intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

52
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và KQKD trong DN. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi. Chương 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu này là do tôi thực hiện. Các số liệu sử<br /> dụng trong đề tài là trung thực. Những kết quả của đề tài chƣa từng đƣợc công bố<br /> trong bất kỳ công trình luận văn nào trƣớc đây.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> Quảng Ngãi, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Bích Lệ<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Kế toán Doanh thu, chi phí và KQKD tại<br /> Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi” tác giả đã gặp nhiều khó khăn. Song nhờ<br /> nhận đƣợc sự giúp đỡ của gia đình, của các thầy cô giáo, của ban lãnh đạo, của các<br /> phòng ban trong công ty, tác giả đã hoàn thành đƣợc đề tài theo đúng kế hoạch.<br /> Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô khoa Sau đại học của<br /> trƣờng Đại học Thƣơng mại Hà Nội đã tận tình truyền đạt cho tác giả những kiến<br /> thức quý báu trong suốt quá trình học tập.<br /> Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giáo viên hƣớng<br /> dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Thanh Hải, trƣờng Đại học Thƣơng mại, đã tận tình<br /> hƣớng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo của Công ty CP Cơ khí và Xây<br /> lắp An Ngãi đã tạo điều kiện cho tác giả tìm hiểu, nghiên cứu tại Quý Công ty. Xin<br /> cảm ơn các anh chị phòng Kế toán đã giúp đỡ, hƣớng dẫn và cung cấp các tài liệu<br /> nghiên cứu, trao đổi và giải đáp những vƣớng mắc trong quá trình nghiên cứu đề tài.<br /> Tác giả muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động<br /> viên, chia sẻ với tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả đề tài<br /> <br /> Trần Thị Bích Lệ<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ........................................................................................................................ i<br /> Lời cảm ơn .......................................................................................................................... ii<br /> Mục lục ............................................................................................................................... iii<br /> Danh mục sơ đồ.................................................................................................................. vi<br /> Danh mục từ viết tắt .......................................................................................................... vii<br /> Phần mở đầu .........................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ..................................................... 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................................ 5<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 5<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn .................................................................................. 6<br /> 6. Kết cấu của luận văn ....................................................................................................... 8<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và KQKD trong DN ............. 9<br /> 1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu, chi phí và KQKD ............................................9<br /> 1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu ............................................................................ 9<br /> 1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí ............................................................................... 14<br /> 1.1.3. Khái niệm và phân loại KQKD ............................................................................... 18<br /> 1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ...................21<br /> 1.3. Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD .....................................................................24<br /> 1.3.1. Các nguyên tắc kế toán chi phối kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ................. 24<br /> 1.3.2. Phƣơng pháp kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ............................................... 35<br /> 1.3.3. Trình bày thông tin doanh thu, chi phí và KQKD trên báo cáo tài chính ............... 51<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1...................................................................................................54<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chƣơng 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, KQKD tại Công ty CP Cơ<br /> khí và Xây lắp An Ngãi ................................................................................................... 55<br /> 2.1. Tổng quan về công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi và ảnh hƣởng của<br /> nhân tố môi trƣờng đến kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ...................................55<br /> 2.1.1. Tổng quan về công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi ........................................... 55<br /> 2.1.2. Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến kế toán doanh thu, chi phí và KQKD<br /> tại công ty .......................................................................................................................... 62<br /> 2.2. Nội dung, đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công ty .................67<br /> 2.2.1. Nội dung, đặc điểm kế toán doanh thu tại công ty.................................................. 67<br /> 2.2.2. Nội dung, đặc điểm kế toán chi phí tại công ty....................................................... 69<br /> 2.2.3. Nội dung, đặc điểm kế toán KQKD tại công ty ...................................................... 70<br /> 2.3. Thực trạng phƣơng pháp kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công<br /> ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi ...................................................................................71<br /> 2.3.1. Kế toán doanh thu ................................................................................................... 71<br /> 2.3.2. Kế toán chi phí ........................................................................................................ 76<br /> 2.3.3. Kế toán KQKD ........................................................................................................ 80<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2...................................................................................................83<br /> Chƣơng 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi<br /> phí, KQKD tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi......................................... 84<br /> 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ............................................................84<br /> 3.2. Yêu cầu có tính nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và<br /> KQKD tại công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi .......................................................88<br /> 3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công<br /> ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi ..........................................................................91<br /> 3.3.1. Hoàn thiện về kế toán doanh thu ............................................................................. 91<br /> <br /> v<br /> <br /> 3.3.2. Hoàn thiện về kế toán chi phí.................................................................................. 94<br /> 3.3.3. Hoàn thiện kế toán KQKD .................................................................................... 100<br /> 3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp .................................................................................101<br /> 3.4.1. Điều kiện về phía nhà nƣớc và các cơ quan chức năng ........................................ 101<br /> 3.4.2. Điều kiện từ phía Công ty ..................................................................................... 102<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 105<br /> Danh mục tài liệu tham khảo .......................................................................................... 106<br /> Phụ lục ............................................................................................................................. 107<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=52

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2