intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
73
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích thực trạng, đánh giá bất cập của quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Thông qua việc phân tích đánh giá đó tác giả xin đề xuất phương hướng và những biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng bảo hiểm hàng hải ở Việt Nam nhằm góp phần xây dựng những quy định mới có hiệu quả áp dụng và mang tính bền vững hơn cũng như nâng cao vai trò của hợp đồng bảo hiểm hàng hải, đặc biệt là vai trò chia sẻ rủi ro trong hoạt động bảo hiểm hàng hải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> HÀ THỊ MAI ANH<br /> <br /> HîP §åNG B¶O HIÓM HµNG H¶I<br /> THEO PH¸P LUËT VIÖT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> HÀ THỊ MAI ANH<br /> <br /> HîP §åNG B¶O HIÓM HµNG H¶I<br /> THEO PH¸P LUËT VIÖT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật Kinh tế<br /> Mã số: 60 38 01 07<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NHƢ PHÁT<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm<br /> bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các<br /> môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định<br /> của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi<br /> có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Hà Thị Mai Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> <br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 5<br /> Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO<br /> HIỂM HÀNG HẢI VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP<br /> ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI.................................................... 10<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát về Hợp đồng bảo hiểm hàng hải .................................. 10<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Lƣợc sử hình thành và phát triển của bảo hiểm hàng hải ................. 10<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm về bảo hiểm hàng hải và hợp đồng bảo hiểm hàng hải ... 13<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Những đặc điểm pháp lý cơ bản của hợp đồng bảo hiểm hàng hải ...... 22<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng bảo hiểm hàng hải ................. 22<br /> <br /> 1.1.5.<br /> <br /> Phân loại hợp đồng bảo hiểm hàng hải ............................................. 22<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Pháp luật điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm hàng hải ..................... 22<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái quát về pháp luật điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm hàng hải ..... 22<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Nội dung cơ bản của pháp luật điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm<br /> hàng hải ............................................................................................. 22<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1................................................................................ 22<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO<br /> HIỂM HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ............................ 22<br /> 2.1.<br /> <br /> Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm hàng hải..................................... 22<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Ngƣời bảo hiểm ................................................................................. 22<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Ngƣời đƣợc bảo hiểm ........................................................................ 22<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Hình thức của hợp đồng bảo hiểm hàng hải ................................. 22<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Nội dung của hợp đồng bảo hiểm hàng hải................................... 22<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.3.1.<br /> <br /> Các nội dung của hợp đồng bảo hiểm hàng hải ................................ 22<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải ...... 22<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hàng hải ....... 22<br /> <br /> 2.4.1.<br /> <br /> Giao kết hợp đồng bảo hiểm hàng hải............................................... 22<br /> <br /> 2.4.2.<br /> <br /> Hiệu lực và sự vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm hàng hải ................. 22<br /> <br /> 2.4.3.<br /> <br /> Thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hải ............................................ 22<br /> <br /> 2.4.4.<br /> <br /> Sửa đổi bổ sung và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hàng hải.............. 22<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải ................... 22<br /> <br /> 2.5.1.<br /> <br /> Khái niệm và các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo<br /> hiểm hàng hải .................................................................................... 22<br /> <br /> 2.5.2.<br /> <br /> Một số điều khoản thƣờng xảy ra tranh chấp của hợp đồng bảo<br /> hiểm hàng hải .................................................................................... 22<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................................................................ 22<br /> Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN<br /> PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI ........... 22<br /> 3.1.<br /> <br /> Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm<br /> hàng hải ............................................................................................. 22<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm<br /> hàng hải ............................................................................................ 22<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, thống nhất và khả thi của pháp luật...... 22<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Phải phù hợp với pháp luật và thông lệ bảo hiểm hàng hải quốc tế ......... 22<br /> <br /> 3.2.3.<br /> <br /> Phải đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế và<br /> nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải nói chung và<br /> bảo hiểm hàng hải nói riêng .............................................................. 22<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm<br /> hàng hải ............................................................................................. 22<br /> <br /> 3.3.1.<br /> <br /> Kiến nghị sửa đổi quy định về thời điểm chuyển quyền yêu cầu<br /> bồi hoàn của Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 .................................. 22<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản