intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo công tác an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Lin Yanjun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn Thành ủy Hải phòng l nh đạo công tác an ninh, trật tự, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác an ninh, trật tự trên địa bàn thành ph Hải Phòng giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo công tác an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG TỈNH THÀNH ỦY HẢI PHÕNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2022
 2. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG TỈNH THÀNH ỦY HẢI PHÕNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC M s : 931 02 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS LÊ KIM VIỆT HÀ NỘI - 2022
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các s liệu, kết quả nghiên cứu được trình bày trong Luận án là trung thực, có nguồn g c rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy đinh. Tác giả Nguyễn Đăng Tỉnh
 4. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 7 1.1. Những công trình nghiên cứu chung về công tác an ninh trật tự 1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến sự l nh đạo của Đảng, của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Thành ủy Hải Phòng về công tác an ninh trật tự 23 1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan và những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu tiếp 32 Chƣơng 2: THÀNH ỦY HẢI PHÕNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 35 2.1. Khái quát về thành ph Hải Phòng, Thành ủy Hải Phòng và Công an Thành ph Hải Phòng 35 2.2. Thành ủy Hải Phòng l nh đạo công tác an ninh, trật tự - khái niệm, nội dung, phương thức và vai trò 53 Chƣơng 3: TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ VÀ THÀNH ỦY HẢI PHÕNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 79 3.1. Tình hình an ninh trật tự và công tác an ninh, trật tự ở Hải Phòng từ năm 2015 đến nay 79 3.2. Thành ủy Hải Phòng l nh đạo công tác an ninh, trật tự - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 92 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY HẢI PHÕNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ ĐẾN NĂM 2030 122 4.1. Dự báo những nhân t tác động và phương hướng tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác an ninh, trật tự đến năm 2030 122
 5. 4.2. Những giải pháp chủ yếu tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác an ninh trật tự đến năm 2030 133 KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 159 PHỤ LỤC 175
 6. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANCT : An ninh chính trị ANND : An ninh nhân dân ANQG : An ninh Qu c gia ANTQ : An ninh Tổ qu c ANTT : An ninh trật tự ANTTXH : An ninh trật tự x hội ANXH : An ninh x hội BCA : Bộ Công an CAND : Công an nhân dân CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐUCA : Đảng ủy Công an HĐND : Hội đồng nhân dân PCCC : Phòng cháy chữa cháy UBND : Ủy Ban nhân dân TTATXH : Trật tự an toàn x hội TTXH : Trật tự x hội XHCN : X hội chủ nghĩa
 7. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giữ vững an ninh, trật tự (AN, TT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Giữ vững AN, TT góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và ổn định, đấu tranh có hiệu quả với các hiện tượng tiêu cực trong x hội, các loại tội phạm, làm cho môi trường x hội trong sạch, lành mạnh, đời s ng nhân dân được bảo vệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tăng cường tiềm lực phòng thủ đất nước trong b i cảnh và điều kiện mới. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác AN, TT, Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền các cấp đ có nhiều biện phâp nhằm ngăn chặn, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, các hiện tượng tiêu cực, các loại tội phạm trong đời s ng x hội, góp phần bảo vệ cuộc s ng yên bình của nhân dân, tạo điều kiện để kinh tế phát triển, chính trị - x hội ổn định. Từ những kết quả đạt được trong công tác AN, TT Việt Nam được bạn bè qu c tế đánh giá "là một trong những nước có môi trường chính trị ổn định và môi trường đầu tư t t nhất thế giới". Tuy nhiên, trong thực tế, tình hình AN, TT đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện, các hiện tượng tiêu cực x hội, nạn trộm cướp, ma tuy, mại dâm, cướp của, giết người… đang có chiều hướng gia tăng, đang là nỗi ám ảnh, đe dọa đến cuộc s ng yên lành của người dân. Ở không ít địa bàn, nhân dân luôn s ng trong tâm trạng lo âu, thiếu yên tâm trong làm ăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đến môi trường đầu tư kinh doanh... Có thể nói, tình hình AN, TT ở nhiều địa phương chưa được bảo đảm; điều đó làm hưởng đến an ninh chính trị của đất nước, đến lòng tin của nhân dân đ i với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hải Phòng là thành ph cảng lớn nhất miền B c, là c a ngõ giao lưu qu c tế cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cùng với các tỉnh
 8. 2 khác trong cả nước, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đ có nhiều c g ng trong việc xây dựng phát triển kinh tế - x hội, giữ vững AN, TT. Tuy nhiên, so với một s tỉnh thành khác, Hải Phòng có đặc điểm đặc thù riêng. Là địa phương có sự phát triển kinh tế rất sôi động, với đủ các loại hình kinh tế, dịch vụ; nhất là kinh tế vận tải biển. Dân cư Hải phòng rất đa dạng, đủ tầng lớp, đủ thành phần. Vì vậy, Hải Phòng là c a ngõ giao lưu kinh tế và cũng là đầu m i, c a ngõ của một s loại tội phạm trong và ngoài nước. Các hoạt động của bọn tội phạm rất phức tạp; tình hình AN, TT có lúc, có nơi chưa thật ổn định. Một s vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng đến đời s ng, sự yên bình của nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với xu thế qu c tế hóa, xuất hiện nhiều nhóm và loại tội phạm mới… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình AN, TT, đến cuộc s ng yên vui lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân thành ph Hải Phòng. Với đặc điểm là một thành ph của ngõ giao thương về kinh tế và du lịch của đất nước, lại đang trên đường phát triển rất năng động, nếu không giữa vững được AN, TT thì không những ảnh hưởng đến sự bình yên của nhân dân, đến phát triển kinh tế - x hội của thành ph mà còn ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, đến sự phát triển kinh tế - x hội, sự ổn định chính trị x hội của cả nước. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác AN, TT, những năm qua, Đảng bộ thành ph và Thành ủy Hải Phòng rất quan tâm đến l nh đạo công tác giữ gìn AN, TT, đ có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều biện pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân (CAND) trên địa bàn thực hiện t t công tác AN, TT; đồng thời Thành ủy cũng đ l nh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong hệ th ng chính trị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân tham gia bảo vệ và giữ gìn AN, TT bước đầu thu được kết quả quan trọng.
 9. 3 Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy, công tác đấu tranh phòng ch ng tội phạm, bảo vệ và giữ vững AN, TT trên địa bàn thành ph Hải Phòng chưa đạt hiệu quả cao và chưa đạt yêu cầu đề ra. Một s tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ th ng chính trị của thành ph nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác AN, TT, chưa tích cực tuyên truyền, vận đông nhân dân tham gia xây dựng các mô hình, hình thức tự quản về AN, TT; chính quyền ở một s địa phương chưa có những hình thức, biện pháp phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp để huy động các nguồn lực x hội tham gia xây dựng và giữ vững AN, TT. Thành ph đ có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm AN, TT ở địa phương, nhưng việc thực hiện chưa thật quyết liệt và hiệu quả chưa cao. Không ít tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sĩ công an còn coi nh vai trò của nhân dân, chưa thực sự dựa vào nhân dân để bảo vệ AN, TT, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng các hình thức, tổ chức tự quản của quần chúng trong đấu tranh phòng, ch ng tiêu cực, tệ nạn x hội, bảo vệ AN, TT trên địa bàn. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ những hạn chế, thiếu sót trong l nh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT chưa được quan tâm đúng mức, có lúc chưa kịp thời, còn thiếu những biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Nội dung, phương thức l nh đạo công tác AN, TT của Thành ủy có lúc còn bị động, chưa bám sát với tình hình thực tế. Việc l nh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác AN, TT của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể cấp dưới chưa thường xuyên; công tác tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình tiên tiến, điển hình chưa kịp thời, vì vậy sức lan tỏa và hiệu quả l nh đạo, chỉ đạo chưa cao. Hải phòng là thành ph đang trên đà phát triển nhanh và toàn diện, với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành ph lần thứ XVI đề ra là: Đến năm 2030, Hải phòng là Trung tâm kinh tế lớn, là điểm thu hút thu du lịch, đầu tư, phát
 10. 4 triển cảng biển lớn của cả nước và khu vực,… thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Hải phòng là phải bảo đảm AN, TT của thành ph . Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề, từ yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền thành ph và yêu cầu của nhân dân Hải Phòng, việc nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, nội dung, phương thức l nh đạo và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trong giai đoạn hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 2.1. Mục đích Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn Thành ủy Hải phòng l nh đạo công tác AN, TT, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trên địa bàn thành ph Hải Phòng giai đoạn hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung, phương thức l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trong b i cảnh hiện nay; Đánh giá phân tích đúng tình hình AN, TT và sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT hiện nay; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm. Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu có tính khả thi để tăng cường sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT những năm tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đ i tượng nghiên cứu của luận án là sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT giai đoạn hiện nay.
 11. 5 3.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung. Luận án nghiên cứu sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trên địa bàn thành ph Hải Phòng. Nội hàm khái niệm an ninh rất rộng, bao hàm nhiều cấp độ, thuộc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, x hội, môi trường… Do điều kiện có hạn, luận án này không đi sâu nghiên cứu cụ thể các nội dung thuộc phạm trù nêu trên mà chủ yếu đề cập đến công tác AN, TT - với góc độ là một nội dung l nh đạo của Thành ủy Hải phòng. Địa bàn nghiên cứu. Địa bàn nghiên cứu, khảo sát là thành ph Hải Phòng. Về thời gian. Luận án khảo sát sự l nh đạo của Thành ủy Hải phòng đ i với công tác AN, TT từ năm 2015 đến nay. Các giải pháp có giá trị đến năm 2030. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 4.1. Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận của luận án là lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường l i của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác AN, TT. 4.2. Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn của luận án là tình hình AN, TT và thực trạng sự l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trên địa bàn thành ph Hải Phòng từ năm 2015 đến nay. Cơ sở thực tiễn của luận án còn là những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ qu c và của Hải phòng đặt ra đ i với công tác AN, TT trong những năm tới. 4.3. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Leenin, luận án s dụng tổng hợp các phương pháp cụ thể: logic - lịch s ; phân tích và tổng hợp; khảo sát, điều tra và tổng kết thực tiễn.
 12. 6 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án Làm rõ vị trí, vai trò, nội dung, phương thức l nh đạo của Thành ủy Hải Phòng đ i với công tác AN, TT trong giai đoạn hiện nay; Luận án đề xuất một s biện pháp về đổi mới nội dung, phương thức l nh đạo của Thành ủy Hải phòng đ i với công tác AN, TT; giải pháp phát huy vai trò tự quản của nhân dân và tập trung xây dựng lực lượng CAND thực sự là nòng c t trong giữ vững AN, TT ở địa phương. 6. Ý nghĩa của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm sáng rõ hơn cơ sở lý luận về sự l nh đạo của Đảng đ i với một lĩnh vực đặc thù, rất quan trọng là công tác AN, TT trong b i cảnh và điều kiện mới. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho Thành ủy Hải phòng và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc l nh đạo công tác AN, TT ở các địa phương; đồng thời, góp phần cung cấp luận cứ để các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những chủ trương, biện pháp giữ gìn AN, TT của đất nước trong b i cảnh và điều kiện mới. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy môn khoa học Xây dựng Đảng ở trường chính trị tỉnh, thành ph . 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có cấu trúc gồm 4 chương, 9 tiết.
 13. 7 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ 1.1.1. Những công trình nghiên cứu ở nƣớc ngoài - Confronting Hidden Threats to Sustainability (Ch ng lại các hiểm họa tiềm ẩn cho sự phát triển bền vững) [65]. Tác giả cho rằng bên cạnh những vấn đề có thể nhận diện rõ, có rất nhiều vấn đề đe dọa đến sự phát triển bền vững. Hệ th ng toàn cầu ngày càng trở nên mất ổn định bởi hàng loạt hiểm họa, nhất là sự gia tăng tình trạng mất an ninh trên các lĩnh vực, trong đó có an ninh, trật tự x hội (ANTTXH), các vấn đề xung đột dân tộc, s c tộc, an ninh phi truyền th ng, bạo lực vũ trang, tranh chấp biển đảo, trộm cướp, ma túy, tệ nạn HIV,… Vấn đề này được Jefferey D.Sachs cho rằng để phát triển bền vững phải đ i mặt và giải quyết các vấn đề khó, nan giải như đói nghèo dai dẳng cùng cực, suy thoái môi trường, và sự bất công kinh tế, sự mất ổn định chính trị trên phạm vi toàn cầu. - Wilfried von Bredow, ''Những nguy cơ và thách thức mới đôi với an ninh toàn cầu'' [120]. Bài viết đề cập đến nhiều vấn đề, đưa ra một s nội dung mới như khái niệm an ninh mở rộng, cách thức tiến hành chiến tranh mới, chỉ ra những thách thức mới đe dọa đến an ninh của con người và cộng đồng, đến an ninh qu c gia và khă năng thích ứng với những diễn biến nhanh, phức tạp của an ninh phi truyền th ng. Theo tác giả, "Ngày nay, tất cả mọi người, cá nhân cũng như tập thể, nhà nước cũng như x hội đều tồn tại trong tình trạng không an toàn". Đồng thời tác giả cũng chỉ ra cách thức tiếp cận và trách nhiệm giải quyết vấn đề an ninh trong x hội. Tác giả cho rằng "Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của nền chính trị là làm giảm sự không an
 14. 8 toàn xu ng mức có thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là phân chia các nguồn tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt sao cho không đe dọa sự c kết bên trong x hội và không gây tổn hại cho các thế hệ tương lai" (trang112). Đây là những nội dung bổ ích đ i với luận án này khi đề cập đến những thách thức mới đ i với việc l nh đạo, giải quyết vấn đề AN, TT trên địa bàn thành ph Hải phòng hiện nay. - A.P.Phaleép, ''Chiến lược an ninh qu c gia của Nga vì sự ổn định, hợp tác và phát triển'' [120]; Bài viết khái quát tình hình an ninh qu c gia của Nga kể từ sau khi Liên xô sụp đổ, chỉ ra những m i đe dọa từ các nước phương Tây, những thủ đoạn của cuộc chiến tranh lạnh, của các thế lực thù địch, và cũng chỉ rõ những nhân t mới xuất hiện trong an ninh phi truyền th ng, ảnh hưởng đến an ninh qu c gia và sự phát triển của nước Nga trong b i cảnh hiện nay. Để bảo đảm cho an ninh qu c gia và sự phát triển của đất nước Nga, theo tác giả, nước Nga cần giải quyết một s vấn đề: Nâng cao tiềm lực qu c phòng; tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước; giải quyết các vấn đề an sinh; tăng cường hợp tác về lĩnh vực kinh tế, tránh những cuộc chạy đua vũ trang, đ i đầu về quân sự, an ninh. Điều rút ra cho luận án này là: Giải quyết vấn đề an ninh qu c gia cũng như AN, TT của từng địa phương trong giai đoạn hiện nay cần phải khai thác, phát huy sức mạnh, nguồn lực tổng hợp cả chính trị, kinh tế, qu c phòng, tài nguyên, sức mạnh của nhân dân, của sự hợp tác qu c tế… Đây là bài học cho Việt Nam và cho l nh đạo của các địa phương trong công tác AN, TT. - Dương Nghị, ''An ninh qu c gia Trung qu c trong thời đại ngày nay'' [120]. Bài viết phân tích khá toàn diện những nhất t tác động và các m i đe dọa đến ANQG, đến quá trình phát triển kinh tế - x hội của Trung qu c, trong đó, tác giả chỉ rõ các thế lực thù địch phương Tây; các lực lượng ly khai… là những sức ép, thách thức mới đ i với việc giữ gìn ổn định chính trị - x hội trong nước. Bài viết cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong
 15. 9 việc giữ vững ANQG, TTXH ở Trung qu c trong thời kỳ mới. Từ thực trạng tình hình và những đòi hỏi của đất nước, tác giả xác định những giải pháp chủ yếu để bảo đảm ANQG và ANTTXH ở Trung qu c là: Tăng cường sức mạnh chiến lược, bao gồm sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, năng lực hoạch định chính sách, năng lực vận hành cơ chế, năng lực tập hợp sức mạnh dân tộc. Đây được xem "là hòn đá tảng" của chiến lược bảo vệ ANQG của Trung qu c. - Lưu Kim Hâm, Trung Quốc - thách thức nghiêm trọng của thế kỷ mới [73]; Cu n sách là một công trình nghiên cứu tổng hợp, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự… của các nhà nghiên cứu Trung Qu c. Ở phần "Các thế lực đ i địch ở phương Tây lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tiến hành "Tây hóa" và phân hóa Trung Qu c", tác giả cho rằng, việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để tiến hành tấn công và thâm nhập vào Trung Qu c là một mưu đồ chiến lược xuyên su t của các thế lực đ i địch phương Tây nhằm "Tây hóa" và phân hóa Trung Qu c. Thông qua vấn đề nhân quyền, chúng ra sức ủng hộ các thế lực phản đ i bí mật tr n ra nước ngoài. Các thế lực đ i địch với Trung Qu c còn dùng những đài phát thanh để tiến hành tuyên truyền đ i với các khu vực dân tộc thiểu s ở biên cương hòng quấy r i và phá hoại Trung Qu c. Trước tình hình đó, Trung Qu c giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của tổ chức Chính hiệp (Mặt trận th ng nhất) tuyên truyền vận động nhân dân Trung Qu c ch ng chủ nghĩa chia tách dân tộc và khẳng định, bảo vệ sự th ng nhất tổ qu c và đại đoàn kết các dân tộc. - Song Cabun Khun (2006), "Một s vấn đề xây dựng thế trận qu c phòng toàn dân của Lào trong thời kỳ mới" [115]. Tác giả nêu lên một s kinh nghiệm trong xây dựng thế trận qu c phòng toàn dân của Lào trong thời kỳ mới, đó là: thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ở một s địa bàn chiến lược trọng điểm; thế trận qu c phòng toàn dân của khu vực phòng thủ địa phương là sự liên kết, đan xen chặt chẽ giữa lực lượng và thế trận, thể hiện
 16. 10 quan điểm vững toàn diện, mạnh trọng điểm; để xây dựng thế trận vững mạnh, vấn đề c t lõi là phải xây dựng được "thế trận lòng dân" vững ch c, chú trọng giải quyết những bức xúc trong đời s ng x hội; Nhà nước Lào đ có chính sách khuyến khích đưa dân ra định canh, định cư sinh s ng trên các địa bàn chiến lược về qu c phòng, quân sự nhất là vùng sâu, vùng xa, ở khu vực chưa ổn định; xây dựng công trình phòng thủ phù hợp với tình hình kinh tế và yêu cầu của nhiệm vụ qu c phòng, quân sự của từng vùng, miền và khu vực phòng thủ địa phương. - Sởm Súc Sim Pha Vong (2012), Tổ chức vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào [117]. Luận án đ xây dựng khung lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng (điểm mạnh, yếu), đưa ra dự báo tác động và một s giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức vận động quần chúng đấu tranh phòng, ch ng tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân. Trong các nhóm giải pháp mà tác giả luận án đưa ra là có giải pháp về: 1) Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cảnh sát nhân dân để tổ chức vận động quần chúng đấu tranh phòng, ch ng tội phạm có hiệu quả; 2) Tăng cường củng c đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân trực tiếp làm công tác tổ chức vận động quần chúng đấu tranh phòng, ch ng tội phạm ở cơ sở. Đó là 2 giải pháp có thể tiếp thu nghiên cứu. Tóm lại, các công trình trên đây đ đề cập tương đ i toàn diện các khía cạnh có liên quan đến vấn đề bảo đảm ANQG, ANTT hiện nay. Các công trình đ phân tích, đánh giá về các nguy cơ, thách thức, rào cản trong phát triển bền vững, các công trình thuộc nhóm này cũng đ đề xuất định hướng, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ANQG, ANTT của m t nước và trong mỗi địa phương. Các giải pháp được đề cập bao gồm: đổi mới thể chế, tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và bất bình đẳng ở tất cả các cấp: địa phương, qu c gia và qu c tế, quản lý t t các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh xây dựng x hội hòa bình và ổn định cho phát
 17. 11 triển bền vững, thực hiện quản lý toàn cầu, tiếp cận khu vực trong phát triển bền vững… trong đó xây dựng lực lượng an ninh vững mạnh sẽ là nòng c t bảo đảm cho sự nghiệp bảo vệ AN, TTXH của Tổ qu c. Đây là những nội dung bổ ích cho công tác l nh đạo, chỉ đạo việc bảo vệ ANQG và giữ vững ANTT của mỗi địa phương ở nước ta, đồng thời là những nội dung thông tin bổ ích cho tác giả luận án này. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu của Việt Nam 1.1.2.1. Những nghiên cứu cơ bản, liên quan đến khái niệm, vị trí, vai trò, nội dung và những tác động của an ninh, trật tự đối với sự phát triển kinh tế và xã hội. - Nguyễn Thế Lực (2007), An ninh chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ sau Chiến tranh lạnh đến nay và tác động của nó đối với Việt Nam [94]. Đề tài phân tích các nhân t chủ yếu tác động đến tình hình an ninh chính trị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Nội dung của chiến tranh lạnh, chính sách của một s nước lớn đ i với các nước nhỏ; âm mưu của các thế lực thù địch ch ng lại nhà nước một s nước trong khu vực; xu hướng của Chiến tranh lạnh… và đặc biệt, đề tài đ phân tích những tác động của chíến tranh lạnh đ i với Việt Nam, với tư cách là nguyên nhân dẫn đến mất ổn định chính trị, an ninh trật tự. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của chiến tranh lạnh nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự x hội ở Việt Nam. Trong đó, đề tài đề cập đến vai trò l nh đạo của Đảng đ i với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị và toàn x hội trong cuộc đấu tranh ch ng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự x hội. - Cục Khoa học kỹ thuật, Bộ Nội vụ (1997), Hồ Chí Minh với công tác an ninh, trật tự [31]. Cu n sách tập trung làm rõ những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của công tác AN, TT, về nội dung của công tác an ninh trật tự, về vai trò l nh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về
 18. 12 AN, TT, về vai trò của nhân dân trong giữ vững AN, TT, về ý thức cảnh giác cách mạng trong nhân dân... Đáng chú ý là cu n sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của lực lượng CAND, của dân quân tự vệ trong công tác giữ vững AN, TT ở địa phương. Thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác AN, TT, cu n sách cung cấp cho tác giả luận án phương pháp luận nhận thức và những quan điểm định hướng để giải quyết vấn đề AN, TT và sự l nh đạo của Đảng đ i với công tác AN, TT hiện nay. - Tạ Ngọc Tấn (2013), An ninh quốc gia - Những vấn đề lý luận và thực tiễn [120]. Nội dung cu n sách tập hợp nhiều bài viết có giá trị bổ ích, thiết thực cho việc nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến ANQG trong b i cảnh và điều kiện mới. Nội dung cu n sách đ làm rõ khái niệm, bản chất của an ninh, ANQG, an ninh truyền th ng và an ninh phi truyền th ng; tầm quan trọng của ANQG và sự ảnh hưởng của nó đến các lĩnh vực của đời s ng x hội và quá trình phát triển kinh tế x hội. Nội dung của cu n sách còn đề cập đến phương thức giữ vững ANQG, chủ thể tiến hành và các lực lượng tham gia giữ vững ANQG trong b i cảnh và điều kiện mới. Ngoài ra, nội dung cu n sách còn đề cập đến thực trạng công tác bảo đảm AN, TT hiện nay và những nguy cơ đ i với an ninh qu c gia của Việt Nam trong b i cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Những nội dung này rất bổ ích, thiết thực đ i với luận án mà nghiên cứu sinh có thể nhìn nhận, hình dung một cách tổng thể các yếu t cấu thành, tác động đến trạng thái AN, TTXH ở một địa bàn, địa phương và có thể tham chiếu trong việc giải quyết m i quan hệ giữa an ninh trên các lĩnh vực cụ thể đ i với AN, TTXH nói chung ở một địa phương cụ thể. - Nguyễn Xuân Yêm (1999), Một số vấn đề quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội [157]. Tác giả cu n sách đ phân tích làm rõ khái niệm, bản chất của an ninh, ANQG, TTATXH... Cu n sách còn tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà nước và chính quyền các cấp đ i
 19. 13 với công tác AN, TT, trong đó xác định lực lượng công an nhân dân là nòng c t trong công tác giữ vững AN, TT, trong đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch ch ng phá, gây r i, làm mất AN, TTXH ở các địa phương. Nội dung cu n sách có giá trị hữu ích cho tác giả luận án trong việc xác định các yếu t cấu thành trạng thái AN, TTXH ở địa phương và xác định vai trò, trách nhiệm cụ thể của các chủ thể, của chính quyền và đặc biệt là vai trò nòng c t của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn AN, TTXH ở địa phương hiện nay. - Nguyễn Qu c Nhật, Nguyễn Văn Ngừng (2001), Hội nhập kinh tế với vấn đề giữ gìn an ninh quốc gia ở Việt Nam [104], cu n sách phân tích đặc điểm của thời kỳ mới, của b i cảnh và điều kiện hội nhập qu c tế, những mặt tích cực và tiêu cực của hội nhập qu c tế, trong đó, những tác động tiêu cực của hội nhập qu c tế đến an ninh qu c gia là rất lớn. Tác giả đ nêu lên một s hiện tượng, một s âm mưu, thủ đoạn ch ng phá cách mạng nước ta, gây mất AN, TTXH trong thời gian qua. Các tác giả cũng đưa ra những giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng đến ANQG trong quá trình hội nhập qu c tế hiện nay. Tuy nhiên, nội dung cu n sách cũng chỉ đề cập đến tác động của hội nhập kinh tế đ i với ANQG mà chưa phân tích cụ thể tác động của nó đến AN, TTXH trên từng địa bàn cụ thể. - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam [19]. Đây là cu n sách tập hợp nhiều bài viết tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị qu c gia Hồ Chí Minh, đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bài viết tập trung làm rõ bản chất, đặc điểm và nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ ra những thời cơ và thách thức, những tác động, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, x hội và con người,...
 20. 14 - Nguyễn Hữu Th ng (2020), Đặc điểm và tác động của cuộc cách mạng lần thứ tư tới phát triển kinh tế - xã hội [126 ]. Nội dung một s bài viết đề cập vừa trực tiếp, vừa gián tiếp đến phương thức l nh đạo, cầm quyền của Đảng, đến nội dung, phương thức quản lý của Nhà nước trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đáng chú ý là có một s bài viết về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực an ninh, trật tự x hội. Theo tác giả, trong lĩnh vực x hội: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo là có tác động mạnh tới x hội, tới từng thành viên - con người trong x hội. Nhờ các phương tiện thông minh và các phương tiện giao tiếp hiện đại,... sẽ làm thay đổi bản s c mỗi người dân. Trong lĩnh vực quản lý, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động mạnh tới nhà nước, từ cơ cấu tổ chức, chức năng, nâng cao năng lực và thay đổi căn bản cách thức điều hành. Đ i với lĩnh vực an ninh, trật tự x hội, cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ ảnh hưởng lớn đến những vấn đề c t lõi của các qu c gia và an ninh thế giới, ảnh hưởng tới khả năng và bản chất xung đột. Dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bất công x hội xẽ trở nên sâu s c hơn bao giờ hết, tăng áp lực đ i với công việc và cuộc s ng của người lao động... Nguyễn Thanh Tuấn (2018), "Thách thức đ i với an ninh con người và an ninh qu c gia trong cách mạng công nghiệp 4.0 [144]. Theo tác giả, trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quan hệ con người và con người bị thách thức "ngày càng nghiêm trọng" và từ đó có thể "sẽ bùng phát những vấn đề đạo đức và tác động lên x hội". Trong lĩnh vực an ninh, dưới tác động của phương tiện kỹ thuật thông minh, sẽ xuất hiện nhiều loại tội phạm công nghệ cao, nhiều "m độc" xâm nhập vào mọi ngõ ngách x hội, thậm chí can thiệp vào đời tư, quyền cá nhân con người... Đó là cơ sở làm mất AN, TTXH. - Trần Việt Hà (2017), "An ninh con người: Cơ hội và thách thức trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" [71]. Từ cách tiếp cận khái niệm An ninh con người của UNDP, của các học giả Nhật bản và một s
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2