intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
77
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về hợp đồng lao động và hợp đồng lao động vô hiệu. Chương 2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu và nâng cao hiệu quả giải quyết hợp đồng lao động vô hiệu ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> DOÃN THỊ PHƢƠNG MƠ<br /> <br /> HîP §åNG LAO §éNG V¤ HIÖU<br /> THEO PH¸P LUËT VIÖT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> DOÃN THỊ PHƢƠNG MƠ<br /> <br /> HîP §åNG LAO §éNG V¤ HIÖU<br /> THEO PH¸P LUËT VIÖT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật kinh tế<br /> Mã số: 60 38 01 07<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ HOÀI THU<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong<br /> Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ<br /> tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƯỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Doãn Thị Phƣơng Mơ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục từ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 4<br /> ̉<br /> Chƣơng 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ<br /> HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU .............................................. 9<br /> 1.1.<br /> <br /> Quan niệm về hợp đồng lao động .................................................... 9<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Định nghĩa hợp đồng lao động ............................................................ 9<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Các đặc điểm của hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng................................................ 10<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Khái quát chung về hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệu ........................... 15<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệu .............................................. 15<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Phân loại hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệu ................................................ 16<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Nguyên nhân dẫn đến hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệu ............................ 18<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Hậu quả pháp lý của hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệuError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Nguyên tắ c và thẩ m quyề n xử lý hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiê ̣uError! Bookmark n<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệu trong pháp luật lao động của một<br /> <br /> số nƣớc trên thế giới và những gợi mở cho Việt NamError! Bookmark not d<br /> Kết luận chƣơng 1 ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG<br /> <br /> VÔ HIỆU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAMError! Bookmark not d<br /> 2.1.<br /> <br /> Lƣơ ̣c sƣ̉ phát triể n về hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiêu ở Viêṭ NamError! Bookma<br /> ̣<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Thƣ̣c t rạng các quy định của pháp luật về hợp đồng lao<br /> đô ̣ng vô hiêu ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> ̣<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Về phân loa ̣i hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiê ̣uError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệuError! Bookmark not defin<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Về trình tự xử lý hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiệuError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.4.<br /> <br /> Về giải quyết hợp đồng lao động vô hiệuError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về hợp đồng lao<br /> động vô hiệu ở Việt Nam................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1.<br /> <br /> Về thành công .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Về hạn chế ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.3.<br /> <br /> Nguyên nhân của sự hạn chế ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Kết luận chƣơng 2 ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> ́<br /> Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀ N THIỆN CAC QUY<br /> ̀<br /> ́<br /> ĐINH PHAP LUẬT VỀ HỢP ĐÔNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU<br /> ̣<br /> VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG<br /> ̉<br /> LAO ĐỘNG VÔ HIỆU Ơ VIỆT NAM<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Sự cần thiết phải hoàn thiên các quy đinh pháp luâ ̣t về hơ ̣p<br /> ̣<br /> ̣<br /> đồ ng lao đô ̣ng vô hiêu và nâng cao hiêu quả giải quyết hợp<br /> ̣<br /> ̣<br /> đồ ng lao đô ̣ng vô hiêu ở Viêṭ Nam . Error! Bookmark not defined.<br /> ̣<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Một số giải pháp nhằ m hoàn thiên các quy đinh pháp luâ ̣t về<br /> ̣<br /> ̣<br /> hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng vô hiêu ở Viêṭ NamError! Bookmark not defined.<br /> ̣<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hơ ̣p đồ ng<br /> lao đô ̣ng vô hiệu<br /> ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Kết luận chƣơng 3 ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................... 21<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2