Luận văn : Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty may Đáp Cầu

Chia sẻ: Trung Hieu Nguyen Trung Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:88

0
496
lượt xem
285
download

Luận văn : Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty may Đáp Cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau gần 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn : Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty may Đáp Cầu

 1. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C QU N LÝ VÀ KINH DOANH HN KHOA TÀI CHÍNH-K TOÁN TÀI: "Công tác k toán tài s n c nh h u hình t i Công ty may áp C u". Sinh viên th c hi n : VƯƠNG TH L HƯƠNG
 2. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương L I NÓI Đ U Sau g n hai mươi năm i m i (1986-2005), n n kinh t nư c ta ã có nh ng bư c chuy n bi n khá v ng ch c. Cơ ch th trư ng t o ra cho các doanh nghi p nhi u cơ h i m i nhưng cũng t ra không ít nh ng thách th c ph i vư t qua t n t i và phát tri n. S phát tri n c a n n kinh t hàng hoá trong i u ki n m c a và c nh tranh kinh t òi h i t t c các ơn v s n xu t kinh doanh ph i quan tâm n m t s v n quan tr ng ó là: Ch t lư ng s n ph m, năng su t lao ng, giá thành s n ph m ... i v i m t doanh nghi p s n xu t như Công ty may áp C u cũng v y, tư li u s n xu t và cơ s h t ng là y u t không th thi u trong quá trình s n xu t. tăng ư c năng su t lao ng và nâng cao ch t lư ng s n ph m, Công ty ã không ng ng i m i trang b k thu t, trong ó tài s n c nh h u hình ( TSC HH) là y u t quan tr ng b c nh t c a quá trình s n xu t. Nh n th c ư c i u ó, sau m t th i gian th c t p, n m b t tình hình th c t t i Công ty may áp C u, em ã hoàn thành b n lu n văn t t nghi p v i tài: "Công tác k toán tài s n c nh h u hình t i Công ty may áp C u". Ngoài “L i nói u” và ph n “k t lu n” n i dung lu n văn g m 3 chương Chương I : Lý lu n chung v k toán TSC HH Chương II: Th c tr ng v công tác k toán TSC HH t i Công ty may áp C u Chương III: M t s ý ki n xu t nh m góp ph n hoàn thi n công tác k toán TSC HH t i Công ty may áp C u. hoàn thành bài lu n văn t t nghi p này trư c h t em xin trân tr ng c m ơn Ban lãnh o Công ty may áp C u, tr c ti p là Cô ng Th Chung, Phó giám c ã t o i u ki n cho em ư c th c t p. Em xin c m ơn các cô các chú trong phòng Tài chính k toán Công ty may áp C u, chú Tr n M nh Thanh, Phòng k toán ã gúp em thu th p s li u, thông tin vi t b n lu n văn này. Sau cùng em xin c bi t c m ơn th y L c Di u Toán ã t n
 3. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương tình ch b o em trong su t quá trình vi t b n lu n văn này. Em xin bày t lòng bi t ơn n các th y cô trong Khoa Tài chính – K toán, Trư ng i h c Qu n lý & Kinh doanh Hà N i ã d y d em trong su t khoá h c. Hà N i, tháng 6 năm 2005 Sinh viên Vương Th L Hương
 4. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương M CL C Chương I: Lý lu n chung v K toán tài s n c nh h u hình (TSC HH) ...1 I. Nh ng v n chung v TSC HH .............................................................. 1 1. Khái ni m v TSC HH.............................................................................. 1 2. c i m c a TSC HH ............................................................................ 1 3. Phân lo i TSC HH .................................................................................... 2 II. Nhi m v ch y u c a TSC HH ............................................................... 4 III. ánh giá TSC HH .................................................................................. 4 1. Nguyên giá TSC HH ................................................................................ 5 2. Giá tr hao mòn c a TSC HH.................................................................... 7 3. Xác nh giá tr còn l i c a TSC HH ........................................................ 7 IV. K toán TSC HH trong doanh nghi p .................................................... 8 1. T ch c k toán chi ti t TSC HH .............................................................. 8 2. K toán t ng h p tăng gi m TSC HH ....................................................... 9 V. K toán kh u hao TSC HH .................................................................... 11 1. Khái ni m v kh u hao TSC HH ............................................................ 11 2. Các phương pháp kh u hao TSC HH ...................................................... 12 3. Tài kho n k toán s d ng ........................................................................ 16 VI. K toán s a ch a thư ng xuyên TSC HH ............................................. 16 1. K toán s a ch a thư ng xuyên................................................................ 17 2. K toán s a ch a l n ................................................................................ 17 VII. Công tác k toán ki m kê ánh giá l i TSC HH .................................. 17 Chương II: Th c tr ng k toán TSC HH t i Công ty may áp C u .... 18 I. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty ............................................ 18 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty may áp C u .................. 18 2. c i m t ch c b máy qu n lý c a Công ty may áp C u .................. 19 3. c i m t ch c b máy qu n lý c a Công ty may áp C u .................. 21 4. c i m công tác k toán t i Công ty may áp C u ............................... 22 II. Th c tr ng k toán TSC HH t i Công ty may áp C u .......................... 24 1. c i m và phân lo i TSC HH ............................................................. 24 2. ánh giá TSC HH ................................................................................. 25
 5. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương 3. Công tác k toán TSC HH t i Công ty may áp C u .............................. 25 4. K toán t ng h p tăng, gi m TSC HH ................................................... 26 5. K toán kh u hao TSC HH .................................................................... 30 6. S a ch a TSC HH ................................................................................. 31 7. Công tác ki m tra và ánh giá l i TSC HH ............................................ 32 Chương III: M t s ý ki n xu t nh m góp ph n hoàn thi n công tác k toán TSC HH t i Công ty may áp C u ................................................. 33 I. Nh n xét v công tác h ch toán TSC HH c a Công ty may áp C u ...... 33 1. Ưu i m ................................................................................................... 33 2. Như c i m.............................................................................................. 34 II. M t s ý ki n xu t nh m góp ph n hoàn thi n công tác k toán t i Công ty may áp C u............................................................................................ 34
 6. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương CHƯƠNG I LÝ LU N CHUNG V K TOÁN TÀI S N C NH TRONG DOANH NGHI P I. NH NG V N CHUNG V TÀI S N C NH H U HÌNH 1. Khái ni m v tài s n c nh h u hình (TSC HH) Tài s n c nh (TSC ) là tư li u lao ng ch y u c a m i doanh nghi p. TSC trong doanh nghi p g m có TSC HH h u hình (TSC HH) và TSC vô hình. TSC HH là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m gi s d ng cho ho t ng s n xu t kinh doanh, phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC HH. Theo Quy t nh s 206/2003/Q - BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài Chính, các tài s n ư c ghi nh n là TSC HH ph i tho mãn ng th i 4 tiêu chu n sau: - Ch c ch n thu ư c l i ích kinh t trong tương lai t vi c s d ng tài s n ó. - Nguyên giá tài s n ph i ư c xác nh m t cách tin c y. - Có th i gian s d ng ư c tính trên 1 năm tr lên. - Có giá tr 10.000.000 ng tr lên. Trư ng h p m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau, trong ó m i b ph n c u thành có th i gian s d ng khác nhau và n u thi u m t b ph n nào ó c h th ng v n th c hi n ư c ch c năng ho t ng chính c a nó, nhưng do yêu c u qu n lý, s d ng tài s n c nh òi h i ph i qu n lý riêng t ng b ph n tài s n thì m i b ph n tài s n ó n u cùng tho mãn ng th i b n tiêu chu n c a tài s n c nh s ư c coi là m t tài s nc nh h u hình c l p. 2. c i m c a tài s n c nh h u hình Khi tham gia vào quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, TSC HH có các c i m ch y u sau: - Tham gia nhi u chu kỳ s n xu t kinh doanh khác nhau nhưng v n gi nguyên hình thái v t ch t và c tính s d ng ban u cho n lúc hư h ng.
 7. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương - Giá tr c a TSC HH b hao mòn d n song giá tr c a nó l i ư c chuy n d ch t ng ph n vào giá tr s n ph m x n xu t ra. - TSC HH ch th c hi n ư c m t vòng luân chuy n khi giá tr c a nó ư c thu h i toàn b . 3. Phân lo i tài s n c nh h u hình. S c n thi t ph i phân lo i tài s n c nh nh m m c ích giúp cho các doanh nghi p có s thu n ti n trong công tác qu n lý và h ch toán tài s n c nh. Thu n ti n trong vi c tính và phân b kh u hao cho t ng lo i hình kinh doanh . TSC HH ư c phân lo i theo các tiêu th c sau: 3.1 Phân lo i TSC HH theo hình thái v t ch t bi u hi n Theo cách này, toàn b TSC HH c a doanh nghi p ư c chia thành các lo i sau: - Nhà c a, v t ki n trúc: Bao g m nh ng TSC HH ư c hình thành sau quá trình thi công, xây d ng như tr s làm vi c, nhà xư ng, nhà kho, hàng rào,… ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh. - Máy móc, thi t b : là toàn b máy móc, thi t b dùng cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p như máy móc thi t b chuyên dùng, máy móc thi t b công tác, dây chuy n công ngh , thi t b ng l c… - Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n: G m các lo i phương ti n v n t i ư ng s t, ư ng b , ư ng thu … và các thi t b truy n d n như h th ng i n, nư c, băng truy n t i v t tư, hàng hoá… - Thi t b , d ng c qu n lý: là nh ng thi t b , d ng c dùng trong công vi c qu n lý ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p như máy vi tính, thi t b i n t , d ng c o lư ng, ki m tra ch t lư ng… - Vư n cây lâu năm, súc v t làm vi c ho c cho s n ph m: là các vư n cây lâu năm như cà phê, chè, cao su, vư n cây ăn qu …; súc v t làm vi c như trâu, bò…; súc v t chăn nuôi l y s n ph m như bò s a…
 8. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương 3.2 Phân lo i TSC HH theo quy n s h u. TSC HH c a doanh nghi p ư c phân thành TSC HH t có và TSC HH thuê ngoài. - TSC HH t có: là nh ng TSC HH ư c u tư mua s m, xây d ng b ng ngu n v n t có c a doanh nghi p như ư c c p phát, v n t b sung, v n vay… - TSC HH thuê ngoài: là nh ng TSC HH doanh nghi p i thuê c a ơn v , cá nhân khác, doanh nghi p có quy n qu n lý và s d ng trong su t th i gian thuê theo h p ng, ư c phân thành: + TSC HH thuê tài chính: là nh ng tài s n c nh mà doanh nghi p thuê c a công ty cho thuê tài chính. Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê ư c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theo các i u ki n ã tho thu n trong h p ng thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng thuê tài chính, ít nh t ph i tương ương v i giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p ng. + TSC HH thuê h p ng: m i h p ng thuê tài s n c nh n u không tho mãn các quy nh trên ư c coi là tài s n c nh thuê ho t ng. 3.3 Phân lo i TSC HH theo tình hình s d ng. - TSC HH ang dùng. - TSC HH chưa c n dùng. - TSC HH không c n dùng và ch thanh lý. Cách phân lo i này giúp cho doanh nghi p n m ư c tình hình s d ng tài s n c nh có bi n pháp tăng cư ng TSC HH hi n có, gi i phóng nhanh chóng các TSC HH không c n dùng, ch thanh lý thu h i v n. 3.4 Phân lo i TSC HH theo m c ích s d ng. - TSC HH dùng trong s n xu t kinh doanh: là TSC HH ang s d ng trong ho t ng s n xu t kinh doanh, i v i nh ng tài s n này b t bu c doanh nghi p ph i tính và trích kh u hao và chi phí s n xu t kinh doanh.
 9. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương - TSC HH dùng trong ho t ng phúc l i: là TSC HH mà ơn v dùng cho nhu c u phúc l i công c ng như nhà văn hoá, nhà tr , xe ca phúc l i… - TSC HH ch x lý: TSC HH không c n dùng, chưa c n dùng vì th a so v i nhu c u ho c không thích h p v i s i m i công ngh , b hư h ng ch thanh lý TSC HH tranh ch p ch gi i quy t. Nh ng tài s n này c n x lý nhanh chóng thu h i v n s d ng cho vi c u tư i m i TSC HH. II. NHI M V CH Y U C A K TOÁN TSC HH. TSC HH óng m t vai trò r t quan tr ng trong công tác h ch toán k toán c a doanh nghi p vì nó là b ph n ch y u trong t ng s tài s n c a doanh nghi p nói chung cũng như TSC HH nói riêng. Cho nên thu n l i cho công tác qu n lý TSC HH trong doanh nghi p, k toán c n th c hi n t t các nhi m v sau: 1. Ghi chép, ph n ánh t ng h p chính xác, k p th i s lư ng, giá tr TSC HH hi n có, tình hình tăng gi m và hi n tr ng TSC HH trong ph m vi toàn ơn v , cũng như t i t ng b ph n s d ng TSC HH, t o i u ki n cung c p thông tin ki m tra, giám sát thư ng xuyên vi c gi gìn, b o qu n, b o dư ng TSC HH và k ho ch u tư i m i TSC HH trong t ng ơn v . 2. Tính toán và phân b chính xác m c kh u hao TSC HH vào chi phí s n xu t kinh doanh theo m c hao mòn c a tài s n và ch quy nh. Tham gia l p k ho ch s a ch a và d toán chi phí s a ch a TSC HH, giám sát vi c s a ch a TSC HH v chi phí và k t qu c a công vi c s a ch a. 3. Tính toán ph n ánh k p th i, chính xác tình hình xây d ng trang b thêm, i m i, nâng c p ho c tháo d b t làm tăng gi m nguyên giá TSC HH cũng như tình hình qu n lý, như ng bán TSC HH. 4. Hư ng d n, ki m tra các ơn v , các b ph n tr c thu c trong các doanh nghi p th c hi n y ch ghi chép ban u v TSC HH, m các s , th k toán c n thi t và h ch toán TSC HH theo ch quy nh. III. ÁNH GIÁ TSC HH M c ích c a ánh giá TSC HH là nh m ánh giá úng năng l c SXKD c a doanh nghi p, th c hi n tính kh u hao úng m b o thu h i
 10. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương v n u tư tái s n xu t TSC HH khi nó hư h ng và nh m phân tích úng hi u qu s d ng TSC HH c a doanh nghi p. ánh giá TSC HH là xác nh giá tr TSC HH b ng ti n theo nh ng nguyên t c nh t nh. TSC HH ư c ánh giá l n u và có th ánh giá l i trong quá trình s d ng. TSC HH ư c ánh giá theo nguyên giá, giá tr ã hao mòn và giá tr còn l i. 1. Nguyên giá TSC HH ( giá tr ghi s ban u) Nguyên giá TSC HH là toàn b các chi phí bình thư ng và h p lý mà doanh nghi p ph i b ra có tài s n ó và ưa TSC HH ó vào a i m s n sàng s d ng. TSC HH ư c hình thành t các ngu n khác nhau, do v y nguyên giá TSC HH trong t ng trư ng h p ư c tính toán xác nh như sau: 1.1 Nguyên giá TSC HH do mua s m. - TSC HH mua s m: nguyên giá TSC HH mua s m bao g m giá mua ( tr các kho n chi t kh u thương m i, gi m giá), các kho n thu ( không bao g m các kho n thu ư c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p n vi c ưa tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng như chi phí chu n b m t b ng, chi phí v n chuy n và b c x p ban u, chi phí l p t, ch y th ( tr các kho n thu h i v s n ph m, ph li u do ch y th ), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan tr c ti p khác. - Trư ng h p TSC HH ư c mua s m theo phương th c tr ch m: Nguyên giá TSC HH ó ư c ph n ánh theo giá mua tr ngay t i th i i m mua. Kho n chênh l ch gi a giá mua tr ch m và giá mua tr ti n ngay ư c h ch toán và chi phí theo kỳ h n thanh toán, tr khi s chênh l ch ó ư c tính vào nguyên giá TSC HH theo quy nh chu n m c chi phí i vay. - Trư ng h p TSC HH do u tư xây d ng cơ b n theo phương th c giao th u: i v i TSC HH hình thành do u tư xây d ng, các chi phí liên quan tr c ti p khác và l phí trư c b (n u có). Trư ng h p mua TSC HH là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng ph i ư c xác nh riêng bi t và ghi nh n là TSC HH vô hình. 1.2 TSC HH t xây d ng ho c t ch .
 11. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Nguyên giá TSC HH t xây d ng là giá thành th c t c a TSC HH t xây ho c t ch c ng (+) chi phí l p t, ch y th . Trư ng h p doanh nghi p dùng s n ph m do mình s n xu t ra chuy n thành TSC HH thì nguyên giá là giá thành s n xu t s n ph m ó c ng (+) các chi phí tr c ti p liên quan n vi c ưa TSC HH vào tr ng thái s n sàng s d ng. Trong các trư ng h p trên, m i kho n lãi n i b không ư c tính vào nguyên giá c a tài s n ó. Các kho n chi phí không h p l như nguyên li u, v t li u lãng phí, lao ng ho c các kho n chi phí khác s d ng vư t quá m c bình thư ng trong quá trình xây d ng ho c t ch không ư c tính vào nguyên giá TSC HH. 1.3 TSC HH thuê tài chính. Trư ng h p i thuê TSC HH theo hình th c thuê tài chính, nguyên giá TSC HH ư c xác nh theo quy nh c a chu n m c k toán. 1.4 TSC HH mua dư i hình th c trao i. Nguyên giá TSC HH mua dư i hình th c trao i v i m t TSC HH không tương t ho c tài s n khác ư c xác nh theo giá tr h p lý c a TSC HH nh n v , ho c giá tr h p lý c a tài s n em trao i, sau khi i u ch nh các kho n ti n ho c tương ương ti n tr thêm ho c thu v . Nguyên giá TSC HH mua dư i hình th c trao i v i m t TSC HH tương t ho c có th hình thành do ư c bán i l y quy n s h u m t tài s n tương t (tài s n tương t là tài s n có công d ng tương t , trong cùng lĩnh v c kinh doanh và có giá tr tương ương). Trong c hai trư ng h p không có b t kỳ kho n lãi hay l nào ư c ghi 4 nh n trong quá trình trao i. Nguyên giá TSC HH nh n v ư c tính b ng giá tr còn l i c a TSC HH em trao i. 1.5 TSC HH tăng t các ngu n khác. - Nguyên giá TSC HH thu c v n tham gia liên doanh c a ơn v khác g m: Giá tr TSC HH do các bên tham gia ánh giá và các chi phí v n chuy n l p t (n u có ) - Nguyên giá TSC HH ư c c p g m: giá ghi trong “ Biên b n giao nh n TSC ” c a ơn v c p và chi phí l p t ch y th ( n u có ).
 12. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương - Nguyên giá TSC HH ư c tài tr , bi u t ng: ư c gh nh n ban u theo giá tr h p lý ban u. Trư ng h p không ghi nh n theo giá tr h p ng ban u thì doanh nghi p ghi nh n theo giá tr danh nghĩa c ng các chi phí liên quan tr c ti p d n vi c ưa tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng. ánh giá TSC HH theo nguyên giá có tác d ng trong vi c ánh giá năgn l c, trình trang b cơ s v t ch t k thu t, quy mô v n u tư ban u c a doanh nghi p, ng th i làm cơ s cho vi c tính kh u hao, theo dõi tình hình thu h i v n u tư… Nguyên giá TSC HH h u hình ch thay i trong các trư ng h p: + ánh giá l i TSC HH. + Xây l p, trang b thêm TSC HH. + C i t o, nâng c p làm tăng năng l c và kéo dài th i gian h u d ng c a TSC HH. + Tháo d m t ho c m t s b ph n c a TSC HH. 2.Giá tr hao mòn c a TSC HH. Trong quá trình s d ng TSC HH b hao mòn d n v giá tr và hi n v t, ph n giá tr hao mòn ư c d ch chuy n vào giá tr s n ph m làm ra dư i hình th c trích kh u hao. Th c ch t kh u hao TSC HH chính là s bi u hi n b ng ti n c a ph n giá tr TSC HH ã hao mòn. M c ích c a trích kh u hao TSC HH là bi n pháp ch quan nh m thu h i v n u tư tái t o l i TSC HH khi nó b hư h ng. 3. Xác nh giá còn l i c a TSC HH. Giá tr còn l i c a TSC HH là ph n chênh l ch gi a nguyên giá TSC HH và s kh u hao lu k Giá tr còn l i c a TSC HH ư c xác nh theo công th c: Giá tr còn l i;c a TSC HH = Nguyên giá;TSC HH - S kh u hao lu k ;c a TSC HH Nguyên giá TSC HH ư c l y theo s k toán sau khi ã tính n các chi phí phát sinh ghi nh n ban u.
 13. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Trư ng h p nguyên giá TSC HH ư c ánh giá thì giá tr còn l i c a TSC HH ư c i u ch nh theo công th c: Giá tr còn l i; c a TSC HH sau; khi ánh giá l i = Giá tr còn l i c a; TSC HH trư c khi; ánh giá l i x Error! ánh giá TSC HH theo giá tr còn l i giúp doanh nghi p xác nh ư c s v n chưa thu h i c a TSC HH bi t ư c hi n tr ng c a TSC HH là cũ hay m i có phương hư ng u tư và k ho ch b sung thêm TSC HH và có bi n pháp b o toàn ư c v n c nh. IV. K TOÁN TSC HH TRONG DOANH NGHI P. 1. T ch c k toán chi ti t TSC HH 1.1 K toán chi ti t TSC HH a i m s d ng b o qu n. qu n lý, theo dõi TSC HH theo a i m s d ng ngư i ta m “ s TSC HH theo ơn v s d ng” cho t ng ơn v , b ph n. S ngày dùng theo dõi tình hình tăng gi m TSC HH trong su t th i gian s d ng t i ơn v trên cơ s các ch ng t g c v tăng, gi m TSC . 1.2 K toán chi ti t TSC HH b ph n k toán. T i phòng k toán ( k toán TSC ) s d ng th TSC HH theo dõi chi ti t cho t ng TSC HH c a doanh nghi p, tình hình thay i nguyên giá và giá tr hao mòn ã trích hàng năm c a t ng TSC HH. Th TSC HH do k toán TSC HH l p cho t ng i tư ng ghi TSC HH. K toán l p th TSC HH căn c vào: - Biên b n giao nh n TSC HH. - Biên b n ánh giá l i TSC HH. - Biên b n thanh lý TSC HH. Các tài li u k thu t có liên quan. * Th TSC HH ư c l p m t b n và lưu phòng k toán trong su t quá trình s d ng. Toàn b th TSC HH ư c b o qu n t p trung t i phòng th , trong ó chia làm nhi u ngăn x p th theo yêu c u phân lo i
 14. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương TSC HH. M i ngăn dùng x p th c a m t nhóm TSC HH, chi ti t theo ơn v và s hi u TSC HH. M i nhóm này ư c t p trung m t phi u h ch toán tăng, gi m hàng tháng trong năm. Th TSC HH sau khi l p xong ph i ư c ăng ký vào s TSC HH. * S TSC HH: M i lo i TSC HH ( nhà c a, máy móc, thi t b … ) ư c m riêng m t s ho c m t s trang trong s TSC HH theo dõi tình hình tăng, gi m, kh u hao c a TSC HH trong t ng lo i. 2. K toán t ng h p tăng, gi m TSC . K toán t ng h p nh m ghi chép ph n ánh v giá tr các TSC HH hi n có, ph n ánh tình hình tăng gi m, vi c ki m tra và gi gìn, s d ng, b o qu n, TSC HH và k ho ch u tư i m i trong doanh nghi p, tính toán phân b chính xác s kh u hao TSC HH và chi phí s n xu t kinh doanh, qua ó cung c p thông tin v v n kinh doanh, tình hình s d ng v n và TSC HH th hi n trên b ng cân i k toán cũng như căn c tính hi u qu kinh t khi s d ng TSC HH ó. 2.1 Tài kho n k toán s d ng. Theo ch hi n hành vi c h ch toán TSC HH ư c theo dõi ch y u trên tài kho n 211 - TSC HH : Tài kho n (TK) này dùng ph n ánh giá tr hi n có và bi n ng tăng gi m c a TSC HH h u hình c a doanh nghi p theo nguyên giá. Tài kho n 211 có các TK c p 2 sau: TK 2111 - Nhà c a v t ki n trúc TK2113 - Máy móc thi t b TK 2114 - Phương ti n v n t i truy n d n TK 2115 - Thi t b d ng c qu n lý Ngoài ra, trong quá trình h ch toán, k toán còn s d ng m t s tài kho n khác có liên quan như tài kho n 11, 112, 214, 331 … 2.2 Trình t k toán tăng, gi m TSC HH. Trong các doanh nghi p s n xu t kinh doanh, TSC HH tăng lên do nhi u nguyên nhân như: Mua s m tr c ti p, do nh n bàn giao công trình xây d ng cơ b n hoàn thành, nh n góp v n liên doanh, nh n l i v n em i liên doanh trư c ây b ng TSC HH, tăng TSC HH do ư c c p phát, vi n tr , bi u t ng …
 15. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Trình t h ch toán tăng TSC HH ư c th hi n trên sơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2.3 K toán TSC HH thuê ngoài. Do nhu c u c a s n xu t kinh doanh, trong quá trình h ch toán, doanh nghi p có nhu c u s d ng thêm m t s TSC HH. Có nh ng TSC HH mà doanh nghi p không có nhưng l i có nhu c u s d ng và bu c ph i thuê n u chưa có i u ki n mua s m, TSC HH i thuê thư ng có hai d ng: + TSC HH thuê tài chính. +TSC HH thuê ho t ng. 2.3.1 TSC HH thuê tài chính. theo dõi tình hình thuê TSC HH dài h n, k toán s d ng tài kho n 212- TSC HH thuê tài chính, TK 342, TK 214 … TK 212 có k t c u như sau: - Bên n : Nguyên giá TSC HH thuê tài chính tăng trong kỳ. - Bên có: Nguyên giá TSC HH thuê tài chính gi m do hoàn tr l i khi k t thúc h p ng. - S dư n : Nguyên giá TSC HH thuê tài chính hi n có t i doanh nghi p. 2.3.2 K toán TSC HH thuê ho t ng. Khi thuê TSC HH theo phương th c ho t ng, doanh nghi p cũng ph i ký h p ng v i bên cho thuê, ghi rõ TSC HH thuê, th i gian s d ng, giá c , hình th c thanh toán … doanh nghi p ph i theo dõi TSC HH thuê ho t ng tài kho n ngoài b ng: TK001 - TSC HH thuê ngoài. Các kho n thanh toán ti n thuê ho t ng ( không bao g m chi phí d ch v , b o hi m và b o dư ng ) ph i ư c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh theo phương pháp ư ng th ng cho su t th i h n thuê tài s n, không ph thu c vào phương th c thanh toán, tr khi áp d ng phương pháp tính khác h p lý hơn. 2.4 K toán t ng h p gi m TSC HH TSC HH gi m do nhi u nguyên nhân như gi m do thanh lý, như ng bán TSC , em TSC HH i góp v n liên doanh…
 16. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Trong m i trư ng h p, k t toán ph i y th t c, xác nh úng nh ng kho n thi t h i và thu nh p (n u có). Căn c vào ch ng t ó, k toán ti n hành phân lo i t ng TSC HH gi m ghi. 2.5 K toán cho thuê TSC HH. 2.5.1 K toán cho thuê TSC HH tài chính. Bên cho thuê ph i ghi nh n giá tr tài s n cho thuê tài chính là kho n thu trên B ng cân i k toán b ng giá tr u tư thu n trong h p ng cho thuê tài chính, các kho n thu v cho thuê tài chính ph i ơc ghi nh n l i các kho n thu v n g c và doanh thu tài chính t kho n u tư và d ch v c a bên cho thuê. Bên cho thuê phân b doanh thu tài chính trong su t th i gian cho thuê d a trên lãi su t thuê nh kỳ c nh trên s dư u tư thu n cho thuê tài chính. Các kho n thanh toán ti n thuê tài chính cho t ng kỳ k toán ( không bao g m chi phí cung c p d ch v ) ư c tr vào u tư g p làm gi m i s v n g c và doanh thu tài chính chưa th c hi n. Các chi phí tr c ti p ban u t o ra doanh thu tài chính như ti n hoa h ng và chi phí pháp lý phát sinh như àm phán ký k t h p ng thư ng do bên cho thuê chi tr và ư c ghi nh n ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh ho c ư c phân b d n vào chi phí theo th i h n cho thuê tài s n phù h p v i vi c ghi nh n doanh thu. 2.5.2 K toán cho thuê TSC HH ho t ng. Bên cho thuê ph i ghi nh n tài s n cho thuê ho t ng trên B ng cân i k toán theo cách phân lo i tài s n c a doanh nghiêp. Doanh thu cho thuê ho t ng ph i ư c ghi nh n theo phương pháp ư ng th ng trong su t th i h n cho thuê, không ph thu c vào phương th c thanh toán, tr khi áp d ng phương pháp h p lý hơn. Chi phí cho thuê ho t ng, bao g m c kh u hao tài s n cho thuê, ư c ghi nh n là chi phí trong kỳ phát sinh. Chi phí tr c ti p ban u t o ra doanh thu t nghi p v cho thuê ho t ng ư c ghi nh n vào chi phí trong kỳ khi phát sinh ho c phân b d n vào chi phí trong su t th i h n cho thuê phù h p v i vi c ghi nh n doanh thu cho thuê ho t ng.
 17. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Kh u hao tài s n cho thuê ph i d a trên m t cơ s nh t qu n v i chính sách kh u hao c a bên cho thuê áp d ng i v i nh ng tài s n tương t , và chi phí kh u hao ư c tính theo quy nh c a Chu n m c k toán “Tài s n c nh”. Bên cho thuê là doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi p thương m i ghi nh n doanh thu t nghi p v cho thuê ho t ng theo t ng th i gian cho thuê. V. K TOÁN KH U HAO TSC HH. 1. Khái ni m v kh u hao TSC HH . Hao mòn tài s n c nh là hi n tư ng khách quan làm gi m giá tr và giá tr s d ng c a TSC HH. thu h i ư c v n u tư tái t o l i TSC HH khi nó b hư h ng nh m m r ng s n xu t ph c v kinh doanh doanh nghi p ph i ti n hành trích kh u hao và qu n lý kh u hao TSC HH b ng cách tính và ph n ánh vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ. Như v y, có th th y kh u hao và hao mòn có m i quan h ch t ch v i nhau, có hao mòn m i d n t i kh u hao. N u hao mòn mang tính t t y u khách quan thì kh u hao mang tính ch quan vì do con ngư i t o ra và cũng do con ngư i th c hi n. Kh u hao không ph n ánh chính xác ph n giá tr hao mòn c a TSC HH khi ưa vào s d ng mà xu t hi n do m c ích, yêu c u qu n lý và s d ng tài s n c a con ngư i. Hao mòn TSC HH có 2 lo i: Hao mòn h u hình và hao mòn vô hình. - Hao mòn h u hình : là s hao mòn v m t v t ch t do quá trình s d ng, b o qu n, ch t lư ng l p t tác ng c a y u t t nhiên. - Hao mòn vô hình: là s hao mòn v m t giá tr do ti n b c a khoa h c k thu t, do năng su t lao ng xã h i tăng lên làm cho nh ng tài s n trư c ó b m t giá m t cách vô hình. 2. Các phương pháp kh u hao. Vi c tính kh u hao có th ti n hành theo nhi u phương pháp khác nhau. Vi c l a ch n phương pháp tính kh u hao nào là tuỳ thu c vào quy nh c a nhà nư c và ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p và yêu c u qu n lý c a doanh nghi p. Theo quy t nh 206/2003/Q - BTC ngày 12/12/2003 c a B trư ng B Tài chính “v ban hành ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh”. Có nh ng phương pháp trích kh u hao như sau:
 18. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương 2.1 Phương pháp kh u hao ư ng th ng (bình quân, tuy n tính, u) Các doanh nghi p ho t ng có hi u qu kinh t cao ư c kh u hao nhanh nhưng t i a không quá 2 l n m c kh u hao xác nh theo phương pháp ư ng th ng nhanh chóng i m i công ngh . TSC HH tham gia vào ho t ng kinh doanh ư c trích kh u hao nhanh là máy móc thi t b , d ng c làm vi c o lư ng, thí nghi m, thi t b và phương ti n vân t i, d ng c qu n lý, súc v t , vư n cây lâu năm. Khi th c hi n trích kh u hao nhanh, doanh nghi p ph i m b o kinh doanh có lãi. Theo phương pháp này, s kh u hao hàng năm không thay i trong su t th i gian s d ng h u ích c a tài s n và ư c tính theo công th c: NG Mk = T Trong ó: Mk : m c kh u hao cơ b n bình quân hàng năm c a TSC HH NG: Nguyên giá TSC HH T : Th i gian s d ng TSC HH. Theo phương pháp này thì t l kh u hao TSC HH ư c xác nh như sau: 1 Tk = T Trong ó: TK: T l kh u hao hàng năm c a TSC HH. T : Th i gian s d ng h u ích TSC HH. M c kh u hao trung bình;m t tháng c a TSC HH = Error! Khi xác nh th i gian s d ng h u ích c a TSC HH, c n cân nh c các y u t sau: - Th i gian d tính mà doanh nghi p s d ng TSC HH. - S n lư ng s n ph m ho c các ơn v tính tương t mà daonh nghi p d tính thu ư c t vi c s d ng tài s n. - Gi i h n có tính pháp lý trong vi c s d ng TSC HH. - Kinh nghi m c a doanh nghi p trong vi c s d ng tài s n cùng lo i.
 19. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương - Hao mòn vô hình phát sinh trong vi c thay i, c i ti n dây chuy n công ngh . 2.2 Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n có i u ch nh. TSC HH tham gia vào ho t d ng kinh doanh ư c trích kh u hao theo phương pháp này ph i tho mãn ng th i các i u ki n sau: - Là TSC HH u tư m i ( chưa qua s d ng) - Là các lo i máy móc, thi t b , d ng c làm vi c o lư ng, thí nghi m. Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n có i u ch nh ư c áp d ng i v i doanh nghi p thu c các lĩnh v c có công ngh òi h i ph i thay i, phát tri n nhanh. Xác nh m c trích kh u hao năm c a TSC HH trong các năm u theo công th c dư i ây : MK = GH x TKH Trong ó : MK : M c trích kh u hao hàng năm c a TSC HH Gd : Giá tr còn l i c a TSC HH TKH : T l kh u hao nhanh T l kh u hao nhanh ư c xác nh b ng công th c: TKH = TK * HS Trong ó : TK : T l kh u hao TSC HH theo phương pháp ư ng th ng. HS : H s i u ch nh. T l kh u hao TSC HH theo phương pháp ư ng th ng ư c xác nh như sau : T l kh u hao TSC HH;theo phương pháp; ư ng th ng (%) = Error! x 100 H s i u ch nh xác nh theo th i gian s d ng tài s n c nh quy nh t i b ng dư i ây :
 20. Lu n văn t t nghi p Vương Th L Hương Th i gian s d ng c a TSC HH H s i u ch nh (l n) n 4 năm ( t=< 4 năm) 1,5 Trên 4 n 6 năm ( 4 năm < t =< 6 năm) 2,0 Trên 6 năm ( t > 6 năm) 2,5 Nh ng năm cu i, khi m c kh u hao xác nh theo phương pháp s dư gi m d n nói trên b ng ho c th p hơn m c kh u hao tính bình quân gi a giá tr còn l i và s năm s d ng còn l i c a TSC HH, thì k t năm s d ng còn l i c a TSC HH. M c trích kh u hao hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản