Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Thịnh Đạt

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
35
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Thịnh Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển của Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thịnh Đạt đến năm 2020. Chương 4: Đề xuất và lực chọn chiến lược phát triển cho của Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thịnh Đạt đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Thịnh Đạt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> HOÀNG VĂN HUY<br /> <br /> CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ĐẦU TƢ HOÀNG THỊNH ĐẠT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> HOÀNG VĂN HUY<br /> CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ĐẦU TƢ HOÀNG THỊNH ĐẠT<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ XUÂN SANG<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của<br /> TS. Lê Xuân Sang<br /> Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng.<br /> Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa<br /> từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> Hoàng Văn Huy<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau thời gian học tập chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Công nghệ<br /> và phát triển doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ,<br /> Chúng tôi đã được các Giáo sư, Tiến sỹ, thầy giáo, cô giáo thuộc Viện QTKD - Đại<br /> học Kinh tế tận tình giảng dạy.<br /> Đến nay tôi đã hoàn thành chương trình của khóa học và hoàn thiện luận văn<br /> tốt nghiệp của mình với đề tài: “Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu<br /> tư Hoàng Thịnh Đạt”<br /> Nhân dịp này tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Phó giáo sư,<br /> Tiến sỹ, Thầy giáo, cô giáo của Viện QTKD - Đại học Kinh tế đã tận tình giảng dạy<br /> và hướng dẫn tôi trong quá trình học tập. Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn TS. Lê Xuân<br /> Sang là người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bản luận văn này!<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... I<br /> LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... II<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................... III<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ........................................................... VI<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................VII<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................. VIII<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... IX<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................2<br /> 2.1.Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: ........................................................................................2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................2<br /> 4. Những đóng góp của luận văn..............................................................................3<br /> 5. Kết cấu luận văn ....................................................................................................3<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ ...................................................................................................................4<br /> CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.......................................4<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về chiến lƣợc phát triển của doanh<br /> nghiệp .........................................................................................................................4<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu về chiến lược phát triển của doanh nghiệp ........................4<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về chiến lược phát triển của doanh nghiệp bất động sản .........5<br /> 1.1.3. Các nghiên cứu đã giải quyết các vấn đề .....................................................6<br /> 1.1.4. Các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu ...................................................6<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc phát triển của doanh nghiệp ..............................7<br /> 1.2.1. Khái quát về chiến lược phát triển doanh nghiệp ........................................7<br /> 1.2.2. Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp ........................11<br /> 1.2.3. Các công cụ phân tích số liệu .....................................................................23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản