Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
84
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về ly hôn có yếu tố nước ngoài, thực trạng nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về ly hôn có yếu tố nước ngoài, thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện, đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực tiễn giải quyết vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở nước ta trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> PHẠM TRUNG HÒA<br /> <br /> GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH<br /> CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT<br /> Chuyên ngành: Luật Quốc tế<br /> Mã số: 60 38 0108<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Năng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết<br /> quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và<br /> trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các<br /> nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo<br /> vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Phạm Trung Hòa<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> - BLTTDS<br /> <br /> Bộ luật tố tụng Dân sự<br /> <br /> - CP<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> - HĐTTTP<br /> <br /> Hiệp định tương trợ tư pháp<br /> <br /> - HNGĐ<br /> <br /> Hôn nhân gia đình<br /> <br /> - NCPL<br /> <br /> Nghiên cứu pháp luật<br /> <br /> - NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> - SL<br /> <br /> Sắc lệnh<br /> <br /> - TTLB<br /> <br /> Thông tư liên Bộ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LY HÔN CÓ YẾU<br /> TỐNƢỚC NGOÀI ............................................................................................... 7<br /> 1.1. Khái niệm về ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài ........................................ 7<br /> 1.1.1. Khái niệm ly hôn ......................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài........................................................ 9<br /> 1.2. Hậu quả pháp lý của ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài ............................ 13<br /> 1.2.1. Quan hệ nhân thân ..................................................................................... 13<br /> 1.2.2. Quan hệ tài sản .......................................................................................... 16<br /> 1.3. Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài ............... 17<br /> 1.3.1. Các loại nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài ...... 17<br /> 1.3.2. Mối quan hệ giữa các loại nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có<br /> yếu tố nước ngoài ................................................................................................. 19<br /> 1.4. Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài .... 20<br /> 1.4.1. Nguyên tắc điều chỉnh ................................................................................ 20<br /> 1.4.2. Phương pháp điều chỉnh ............................................................................ 21<br /> Kết luận chƣơng 1 .............................................................................................. 25<br /> CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ ĐIỀU ƢỚC<br /> QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ THAM GIA VỀ VIỆC GIẢI<br /> QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI ............................................ 27<br /> <br /> 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về ly hôn có yếu<br /> tố nước ngoài ........................................................................................................ 27<br /> 2.1.1. Giai đoạn trước năm 1945 ......................................................................... 27<br /> 2.1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi có Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986.... 28<br /> 2.1.3. Giai đoạn từ 1986 đến trước khi có Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 ... 30<br /> 2.1.4. Giai đoạn từ 2000 đến trước khi có Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ..... 33<br /> 2.1.5. Từ năm 2014 đến nay ................................................................................. 34<br /> 2.2. Quy định hiện hành của Việt Nam về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ..... 35<br /> 2.2.1. Vấn đề chọn pháp luật áp dụng ................................................................. 35<br /> 2.2.2. Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ................................. 38<br /> 2.2.3. Thủ tục giải quyết các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài ...................... 40<br /> 2.3. Quy định của các Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế về giải quyết ly hôn<br /> có yếu tố nước ngoài ............................................................................................ 42<br /> 2.3.1. Các Điều ước quốc tế về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ............. 42<br /> 2.3.2. Ly hôn có yếu tố nước ngoài theo các hiệp định tương trợ tư pháp của<br /> Việt Nam .............................................................................................................. 43<br /> 2.3.3. Ly hôn và giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo tập quán quốc tế . 45<br /> 2.3.4. Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế về giải<br /> quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài ....................................................................... 46<br /> Kết luận chƣơng 2 .............................................................................................. 50<br /> CHƢƠNG 3HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM .... 52<br /> 3.1. Thực tiễn giải quyết các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam<br /> hiện nay ................................................................................................................ 52<br /> 3.1.1. Những thành tựu đạt được ......................................................................... 53<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản