Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
34
lượt xem
4
download

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là: Phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh trong những năm qua. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh cho KBNN Bắc Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh KBNN Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MẠNH<br /> <br /> HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT THANH TOÁN<br /> VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NSNN CẤP TỈNH<br /> TẠI KBNN BẮC NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> THÁI NGUYÊN - 2014<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn/<br /> <br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MẠNH<br /> <br /> HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT THANH TOÁN<br /> VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NSNN CẤP TỈNH<br /> TẠI KBNN BẮC NINH<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> Mã số: 60.34.04.10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐINH TRỌNG HANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN - 2014<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn/<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Các kết<br /> quả nghiên cứu của luận văn có tính độc lập, số liệu và dữ liệu sử dụng trong luận<br /> văn đƣợc trích dẫn đúng quy định.<br /> Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Văn Mạnh<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn/<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của Quý<br /> thầy, cô, bạn, bè.<br /> Trƣớc tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo PGS. TS. Đinh Trọng Hanh<br /> ngƣời đã định hƣớng cho chủ đề nghiên cứu và tận tình giúp đỡ tôi về mọi mặt để<br /> hoàn thành Luận văn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu; các Thầy giáo, Cô giáo; cán bộ và<br /> chuyên viên Phòng QLĐT Sau Đại học - Trƣờng ĐH Kinh tế và QTKD đã hƣớng<br /> dẫn và giúp đỡ tôi về các điều kiện trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Kế<br /> hoạch và Đầu tƣ, Kho Bạc Nhà Nƣớc tỉnh Bắc Ninh và các phòng chuyên môn đã cung<br /> cấp thông tin, tài liệu và hợp tác giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Để có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hôm nay, cho phép em gửi lời cảm ơn sâu<br /> sắc đến Quý thầy, cô trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học<br /> Thái Nguyên trong thời gian qua đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu.<br /> Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã luôn sát<br /> cánh, động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Văn Mạnh<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn/<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ ...................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn .......................................................................... 2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .......................................................... 2<br /> 4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 3<br /> 5. Kết cấu của luận văn ............................................................................................... 3<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT THANH<br /> TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .................4<br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về NSNN và Quản lý chi đầu tƣ XDCB từ NSNN .......... 4<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về NSNN ........................................................................ 4<br /> 1.1.2. Quản lý chi đầu tƣ XDCB từ NSNN ................................................................. 9<br /> 1.2. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN ........................ 14<br /> 1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................ 14<br /> 1.2.2. Mục đích kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN ......................... 15<br /> 1.2.3 Tổ chức công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN ............. 16<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ<br /> NSNN qua KBNN ..................................................................................................... 23<br /> 1.3.1. Chế độ chính sách của Nhà Nƣớc ................................................................... 23<br /> 1.3.2. Tổ chức quản lý của CĐT và các BQLDA ..................................................... 23<br /> 1.3.3. Quản lý đầu tƣ xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nƣớc.......................... 25<br /> 1.3.4. Tổ chức nhân sự và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong<br /> kiểm soát thanh toán.................................................................................................. 27<br /> 1.3.5. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ của KBNN .............................................. 28<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn/<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản