intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ Tâm lý học: Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

0
104
lượt xem
26
download

Luận án tiến sĩ Tâm lý học: Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận tâm lý học về năng lực, Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự; nghiên cứu, đánh giá thực trạng biểu hiện, mức độ Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự giúp cho việc đề xuất biện pháp tâm lý - sư phạm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao Năng lực hiểu học viên trong dạy học của đội ngũ giảng viên các trường đại học quân sự hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Tâm lý học: Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Năng lực hiểu học viên trong dạy học<br /> của giảng viên đại học quân sự” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và tài liệu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công<br /> trình nghiên cứu nào. Tất cả những tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn và<br /> tham chiếu đầy đủ.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Đặng Duy Thái<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC HIỂU HỌC VIÊN<br /> TRONG DẠY HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu về năng lực hiểu học sinh trong dạy<br /> học của ngƣời giáo viên<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước<br /> 1.2. Một số vấn đề lý luận về năng lực hiểu học viên trong dạy học của<br /> giảng viên đại học quân sự<br /> <br /> 8<br /> 14<br /> <br /> 1.2.1. Lý luận tâm lý học về năng lực<br /> 1.2.2. Lý luận về năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng<br /> viên đại học quân sự<br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực hiểu học viên trong dạy học của<br /> giảng viên các trƣờng đại học quân sự<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.1. Các yếu tố chủ quan thuộc về giảng viên<br /> 1.3.2. Các yếu tố khách quan<br /> Chƣơng 2. TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 18<br /> <br /> 25<br /> 52<br /> 52<br /> 55<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.1. Khái quát về khách thể, địa bàn nghiên cứu<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.1.1. Địa bàn nghiên cứu<br /> 2.1.2. Khách thể nghiên cứu<br /> 2.2. Tổ chức nghiên cứu<br /> <br /> 63<br /> 63<br /> 65<br /> <br /> 2.2.1. Nghiên cứu lý luận<br /> 2.2.2. Nghiên cứu thực tiễn<br /> 2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> 65<br /> 66<br /> 69<br /> <br /> 2.3.1. Phương pháp chuyên gia<br /> 2.3.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi<br /> 2.3.3. Phương pháp phỏng vấn sâu<br /> 2.3.4. Phương pháp quan sát<br /> 2.3.5. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động<br /> 2.3.6. Phương pháp giải bài tập tình huống sư phạm giả định<br /> 2.3.7. Phương pháp phân tích chân dung tâm lý<br /> 2.3.8. Phương pháp thực nghiệm sư phạm<br /> 2.3.9. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học<br /> <br /> 69<br /> 70<br /> 72<br /> 73<br /> 74<br /> 74<br /> 76<br /> 76<br /> 81<br /> <br /> Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN NĂNG LỰC HIỂU HỌC<br /> VIÊN TRONG DẠY HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ<br /> <br /> 86<br /> <br /> 3.1. Thực trạng năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại<br /> học quân sự<br /> <br /> 86<br /> <br /> 3.1.1. Thực trạng biểu hiện và xu hướng biến đổi năng lực hiểu học<br /> viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự<br /> 3.1.2. Thực trạng mức độ năng lực hiểu học viên trong dạy học của<br /> giảng viên đại học quân sự<br /> 3.1.3. Phân tích chân dung tâm lý ở một số khách thể là đại diện<br /> 3.1.4. Thực trạng các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến năng lực hiểu học<br /> viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự<br /> 3.1.5. Đánh giá chung về thực trạng năng lực hiểu học viên trong dạy<br /> học của giảng viên đại học quân sự và lý giải nguyên nhân<br /> 3.2. Các biện pháp tâm lý - sƣ phạm nâng cao năng lực hiểu học viên trong<br /> dạy học của giảng viên đại học quân sự<br /> <br /> 86<br /> 89<br /> 103<br /> 110<br /> 114<br /> 121<br /> <br /> 3.2.1. Thường xuyên giáo dục, xây dựng, củng cố động cơ, mục đích và<br /> hình thành thái độ đúng đắn, phù hợp cho giảng viên ĐHQS .................................. 121<br /> 3.2.2. Thường xuyên bồi dưỡng, trang bị, cập nhật kiến thức tâm lý học,<br /> nhất là kiến thức tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi học viên sĩ quan<br /> cấp phân đội cho giảng viên ĐHQS .......................................................................... 122<br /> 3.2.3. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên sâu và tổ chức tốt hoạt động<br /> thực tiễn rèn luyện, trải nghiệm, phát triển hệ thống các kỹ năng hiểu học viên<br /> trong dạy học cho giảng viên ĐHQS ........................................................................ 124<br /> 3.2.4. Xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự tích cực, lành<br /> mạnh, mẫu mực ở mỗi trường ĐHQS gắn với tích cực hóa vai trò tự bồi<br /> dưỡng, rèn luyện nâng cao NLHHV của mỗi giảng viên ......................................... 127<br /> 3.3. Kết quả thực nghiệm<br /> 129<br /> 3.3.1. Kết quả đo nghiệm trước thực nghiệm<br /> 3.3.2. Kết quả đo nghiệm sau thực nghiệm<br /> 3.3.3. Kết luận thực nghiệm<br /> <br /> 129<br /> 131<br /> 134<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 136<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> <br /> 139<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 140<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> 1.<br /> <br /> ĐHQS<br /> <br /> : Đại học quân sự<br /> <br /> 2.<br /> <br /> ĐUQSTƯ<br /> <br /> : Đảng ủy Quân sự Trung ương<br /> <br /> 3.<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> : Điểm trung bình<br /> <br /> 4.<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> : Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> 5.<br /> <br /> GVKHXH&NV<br /> <br /> : Giảng viên khoa học xã hội và nhân văn<br /> <br /> 6.<br /> <br /> GVQS<br /> <br /> : Giảng viên quân sự<br /> <br /> 7.<br /> <br /> HVSQ<br /> <br /> : Học viên sĩ quan<br /> <br /> 8.<br /> <br /> HVHC<br /> <br /> : Học viện Hậu cần<br /> <br /> 9.<br /> <br /> MTVHSPQS<br /> <br /> : Môi trường văn hóa sư phạm quân sự<br /> <br /> 10.<br /> <br /> NLHHV<br /> <br /> : Năng lực hiểu học viên<br /> <br /> 11.<br /> <br /> QĐNDVN<br /> <br /> : Quân đội nhân dân Việt Nam<br /> <br /> 12.<br /> <br /> QUTƯ<br /> <br /> : Quân ủy Trung ương<br /> <br /> 13.<br /> <br /> TN<br /> <br /> : Thực nghiệm<br /> <br /> 14.<br /> <br /> TSQCT<br /> <br /> : Trường Sĩ quan Chính trị<br /> <br /> 15.<br /> <br /> TSQLQ1<br /> <br /> : Trường Sĩ quan Lục quân 1<br /> <br /> STT<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU<br /> 1. Bảng 2.1: Thống kê chất lượng khách thể là giảng viên.<br /> 2. Bảng 2.2: Thống kê chất lượng khách thể là học viên.<br /> 3. Bảng 3.1: Các thành tố tâm lý tạo thành năng lực hiểu học viên trong<br /> dạy học của giảng viên đại học quân sự.<br /> 4. Bảng 3.2: Dự báo xu hướng biến đổi các thành tố tâm lý tạo thành<br /> NLHHV trong dạy học của giảng viên đại học quân sự theo thâm niên<br /> công tác.<br /> 5. Bảng 3.3: Nhận thức về học viên trong dạy học của giảng viên đại học<br /> <br /> Trang<br /> 64<br /> 65<br /> <br /> quân sự.<br /> <br /> 6. Bảng 3.4: Dự báo xu hướng biến đổi nhận thức về học viên của giảng<br /> viên theo thâm niên công tác.<br /> 7. Bảng 3.5: Thái độ đối với học viên trong dạy học của giảng viên đại<br /> học quân sự.<br /> 8. Bảng 3.6: Dự báo xu hướng biến đổi thái độ đối với học viên của<br /> giảng viên theo thâm niên công tác.<br /> 9. Bảng 3.7: Kỹ năng hiểu học viên của giảng viên đại học quân sự.<br /> 10. Bảng 3.8: Dự báo xu hướng biến đổi kỹ năng hiểu học viên của<br /> giảng viên theo thâm niên công tác.<br /> 11. Bảng 3.9: Tổng hợp thực trạng mức độ NLHHV trong dạy học của<br /> giảng viên ĐHQS thông qua kết quả điều tra bằng bảng hỏi.<br /> 12. Bảng 3.10: Tổng hợp thực trạng mức độ NLHHV trong dạy học của<br /> giảng viên ĐHQS thông qua giải bài tập tình huống.<br /> 13. Biểu đồ 3.1: Thực trạng NLHHV trong dạy học của giảng viên đại<br /> học quân sự.<br /> 14. Sơ đồ 1: Tương quan giữa các thành tố biểu hiện năng lực hiểu học<br /> viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự.<br /> 15. Bảng 3.11: Mức độ tác động, ảnh hưởng của các yếu tố đến<br /> NLHHV trong dạy học của giảng viên đại học quân sự.<br /> 16. Biểu đồ 3.2: So sánh mức độ tác động, ảnh hưởng của các nhóm<br /> yếu tố đến NLHHV trong dạy học của giảng viên đại học quân sự<br /> 17. Bảng 3.12: Tổng hợp điểm kết quả đo các kỹ năng trước và sau<br /> thực nghiệm<br /> 18. Biểu đồ 3.3: So sánh kết quả trước và sau thực nghiệm tác động<br /> <br /> 86<br /> <br /> 88<br /> 89<br /> <br /> 91<br /> 93<br /> 94<br /> 96<br /> 99<br /> 100<br /> 100<br /> 101<br /> 102<br /> 110<br /> 113<br /> 129<br /> 133<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2