intTypePromotion=1

Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 10

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
12
download

Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diện tích lá: về kích thước lá ở các nghiệm thức cũng có sự khác biệt. Ở 30 ngày sau xử lý nghiệm thức xử lý 25 gram chế phẩm Trichodema / cây (T4) kích thước lá to nhất. Tuy nhiên đến 60 ngày sau khi xử lý thì nghiệm thức 40g Trichodema + 800g phân chuồng có diện tích lá to, cây xanh tốt và đẹp nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 10

  1. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM 10 g Tr. + P.Ch 50 50 60 20 g Tr. + P.Ch 50 50 70 40 g Tr. + P.Ch 50 50 40 20 g Tr. 30 30 40 ÑC coù P.Ch 10 20 10 ÑC khoâng P.Ch 50 40 60 Phuï luïc 7.16 Tyû leä caây cheát haún giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm (%) Nghieäm thöùc 45 ngaøy SXL 60 ngaøy SXL Laëp laïi I II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 10 10,.01 10 10,01 10 10 20 g Tr. + P.Ch 10 10 10,01 10,01 10 10 40 g Tr. + P.Ch 10,01 10 10 10 10,01 10 20 g Tr. 10,01 10 10 10 10,01 10 ÑC coù P.Ch 20,01 20 20 20 20,01 20 ÑC khoâng P.Ch 50 40 50 90 100 100 One-Way Analysis of Variance DIEÄN TÍCH LAÙ CUÛA CAÙC NGHIEÄM THÖÙC TRONG THÍ NGHIEÄM SAÀU RIEÂNG VÖÔØN ÖÔM SAU CHUÛNG NAÁM BEÄNH 30 NGAØY ------------------------------------------------------------------------- Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance ------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------- Between groups 1613.2360 5 322.64720 4.964 .0108 Within groups 779.9587 12 64.99656 ------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 2393.1946 17 0 missing value(s) have been excluded. 118
  2. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Phuï luïc 4.17 Dieän tích laù cuûa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm (cm2) Nghieäm thöùc 45 ngaøy SXL 60 ngaøy SXL Laëp laïi I II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 66 58 66 85 76 84 20 g Tr. + P.Ch 72 58 61 83 82 91 40 g Tr. + P.Ch 79 66 55 95 94 93 20 g Tr. 82 76 74 75 56 72 ÑC coù P.Ch 68 47 59 69 75 61 ÑC khoâng P.Ch 48 39 50 0 1 0 Phuï luïc 4.18 Chæ soá dieäp luïc toá treân laù cuûa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng Nghieäm thöùc 45 ngaøy SXL 60 ngaøy SXL Laëp laïi I II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 23,7 22,4 25,5 24,2 31,1 25,2 20 g Tr. + P.Ch 28,8 22,9 25,5 30,9 32,8 32,5 40 g Tr. + P.Ch 23,4 24,6 26,6 29,0 33,4 35,0 20 g Tr. 24,6 23,8 22,6 26,9 32,5 34,4 ÑC coù P.Ch 21,1 26,3 22,7 20,0 23,3 21,1 ÑC khoâng P.Ch 21,7 23,0 21,1 21,4 20,7 18,7 Phuï luïc 7.19 Dieän tích laù cuûa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (cm2) Nghieäm thöùc Tröôùc XL 45 ngaøy SXL 60 ngaøy SXL 119
  3. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Laëp laïi I I II III II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 24 28 30 36 36 42 70 75 71 20 g Tr. + P.Ch 28 28 30 35 36 42 90 70 88,8 40 g Tr. + P.Ch 36 30 21 38,5 42 51,6 79,5 83,2 78,4 20 g Tr. 32 30 24 42 43,5 36,6 85,2 56 58,8 ÑC coù P.Ch 30 21 24 36,8 32 36 64,5 65 65,3 ÑC khoâng P.Ch 30 32 24 36 32 30 50,4 64,5 67,5 Analysis of Variance for DIEÄN TÍCH LAÙ CUÛA CAÙC NGHIEÄM THÖÙC TRONG THÍ NGHIEÄM SAÀU RIEÂNG NGOAØI ÑOÀNG SAU XÖÛ LYÙ CHEÁ PHAÅM 30 NGAØY ------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------- COVARIATES DTLSRR.TRUOCXL .8840045 1 .8840045 .048 .8327 MAIN EFFECTS A:DTLSRR.T 243.61928 5 48.723856 2.653 .0824 RESIDUAL 202.02266 11 18.365697 ------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 447.86000 17 ------------------------------------------------------------------------- 0 missing values have been excluded. All F-ratios are based on the residual mean square error. Analysis of Variance for DIEÄN TÍCH LAÙ CUÛA CAÙC NGHIEÄM THÖÙC TRONG THÍ NGHIEÄM SAÀU RIEÂNG NGOAØI ÑOÀNG SAU XÖÛ LYÙ CHEÁ PHAÅM 60 NGAØY ------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------- COVARIATES SB260N.TRXL 25.237338 1 25.237338 .296 .6032 MAIN EFFECTS A:SB260N.T 1110.8501 5 222.17002 2.602 .0865 RESIDUAL 939.24933 11 85.386303 ------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 2135.3250 17 ------------------------------------------------------------------------- 0 missing values have been excluded. All F-ratios are based on the residual mean square error. Phuï luïc 7.20 Taàn suaát xuaát hieän Phytophthora cuûa caùc nghieäm thöùc ôû 15 vaø 30 ngaøy sau xöû lyù cuûa thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (%) 120
  4. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Nghieäm thöùc Tröôùc XL 15 ngaøy SXL 30 ngaøy SXL Laëp laïi I I II III II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 87,5 75 75 62,5 62,5 50 31,3 25 31,3 20 g Tr. + P.Ch 87,5 75 75 50 62,5 62,5 31,3 25 25 40 g Tr. + P.Ch 75 100 81,2 37,5 50 50 12,5 25 18,7 20 g Tr. 75 81,2 87,5 62,5 62,4 62,5 50 37,5 43,7 ÑC coù P.Ch 87,5 81,2 81,2 62,5 62,5 68,7 50 31,3 37,5 ÑC khoâng P.Ch 87,5 75 68,7 87,5 68,7 93,8 87,5 75 87,5 Phuï luïc 7.21 Taàn suaát xuaát hieän Phytophthora cuûa caùc nghieäm thöùc ôû 45 vaø 60 ngaøy sau xöû lyù cuûa thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (%) Nghieäm thöùc Tröôùc XL 45 ngaøy SXL 60 ngaøy SXL Laëp laïi I I II III II III I II III 10 g Tr. + P.Ch 24 28 30 25 25 18,7 25 25 25,4 20 g Tr. + P.Ch 28 28 30 25 18,7 18,7 25 18,7 18,7 40 g Tr. + P.Ch 36 30 21 12,5 25 12,5 12,5 18,7 12,5 20 g Tr. 32 30 24 43,7 31,2 43,7 43,7 37,5 43,7 ÑC coù P.Ch 30 21 24 43,7 37,5 31,2 43,7 43,7 37,5 ÑC khoâng P.Ch 30 32 24 87,5 87,5 81,2 87,5 81,3 87,5 Analysis of Variance for TAÀN SUAÁT XUAÁT HIEÄN NAÁM PHYTOPHTHORA ÔÛ CAÙC NGHIEÄM THÖÙC TRONG THÍ NGHIEÄM SAÀU RIEÂNG NGOAØI ÑOÀNG 60 NSXL ------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level ------------------------------------------------------------------------- COVARIATES SB3.TRXL 33.557251 1 33.557251 3.865 .0751 121
  5. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM MAIN EFFECTS A:SB3.T 9628.5217 5 1925.7043 221.772 .0000 RESIDUAL 95.516083 11 8.6832802 ------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 9988.8600 17 ------------------------------------------------------------------------- 0 missing values have been excluded. All F-ratios are based on the residual mean square error. 122
  6. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com 123
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2