Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
67
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác đăng ký - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -----------------------<br /> <br /> PHẠM TÔN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNGĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN<br /> QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN<br /> KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ<br /> TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> -----------------------<br /> <br /> PHẠM TÔN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNGĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN<br /> QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN<br /> KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ<br /> TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: Quản lý đất đai<br /> Mã số: 60850103<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Quang Tuấn<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để luận văn này được hoàn thành, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của<br /> nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi<br /> được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện<br /> giúp đỡ trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Trước hết tôi xin gởi tới các thầy cô khoa Địa Lý trường Đại học Khoa Học<br /> Tự Nhiên – ĐHQGHN lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc.<br /> Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay tôi đã có thể<br /> hoàn thành luận văn, đề tài:“Nghiên cứu, đánh giá tình hình công tác đăng ký, cấp<br /> giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với<br /> đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”.<br /> Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo – PGS. TS.<br /> Phạm Quang Tuấn đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này<br /> trong thời gian qua. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Đại<br /> học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQGHN, Phòng CTCT-SV, Phòng Đào Tạo, các Khoa<br /> Phòng ban chức năng đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học<br /> tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ, đóng góp nhiệt tình của các cán bộ Chi<br /> nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hai Bà Trưng, các cán bộ Phòng Tài<br /> Nguyên & Môi Trường – UBND quận Hai Bà Trưng đã cung cấp tài liệu, số liệu<br /> cho tôi để hoàn thành luận văn thuận lợi. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế và công<br /> việc bận rộn, bài luận văn còn hạn chế và thiếu sót. Rất mong sự đóng góp và chỉ<br /> bảo của các thầy cô để tôi có điều kiện bổ sung, củng cố ý thức trách nhiệm, phục<br /> vụ cho công tác, vị trí đảm nhận trong tình hình hiện nay được tốt hơn.<br /> Xin Chân Thành Cảm Ơn!!!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài ................................................................ 1<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 3.Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> 4.Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .............................................................................. 3<br /> CHƢƠNG I ................................................................................................................ 6<br /> TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY<br /> CHỨNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN<br /> KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT .................................................................................. 6<br /> 1.1.Các khái niệm liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận .......................... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm về đất đai và vai trò của đất đai ................................................... 6<br /> 1.1.2. Khái niệm về đăng ký đất đai và vai trò của đăng ký đất đai ....................... 8<br /> 1.1.3. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và<br /> tài sản gắn liền với đất. .......................................................................................... 12<br /> 1.2. Cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý của đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền<br /> sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ..................... 15<br /> 1.2.1. Cơ sở lý luận của đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền<br /> sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ....................................................... 15<br /> 1.2.2. Căn cứ pháp lý của đăng ký, câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,<br /> quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ............................................. 17<br /> 1.3. Nội dung và quy trình các bƣớc của đăng ký, cấp giấy chứng quyền sử đất,<br /> quyền sở hữu nhà ở và tái sản khác gắn liền với đất ........................................... 24<br /> 1.3.1. Nội dung, trình tự thủ tục đăng ký đất đai lần đầu ...................................... 24<br /> 1.3.2. Trình tự, thủ tục công nhận quyền sử đất cho hộ gia đình cá nhân ............ 26<br /> 1.3.3. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động (chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho<br /> quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) .......................................................... 30<br /> CHƢƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG<br /> NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN<br /> KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƢNG,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Quận Hai Bà Trƣng . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên: ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Điều kiền kinh tế - xã hội ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3. Thƣc tra ̣ng công tác đăng ký , cấ p giấ y chƣ́ng nhâ ̣n quyề n sƣ̉ du ̣ng đấ t ,<br /> ̣<br /> quyề n sở hƣ̃u nhà ở và tài sản khác gắ n liề n với đấ t trên đia bàn quâ ̣n Hai Bà<br /> ̣<br /> Trƣng, thành phố Hà Nội ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Hiện trạng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ công tác đăng ký, cấp<br /> giấy chứng nhận: ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Thực trạng công tác lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính của quận Hai Bà<br /> Trưng: .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3, Tình hình triển khai công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng<br /> đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3.1 Đăng ký lần đầu .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3.2. Đăng ký biến động ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4 Thực trạng công tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác<br /> gắn liền với đất ở quận Hai Bà Trưng. .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4.1. Công tác chuẩn bị để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền<br /> sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4.2. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở<br /> và tài sản khác gắn liền với đất. ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4.3. Kết quả khảo sát ý kiến người dân và ý kiến chuyên gia về tình hình<br /> cấp giấy chứng nhận trên địa bàn quâ ̣n Hai Bà Trưng Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công tác đăng ký, cấp Giấy<br /> chứng nhận trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ........ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG III ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP GIẤY<br /> CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI<br /> SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƢNG<br /> ................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 3.1. Giải pháp về chính sách pháp luật...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chínhError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 3.3. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Giải pháp về công tác cán bộ ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5. Giải pháp về tài chính .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.6. Giải pháp về ứng dụng công nghệ ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1. Kết luận: ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản