intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Luật học: Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
18
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về các tội phạm về tham nhũng; thực trạng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng; thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN HUY ĐỨC<br /> <br /> CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THEO<br /> PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN<br /> <br /> THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> Ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 9 38 01 04<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. HỒ SỸ SƠN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2019<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả trình bày trong Luận án là trung thực và chưa từng được ai công<br /> bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tôi cam đoan Luận án được tiến hành nghiên cứu một cách nghiêm túc<br /> và kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đi trước đã được tiếp thu một<br /> cách chân thực, cẩn trọng, có trích dẫn nguồn cụ thể trong luận án./.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Trần Huy Đức<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn là<br /> giáo viên hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo cho tôi nhiều kiến thức và<br /> kinh nghiệm vô cùng quý báu trong quá trình hoàn thành luận án này.<br /> Tôi xin lời cảm ơn tới Học viện khoa học xã hội, các thầy, cô Khoa<br /> luật, Phòng Quản lý đào tạo, các phòng, ban liên quan và bạn bè, đồng nghiệp<br /> đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian tôi học tập, nghiên cứu<br /> và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án<br /> nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cán bộ, công<br /> chức Thanh tra thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân<br /> đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Học<br /> viện khoa học xã hội cũng như trong suốt quá trình thu thập, tìm kiếm thông<br /> tin, tài liệu hoàn thành luận án này./.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Trần Huy Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ....................................... 11<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................... 11<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước ..................................................................... 18<br /> 1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu<br /> trong luận án.............................................................................................................. 22<br /> Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ<br /> VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG ĐẾN TRƢỚC KHI BAN<br /> HÀNH BLHS NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 ................................ 29<br /> 2.1. Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của các tội phạm về tham nhũng ........................... 29<br /> 2.2. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng<br /> đến trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.......... 54<br /> Chƣơng 3: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN<br /> HÀNH VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG<br /> TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ................................................................................ 69<br /> 3.1. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội phạm về tham<br /> nhũng. ....................................................................................................................... 69<br /> 3.2. Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự về các tội phạm về tham nhũng<br /> tại thành phố Đà Nẵng ............................................................................................... 89<br /> Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA<br /> PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM<br /> NHŨNG.................................................................................................................. 120<br /> 4.1. Yêu cầu áp dụng các quy định pháp luật hình sự về các tội phạm về tham nhũng120<br /> 4.2. Các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng quy định pháp luật hình sự về các tội<br /> phạm về tham nhũng ............................................................................................... 130<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................ 144<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .................................. 148<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................. 149<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Trang<br /> Bảng 3.1: Các vụ án xét xử các tội phạm về tham nhũng tại thành<br /> phố Đà Nẵng<br /> <br /> 91<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản