Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
26
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, qua đó làm sáng tỏ các luận cứ khoa học về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. Trên cơ sở đó, xây dựng và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bảo hộ đối với tác phẩm báo chí tại Việt Nam hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> ̉<br /> NGUYỄN MINH HAI<br /> <br /> BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM<br /> BÁO CHÍ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> ̉<br /> NGUYỄN MINH HAI<br /> <br /> BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM<br /> BÁO CHÍ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự<br /> Mã số: 60 38 01 03<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thi Quế Anh<br /> ̣<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các<br /> số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung<br /> thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài<br /> chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo<br /> vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Nguyễn Minh Hải<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> ̀<br /> ̉<br /> MƠ ĐÂU ............................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1 ............................................................................................................................... 5<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỔI VỚI TÁC PHẨM<br /> BÁO CHÍ ............................................................................................................................... 5<br /> 1.1. Khái quát chung về tác phẩm báo chí ............................................................................. 5<br /> 1.1.1. Khái niệm tác phẩm báo chí. ....................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Đặc điểm của tác phẩm báo chí................................................................................... 7<br /> 1.2. Khái quát chung về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ............................. 11<br /> 1.2.1. Khái niệm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí.................................................... 11<br /> 1.2.2. Đặc trưng của quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ............................................. 14<br /> 1.3. Sƣ̣ hinh thành và phát triể n các quy đinh về bảo hô ̣ quyề n tác giả đố i với tác phẩ m báo<br /> ̣<br /> ̀<br /> chí ở Việt Nam. .................................................................................................................... 17<br /> 1.4. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo các điều ƣớc quốc tế và pháp luật<br /> mô ̣t số quố c gia. ................................................................................................................... 24<br /> 1.4.1. Các Điều ước quốc tế ................................................................................................ 24<br /> 1.4.2. Pháp luật một số quốc gia ......................................................................................... 28<br /> Kế t luâ ̣n chƣơng 1 ................................................................................................................ 35<br /> Chƣơng 2 ............................................................................................................................. 36<br /> ̉<br /> ́<br /> ̀<br /> NHƢ̃ NG QUY ĐINH CỦ A PHAP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HANH VỀ BAO HỘ<br /> ̣<br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> QUYỀN TAC GIẢ ĐÔI VƠI TAC PHÂM BAO CHÍ ....................................................... 36<br /> 2.1. Nhƣ̃ng nô ̣i dung cơ bản của bảo hô ̣ quyề n tác giả đố i với tác phẩ m báo chí ............... 36<br /> 2.1. 1. Điề u kiê ̣n bảo hộ tác phẩm báo chí .......................................................................... 36<br /> 2.1.2. Chủ thể quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí........................................................ 39<br /> 2.1.3. Nội dung quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ..................................................... 44<br /> 2.1.4. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. ......................................... 52<br /> 2.1.5. Giới hạn quyề n tác giả đố i với tác phẩm báo chí ...................................................... 53<br /> 2.2. Xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí .......................... 58<br /> 2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ..................................... 63<br /> 2.2.1. Biện pháp dân sự ....................................................................................................... 64<br /> 2.2.2. Biện pháp hình sự ...................................................................................................... 69<br /> <br /> 2.2.3. Biện pháp hành chính ................................................................................................ 70<br /> 2.2.4. Biện pháp kiểm soát biên giới .................................................................................... 71<br /> Kế t luâ ̣n chƣơng 2 ................................................................................................................ 74<br /> Chƣơng 3 ............................................................................................................................. 75<br /> ̉<br /> ́<br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> THƢ̣C TRẠNG HOA ̣T ĐỘNG BAO HỘ QUYỀN TAC GIẢ ĐÔI VƠI TAC PHÂM BAO<br /> CHÍ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN<br /> <br /> ́<br /> THIỆN PHAP LUẬT VỀ VÀ NÂNG<br /> <br /> ́<br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> CAO HIỆU QUẢ THƢ̣C THI CAC BIỆN PHAP BAO VỆ QUYỀN TAC GIẢ ĐÔI VƠI<br /> TÁC PHẨM BÁO CHÍ........................................................................................................ 75<br /> 3.1. Thƣ̣c tra ̣ng hoa ̣t đô ̣ng bảo hô ̣ quyề n tác giả đối với tác phẩm báo chí ở Việt Nam ...... 75<br /> 3.1.1. Thực trạng vi phạm quyề n tác giả đố i với tác phẩm báo chí .................................... 75<br /> 3.1.2. Thực tiễn áp dụng các biê ̣n pháp bảo vê ̣ quyề n tác giả đố i với tác phẩm báo chí .... 83<br /> 3.2. Mô ̣t số kiế n nghi ̣nhằ m hoàn thiê ̣n pháp luâ ̣t về bảo hô ̣ quyề n tác giả đ ối với tác phẩm<br /> báo chí và nâng cao hiệu quả thực thi các biện pháp bảo vệ quy ền tác giả đối với tác phẩm<br /> báo chí. ................................................................................................................................. 87<br /> 3.2.1. Một số kiế n nghi ̣ nhằ m hoàn thiê ̣n pháp luật<br /> <br /> về bảo hộ quyề n tác giả đố i với tác<br /> <br /> phẩm báo chí ........................................................................................................................ 87<br /> 3.2.2. Một số kiế n nghi ̣ nhằ m nâng cao hiê ̣u quả thực thi các biê ̣n pháp bảo vê ̣ quy<br /> <br /> ền tác<br /> <br /> giả đối với tác phẩm báo chí................................................................................................ 91<br /> Kế t luâ ̣n chƣơng 3 ................................................................................................................ 99<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 100<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 102<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản