intTypePromotion=3

Luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:171

1
266
lượt xem
141
download

Luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất ( viết tắt thành UML) là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng. Cách xây dựng các mô hình trong UML phù hợp mô tả các hệ thống thông tin cả về cấu trúc cũng như hoạt động. Cách tiếp cận theo mô hình của UML giúp ích rất nhiều cho những người thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin cũng như những người sử dụng nó;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng

 1. Luận văn Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng
 2. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 1 MUÅC LUÅC LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19 LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU ...............................................................................................20 MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT ...............................................................................22 Chûúng 1 ......................................................................................................23 TÖÍNG QUAN 1 ............................................................................................23 1.1. Yïu cêìu thûåc tïë ...................................................................................23 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24 1.2. Giúái thiïåu UML ..................................................................................24 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25 1.3 Nguyïn nhên ra àúâi ..............................................................................25 1.3. Nguyïn nhên ra àúâi .............................................................................25 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4 ............................................................................26 1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa ..................................................26 Chûúng 1 ......................................................................................................27 TÖÍNG QUAN 5 ............................................................................................27 1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm .........................27 Chûúng 1 ......................................................................................................28 TÖÍNG QUAN 6 ............................................................................................28 1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå ..............................................................28 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29 1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8 ............................................................................30 1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä lêåp trònh vaâ qui trònh phaát triïín phêìn mïìm ..30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 9 ............................................................................30 1.9. UML laâ ngön ngûä mö hònh hoáa àa duång (general purpose)....................30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 10 ..........................................................................31 1.10. UML àûúåc höî trúå búãi caác cöng ty, cöng cuå phaát triïín phêìn mïìm .........31 1.10.1. UML laâ möåt chuêín cöng nghiïåp ..................................................31 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 2 1.10.2. Caác lúåi ñch cuãa UML...................................................................31 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 11 ..........................................................................32 1.11. Àöëi vúái ngûúâi sûã duång UML..............................................................32 1.11.1. UML cung cêëp cú chïë múã röång vaâ àùåc biïåt hoáa àïí múã röång caác khaái niïåm cöët loäi............................................................................................32 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 12 ..........................................................................33 1.12. UML àêíy maånh taái sûã duång trong nïìn cöng nghïå phêìn mïìm. ..............33 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 13 ..........................................................................34 1.13. So saánh vúái caác phûúng phaáp khaác .....................................................34 Chûúng 1 ......................................................................................................35 TÖÍNG QUAN 14 ..........................................................................................35 Chûúng 1 ......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 15 ..........................................................................................36 1.15. Lõch sûã phaát triïín ..............................................................................36 Chûúng 1 ......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 16 ..........................................................................................36 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 17 ..........................................................................37 1.17. Kiïën truác töíng quan cuãa UML ...........................................................37 1.17.1. Kiïën truác cuãa UML.....................................................................37 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 18 ..........................................................................38 1.18. Caác mö hònh......................................................................................38 1.18.1. Cêëu truác View ............................................................................38 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 19 ..........................................................................39 1.19. Nhûäng lûúåc àöì ..................................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 20 ..........................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 21 ..........................................................................40 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 22.......................................................................................41 2.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................41 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 23.......................................................................................42 2.2 Töíng quan vïì caác loaåi quan hïå giûäa caác thaânh töë ...................................42 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 24.......................................................................................43 2.3. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)................................................43 2.3.1. Quan hïå kïët húåp (association) .......................................................43 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 3 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 25.......................................................................................44 2.5. Quan hïå phuå thuöåc (dependency).........................................................44 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 26.......................................................................................45 2.6. Töíng quan vïì caác thaânh töë vaâ cêëu truác UML metamodel.......................45 2.6.1. Phên loaåi thaânh töë trong UML metamodel .....................................45 2.6.2. Cêëu truác UML metamodel.............................................................45 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 27.......................................................................................46 2.7. Package Foundation (goái nïìn taãng) ......................................................46 2.7.1. Package Core (goái cöët loäi).............................................................46 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 28.......................................................................................47 2.8. Mö hònh Backbone (sûúân) ...................................................................47 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 29.......................................................................................48 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 30.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 31.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 32.......................................................................................50 2.12. Mö hònh Relationships (caác quan hïå)..................................................50 2.12.1. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)........................................50 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 33.......................................................................................51 2.13. Quan hïå kïët húåp (Association)...........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 34.......................................................................................51 2.14. Lúáp kïët húåp (AssociationClass) .........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 35.......................................................................................52 2.15. Mö hònh Classifiers (caác àùåc biïåt hoáa cuãa classifiers)..........................52 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 36.......................................................................................52 2.16. Class (lúáp) ........................................................................................52 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 4 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 37.......................................................................................53 2.17. Interface (giao diïån) ..........................................................................53 2.17.1. DataType (kiïíu dûä liïåu) ..............................................................53 2.17.2. Node (nuát)..................................................................................53 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 38.......................................................................................54 2.38. Component (thaânh phêìn) ...................................................................54 2.38.1. Mö hònh Dependencies (caác quan hïå phuå thuöåc)...........................54 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 39.......................................................................................55 2.39. Binding (gùæn)....................................................................................55 2.39.1. Abstraction (trûâu tûúång hoáa) .......................................................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 40.......................................................................................55 2.40. Usage (sûã duång) ................................................................................55 2.40.1. Permisson (cho pheáp)..................................................................55 2.41.2. Mö hònh AuxiliaryElements (caác thaânh töë böí sung) ......................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 41.......................................................................................56 2.41. TemplateParameter (tham söë cho mêîu)...............................................56 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 42.......................................................................................56 2.42. PresentationElement (thaânh töë biïíu diïîn trûåc quan) ............................56 2.42.1. Package Extension Mechanisms (goái cú chïë múã röång)..................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 43.......................................................................................57 2.43. Constraint (raâng buöåc).......................................................................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 44.......................................................................................58 2.44. Tagged Value (theã giaá trõ)..................................................................58 2.44.1. Caác kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types)..................58 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 45.......................................................................................59 2.45. Caác kiïíu dûä liïåu trong Data Types .....................................................59 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 46.......................................................................................59 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 5 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 47.......................................................................................60 2.47. Package Behavioural Elements (goái thaânh töë haânh vi).........................60 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 48.......................................................................................61 2.48. Package Common Behavior (goái haânh vi töíng quaát) ...........................61 2.48.1. Mö hònh Signals (tñn hiïåu)...........................................................61 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 49.......................................................................................62 2.49. Reception (thaânh töë nhêån tñn hiïåu) .....................................................62 2.49.1. Signal (tñn hiïåu) ..........................................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 50.......................................................................................62 2.50. Exception (löîi biïåt lïå) ........................................................................62 2.50.1. Mö hònh Actions (taác àöång).........................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 51.......................................................................................63 2.51. Argument (àöëi söë) .............................................................................63 2.51.1. Action (taác àöång)........................................................................63 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 52.......................................................................................64 2.52. ActionSequence (taác àöång phûác)........................................................64 2.52.1. Mö hònh Instances and Links (thïí hiïån vaâ liïn kïët).......................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 53.......................................................................................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 54.......................................................................................65 2.54. Stimulus (taác nhên) ...........................................................................65 2.54.2. AttributeLink (theã thuöåc tñnh)......................................................65 2.54.2. LinkEnd (möëi liïn kïët)................................................................65 2.54.3. Link (liïn kïët).............................................................................65 2.54.4. Instance (thïí hiïån) ......................................................................65 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 55.......................................................................................66 2.55. Package Collaborations (goái cöång taác)............................................66 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 56.......................................................................................66 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 6 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 57.......................................................................................67 2.57. AssociationEndRole (vai cuãa möëi kïët húåp).........................................67 2.57.1. AssociationRole (vai cuãa quan hïå kïët húåp)...................................67 2.57.2. ClassifierRole (vai cuãa Classifier) ...............................................67 2.57.3. Collaboration (cöång taác)..............................................................67 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 58.......................................................................................68 2.58. Message (thöng àiïåp) ........................................................................68 2.58.1. Package Use Cases (goái Use Cases).............................................68 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 59.......................................................................................69 2.59. Actor (taác nhên) ................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 60.......................................................................................69 2.60. Extend (múã röång)..............................................................................69 2.60.1. Include (bao göìm).......................................................................69 2.60.2. UseCase .....................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 61.......................................................................................70 2.61. Package State Machines (goái mö hònh traång thaái)................................70 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 62.......................................................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 63.......................................................................................71 2.63. StateVertex (àiïím traång thaái).............................................................71 2.63. State (traång thaái) ...............................................................................71 2.63.1. PseudoState (traång thaái giaã) .........................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 64.......................................................................................73 2.64. Transition (chuyïín traång thaái) ............................................................73 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 65.......................................................................................73 2.65. CompositeState (traång thaái phûác).......................................................73 2.65.1. StateMachine .................................................................................74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 66.......................................................................................74 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 7 2.66. Mö hònh Events (sûå kiïån)...................................................................74 2.66.1. Package Activity Graphs (goái lûúåc àöì hoaåt àöång).........................74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 67.......................................................................................75 2.67. ActionState (traång thaái hoaåt àöång)......................................................75 2.67.1. ActivityGraph (àöì thõ hoaåt àöång).................................................75 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 68.......................................................................................76 2.68. ObjectFlowState (traång thaái àöëi tûúång luên chuyïín)............................76 2.68.1. Partition (vuâng) ..........................................................................76 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 69.......................................................................................76 2.69. Package Model Management (goái quaãn trõ mö hònh)...........................76 2.69.1. Elementimport............................................................................77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 70.......................................................................................77 2.70. Model (mö hònh) ...............................................................................77 2.70.1. Package (goái)..............................................................................77 2.70.2. Subsystem (hïå thöëng con) ...........................................................77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 71.......................................................................................78 2.71. Toám tùæt .............................................................................................78 Chûúng 3 ......................................................................................................78 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 72 ...................................................78 3.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................78 Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 73....................................79 3.2. Caác thaânh phêìn cú baãn cuãa lûúåc àöì ......................................................79 3.2.1. Àöì thõ vaâ nöåi dung (Graphs and their Contents)..............................79 Chûúng 3 ......................................................................................................80 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 74 ...................................................80 3.3. Caác àûúâng dêîn (Drawing Paths) ..........................................................80 3.3.1. Caác liïn kïët êín vaâ vai troâ cuãa cöng cuå ............................................80 3.3.2. Thöng tin nïìn (Background Information).......................................80 3.3.3. Chuöîi (String), tïn (Name),nhaän (Label) vaâ tûâ khoáa .......................81 Chûúng 3 ......................................................................................................81 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 75 ...................................................81 3.4. Biïíu thûác (Expression)........................................................................81 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 8 3.4.1. Ghi Chuá (Note).............................................................................81 Chûúng 3 ......................................................................................................82 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 76 ...................................................82 3.5. Sûå tûúng quan giûäa caác loaåi thaânh töë vaâ thïí hiïån cuãa noá ........................82 Chûúng 3 ......................................................................................................82 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 77 ...................................................82 3.6. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................82 3.6.1. Goái (Package)...............................................................................82 Chûúng 3 ......................................................................................................83 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 78 ...................................................83 3.7. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................83 Chûúng 3 ......................................................................................................84 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 79 ...................................................84 3.8. Subsystem ..........................................................................................84 3.8.1. Ngûä nghôa ....................................................................................84 3.8.2. Kyá hiïåu ........................................................................................84 Chûúng 3 ......................................................................................................85 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 80 ...................................................85 3.9 Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management)..........................85 Chûúng 3 ......................................................................................................85 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 81 ...................................................85 3.10. Model ...............................................................................................85 3.10.1. Ngûä nghôa...................................................................................85 3.10.2. Kyá hiïåu ......................................................................................85 Chûúng 3 ......................................................................................................86 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 82 ...................................................86 3.11. Caác cú chïë múã röång töíng quaát............................................................86 3.11.1. Raâng buöåc (Constraint) vaâ chuá thñch (Comment)..........................86 Chûúng 3 ......................................................................................................87 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 83 ...................................................87 3.12. Kyá hiïåu .........................................................................................87 Chûúng 3 ......................................................................................................87 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 84 ...................................................87 Chûúng 3 ......................................................................................................88 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 85 ...................................................88 3.13. Thuöåc tñnh cuãa caác thaânh töë (Element Properties) ...............................88 Chûúng 3 ......................................................................................................89 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 9 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 86 ...................................................89 3.14. Caác mêîu (Stereotypes).......................................................................89 Chûúng 3 ......................................................................................................89 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 87 ...................................................89 3.15. Caác lûúåc àöì.......................................................................................89 3.15.1. Giúái thiïåu ...................................................................................89 Chûúng 3 ......................................................................................................90 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 88 ...................................................90 3.16. Lûúåc àöì lúáp (Class Diagram).............................................................90 Chûúng 3 ......................................................................................................91 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 89 ...................................................91 Chûúng 3 ......................................................................................................91 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 90 ...................................................91 3.17. Chûác nùng.........................................................................................91 3.17.1. Caác thaânh phêìn chñnh..................................................................91 Chûúng 3 ......................................................................................................92 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 91 ...................................................92 Chûúng 3 ......................................................................................................93 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 92 ...................................................93 3.18. Interface ...........................................................................................93 Chûúng 3 ......................................................................................................94 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 93 ...................................................94 3.19. Caác loaåi quan hïå................................................................................94 3.19.1. Quan hïå kïët húåp (association)......................................................94 Chûúng 3 ......................................................................................................94 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 94 ...................................................94 Chûúng 3 ......................................................................................................95 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 95 ...................................................95 Chûúng 3 ......................................................................................................95 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 96 ...................................................95 Chûúng 3 ......................................................................................................96 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 97 ...................................................96 Chûúng 3 ......................................................................................................97 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 98 ...................................................97 3.20. Quan hïå töíng quaát hoáa .......................................................................97 Chûúng 3 ......................................................................................................97 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 99 ...................................................97 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 10 Chûúng 3 ......................................................................................................98 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 100 .................................................98 Chûúng 3 ......................................................................................................98 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................98 3.21. Quan hïå phuå thuöåc (Dependency) ......................................................98 Chûúng 3 ......................................................................................................99 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................99 3.22. Caác thaânh töë àûúåc tñnh toaán (hay àûúåc dêîn xuêët – derived Element)....99 Chûúng 3 ....................................................................................................100 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 103 ...............................................100 3.23. Lûúåc àöì àöëi tûúång (Object Diagram)................................................100 Chûúng 3 ....................................................................................................100 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 104 ...............................................100 3.24. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................100 3.24.1. Caác àöëi tûúång (Objects) ............................................................100 Chûúng 3 ....................................................................................................101 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 105 ...............................................101 3.25. Àöëi tûúång gheáp (Composite Object).................................................101 Chûúng 3 ....................................................................................................102 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 106 ...............................................102 3.26. Caác liïn kïët (Link) ..........................................................................102 Chûúng 3 ....................................................................................................103 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 107 ...............................................103 3.27. Lûúåc àöì Use Case (Use Case Diagram)............................................103 Chûúng 3 ....................................................................................................103 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 108 ...............................................103 Chûúng 3 ....................................................................................................104 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 109 ...............................................104 3.29. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................104 3.29.1. Caác Use case ............................................................................104 3.29.2. Caác taác nhên (Actors)................................................................104 Chûúng 3 ....................................................................................................105 Hïå thöëng kyá hiïåu (UML Notation) 110.........................................................105 3.30. Caác quan hïå trïn Use case ...............................................................105 Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 111................................106 3.31. Caác quan hïå trïn actor .....................................................................106 Chûúng 3 ....................................................................................................106 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 11 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 112 ...............................................106 3.32. Lûúåc àöì tuêìn tûå (Sequence Diagram) ...............................................106 Chûúng 3 ....................................................................................................107 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 113 ...............................................107 Chûúng 3 ....................................................................................................107 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 114 ...............................................107 3.33. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................107 3.33.1. Viïåc taåo vaâ huãy möåt àöëi tûúång...................................................108 Chûúng 3 ....................................................................................................108 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 115 ...............................................108 3.34. Thöng àiïåp khöng àöìng böå vaâ àïå qui ...............................................108 Chûúng 3 ....................................................................................................109 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 116 ...............................................109 3.35. Thúâi gian chuyïín thöng àiïåp trong lûúåc àöì tuêìn tûå ...........................109 Chûúng 3 ....................................................................................................109 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 117 ...............................................109 3.36. Lûúåc àöì cöång taác (Collaboration Diagram).......................................109 Chûúng 3 ....................................................................................................110 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 118 ...............................................110 3.37. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................110 3.37.1. Caác àöëi tûúång ...........................................................................110 3.37.2. Caác liïn kïët ..............................................................................110 Chûúng 3 ....................................................................................................111 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 119 ...............................................111 3.38. Thöng àiïåp vaâ caác kñch thñch ...........................................................111 Chûúng 3 ....................................................................................................112 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 120 ...............................................112 3.39. Cuá phaáp àùåt tïn nhaän .......................................................................112 Chûúng 3 ....................................................................................................113 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 121 ...............................................113 3.40. Lûúåc àöì traång thaái (Statechart Diagram)...........................................113 Chûúng 3 ....................................................................................................113 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 122 ...............................................113 3.41. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................113 3.41.1. Traång thaái (state) ......................................................................113 Chûúng 3 ....................................................................................................114 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 123 ...............................................114 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 12 Chûúng 3 ....................................................................................................115 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 124 ...............................................115 3.42. Traång thaái gheáp (Composite state)....................................................115 Chûúng 3 ....................................................................................................115 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 125 ...............................................115 3.42. Sûå kiïån (event)................................................................................115 Chûúng 3 ....................................................................................................116 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 126 ...............................................116 3.43. Caác chuyïín àöíi traång thaái àún giaãn (simple transitions) ....................116 Chûúng 3 ....................................................................................................117 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 127 ...............................................117 3.44. Caác chuyïín àöíi traång thaái phûác taåp (complex transitions)..................117 3.43.1. History Indicator.......................................................................117 Chûúng 3 ....................................................................................................118 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 128 ...............................................118 3.45. Caác traång thaái àöìng böå (synch states) ...............................................118 Chûúng 3 ....................................................................................................118 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 129 ...............................................118 3.46. Lûúåc àöì hoaåt àöång (Activity Diagram).............................................118 Chûúng 3 ....................................................................................................119 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 130 ...............................................119 3.47. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................119 3.46.1. Caác traång thaái haânh àöång (action state) ......................................119 3.46.2. Caác quyïët àõnh (decisions) ........................................................119 Chûúng 3 ....................................................................................................120 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 131 ...............................................120 3.48. Swimlanes vaâ àöëi tûúång trong lûúåc àöì hoaåt àöång..............................120 Chûúng 3 ....................................................................................................121 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 132 ...............................................121 3.49. Caác biïíu tûúång àiïìu khiïín ...............................................................121 Chûúng 3 ....................................................................................................122 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 133 ...............................................122 3.50. Lûúåc àöì thaânh phêìn (Component Diagram)......................................122 Chûúng 3 ....................................................................................................122 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 134 ...............................................122 3.51. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................122 Chûúng 3 ....................................................................................................123 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 13 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 135 ...............................................123 Chûúng 3 ....................................................................................................123 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 136 ...............................................123 3.52. Lûúåc àöì triïín khai (Deployment Diagram) .......................................123 Chûúng 3 ....................................................................................................125 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 137 ...............................................125 3.53. Toám tùæt ...........................................................................................125 Chûúng 3 ....................................................................................................125 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 138 ...............................................125 3.54. Toám tùæt ...........................................................................................125 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 139 ...................................................................................................126 4.1. Giúái thiïåu .........................................................................................126 4.2. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................126 4.2.1. Khaái quaát vïì RUP.......................................................................126 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 140 ...................................................................................................127 4.3. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................127 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 141 ...................................................................................................128 4.4 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) .........................................128 4.4.1. Kiïën truác cuãa RUP......................................................................128 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 142 ...................................................................................................128 4.5 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) .........................................128 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 143 ...................................................................................................129 4.6. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................129 4.6.1. Cêëu truác tônh cuãa quy trònh..........................................................130 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 144 ...................................................................................................130 4.7. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................130 4.7.1. Caác àùåc àiïím phên biïåt cuãa RUP so vúái caác quy trònh phaát triïín phêìn mïìm khaác ............................................................................................130 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 145 ...................................................................................................131 4.8. RUP têåp trung vaâo kiïën truác phêìn mïìm ..............................................131 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 14 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 146 ...................................................................................................132 4.9. RUP laâ quy trònh lùåp vaâ tùng trûúãng tûâng bûúác ...................................132 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 147 ...................................................................................................133 4.10. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................133 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 148 ...................................................................................................134 4.11. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling).....................................134 4.11.1. Mö hònh nghiïåp vuå (Business Use Case)....................................134 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 149 ...................................................................................................135 4.12. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................135 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 150 ...................................................................................................135 4.13. Mö hònh àöëi tûúång nghiïåp vuå (Business Object) ...............................135 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 151 ...................................................................................................136 4.13. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................136 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 152 ...................................................................................................137 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 153 ...................................................................................................137 4.14. Phên tñch (analysis) .........................................................................137 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 154 ...................................................................................................138 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................139 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 156 ...................................................................................................140 4.15. Thiïët kïë (design) .............................................................................140 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................141 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................141 4.16. Caâi àùåt (implementation) .................................................................142 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 15 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 159 ...................................................................................................143 4.16. Kiïím chûáng (test)............................................................................143 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 160 ...................................................................................................143 4.17. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................143 4.17.1. Giúái thiïåu ûáng duång ..................................................................143 4.17.2. Sú lûúåc yïu cêìu vaâ àùåc àiïím .....................................................144 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 161 ...................................................................................................144 4.18. Phaát triïín ûáng duång theo caác workflow cuãa RUP ..............................144 4.18.1. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling) ..............................144 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 162 ...................................................................................................145 4.19. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................145 4.19.1. Phên loaåi ngûúâi sûã duång (actor) vaâ tòm caác chûác nùng cuãa hïå thöëng (use case) cho möîi loaåi ngûúâi sûã duång naây.............................................145 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 163 ...................................................................................................146 4.20. Phên loaåi caác use case theo àöå ûu tiïn ..............................................146 4.20.1. Lêåp sûu liïåu mö taã chi tiïët cho tûâng chûác nùng...........................146 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 164 ...................................................................................................148 4.21. Cêëu truác caác use case bùçng caách xaác àõnh caác quan hïå giûäa ...............148 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 165 ...................................................................................................148 4.22. Phên tñch (analysis) .........................................................................148 4.22.1. Phên tñch kiïën truác hïå thöëng ......................................................148 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 166 ...................................................................................................149 4.23. Phên tñch möåt use case.....................................................................149 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 167 ...................................................................................................150 4.24. Phên tñch möåt analysis class.............................................................150 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 168 ...................................................................................................151 4.25. Thiïët kïë (design) .............................................................................151 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 16 4.25.1. Thiïët kïë kiïën truác ûáng duång.......................................................151 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 169 ...................................................................................................152 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 170 ...................................................................................................153 4.27. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................153 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 171 ...................................................................................................153 4.28. Thiïët kïë möåt use case ......................................................................153 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 172 ...................................................................................................155 4.28. Thiïët kïë möåt lúáp ..............................................................................155 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 173 ...................................................................................................156 4.28. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................156 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 174 ...................................................................................................157 4.29. Thiïët kïë möåt hïå thöëng con ...............................................................157 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 175 ...................................................................................................157 4.30. Caâi àùåt (implementation).................................................................157 4.30.1. Kiïën truác caâi àùåt (architectural implementation).........................157 4.30.2. Caâi àùåt vaâ tñch húåp hïå thöëng......................................................158 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 176 ...................................................................................................158 4.31. Caâi àùåt caác hïå thöëng con (subsystem)...............................................158 4.31.1. Caâi àùåt caác lúáp ..........................................................................158 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 177 ...................................................................................................159 4.42. Kiïím chûáng (test)............................................................................159 4.42.1. Lêåp kïë hoaåch kiïím chûáng..........................................................159 4.42.2. Thiïët kïë caác quy trònh kiïím chûáng (test case).............................159 4.42.3. Thûåc hiïån kiïím chûáng...............................................................159 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 178 ...................................................................................................160 4.43. Toám tùæt .......................................................................................160 Chûúng 5 ....................................................................................................160 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 17 TÖÍNG KÏËT 179..........................................................................................160 5.1. Kïët luêån............................................................................................160 Chûúng 5 ....................................................................................................161 TÖÍNG KÏËT 180..........................................................................................161 5.2. Hûúáng phaát triïín ...............................................................................161 Phuå luåc A....................................................................................................164 CAÁC KHAÁI NIÏÅM ......................................................................................164 Phuå luåc B ....................................................................................................169 CAÁC KYÁ HIÏÅU ...........................................................................................169 TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO ...........................................................................170 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 18 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 19 LÚÂI CAÃM ÚN Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Khoa Cöng Nghïå Thöng Tin, trûúâng Àaåi Hoåc Khoa Hoåc Tûå Nhiïn, TpHCM àaä taåo àiïìu kiïån cho chuáng em thûåc hiïån àïì taâi töët nghiïåp naây. Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Thêìy Dûúng Anh Àûác vaâ Thêìy Lï Àònh Duy àaä têån tònh hûúáng dêîn, chó baão chuáng em trong suöët thúâi gian thûåc hiïån àïì taâi. Chuáng em cuäng xin chên thaânh caãm ún quyá Thêìy Cö trong Khoa àaä têån tònh giaãng daåy, trang bõ cho chuáng em nhûäng kiïën thûác cêìn thiïët trong suöët quaá trònh hoåc têåp taåi trûúâng, vaâ cuäng xin gûãi loâng biïët ún sêu sùæc àïën ba, meå, caác anh chõ vaâ baån beâ àaä uãng höå, giuáp àúä vaâ àöång viïn chuáng em trong nhûäng luác khoá khùn cuäng nhû trong suöët nhûäng nùm hoåc vûâa qua. Mùåc duâ àaä cöë gùæng hoaân thaânh luêån vùn vúái têët caã sûå nöí lûåc cuãa baãn thên, nhûng luêån vùn chùæc chùæn khöng traánh khoãi nhûäng thiïëu soát nhêët àõnh, kñnh mong sûå caãm thöng vaâ têån tònh chó baão cuãa quyá Thêìy Cö. Nhoám thûåc hiïån Trung Nam&Quang Vuä. http://www.ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản