Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ (tại thi trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
26
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ (tại thi trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng nhận thức của phụ nữ tại địa bàn thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nguyên nhân, nhu cầu nâng cao, nguồn lực của cộng đồng trong truyền thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ (tại thi trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------<br /> <br /> NGUYỄN THU TRANG<br /> <br /> TRUYỀN THÔNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO<br /> NHẬN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ<br /> (Tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> Mã số: 60.90.01.01<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Trịnh Văn Tùng<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 2<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 2<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................. 4<br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu ........................................... 13<br /> 4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu ............................................. 14<br /> 5. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................... 15<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 16<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................. 16<br /> 8. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................. 17<br /> 9. Kết cấu của luận văn ................................................................................... 22<br /> NỘI DUNG..................................................................................................... 23<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU.......... 23<br /> 1.1. Một số khái niệm công cụ ...................................................................... 23<br /> 1.1.1. Truyền thông ......................................................................................... 23<br /> 1.1.2. Cộng đồng ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Dựa vào cộng đồng ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Truyền thông dựa vào cộng đồng ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5. Phụ nữ ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.6. Sức khỏe sinh sản .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.7. Chăm sóc sức khỏe sinh sản.................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.8. Nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow.............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Lý thuyết hệ thống ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3. Mô hình truyền thông dựa vào cộng đồngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3. Quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nƣớc về truyền thông<br /> nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.4. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù<br /> Ninh, tỉnh Phú Thọ) ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CÔNG TÁC TRUYỀN<br /> THÔNG NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC<br /> KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ TẠI THỊ TRẤN PHONG CHÂU,<br /> HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Thực trạng sức khỏe và nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của<br /> phụ nữ tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Nhận thức của phụ nữ về phòng tránh thai an toànError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.1.2. Nhận thức của phụ nữ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Nhận thức của phụ nữ về làm mẹ an toànError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.4. Nhận thức của phụ nữ về nạo phá thai an toànError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.5. Mức độ quan tâm và sự thiếu hụt kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản<br /> của phụ nữ tại địa phương .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức<br /> khỏe sinh sản của phụ nữ tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh<br /> Phú Thọ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng công tác truyền thông hiện nay qua kênh truyền thông đại chúng<br /> .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực trạng công tác truyền thông hiện nay qua kênh truyền thông trực tiếp<br /> ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Thực trạng công tác truyền thông hiện nay qua hoạt động đoàn thể xã hội<br /> ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Nguyên nhân của kết quả truyền thông nâng cao nhận thức về chăm<br /> sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả còn thấp ..... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG<br /> DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CHĂM<br /> SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ (TẠI THỊ TRẤN PHONG<br /> CHÂU, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ)Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1. Nhu cầu tìm hiểu và tham gia mô hình truyền thông dựa vào cộng<br /> đồng nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ<br /> nữ tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2. Những nguồn lực truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao<br /> nhận thức về chăm sóc khỏe sinh sản của phụ nữ tại thị trấn Phong<br /> Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Đánh giá về nguồn lực đặc trưng từ sinh hoạt cộng đồng ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Đánh giá nguồn lực truyền thông ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3. Đề xuất mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao<br /> nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ tại thị trấn Phong<br /> Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Xác định đối tượng đích của truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm<br /> nâng cao nhận thức chắm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ ................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Tình huống truyền thông dựa vào cộng đồngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3.3. Thiết kế thông điệp truyền thông dựa vào cộng đồngError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.3.4. Biện pháp tiến hành truyền thông dựa vào cộng đồng .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KHUYẾN NGHỊ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 25<br /> PHỤ LỤC ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản