intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
49
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS năm 1999 đối với các tội phạm về tham nhũng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm tham nhũng theo Luật hình sự Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGÔ THỊ THANH ĐỨC<br /> <br /> CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG<br /> THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM<br /> (TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGÔ THỊ THANH ĐỨC<br /> <br /> CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG<br /> THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM<br /> (TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH)<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60.38.01.04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS TRỊNH QUỐC TOẢN<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi.Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong<br /> Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ<br /> tài chính theo quy định của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy, tôi viết lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Học viên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> ̉<br /> MƠ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẦN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM THAM<br /> NHŨNG TRONG LUẬT HÌNH SƢ̣ VIỆT NAM......................................... 6<br /> 1.1. Khái niệm và đặc điểm của các tội phạm tham nhũng ........................................... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm các tội phạm tham nhũng ...................................................... 6<br /> 1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của các tội phạm tham nhũng .............................. 9<br /> 1.2. Khái quát lịch sử Luật hình sự Việt Nam quy định về các tội phạm tham nhũng . 12<br /> 1.2.1. Giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ............................ 13<br /> 1.2.2. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban<br /> hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 ...................................................... 17<br /> 1.2.3. Giai đoạn từ sau khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 đến<br /> trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 ............................................... 20<br /> Chƣơng 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG<br /> BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG ................. 24<br /> 2.1. Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm tham nhũng và hình phạt<br /> áp dụng .................................................................................................................................... 24<br /> 2.1.1. Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm tham nhũng ............. 24<br /> 2.1.2. Hình phạt áp dụng đối với các tội phạm tham nhũng ............................ 35<br /> 2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội<br /> phạm tham nhũng của các Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định........... 37<br /> 2.2.1. Khái quát tình hình xét xử các tội phạm tham nhũng trên cả nước.............. 37<br /> 2.2.2. Thực tiễn xét xử các tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nam Đi ̣nh<br /> ......................................................................................................................... 39<br /> 2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong áp dụng các quy định về<br /> các tội phạm tham nhũng trong Bộ luật hình sự năm 1999 ............................. 47<br /> 4<br /> <br /> Chƣơng 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC QUY<br /> ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TỘI PHẠM THAM<br /> NHŨNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG ............... 61<br /> 3.1. Một số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về<br /> các tội phạm tham nhũng....................................................................................................... 61<br /> 3.1.1. Một số nội dung mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội phạm<br /> tham nhũng ...................................................................................................... 61<br /> 3.1.2. Một số kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật hình<br /> sự năm 2015 về các tội phạm tham nhũng ....................................................... 65<br /> 3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về tô ̣i pha ̣m<br /> tham nhũng ............................................................................................................................ 75<br /> 3.2.1. Đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất<br /> đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ<br /> cán bộ tư pháp ................................................................................................. 75<br /> 3.2.2. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra,<br /> Tòa án .............................................................................................................. 78<br /> 3.2.3. Thực hiện tốt cơ chế: Kiểm soát, giám sát quyền lực; xử lý nghiêm minh<br /> và đãi ngộ hợp lý ............................................................................................. 78<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 80<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 82<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản