh xaâm löôïc cuûa Myõ ôû Vieät Nam, trong ñoù oâng coù neâu veà vaán ñeà aáp chieán löôïc: “Ñoái vôùi nhoùm coá vaán vieän trôï quaân söï Myõ (MAAG) chöông trình aáp chieán löôïc nhaán maïnh nhieàu hôn ñeán quaân chính quy vaø hoûa löïc, vaø vieäc di daân cuõng trieät ñeå hôn. Daân ñöôïc ñöa ra khoûi nhöõng “khu vöïc cheát” maø veà sau ñöôïc goïi laø khu “töï do baén phaù”. Caùi chung cuûa caû Dieäm laãn Myõ laø kieåm soaùt daân vôùi hy voïng voâ hieäu hoùa aûnh höôûng cuûa Maët traän daân toäc giaûi phoùng, hoaëc neáu khoâng, thì cuõng laøm cho Vieät Nam Coäng hoøa tieáp xuùc ñöôïc vôùi phaàn ñoâng daân chuùng, xoaù boû cô sôû - 11 -
 12. quaàn chuùng cuûa maët traän” [63,160]. Taùc phaåm coù aûnh höôûng roäng raõi treân theá giôùi. Cuoán: “Cuoäc chieán tranh daøi ngaøy nhaát nöôùc Myõ” cuûa Giaùo sö söû hoïc George C.Herring xuaát baûn taïi Myõ naêm 1981, ñaõ leân aùn giôùi caàm quyeàn Myõ gaây ra cuoäc chieán tranh xaâm löôïc laâu daøi nhaát trong lòch söû nöôùc Myõ. Trong chöông 3 : Hôïp taùc coù möùc ñoä giöõa Kennedy vaø Dieäm (1961- 1963), oâng vieát “chöông trình aáp chieán löôïc” ñöôïc quaûng caùo ruøm beng cuõng chæ ñem laïi keát quaû chuùt ít” [64,115]. “Veà lyù luaän, chöông trình naøy nhaèm traùnh vieäc di daân oà aït khoûi nôi ñaát toå thieâng lieâng, moät ñieåm yeáu cuûa “chöông trình dinh ñieàn” laïc haäu tröôùc ñaây” [64;115]. Trong taùc phaåm: “Söï löøa doái haøo nhoaùng – John Paul Vann vaø nöôùc Myõ ôû Vieät Nam” cuûa Neil Sheehan, xuaát baûn taïi Myõ naêm 1988, leân aùn caùc giôùi caàm quyeàn Myõ ñaõ löøa doái nhaân daân Myõ vaø theá giôùi veà cuoäc chieán tranh baån thæu maø Myõ ñaõ gieo raéc thaûm hoïa cho nhaân daân Vieät Nam. Quyeån saùch ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng Pulitzer veà ngöôøi thaät vieäc thaät vaø ñöôïc baùn chaïy nhaát trong caû nöôùc Myõ. Naêm 1995, sau khi chieán tranh Vieät Nam ñaõ luøi xa 20 naêm Robert S.Mc.Namara, nguyeân Boä tröôûng quoác phoøng Myõ, ngöôøi ñaõ tham gia hoaïch ñònh chieán tranh xaâm löôïc Myõ döôùi hai ñôøi toång thoáng Kennedy vaø Johnson hoaøn thaønh cuoán hoài kyù : “ Nhìn laïi quaù khöù. Taán thaûm kòch vaø nhöõng baøi hoïc veà Vieät Nam”, Nhaø xuaát baûn Random House 1995. Trong taùc phaåm, Mc.Namara nhìn laïi quaù khöù cuoäc bình ñònh cuûa Myõ ôû Vieät Nam, noùi roõ muïc ñích coâng vieäc naøy laø nhaèm “ñöôïc söï uûng hoä cuûa daân chuùng ñoái vôùi chính quyeàn Saøi Goøn – ñieàu coát yeáu laø ñeå ñaùnh baïi ñöôïc Vieät Coäng”. OÂng coøn noùi roõ thöïc traïng “Khi chuùng ta (Myõ) coá gaéng thuùc - 12 -
 13. ñaåy nhanh tieán boä cuûa caùc cuoäc bình ñònh, chuùng ta chæ caøng bò thaát baïi nhanh hôn” [130; 243,244]. Trong taùc phaåm, taùc giaû coøn thuù nhaän coâng khai raèng: “Chuùng toâi ôû trong caùc chính quyeàn Kennedy, Johnson, tham gia vaøo caùc quyeát ñònh veà Vieät Nam, ñaõ haønh ñoäng theo nhöõng gì chuùng toâi coi laø caùc nguyeân taéc vaø truyeàn thoáng cuûa daân toäc naøy. Chuùng toâi ñaõ ra caùc quyeát ñònh döôùi aùnh saùng cuûa caùc giaù trò ñoù. Nhöng chuùng toâi ñaõ sai laàm, sai laàm khuûng khieáp. Chuùng toâi maéc nôï caùc theá heä töông lai trong vieäc giaûi thích taïi sao laïi sai laàm nhö vaäy”[130,12]. Trong taát caû nhöõng taùc phaåm noùi treân, ñaëc bieät laø cuoán “ Defeating communist insurgency. The lessons of Malaysia and Vietnam ”(Ñaùnh baïi söï noåi daäy cuûa coäng saûn. Baøi hoïc cuûa Malaysia vaø Vieät Nam) cuûa Robert Thompson ( chuyeân gia coù nhieàu kinh nghieäm cuûa chöông trình bình ñònh “choáng noåi daäy”ñöôïc ñaùnh giaù laø thaønh coâng ôû Malaysia, ñöôïc Myõ- Dieäm môøi veà mieàn Nam Vieät Nam laøm chuyeân gia cho quoác saùch aáp chieán löôïc). Thaùng 3 naêm 1965, sau thaát baïi ôû Vieät Nam, R.Thompson veà nöôùc vaø thaùng 7 naêm 1965 oâng vieát cuoán saùch naøy. OÂng ñaõ ñi saâu trình baøy muïc ñích, bieän phaùp vaø quaù trình tieán haønh chöông trình aáp chieán löôïc ôû Malaysia vaø Vieät Nam, ruùt ra nhöõng nguyeân nhaân thaát baïi cuûa chöông trình naøy ôû Vieät Nam. Ñaây laø taøi lieäu cuûa ngöôøi trong cuoäc. Tuy nhieân, trong cuoán saùch naøy oâng ta ñaõ nhìn nhaän, ñaùnh giaù moät caùch phieán dieän. Chaúng haïn nhö, oâng ta cho raèng nguyeân nhaân daãn ñeán thaát baïi cuûa chöông trình aáp chieán löôïc ôû Vieät Nam chuû yeáu laø do vai troø cuûa Ngoâ Ñình Nhu “ngöôøi chòu traùch nhieäm chính thöïc hieän aáp chieán löôïc ôû Vieät Nam”[129;126 ], ñaõ - 13 -
 14. phaïm phaûi nhöõng sai laàm nghieäm troïng. Trong ñoù, sai laàm ñaàu tieân laø do quaù “noân noùng” thuùc eùp thöïc hieän chöông trình naøy, Ngoâ Ñình Nhu “ñaõ aùp ñaët kieåm soaùt chính trò töø treân xuoáng chöù khoâng phaûi giaønh ñöôïc söï uûng hoä töø daân chuùng”; thöù hai laø quaù ñeà cao vai troø cuûa Thanh nieân Coäng hoøa, gaây neân söï xung ñoät giöõa hai theá heä giaø, treû trong coäng ñoàng; thöù ba laø do khoâng hieåu ñöôïc “nguy cô ngaøy caøng taêng cuûa coäng saûn” [129; 126]. ÔÛ Vieät Nam, cuõõng ñaõ coù khaù nhieàu taùc phaåm nghieân cöùu, toång keát khaù coâng phu veà cuoäc ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc cuûa nhieàu cô quan nghieân cöùu khoa hoïc vaø cuûa caùc caù nhaân. Tieâu bieåu nhaát saùch xuaát baûn ôû trong nöôùc laø caùc taùc phaåm: “Quoác saùch aáp chieán löôïc cuûa Myõ - Dieäm” cuûa Hoà Quyù Ba- Nam Huøng- xuaát baûn, naêm 1962; Taùc phaåm “AÁp chieán löôïc traïi taäp trung traù hình cuûa Myõ - Dieäm” cuûa Nguyeãn Haø, xuaát baûn naêm 1963ø. Caùc taùc phaåm treân ñaõ leân aùn veà aâm möu thaâm ñoäc gom daân laäp aáp cuûa Myõ nguïy. Taùc phaåm “ Chieán tranh ñaëc bieät” laø söï phaùt trieån cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi vaø laø giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi cuûa ñeá quoác Myõ ôû mieàn Nam cuûa Nguyeãn vaên Hieáu, xuaát baûn naêm 1964, töø trang 18-20 oâng coù neâu chính saùch taäp trung daân vaøo “aáp chieán löôïc” laø chính saùch taøn baïo nhaát cuûa ñeá quoác Myõ, ñoäng ñeán quyeàn lôïi vaø ñôøi soáng cuûa toaøn theå nhaân daân Vieät Nam, maø ña soá laø noâng daân neân ñaõ bò toaøn theå nhaân daân vuøng daäy ñaäp tan. Taùc phaåm “Mieàn Nam giöõ vöõng thaønh ñoàng” taäp II, (1961-1963) cuûa Giaùo sö Traàn Vaên Giaøu xuaát baûn naêm 1966. Chöông hai –phaàn C trong taùc phaåm: Ñòch laäp “aáp chieán löôïc”- Ta “phaù aáp chieán löôïc”,taùc giaû trình baøy chi tieát veà quoác saùch aáp chieán löôïc; caùch choáng caøn queùt , gom daân “phaù aáp chieán löôïc ” cuûa ñoàng baøo mieàn Nam trong giai ñoaïn ñòch trieån khai chieán löôïc “chieán tranh ñaëc - 14 -
 15. bieät” [69;154-196]. Taùc phaåm “Mieàn Ñoâng Nam Boä khaùng chieán” do Ñaûng uûy, Boä tö leänh, Hoäi ñoàng khoa hoïc quaân söï Quaân khu 7 bieân soaïn, xuaát baûn naêm 1993, goàm 2 taäp ; trong taäp II, taùc phaåm trình baøy coù heä thoáng dieãn bieán vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm veà cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa quaân vaø daân mieàn Ñoâng Nam boä, trong ñoù töø trang 98 ñeán trang 113, coù ñeà caäp ñeán hoaït ñoäng choáng, phaù aáp chieán löôïc. Taùc phaåm “Lòch söû Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam” taäp II (1954-1975) cuûa Vieän nghieân cöùu chuû nghóa Maùc- Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, xuaát baûn 1995, ñaõ trình baøy söï laõnh ñaïo taøi tình cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam vaø cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh trong suoát 30 chieán tranh giaûi phoùng vaø baûo veä Toå quoác. Ñaëc bieät laø cuoán saùch “Toång keát cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc: Thaéng lôïi vaø baøi hoïc”cuûa Ban chæ ñaïo toång keát chieán tranh tröïc thuoäc Boä Chính trò, do nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia phaùt haønh naêm 1996. Coâng trình trình baøy coù heä thoáng quaù trình dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc anh huøng cuûa nhaân daân ta qua ñoù ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù giaù, trong ñoù coù ñeà caäp ñeán hoaït ñoäng choáng, phaù aáp chieán löôïc. Taùc phaåm“Lòch söû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc”, taäp III do Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam thuoäc Boä quoác phoøng, Haø Noäi, xuaát baûn naêm 1997 ñaõ trình baøy ñaày ñuû cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta, nhaát laø vaán ñeà choáng, phaù aáp chieán löôïc.Toång keát chieán tranh nhaân daân ñòa phöông chuyeân ñeà “Keát hôïp ñaáu tranh 2 chaân, 3 muõi, giaùp coâng treân 3 vuøng chieán löôïc trong khaùng chieán choáng ñeá quoác Myõ ôû mieàn Ñoâng Nam boä” - do Boä Toång tham möu, nhaø xuaát baûn Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi, phaùt haønh naêm 2001. Taùc phaåm “Toång keát coâng taùc binh- ñòch vaän trong khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc” (1954-1975) do Toång cuïc Chính trò Quaân Ñoäi Nhaân - 15 -
 16. Daân Vieät Nam, nhaø xuaát baûn Quaân ñoäi nhaân daân, Haø Noäi, naêm 2002. Muïc ñích cuûa taùc phaåm laø : “Nhaèm laøm roõ söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi coâng taùc binh vaän, toång keát thöïc hieän nhieäm vuï ban binh vaän caùc caáp vaø cuûa caùc tænh uyû, thaønh uyû, cuõng nhö hoaït ñoäng binh vaän toaøn Mieàn, qua ñoù ñaùnh giaù söï ñoùng goùp cuûa coâng taùc binh vaän vaøo thaéng lôïi chung; ruùt ra nhöõng baøi hoïc veà laõnh ñaïo, chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän coâng taùc binh vaän treân caùc vuøng”[9].Taùc phaåm “Lòch söû Ñaûng boä mieàn Ñoâng Nam boä laõnh ñaïo khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ” (1945-1975) do Hoäi ñoàng chæ ñaïo bieân soaïn lòch söû Ñaûng boä mieàn Ñoâng Nam boä , nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi naêm 2003 ñaõ döïng laïi quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa Ñaûng boä mieàn Ñoâng Nam boä, söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa Ñaûng boä ñoái vôùi phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa quaân vaø daân caùc tænh mieàn Ñoâng Nam boä giai ñoaïn 1945-1975, trong ñoù vaán ñeà choáng, phaù “aáp chieán löôïc” ñaõ ñöôïc ñeà caäp “Laõnh ñaïo nhaân daân ñaáu tranh ñaùnh thaéng “Quoác saùch aáp chieán löôïc” cuûa ñòch ” [85 ,282]. Taùc phaåm “Ñaûng laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh choáng phaù “quoác saùch” aáp chieán löôïc cuûa Myõ- nguïy ôû mieàn Nam Vieät Nam(1961-1963) cuûa taùc giaû Traàn Thò Thu Höông, xuaát baûn naêm 2003. Ñaây laø coâng trình nghieân cöùu coâng phu, taùc giaû ñaõ söu taàm, söû duïng moät heä thoáng tö lieäu phong phuù caû nguoàn trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhöõng ñaùnh giaù, nhaän ñònh töø nhieàu phía. Beân caïnh nhöõng coâng trình moâ taû caùc cuoäc ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc coøn coù caùc baøi vieát treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh: Nghieân cöùu lòch söû (Vieän söû hoïc), Lòch söû Ñaûng (Vieän lòch söû Ñaûng), Lòch söû quaân söï (Vieän lòch söû quaân söï Vieät Nam), ñaõ coù haøng traêm baøi cuûa caùc nhaø khoa hoïc, nghieân cöùu veà cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc. Rieâng taïp chí Nghieân - 16 -
 17. cöùu lòch söû töø soá thaùng 3/1959, ñeán soá thaùng 3/1996, coù 58 baøi, trong ñoù coù nhöõng baøi ñeà caäp tröïc tieáp ñeán ñeà taøi bình ñònh vaø choáng phaù bình ñònh nhö: baøi “ Chính saùch bình ñònh cuûa Myõ nguïy trong giai ñoaïn chieán tranh ñaëc bieät ñang dieãn. Söï thaát baïi cuûa noù” (Traàn Vaên Giaøu, soá 105 Thaùng 12/1968 ). Baøi “ Haäu quaû 20 naêm bình ñònh taøn baïo vaø thaâm ñoäc cuû Myõ nguïy ñoái vôùi noâng thoân mieàn Nam Vieät Nam” cuûa Phaïm Quang Toaøn, soá 171 thaùng 11- 12/1976). Baøi “Nhìn laïi quaù trình thaát baïi cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi ôû mieàn Nam Vieät Nam” cuûa Buøi Ñình Thanh, soá 171 thaùng 11-12/1976. Nhöõng baøi vieát naøy giuùp ta hieåu roõ nhöõng aâm möu cuûa Myõ- nguïy trong chính saùch bình ñònh, söï thaát baïi cuûa chính saùch aáy trong phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân mieàn Nam. Taïp chí Hoïc taäp coù baøi : “AÁp chieán löôïc”, traïi taäp trung daân vaø cöù ñieåm quaân söï cuûa Myõ- Dieäm ôû mieàn Nam, cuûa Duy Nghóa, soá 7 naêm 1963. Taïp chí Lòch söû Ñaûng coù baøi : “Phuï nöõ Vieät Nam tham gia ñaáu tranh chính trò choáng chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa ñeá quoác Myõ” (1961- 1965) cuûa Vuõ Thò Thuùy Hieàn, thaùng 7/ 2000. Nhöõng baøi vieát treân ñaây ñaõ leân aùn cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ, ca ngôïi tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát kieân cöôøng cuûa nhaân daân Vieät Nam trong vieäc choáng, phaù “aáp chieán löôïc”. Nhìn chung, vieäc nghieân cöùu veà cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ noùi chung vaø thôøi kyø “chieán tranh ñaëc bieät” noùi rieâng ñaõ ñöôïc caùc taùc giaû treân theá giôùi vaø trong nöôùc nghieân cöùu khaù phong phuù. Tuy vaäy, cho ñeán nay, chöa coù coâng trình naøo ñi saâu nghieân cöùu phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc cuûa quaân daân mieàn Ñoâng Nam boä trong giai ñoaïn ñaùnh thaéng chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”cuûa Myõ nguïy. Vì vaäy, phong traøo choáng, phaù, aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä trong giai ñoaïn - 17 -
 18. 1961-1965 vaãn coøn laø moät ñeà taøi khoa hoïc caàn ñöôïc ñi saâu nghieân cöùu moät caùch heä thoáng vaø toaøn dieän, vôùi mong muoán goùp phaàn boå sung moät soá noäi dung nhaèm hoaøn thieän kieán thöùc caùc coâng trình ñaõ neâu treân, ñoùng goùp moät phaàn thieát thöïc, boå ích ñoái vôùi khoa hoïc vaø thöïc tieãn . 5. NGUOÀN TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: 5.1 Nguoàn taøi lieäu phuïc vuï cho ñeà taøi nghieân cöùu goàm: - Caùc taùc phaåm cuûa chuû nghóa Maùc- Leânin, cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh vaø cuûa caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta vieát veà cuoäc chieán tranh nhaân daân choáng Myõ, cöùu nöôùc. - Caùc chæ thò Nghò quyeát cuûa Trung öông Ñaûng, cuûa Xöù uûy, cuûa Trung öông Cuïc, cuûa Khu uûy mieàn Ñoâng… - Caùc taøi lieäu toång keát veà ta vaø ñòch trong chieán tranh choáng Myõ cuûa Boä Toång tham möu Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam… ñöôïc löu tröõ taïi vaên phoøng Trung öông Ñaûng, Vieän lòch söû quaân söï Boä quoác phoøng, Phoøng khoa hoïc coâng ngheä vaø moâi tröôøng Quaân khu 7… - Caùc coâng trình toång keát cuûa caùc khu, tænh, huyeän ôû Mieàn Ñoâng Nam boä. - Hoài kyù cuûa caùc töôùng lónh vaø nhöõng ngöôøi tham gia khaùng chieán trong chieán tranh choáng Myõ. - Caùc coâng trình khoa hoïc, caùc saùch vieát veà cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Vieän söû hoïc, Vieän lòch söû quaân söï vaø nhieàu nhaø xuaát baûn treân caû nöôùc phaùt haønh. - Ngoaøi ra coøn coù caùc baøi vieát treân caùc taïp chí: Nghieân cöùu lòch söû, Lòch söû Ñaûng, Hoïc taäp, hoaëc caùc kyû yeáu cuûa caùc cuoäc hoäi thaûo khoa hoïc - 18 -
 19. ñöôïc löu taïi thö vieän thaønh phoá Hoà Chí Minh, caùc tænh mieàn Ñoâng vaø taïi caùc thö vieän ñòa phöông. 5.2 Veà phöông phaùp nghieân cöùu, ñeà taøi döïa treân caùc phöông phaùp luaän cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng vaø phöông phaùp duy vaät lòch söû. Phöông phaùp nghieân cöùu chuû ñaïo cuûa luaän aùn laø phöông phaùp lòch söû keát hôïp vôùi phöông phaùp loâgích; ñoàng thôøi luaän aùn coøn söû duïng moät soá phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh, phaân tích toång hôïp, nhaèm cung caáp caùi nhìn toaøn dieän, xuyeân suoát nhöõng nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán thaéng lôïi trong phong traøo ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä (1961-1965). Ngoaøi ra coâng taùc xaùc minh, xöû lyù, ñaùnh giaù tö lieäu cuõng ñöôïc quan taâm chuù troïng ñeå laøm saùng toû caùc noäi dung nghieân cöùu. 6. NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP KHOA HOÏC CUÛA LUAÄN AÙN 6.1. Luaän aùn trình baøy moät caùch coù heäâ thoáng aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa Myõ- nguïy trong quoác saùch aáp chieán löôïc maø chuùng thöïc hieän trong giai ñoaïn trieån khai chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” ôû mieàn Nam Vieät Nam noùi chung vaø ñaëc bieät laø ôû mieàn Ñoâng Nam boä noùi rieâng. 6.2. Phuïc döïng moät caùch heä thoáng vaø toaøn dieän phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc cuûa nhaân daân Ñoâng Nam boä trong giai ñoaïn choáng chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät ” cuûa Myõ –nguïy . 6.3. Qua ñoù laøm roõ ngheä thuaät saùng taïo keát hôïp ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh quaân söï vaø binh vaän, cuõng nhö vieäc vaän duïng saùng taïo phöông chaâm ñaáu tranh treân ba vuøng chieán löôïc laøm thaát baïi quoác saùch aáp chieán löôïc cuûa ñòch. 6.4.Cung caáp taøi lieäu vaø giôùi thieäu moät soá tö lieäu môùi , goùp phaàn phuïc vuï coâng taùc bieân soaïn giaùo trình giaûng daïy, hoïc taäp vaø giaùo duïc truyeàn - 19 -
 20. thoáng lòch söû Vieät Nam hieän ñaïi, ñaëc bieät laø lòch söû choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta trong thôøi ñaïi Hoà Chí Minh. 7. CAÁU TRUÙC CUÛA LUAÄN AÙN. Ngoaøi phaàn Môû ñaàu, Keát luaän, Taøi lieäu tham khaûo vaø Phuïc luïc, luaän aùn coù 3 chöông. Cuï theå laø: Môû ñaàu goàm 7 muïc. Phaàn nghieân cöùu (noäi dung chính) goàm 3 chöông CHÖÔNG 1: Nhöõng nhaân toá chi phoái phong traøo choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä (1961-1965). CHÖÔNG 2 Phong traøo ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä (1961 – 1963). CHÖÔNG 3 Phong traøo ñaáu tranh choáng, phaù aáp chieán löôïc ôû mieàn Ñoâng Nam boä (1964 – 1965). Sau ñaây laø caùc chöông muïc cuûa luaän aùn. - 20 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2